முரண்பாடு

நம்பிக்கையின் ரகசியம் (அல்லது பக்தி, தெய்வபக்தி) எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியமாக பவுல் விவரிக்கிறார் - இயேசு கிறிஸ்துவின் நபர். 1 தீமோத்தேயு 3,16-ல் பவுல் எழுதினார்: மேலும், எல்லோரும் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டியது போல, விசுவாசத்தின் ரகசியம் மிகப் பெரியது: இது மாம்சத்தில் வெளிப்படுகிறது, ஆவியினால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது, தேவதூதர்களுக்குத் தோன்றியது, புறஜாதியினருக்குப் பிரசங்கிக்கப்பட்டது, உலகில் நம்பப்பட்டது, உலகில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மகிமை.

மாம்சத்தில் கடவுளாகிய இயேசு கிறிஸ்து மிகப்பெரிய முரண்பாடாக இருக்க முடியும் (= வெளிப்படையான முரண்பாடு) கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின். இந்த முரண்பாடு - படைப்பாளி படைப்பின் ஒரு பகுதியாக மாறும் - நமது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தைச் சுற்றியுள்ள முரண்பாடுகள் மற்றும் முரண்பாடுகளின் நீண்ட பட்டியலின் ஆதாரமாக மாறுவதில் ஆச்சரியமில்லை.

இரட்சிப்பு என்பது ஒரு முரண்: பாவமற்ற மனிதர் பாவமற்ற கிறிஸ்துவில் நீதிமானாகிறார். கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இன்னும் பாவம் செய்தாலும், இயேசுவைப் போலவே கடவுள் நம்மைக் காண்கிறார். நாம் பாவிகளாயிருக்கிறோம், ஆனால் நாம் பாவமில்லாதவர்கள்.

அப்போஸ்தலன் பேதுரு பதினொன்றில் எழுதினார். பீட்டர் 2-XX: வாழ மற்றும் பயன் உதவுகிறது எல்லாம் அவரது பெருமை மற்றும் சக்தி மூலம் நம்மை அழைத்த அவரை அறிந்ததன் மூலம் எங்களுக்கு தெய்வீக சக்தி கொடுத்திருக்கிறார். உலகின் அழிவுகரமான ஆசைகளிலிருந்து நீங்கள் தப்பிப்பிழைத்திருக்கும் தெய்வீக இயல்புக்கு நீங்களே மிகுந்த உற்சாகமான மற்றும் மிகப்பெரிய வாக்குறுதிகளை வழங்கியிருக்கிறீர்கள்.

மனிதகுலத்தின் நன்மைக்காக பூமியில் இயேசுவின் தனிப்பட்ட வேலையில் சில முரண்பாடுகள்:

 • இயேசு பசியாயிருந்தபோது தம் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார், ஆனால் அவர் வாழ்க்கையின் அப்பம்.
 • தாகமாக இருப்பதன் மூலம் இயேசு பூமிக்குரிய ஊழியத்தை முடித்துக் கொண்டார், ஆனாலும் அவர் ஜீவ ஜீவன்.
 • இயேசு சோர்வாக இருந்தார், ஆனால் அவர் நம் சமாதானம்.
 • இயேசு பேரரசருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார், ஆனாலும் அவர் சரியான அரசர்.
 • இயேசு அழுதார், ஆனால் அவர் நம் கண்ணீரை துடைத்தார்.
 • இயேசு 30 Silverlings விற்கப்பட்டது, மற்றும் இன்னும் அவர் உலகின் இரட்சிப்பின் விலை கொடுத்தார்.
 • இயேசு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி போல் கொல்லப்பட்டார், ஆனாலும் அவன் நல்ல மேய்ப்பன்.
 • இயேசு இறந்து, அதே நேரத்தில் மரணத்தின் வல்லமையை அழித்துவிட்டார்.

கிரிஸ்துவர் கூட, வாழ்க்கை பல வழிகளில் முரண்பாடான உள்ளது:

 • கண்ணுக்கு கண்ணுக்குத் தெரியாதவற்றை நாம் காண்கிறோம்.
 • நாம் சரணடைவதன் மூலம் சமாளிக்கிறோம்.
 • நாங்கள் பணியாற்றுவோம்.
 • இயேசுவின் நுகத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் நாம் சமாதானத்தைக் காண்கிறோம்.
 • நாம் மிகவும் தாழ்வானவர்களாக இருக்கும்போது மிகப்பெரியவர்கள்.
 • கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நாம் முட்டாள்தனமானவர்களாக இருக்கிறோம்.
 • நாங்கள் பலவீனமாக இருக்கும்போது வலுவானவர்களாகிறோம்.
 • கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையை இழந்து வாழ்வதன் மூலம் நாம் வாழ்க்கையை காணலாம்.

பவுல் 1 ல் எழுதினார். கொரிந்தியர் 2,9-12: ஆகையால், தேவன் தம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்குத் தேவன் ஆயத்தம்பண்ணின எந்த மனுஷனுடைய இருதயமும் ஒருக்காலும் அறியப்படவில்லை; அது ஒரு கண் காணாததுமில்லை, காது கேட்கிறதற்கோ வந்திருக்கிறது. தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே நமக்கு வெளிப்படுத்தினார்; கடவுளின் ஆழம் உட்பட எல்லாவற்றையும் மனதில் ஆராய்கிறது. மனுஷருக்கு உள்ளவைகளையல்ல, அவரிடத்தில் இருக்கிறவருடைய ஆவியுடம் மாம்சமானவன் யார்? ஆகையால் தேவனிடத்தில் உள்ளதை ஒருவனும் அறியான், தேவனுடைய ஆவியுமல்ல. ஆனாலும் உலகத்தின் ஆவியானவர் எங்களுக்குக் கிடைத்ததில்லை, தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்களுக்குத் தேவனுடையதைத் தெரியுமென்று அறிந்திருக்கிறோம்.

உண்மையில், நம்பிக்கை மர்மம் பெரியது. வேதவாக்கியங்களின் மூலம் தேவன், தந்தை, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் என தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். நம்மை நேசிக்கிற பிதாவுக்கு நம்மை ஒப்புரவாக்குகிற மகன் மூலமாகவும், பிதாவிடம் மட்டுமல்ல, ஒருவருக்கொருவர் கூட்டுறவு வைத்திருக்கிறோம்.

ஜோசப் டாக்காக் எழுதியவர்


PDFமுரண்பாடு