பேரானந்தம் - இயேசுவின் வருகை

சில கிறிஸ்தவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட "பேரானந்தம் கோட்பாடு" இயேசு திரும்பி வரும்போது தேவாலயத்திற்கு என்ன நடக்கிறது என்பதைக் கையாள்கிறது - இது பொதுவாக அழைக்கப்படும் "இரண்டாவது வருகை" என்று வரும்போது. விசுவாசிகள் ஒரு வகையான சிறிய ஏறுதலை அனுபவிக்கிறார்கள் என்று போதனை கூறுகிறது; அவர்கள் கிறிஸ்துவை நோக்கி "நகர்த்தப்படுவார்கள்", ஒரு கட்டத்தில் அவர் மகிமையுடன் திரும்பும்போது. அடிப்படையில், பேரானந்தம் விசுவாசிகள் ஒரு பத்தியாக செயல்படுகிறார்கள்:

1. தெசலோனியர்கள் 4,15-17:
«கர்த்தருடைய வருகை வரை நாம் வாழ்ந்து, நிலைத்திருப்பவர்கள், தூங்கியவர்களைத் தடுக்க மாட்டார்கள் என்று கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையில் இதை நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்கிறோம். கர்த்தராகிய அவரே, கட்டளை ஒலிக்கும்போது, ​​தூதரின் குரலும் கடவுளின் எக்காளமும் எழும்போது, ​​பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி, முதலில் கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள். அதன்பிறகு நாம் வாழ்ந்து, தங்கியிருக்கும் நாம் அவர்களுடன் கர்த்தரை நோக்கி காற்றில் மேகங்களில் பிடிபடுவோம்; எனவே நாம் எப்போதும் கர்த்தரிடத்தில் இருப்போம். »

பேரானந்த கோட்பாடு 1830 இல் ஜான் நெல்சன் டார்பி என்ற மனிதனுக்குத் திரும்பத் தோன்றுகிறது. இரண்டாவது வருகையின் நேரத்தை அவர் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரித்தார். முதலில், உபத்திரவத்திற்கு முன், கிறிஸ்து தனது புனிதர்களிடம் ("பேரானந்தம்") வருவார்; உபத்திரவத்திற்குப் பிறகு அவர் அவர்களுடன் வருவார், அப்போதுதான் டர்பி உண்மையான இரண்டாம் வருகையை பார்த்தார். பேரானந்தத்தில் உள்ள விசுவாசிகள் "பெரும் உபத்திரவத்தை" கருத்தில் கொண்டு பேரானந்தம் எப்போது நிகழும் என்பதில் மாறுபட்ட கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளனர்: உபத்திரவத்திற்கு முன், போது அல்லது பின் கூடுதலாக, ஒரு சிறுபான்மை கருத்து உள்ளது, அதாவது கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்குள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உயரடுக்கு மட்டுமே உபத்திரவத்தின் ஆரம்பத்தில் பேரானந்தம் பெறும்.

கிரேஸ் கம்யூனியன் இன்டர்நேஷனல் (GCI / WKG) பேரானந்தம் பற்றி எப்படி உணருகிறது?

நாங்கள் என்றால் 1. தெசலோனியர்கள் 4,15-17, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் "கடவுளின் எக்காளத்தின்" சத்தத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலில் உயிர்த்தெழுந்து, இன்னும் உயிருடன் இருக்கும் விசுவாசிகளுடன் "காற்று மேகங்களின் மீது," ஏறிச் செல்வார்கள் என்று மட்டுமே கூறுவது போல் தெரிகிறது. இறைவன் எதிரில்". முழு திருச்சபை - அல்லது தேவாலயத்தின் ஒரு பகுதி - இன்னல்களுக்கு முன், போது அல்லது அதற்குப் பிறகு வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது அல்லது மாற்றப்பட்டது என்ற கேள்வி இல்லை.

மத்தேயு 24,29-31 இதேபோன்ற நிகழ்வைப் பற்றி பேசுகிறது. மத்தேயுவில் இயேசு பரிசுத்தவான்கள் "ஆனால் அந்த நேரத்தின் உபத்திரவத்திற்குப் பிறகு உடனடியாக" கூடியிருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார். உயிர்த்தெழுதல், ஒன்றுகூடுதல் அல்லது, நீங்கள் விரும்பினால், "பேராணுதல்" சுருக்கமாக இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையில் நடைபெறுகிறது. இந்த வேதங்களிலிருந்து பேரானந்தக் கோட்பாடுகள் செய்யும் வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது கடினம். இந்த காரணத்திற்காக தேவாலயம் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வேதங்களின் உண்மை விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பேரானந்தத்தைக் காணவில்லை. கேள்விக்குரிய வசனங்கள், இயேசு மகிமையுடன் திரும்பும்போது இறந்த புனிதர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு இன்னும் உயிருடன் இருப்பவர்களுடன் ஐக்கியப்படுவார்கள் என்று கூறுகின்றன.

சர்ச்க்கு முன்பு என்ன நடக்கும் என்ற கேள்வி, இயேசுவின் வருகையின்போதும், பிற்பாடு வேதாகமத்திலும் பெரும்பாலும் திறந்திருக்கும். நிலைத்தன்மை நாம் புனித நூல்களை தெளிவாகவும் கோட்பாடு ரீதியாக என்ன கூறுகிறார் முரணாக: இயேசு உலக தீர்ப்பு மகிமை மீண்டும் வரும். அவரை உண்மையாக நிலைநாட்டியவர்கள் மீண்டும் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு, மகிழ்ச்சியோடும் மகிமையோடும் அவரை வாழவிடுவார்கள்.

பால் க்ரோல் மூலம்


PDFபேரானந்தம் - இயேசுவின் வருகை