நல்லிணக்கம் - அது என்ன?

பல சமயங்களில், குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது பார்வையாளர்கள் வெறுமனே புரியாத சொற்களையே பயன்படுத்துகிறோம். சமீபத்தில் நான் கொடுத்த ஒரு பிரசங்கத்திற்குப் பிறகு யாரோ ஒருவர் என்னிடம் வந்து, "சமரசம்" என்ற வார்த்தையை விளக்குமாறு என்னிடம் கேட்டபோது, ​​நான் சொற்களின் வரையறைகளை நினைவுபடுத்துகிறேன். இது ஒரு நல்ல கேள்வி, ஒரு நபருக்கு அந்த கேள்வி இருந்தால், அது மற்றவர்களுக்கு பொருந்தும். எனவே நான் இந்த திட்டத்தை "நல்லிணக்கம்" என்ற விவிலிய கருத்துக்கு அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன்.

மனித வரலாற்றின் பெரும்பகுதி முழுவதும், பெரும்பான்மையான மக்கள் கடவுளிடமிருந்து விலகியிருக்கிறார்கள். கடவுளிடம் இருந்து விலகியிருப்பது ஒரு பிரதிபலிப்பாகும், இதுபோன்ற மனிதத் தோல்வி பற்றிய அறிக்கையில் நமக்கு போதுமான சான்றுகள் உள்ளன.

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலோசெயர் 1,21-22 கூறியவை பின்வருமாறு: "கூட நீங்கள் ஒருமுறை விலகி இருந்து உங்கள் தீய படைப்புகளில் எதிரிகள், அவர் இப்போது, எனது உடலை மரணம் மூலம் சமரசம் அவர் முன்வைக்க என்று யார் நீங்கள் பரிசுத்த மற்றும் உத்தமனும் அவரை முன் களங்கமற்ற . "

நம்மோடு சமரசம் செய்ய வேண்டியிருந்தது, கடவுளோடு சமரசம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. பவுல் சொன்னபடி, மனித மனதில் அந்நியமாதல் இருந்தது, கடவுளுடைய மனதில் இல்லை. மனித விரோதத்திற்கு கடவுளின் பதில் அன்பே. நாம் எதிரிகளாக இருந்தபோது கடவுள் நம்மை நேசித்தார்.
 
பவுல் ரோமில் உள்ள தேவாலயத்திற்கு பின்வருவனவற்றை எழுதினார்: "நாம் எதிரிகளாக இருந்தபோது அவருடைய மகனின் மரணத்தால் நாம் கடவுளோடு சமரசம் செய்திருந்தால், இப்போது நாம் சமரசம் செய்து கொண்டிருப்பதால் அவருடைய உயிரால் இன்னும் எவ்வளவு இரட்சிக்கப்படுவோம்" (ரோமர் 5,10).
அது அங்கே நின்றுவிடாது என்று பவுல் நமக்குச் சொல்கிறார்: “ஆனால், கிறிஸ்துவின் மூலமாக நம்மைத் தானே சமரசம் செய்து, நல்லிணக்கத்தைப் போதிக்கும் அலுவலகத்தை எங்களுக்குக் கொடுத்த கடவுள். ஏனென்றால், கடவுள் கிறிஸ்துவில் இருந்தார், உலகத்தை தனக்குள்ளே சரிசெய்தார், அவர்களுக்கு எதிராக அவர்கள் செய்த பாவங்களை எண்ணவில்லை ... " (2 கொரிந்தியர் 5,18: 19).
 
சில வசனங்களுக்குப் பிறகு பவுல் கிறிஸ்துவில் தேவன் உலகம் முழுவதையும் தனக்குள் எவ்வாறு சமரசம் செய்தார் என்பதை எழுதினார்: “ஏனென்றால், எல்லா வளங்களும் அவரிடத்தில் குடியிருக்க வேண்டும் என்பது கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது, அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் தன்னுடன் சமரசம் செய்துகொண்டார், அது பூமியிலோ அல்லது இடத்திலோ இருந்தாலும் சிலுவையில் அவரது இரத்தத்தின் மூலம் சமாதானம் செய்வதன் மூலம் சொர்க்கம் " (கொலோசெயர் 1,19: 20).
கடவுள் அனைத்து மனிதர்களையும் இயேசு மூலம் சமரசப்படுத்தினார், அதாவது கடவுளின் அன்பிலிருந்து வல்லமையிலிருந்து யாரும் விலக்கப்படவில்லை என்று பொருள். இதுவரை வாழ்ந்த அனைவருக்கும் ஒரு விருந்து கடவுளின் விருந்துக்கு மாத்திரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் எல்லோரும் கடவுளின் அன்பையும் மன்னிப்பையும் நம்பவில்லை, கிறிஸ்துவில் தங்கள் புதிய வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, கிறிஸ்து அவர்களுக்கு ஆயத்த ஆடைகளை அணிந்து, மேஜையில் தங்கள் இடத்தைப் பிடித்தார்.

அது சமரசமாக்கும் ஊழியத்தை ஏன் காரணம் - அது கடவுள் தானே அளித்த கிறிஸ்து, உலகின் இரத்த ஏற்கனவே சமரசம் என்று நல்ல செய்தி பரவ எங்கள் வேலை பற்றி, அதாவது அனைத்து மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தான் நற்செய்தியை விசுவாசியுங்கள், மனந்திரும்பி கடவுளிடம் திரும்பி, உங்கள் சிலுவையை எடுத்து இயேசுவைப் பின்பற்றுங்கள்.

என்ன அற்புதமான செய்தி இது, கடவுள் அவரது மகிழ்ச்சியான வேலை அனைத்தையும் ஆசீர்வதியும்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFநல்லிணக்கம் - அது என்ன?