இதழ் "இயேசுவை மையமாக வை"

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

ஜூலை - செப்டம்பர் 9 - வினா

Das ewige Leben haben - Toni Püntener

Jesus ist das Brot des Lebens - Sheila Graham

Jesus ist auferstanden, er lebt! - Pablo Nauer

Toleriert die Gnade Sünde? - Joseph Tkach

Vergleichen, bewerten und verurteilen - Greg Williams

Schnittblumen die verwelken - Keith Hartrick

Am Tiefpunkt -Susan Reed

Anruf - Beantworter - Tammy Tkach

Die Spreu von Weizen trennen - Hilary Buck

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

ஏப்ரல் - ஜூன் 25 - வினா


விசுவாசத்தின் படி - டோனி பான்டனர்

கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் - பாரி ராபின்சன்

நான் பிலாத்துவின் மனைவி - ஜாய்ஸ் கேதர்வுட்

நம்பிக்கை கடைசியாக இறந்துவிடுகிறது - ஜேம்ஸ் ஹென்டர்சன்

கம்பளிப்பூச்சி முதல் பட்டாம்பூச்சி வரை - கிறிஸ்டின் ஜூஸ்டன்

இயேசுவின் முழுப் படம் - நேத்து மோதி

கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்கான போர்டிங் பாஸ் - ஜேம்ஸ் ஹென்டர்சன்

புதிய படைப்பு - ஹிலாரி பக்

ஒரு புதிய இதயம் - ஜோசப் தக்காச்

சத்தியத்தின் ஆவி - ஜோசப் தக்காச்

மீட்கப்பட்ட வாழ்க்கை - ஜோசப் தக்காச்

மன்னிப்பு உடன்படிக்கை - ஜேம்ஸ் ஹென்டர்சன்

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

ஜனவரி - மார்ச் 2020 - ISSUE 1


ஒளி பிரகாசிக்கிறது - டோனி பான்டனர்

உலகில் கிறிஸ்துவின் ஒளி - ஜோசப் தக்காச்

மனிதகுலத்திற்கான கடவுளின் பரிசு - எடி மார்ஷ்

மிகப்பெரிய பிறப்புக் கதை - டம்மி தக்காச்

மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருங்கள் - பார்பரா டாக்ல்கிரென்

என்னிடம் வாருங்கள்! - கிரெக் வில்லியம்ஸ்

கடவுளின் எல்லையற்ற செழிப்பு - கிளிஃப் நீல்

காலத்தின் அறிகுறிகள் - ஜோசப் தக்காச்

ஒரு கடினமான குழந்தை - ஐரீன் வில்சன்

பாவத்தின் அதிக சுமை - பிராட் காம்ப்பெல்

இயேசுவின் கடைசி சப்பர் - ஜான் மெக்லீன்

போலி செய்தி? - ஜோசப் டகாச்

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

அக்டோபர் - டிசம்பர் XX - ISSEUE 2019


இயேசுவில் ஓய்வெடுங்கள் - டோனி பான்டனர்

ஊதுகொம்பு நாள் - ஜோசப் தக்காச்

ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை - கேரி மூர்

சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுப்பது - கிரெக் வில்லியம்ஸ்

உண்மையான வழிபாடு - ஜோசப் தக்காச்

உண்மையான சுதந்திர அனுபவம் - தேவராஜ் ராமூ

கடைசி தீர்ப்பு - கிளிஃபோர்ட் மார்ஷ்

சட்டத்தை நிறைவேற்ற - ஜோசப் தக்காச்

உடைந்த உறவுகள் - மைக்கேல் மோரிசன்

எல்லா பரிசுகளிலும் சிறந்தது - தகலானி முசெக்வா

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

ஜூலை - செப்டம்பர் 9 - வினா


சூடான உறவு - டோனி பான்டனர்

கடவுளுடன் சமூகம் - ஜோசப் தக்காச்

உண்மையான தேவாலயம் - ஹேன்ஸ் ஜாக்

இயேசு உங்களை சரியாக அறிவார் - டாமி தக்காச்

வாழும் நீரின் ஆதாரம் - ஓவன் விசாகி

கிரேஸ், சிறந்த ஆசிரியர் - தகலானி முசெக்வா

மனிதகுலத்திற்கு ஒரு பெரிய படி - ஐரீன் வில்சன்

செல்வத்தின் மயக்கம் - ஜோசப் தக்காச்

உடல் மொழி - பாரி ராபின்சன்

இயேசுவோடு இருப்பது - கேத்தி டெடோ

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

ஏப்ரல் - ஜூன் 25 - வினா

புதிய வாழ்க்கை - டோனி பூன்டென்னர்

லாசரஸ் வெளியே வருகிறார்! - ஜோசப் Tkach

பரபாஸ் யார்? - எட்டி மார்ஷ்

விசுவாசம் - கண்ணுக்குத் தெரியாதவை - ஜோசப் டக்க்

இயேசு உயிரோடு! - கோர்டன் கிரீன்

கடந்த நீதிமன்றத்தில் பயந்தாரா? - ஜோசப் Tkach

சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் - Tammy Tkach

கடவுளின் அன்பில் வாழும் - பார்பரா டால்ஜென்

இயேசு, நிறைவேற்றப்பட்ட உடன்படிக்கை - ஜோசப் Tkach

பெந்தகொஸ்தே - நட்டு மோடி

பரிசுத்த ஆவியானவர் உம்மை வாழ்கிறார்! - பால் க்ரோல்

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

ஜனவரி - மார்ச் 2019 - ISSUE 1


உங்கள் அடுத்த பயணம் - டோனி பூண்டென்னர்

கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் - தாகலனி மியூஸெக்வா

நேரம் வந்த போது - தமி த்காச்

இயேசு: வாக்குத்தத்தம் - யோசேப்பு தக்காச்

நீ எங்கே இருக்கிறாய்? - எட்டி மார்ஸ்

கடவுளைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? - ஜோசப் Tkach

ப்ளூ ஜெம் எர்த் - கிளிஃப் நீல்

மறுப்பு - பார்பரா டால்ஜென்

இயேசு: தேவனுடைய ராஜ்யம் - டோனி புண்டெண்டர்

நியாயம் - தமி த்காக்

கிறிஸ்து உங்களோடு வாழ்கிறார்! - பப்லோ நவ்ர்

யுனிவர்ஸ் - ஜோசப் டக்க்

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

அக்டோபர் - டிசம்பர் XX - ISSEUE 2018


நேரம் அறிகுறிகள் - டோனி Punntener

கிறிஸ்துவின் ஒளி பிரகாசிக்கட்டும் - எட்டி மார்ஷ்

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் - எழுதுவதற்கு இன்னும் நிறைய இருக்கிறது

கண்மூடித்தனமாக நம்பிக்கை - கிளிஃப் நீல்

நீங்கள் அல்லாத விசுவாசிகள் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? - ஜோசப் Tkach

நீங்கள் முதலில்! - ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன்

நல்ல பரிசு - ஈபன் டி ஜேக்கப்ஸ்

தாமஸ் ஷிரர்மேச்சர் - நான் இயேசுவைப் பற்றி என்ன விரும்புகிறேன்

அவர் என்னை நேசிக்கிறார் - தமி த்காக்

நான் ஒரு அடிமை - தாகலாணி மியூஸெக்வா

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

ஜூலை - செப்டம்பர் 9 - வினா


கோதுமை தானியங்கள் - டோனி புண்டெண்டர்

இயேசு முதலாம் பேறு பெற்றவர் - மைக்கேல் மோரிசன்

இரட்சிப்பு கடவுளின் வியாபாரம் - மைக்கேல் மோரிசன்

பாண்ட் அல்லது நதி - தமி த்காக்

நபர் விஸ்டம் - கோர்டன் கிரீன்

வாழ்க்கைக்கான நங்கூரம் - ஜோசப் டக்க்

இறைவன் வரும் - நார்ம்ஸ் எல். ஷோஃப்

மிகுதியாக வாழ்வு - பார்பரா டால்ஜென்

பப்லோ நகர் - இயேசுவில் ஓய்வு

XXX கவனம் ஜூன் மாதம் 9-10

ஏப்ரல் - ஜூன் 25 - வினா

இயேசு மீது கவனம் செலுத்துங்கள் - டோனி பூன்டென்னர்

இது உண்மையில் வால்ல்பிராட் - ஜோசப் டக்க்

ரோமர் 9-நன்னாள்: அனைத்து நல்ல செய்தி - ஜோனதன் Stepp

சலவை ஒரு பாடம் - Tammy Tkach

கிறிஸ்து திராட்சைச் செடி, நாம் திராட்சைத் தோட்டம்

முதல் கடைசி இருக்க வேண்டும்! - ஹிலாரி ஜேக்கப்ஸ்

பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை சாத்தியமாக்குகிறார் - பிலிப்பர் கேல்

அன்னையர் தினத்தில் சமாதானம் - ஜோசப் டக்க்

உள்ளூர் ஏலியன்ஸ் - கிளிஃப் நீல்