இயேசு: பரிபூரண இரட்சிப்பின் திட்டம்

சரியான மறுபிரவேசம் திட்டம்அவருடைய நற்செய்தியின் முடிவில் ஒருவர் அப்போஸ்தலன் யோவானின் இந்த கவர்ச்சிகரமான கருத்துக்களைப் படிக்கிறார்: "இந்தப் புத்தகத்தில் எழுதப்படாத வேறு பல அடையாளங்களை இயேசு தம் சீடர்களுக்கு முன்பாகச் செய்தார்... ஆனால் அவை ஒவ்வொன்றாக எழுதப்பட்டால், நான் எழுதப்படும் புத்தகங்களை உலகம் வைத்திருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன்” (யோவான் 20,30:2; கொரி.1,25) இந்த கருத்துகளின் அடிப்படையில் மற்றும் நான்கு சுவிசேஷங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, குறிப்பிடப்பட்ட கணக்குகள் இயேசுவின் வாழ்க்கையை முழுமையாக சித்தரிப்பதாக எழுதப்படவில்லை என்று முடிவு செய்யலாம். யோவான் தனது எழுத்துக்கள் "இயேசுவே கிறிஸ்து, தேவனுடைய குமாரன் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்றும், விசுவாசிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அவருடைய நாமத்தில் ஜீவனைப் பெறலாம்" (யோவான் 20,31) என்றும் கூறுகிறார். நற்செய்திகளின் முக்கிய கவனம் இரட்சகரைப் பற்றிய நற்செய்தியையும் அவரில் நமக்கு அருளப்பட்ட இரட்சிப்பையும் அறிவிப்பதாகும்.

31ஆம் வசனத்தில் இயேசுவின் பெயருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இரட்சிப்பை (வாழ்க்கை) ஜான் பார்த்தாலும், கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் மரணத்தின் மூலம் இரட்சிக்கப்படுவதைப் பற்றி பேசுகிறார்கள். இந்த சுருக்கமான கூற்று இதுவரை சரியானது என்றாலும், இயேசுவின் மரணம் பற்றிய இரட்சிப்பின் ஒரே குறிப்பு அவர் யார் மற்றும் அவர் நம் இரட்சிப்புக்காக என்ன செய்தார் என்ற முழுமை பற்றிய நமது பார்வையை மறைக்க முடியும். நமது இறைவனின் அவதாரம், அவரது மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் பரலோகத்திற்கு ஏறுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய சூழலில் இயேசுவின் மரணம் - அது மிகவும் முக்கியமானது - பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை புனித வார நிகழ்வுகள் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன. அவை அனைத்தும் அவரது இரட்சிப்பின் பணியில் இன்றியமையாத, பிரிக்கமுடியாத வகையில் பின்னிப்பிணைந்த மைல்கற்கள் - அவருடைய பெயரில் நமக்கு உயிர் கொடுக்கும் வேலை. எனவே புனித வாரத்தின் போது, ​​ஆண்டின் பிற்பகுதியில், மீட்புக்கான சரியான வேலையை இயேசுவில் காண விரும்புகிறோம்.

அவதாரம்

இயேசுவின் பிறப்பு ஒரு சாதாரண நபரின் சாதாரண பிறப்பு அல்ல. எல்லா வகையிலும் தனித்துவமாக இருப்பது, கடவுளின் அவதாரம் ஆரம்பிக்கின்றது. இயேசுவின் பிறப்பால், ஆதாமின் பிறப்பின்போது எல்லா மனிதர்களும் பிறக்கும்படியே மனிதனைப் போல நம்மிடம் வந்தார். அவர் என்னவாக இருந்தபோதிலும், கடவுளுடைய நித்திய குமாரன் மனிதகுலத்தை முழுமையாக்கினார் - தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை, பிறப்பு இறப்பு வரை. ஒரு நபர், அவர் முற்றிலும் கடவுள் மற்றும் மனித. இந்த மிகப்பெரிய அறிக்கையில் நாம் ஒரு நித்தியமான அர்த்தமுள்ள அர்த்தத்தை காணலாம், இது ஒரு சமமான நித்திய பாராட்டுக்கு உரியதாகும்.

அவரது அவதாரத்துடன், கடவுளின் நித்திய குமாரன் நித்தியத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு, அவரது படைப்பில் நுழைந்தார், நேரம் மற்றும் இடத்தால் ஆளப்பட்டது, ஒரு சதை மற்றும் இரத்த மனிதனாக. "அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார், அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம், பிதாவின் ஒரே பேறான மகிமை, கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவர்" (யோவான். 1,14) இயேசு உண்மையில் அவரது அனைத்து மனிதகுலத்திலும் ஒரு உண்மையான மனிதராக இருந்தார், ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் முற்றிலும் கடவுளாகவும் இருந்தார் - தந்தை மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் அதே இயல்புடையவர். அவருடைய பிறப்பு பல தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றுகிறது மற்றும் நமது இரட்சிப்பின் வாக்குறுதியை உள்ளடக்கியது.

அவதாரம் இயேசுவின் பிறப்புடன் முடிவடையவில்லை - அது அவரது முழு பூமிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அப்பாலும் தொடர்ந்தது மற்றும் அவரது மகிமைப்படுத்தப்பட்ட மனித வாழ்க்கையுடன் இன்றும் உணரப்படுகிறது. அவதாரம் எடுத்த (அதாவது அவதாரமான) கடவுளின் மகன் தந்தை மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் அதே இயல்பிலேயே இருக்கிறார் - அவருடைய தெய்வீக இயல்பு தடையின்றி உள்ளது மற்றும் சர்வவல்லமையுடன் செயல்படுகிறது, இது ஒரு மனிதனாக அவரது வாழ்க்கைக்கு ஒரு தனித்துவமான அர்த்தத்தை அளிக்கிறது. இது ரோமானியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது 8,3-4: "சட்டத்தால் பலவீனப்படுத்தப்பட்டதால், நியாயப்பிரமாணத்தால் செய்ய முடியாததை, தேவன் செய்தார்: பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தின் நிமித்தமாகவும் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பி, பாவத்தை மாம்சத்தில் கண்டனம் செய்தார், அதனால் நீதி, இப்போது மாம்சத்தின்படி வாழாமல், ஆவியின்படி வாழும் நம்மில் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நிறைவேற்றப்படும்" - பவுல் மேலும் விளக்குகிறார், "நாம் அவருடைய ஜீவனால் இரட்சிக்கப்படுகிறோம்" (ரோமர்கள் 5,10).

இயேசுவின் வாழ்க்கையும், ஊழியமும் பிரிக்க முடியாத விதத்தில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன - அவை இரண்டும் அவதாரத்தின் ஒரு பகுதியாகும். கடவுள்-மனிதன் இயேசு கடவுள் மற்றும் ஆண்கள் இடையே சரியான உயர் பூசாரி மற்றும் மத்தியஸ்தராக உள்ளது. அவர் மனித இயல்பில் பங்குபெற்றார், பாவமற்ற வாழ்க்கைக்கு வழிநடத்தியதன் மூலம் மனிதகுலத்திற்கு நீதி செய்துகொண்டார். இந்த சூழ்நிலையில் கடவுளையும் மனிதர்களையும் ஒரு உறவை வளர்ப்பது எப்படி என்பதை புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவுகிறது. நாம் பொதுவாக கிறிஸ்துமஸ் பிறந்த நேரத்தில் கொண்டாடும்போது, ​​அவருடைய முழு வாழ்க்கையிலும் நிகழ்வுகள் எப்போதுமே நம் அனைவருக்கும் புகழ் பெற்றவை - புனித வாரத்தில் கூட. அவரது வாழ்க்கை நம் இரட்சிப்பின் உறவு தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. இயேசு தம்முடைய வடிவில் கடவுளையும் பரிபூரணமான உறவையும் ஒன்றாக இணைத்தார்.

டோட்

சிலர் இயேசுவின் மரணத்திலிருந்து தப்பிப்பிழைத்த குறுகிய செய்தி தவறாக வழிநடத்தினர், அவருடைய மரணம் கடவுளின் கிருபையினால் வழிநடத்தப்பட்ட பாவநிவாரண பலியாக இருந்தது என்ற தவறான தவறான கருத்து. இந்த சிந்தனையின் வீழ்ச்சியை நாம் அனைவரும் அறிந்திருக்கிறோம் என்று ஜெபிக்கிறேன்.

TF டோரன்ஸ் எழுதுகிறார், பழைய ஏற்பாட்டு பலிகளைப் பற்றிய சரியான புரிதலின் பின்னணியில், இயேசுவின் மரணத்தில் மன்னிப்புக்காக ஒரு புறமத பலியை நாம் பார்க்கவில்லை, மாறாக ஒரு கருணையுள்ள கடவுளின் சித்தத்தின் சக்திவாய்ந்த சாட்சியம் (பரிகாரம்: தி. கிறிஸ்துவின் நபர் மற்றும் வேலை : கிறிஸ்துவின் நபர் மற்றும் ஊழியம்], பக். 38-39). பேகன் தியாக சடங்குகள் பழிவாங்கும் கொள்கையின் அடிப்படையில் அமைந்தன, இஸ்ரேலின் தியாக அமைப்பு மன்னிப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. காணிக்கைகளின் உதவியால் மன்னிப்பைப் பெறுவதற்குப் பதிலாக, இஸ்ரவேலர்கள் தங்கள் பாவங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதற்கு கடவுளால் முடிந்ததைக் கண்டார்கள், இதனால் அவருடன் சமரசம் செய்தார்கள்.

இஸ்ரவேலின் தியாக நடத்தை, இயேசுவின் மரணத்தின் நோக்கத்துடன் கடவுளின் அன்பையும் கிருபையையும் சாட்சியமளிப்பதற்கும் வெளிப்படுத்துவதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது தந்தையுடன் சமரசம் செய்யப்படுகிறது. அவனுடைய மரணத்தின் மூலம், நம்முடைய கர்த்தரும் சாத்தானை வென்று மரணத்தின் வல்லமையை அகற்றினார்: "குழந்தைகள் மாம்சமும் இரத்தமும் கொண்டவர்களாக இருப்பதால், அவரும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார், அதனால் அவர் தனது மரணத்தின் மூலம் அவருடைய சக்தியைப் பறிக்கிறார். மரணத்தின் மீது அதிகாரம் இருந்தது, அதாவது, பிசாசு, மற்றும் மரண பயத்தின் மூலம் வாழ்நாள் முழுவதும் அடிமைகளாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தவர்களை மீட்டுக்கொண்டார்" (எபிரேயர்கள் 2,14-15). பவுல் மேலும், “கடவுள் எல்லா எதிரிகளையும் தம் காலடியில் வைக்கும்வரை இயேசு அரசாள வேண்டும். அழிக்கப்படும் கடைசி எதிரி மரணம்" (1. கொரிந்தியர் 15,25-26) இயேசுவின் மரணம் நமது இரட்சிப்பின் பரிகார அம்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

உயிர்த்தெழுதல்

ஈஸ்டர் ஞாயிறு அன்று நாம் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலைக் கொண்டாடுகிறோம், இது பல பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றுகிறது. மரணத்திலிருந்து ஐசக்கின் இரட்சிப்பு உயிர்த்தெழுதலை பிரதிபலித்தது என்று எபிரேய எழுத்தாளர் சுட்டிக்காட்டுகிறார் (எபிரெயர்ஸ் 11,18-19). அவர் பெரிய மீனின் வயிற்றில் "மூன்று பகலும் மூன்று இரவும்" இருந்தார் என்று யோனாவின் புத்தகத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் (யோவான் 2:1). இயேசு தம்முடைய மரணம், அடக்கம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் பற்றிய அந்தச் சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்டார் (மத்தேயு 1 கொரி2,39-40); மத்தேயு 16,4 மற்றும் 21; ஜான் 2,18-22).

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை நாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகிறோம், ஏனென்றால் மரணம் இறுதியானது அல்ல என்பதை அது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. மாறாக, இது எதிர்காலத்திற்கான நமது பாதையில் ஒரு இடைநிலை படியை பிரதிபலிக்கிறது - கடவுளுடன் ஒற்றுமையில் நித்திய வாழ்க்கை. ஈஸ்டரில் நாம் இயேசுவின் மரணத்தின் மீதான வெற்றியையும், அவரில் நாம் பெறும் புதிய வாழ்க்கையையும் கொண்டாடுகிறோம். வெளிப்படுத்துதல் 2-ன் நேரத்தை நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்நோக்குகிறோம்1,4 பேச்சு: “[...] கடவுள் அவர்களுடைய கண்களிலிருந்து ஒவ்வொரு கண்ணீரையும் துடைப்பார், மேலும் மரணம் இருக்காது, மேலும் துக்கம் இருக்காது, அழுகை இருக்காது, வேதனை இருக்காது; ஏனென்றால், முதலாவது மறைந்துவிட்டது.” உயிர்த்தெழுதல் நமது மீட்பின் நம்பிக்கையைக் குறிக்கிறது.

அசென்சன்

இயேசுவின் பிறப்பு, அவருடைய உயிரையும் அவரது உயிரையும் அவரது மரணத்திற்கு வழிநடத்தியது. இருப்பினும், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலிலிருந்து அவருடைய மரணத்தை நாம் பிரிக்க முடியாது, அவருடைய உயிர்த்தெழுதலிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்ப முடியாது. அவர் மனித வடிவத்தில் ஒரு வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு கல்லறையில் இருந்து வெளிவரவில்லை. பரலோகத்தில் உள்ள பிதாவுக்கு அவர் உயர்த்திய மகிமையான மனித இயல்பில், அந்த மகத்தான நிகழ்ச்சியினால் மட்டுமே அவர் முடிவடைந்த வேலை முடிந்தது.

டோரன்சஸின் பாவநிவிர்த்தி புத்தகத்தின் அறிமுகத்தில், ராபர்ட் வாக்கர் எழுதினார்: "உயிர்த்தெழுதலின் மூலம், இயேசு நமது மனித இயல்பைத் தானே எடுத்துக்கொண்டு திரித்துவ அன்பின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒற்றுமையில் கடவுளின் முன்னிலையில் அதைக் கொண்டுவருகிறார்." சிஎஸ் லூயிஸ் இதை இவ்வாறு கூறினார்: "கிறிஸ்தவ வரலாற்றில் கடவுள் இறங்குகிறார், பின்னர் மீண்டும் ஏறுகிறார்." அற்புதமான நற்செய்தி என்னவென்றால், இயேசு நம்மைத் தம்முடன் உயர்த்தினார். "...அவர் நம்மை அவரோடு எழுப்பி, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை பரலோகத்தில் நிலைநிறுத்தினார். 2,6-7).

அவதாரம், மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் பரம்பரையில் - அவை அனைத்தும் நம் இரட்சிப்பின் பகுதியாகும். இயேசு தம் வாழ்நாள் மற்றும் ஊழியத்தோடு நம் அனைவருக்கும் நிறைவேற்றிய எல்லாவற்றையும் இந்த மைல்கற்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இன்னும் அதிகமானவற்றை நாம் பார்ப்போம், அவர் யார், என்ன அவர் எங்களுக்காக செய்தார், ஆண்டு முழுவதும். இரட்சிப்பின் பரிபூரண வேலைகளை அவர் பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறார்.

ஜோசப் டாக்காக்