புதிய உடன்படிக்கை என்ன?

புதிய கொத்து

அதன் அடிப்படை வடிவத்தில், ஒரு உடன்படிக்கை கடவுளுக்கும் மனிதகுலத்திற்கும் இடையிலான பரஸ்பர உறவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது, அதேபோல் ஒரு சாதாரண உடன்படிக்கை அல்லது ஒப்பந்தம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இடையிலான உறவை உள்ளடக்கியது. புதிய உடன்படிக்கை நடைமுறையில் உள்ளது, ஏனெனில் சோதனையாளர் இயேசு இறந்தார். இதைப் புரிந்துகொள்வது விசுவாசிக்கு மிக முக்கியமானது, ஏனென்றால் நமக்கு கிடைத்த நல்லிணக்கம் "சிலுவையில் அவருடைய இரத்தம்", புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் இரத்தம் மூலமாக மட்டுமே சாத்தியமாகும். (கொலோசெயர் 1,20).

யாருடைய யோசனை இது?

புதிய உடன்படிக்கை என்பது கடவுளின் யோசனை என்பதையும் அது மனிதர்களால் கருத்தரிக்கப்பட்ட ஒரு கருத்து அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தை நிறுவியபோது கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு அறிவித்தார்: "இது புதிய உடன்படிக்கையின் என் இரத்தம்" (மாற்கு 14,24:26,28; மத்தேயு). இது நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தம் » (எபிரெயர் 13,20).

பழைய உடன்படிக்கை தீர்க்கதரிசிகள் இந்த உடன்படிக்கையின் வருகையை முன்னறிவித்தனர். கடவுளின் வார்த்தைகளை ஏசாயா விவரிக்கிறார், "மனிதர்களால் வெறுக்கப்படுபவர், புறஜாதியாரால் கொடுங்கோலருக்கு அடிமையாகிய வேலைக்காரனுக்கு வெறுக்கப்படுபவர் ... நான் உன்னைப் பாதுகாத்து மக்களுக்கு ஒரு உடன்படிக்கை செய்தேன்" (ஏசாயா 49,7-8; ஏசாயா 42,6 ஐயும் காண்க). மேசியா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இது ஒரு தெளிவான குறிப்பு. ஏசாயா மூலம் தேவனும் முன்னறிவித்தார்: "நான் அவர்களுக்கு உண்மையுள்ள வெகுமதியைக் கொடுப்பேன், அவர்களுடன் நித்திய உடன்படிக்கை செய்வேன்" (ஏசாயா 61,8).

எரேமியாவும் இதைப் பற்றி பேசினார்: "இதோ நேரம் வந்துவிட்டது, நான் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை செய்வேன்" என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், "நான் அவளுடைய பிதாக்களைக் கையால் எடுத்தபோது நான் செய்த உடன்படிக்கையைப் போல அல்ல. அவர்களை எகிப்திலிருந்து வெளியேற்றுவதற்காக » (எரேமியா 31,31-32). இது மீண்டும் "நித்திய உடன்படிக்கை" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது (எரேமியா 32,40).

இந்த உடன்படிக்கையின் நல்லிணக்க தன்மையை எசேக்கியேல் வலியுறுத்துகிறார். பைபிளின் புகழ்பெற்ற அத்தியாயத்தில் "வாடிய எலும்புகள்" பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார்: "நான் அவர்களுடன் சமாதான உடன்படிக்கை செய்ய விரும்புகிறேன், அது அவர்களுடன் ஒரு நித்திய உடன்படிக்கையாக இருக்க வேண்டும்" (எசேக்கியேல் 37,26). 

ஏன் உடன்படிக்கை?

அதன் அடிப்படை வடிவத்தில், ஒரு உடன்படிக்கை ஒரு சாதாரண உடன்படிக்கையோ உடன்படிக்கையோ இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மக்களுக்கு இடையேயான உறவை உள்ளடக்கிய அதே வழியில் கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையில் ஒரு பரஸ்பர உறவைக் குறிக்கிறது.

இது மதங்களில் தனித்துவமானது, ஏனெனில் பண்டைய கலாச்சாரங்களில் தெய்வங்கள் பொதுவாக ஆண்கள் அல்லது பெண்களுடன் அர்த்தமுள்ள உறவைக் கொண்டிருக்கவில்லை. எரேமியா 32,38 இந்த உடன்படிக்கை உறவின் நெருக்கமான தன்மையைக் குறிக்கிறது: "அவர்கள் என் மக்களாக இருக்க வேண்டும், நான் அவர்களுடைய கடவுளாக இருக்க விரும்புகிறேன்".

ஃப்ரீட்ஸ் மற்றும் வணிக மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பழைய ஏற்பாட்டில், இஸ்ரவேலர் பேகன் இருவரும் சுங்க பத்திர மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் முதல் நிலையை வலியுறுத்த, ஒரு ரத்த தியாகம் அல்லது ஏதேனும் ஒரு வகை குறைந்த சடங்குகள் ஆகியவற்றை மனித சமூகங்களின் கையொப்பமிட சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இன்று திருமணமாகி தங்கள் உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்த மோதிரங்களை பரிமாறிக்கொள்வதன் மூலம் இந்த கருத்தின் ஒரு நிரந்தர உதாரணம் காணப்படுகிறது. அவர்களுடைய சமுதாயத்தின் செல்வாக்கின் கீழ், கடவுளோடு உடன்படிக்கை உறவை மூடிமறைக்க சில வேதாகம எழுத்துக்கள் பல்வேறு நடைமுறைகளை பயன்படுத்தின.

"ஒரு உடன்படிக்கை உறவின் யோசனை இஸ்ரேலியர்களுக்கு எந்த வகையிலும் அந்நியமாக இல்லை என்பது தெளிவாகிறது, எனவே கடவுள் தனது மக்களுடனான தனது உறவை வெளிப்படுத்த இந்த வகையான உறவைப் பயன்படுத்தியதில் ஆச்சரியமில்லை" (கோல்டிங் 2004: 75).

தனக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலான கடவுளின் உடன்படிக்கை சமுதாயத்தில் செய்யப்படும் ஒப்பந்தங்களுடன் ஒப்பிடத்தக்கது, ஆனால் அது ஒரே தரத்தில் இல்லை. புதிய உடன்படிக்கையில் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் பரிமாற்றம் என்ற கருத்து இல்லை. கூடுதலாக, கடவுளும் மனிதனும் சமமான மனிதர்கள் அல்ல. «தெய்வீக உடன்படிக்கை அதன் பூமிக்குரிய ஒப்புமைக்கு அப்பாற்பட்டது» (கோல்டிங், 2004: 74).

பெரும்பாலான பண்டைய பழங்காலங்களில் ஒரு பரஸ்பர தரம் இருந்தது. உதாரணமாக, விரும்பிய நடத்தை ஆசீர்வாதங்களினால் வெகுமதி அளிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் வெளிப்படையான ஒரு கூறுபாடு உள்ளது.

மத்திய அரசின் ஒரு வகை மத்திய அரசு மானியம். அதில், ஒரு ராஜா போன்ற ஒரு உயர்ந்த சக்தி, தனது குடிமக்களுக்கு தகுதியற்ற தயவை அளிக்கிறது. இந்த வகை உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கையுடன் மிகவும் ஒப்பிடத்தக்கது. கடவுள் முன்நிபந்தனைகள் இன்றி மனிதகுலத்திற்கு அவருடைய அருளை வழங்குகிறார். உண்மையில், இந்த நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தக்களரியால் சாத்தியமான நல்லிணக்கம் கடவுள் மனித மீறல்களை எண்ணாமல் நடந்தது (1 கொரிந்தியர் 5,19). எந்தவொரு நடவடிக்கையோ அல்லது மனந்திரும்புதலின் சிந்தனையோ இல்லாமல், கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் (ரோமர் 5,8). கிரேஸ் கிறிஸ்தவ நடத்தைக்கு முந்தியவர்.

மற்ற விவிலிய நூல்களைப் பற்றி என்ன?

பெரும்பாலான பைபிள் அறிஞர்கள் புதிய உடன்படிக்கைக்கு கூடுதலாக குறைந்தபட்சம் நான்கு பிறவற்றைக் கொண்டுள்ளனர். இவை நோவா, ஆபிரகாம், மோசே, தாவீது ஆகியோரின் கடவுளின் உடன்படிக்கை.
எபேசுவில் உள்ள புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் எழுதிய கடிதத்தில், அவர்கள் "வாக்குறுதியின் உடன்படிக்கைக்கு புறம்பான அந்நியர்கள்" என்று பவுல் அவர்களுக்கு விளக்கினார், ஆனால் கிறிஸ்துவில் அவர்கள் இப்போது "ஒரு காலத்தில் தொலைவில் இருந்தவர்கள், கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் அருகில் இருந்தவர்கள்" (எபேசியர் 2,12: 13), அதாவது புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தின் மூலம், இது எல்லா மக்களுக்கும் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

நோவா, ஆபிரகாம், மற்றும் தாவீது ஆகியோருடன் நடந்த உடன்படிக்கைகள், இயேசு கிறிஸ்துவின் நேரடி நிறைவேற்றத்தைக் காணும் நிபந்தனையற்ற வாக்குறுதிகள் உள்ளன.

நோவாவின் தண்ணீர் பூமியின் மேல் செல்லக்கூடாது என்று நான் சத்தியம் செய்தபோது, ​​நான் நோவாவின் காலத்தில் இருந்ததைப் போலவே செய்கிறேன். அதனால் நான் இனி உங்கள் மீது கோபப்படவோ உங்களைத் திட்டவோ விரும்பவில்லை என்று சத்தியம் செய்தேன். மலைகள் வழி கொடுக்க வேண்டும், மலைகள் விழ வேண்டும், ஆனால் என் அருள் உன்னை விட்டு போகக்கூடாது, என் சமாதான உடன்படிக்கை விழக்கூடாது என்று கர்த்தர் கூறுகிறார், உங்கள் இரக்கமுள்ளவர் " (ஏசாயா 54,9: 10).

கிறிஸ்து ஆபிரகாமின் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட விதை என்று பவுல் அறிவிக்கிறார், எனவே விசுவாசிகள் அனைவரும் கிருபையைக் காப்பாற்றும் வாரிசுகள் (கலாத்தியர் 3,15: 18). "ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர் என்றால், நீங்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள், வாக்குறுதியின்படி வாரிசுகள்" (கலாத்தியர் 3,29). டேவிட் வரிசையில் கூட்டாட்சி கடமைகள் (எரேமியா 23,5: 33,20; 21) நீதியின் ராஜாவான "தாவீதின் வேரும் சந்ததியும்" இயேசுவில் உணரப்பட்டுள்ளது. (வெளிப்படுத்துதல் 22,16).

பழைய உடன்படிக்கை என்றும் அழைக்கப்படும் மொசைக் உடன்படிக்கை நிபந்தனைக்குட்பட்டது. இஸ்ரவேலர் மோசேயின் குறியிடப்பட்ட சட்டத்தை, குறிப்பாக வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்தின் பரம்பரை, கிறிஸ்து ஆன்மீக ரீதியில் நிறைவேற்றிய தரிசனத்தைப் பின்பற்றினால் ஆசீர்வாதங்கள் பின்பற்றப்படும் என்பதே நிபந்தனை: «அதனால்தான் அவர் புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகவும் இருக்கிறார், அவருடைய மரணத்தின் மூலம் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட நித்திய பரம்பரை பெறும் முதல் உடன்படிக்கையின் கீழ் மீறல்களை மீட்பதற்காக இது செய்யப்பட்டுள்ளது » (எபிரெயர் 9,15).

வரலாற்று ரீதியாக, இரு கட்சிகளிலும் ஒவ்வொன்றின் தொடர்ச்சியான ஈடுபாட்டைக் குறிக்கும் அறிகுறிகளும் ஃப்ரீட்களில் இருந்தன. இந்த அறிகுறிகள் புதிய உடன்படிக்கையையும் குறிக்கின்றன. நோவாவுடனும் படைப்பிற்கும் உடன்படிக்கையின் அடையாளம், எடுத்துக்காட்டாக, வானவில், ஒளியின் வண்ணமயமான விநியோகம். கிறிஸ்துவே உலகத்தின் வெளிச்சம் (யோவான் 8,12:1,4; 9).

ஆபிரகாமின் அடையாளம் விருத்தசேதனம் (யாத்திராகமம் 1: 17,10-11). இது பெரித் என்ற எபிரேய வார்த்தையின் அடிப்படை அர்த்தம் குறித்து அறிஞர்கள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது உடன்படிக்கை என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது வெட்டுவது தொடர்பான சொல். "ஒரு மூட்டை வெட்டு" என்ற சொல் இன்னும் சில நேரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆபிரகாமின் சந்ததியான இயேசு இந்த நடைமுறையின்படி விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டார் (லூக்கா 2,21). விருத்தசேதனம் செய்வது விசுவாசிக்கு இனி உடல் ரீதியானது அல்ல, ஆன்மீகம் என்று பவுல் விளக்கினார். புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ், “இருதயத்தின் விருத்தசேதனம் என்பது ஆவியிலேயே நிகழ்கிறது, கடிதத்தில் அல்ல” (ரோமர் 2,29:3,3; பிலிப்பியர் ஐயும் காண்க).

மொசைக் உடன்படிக்கைக்கு வழங்கப்பட்ட அடையாளமும் சப்பாத் தான் (யாத்திராகமம் 2: 31,12-18). நம்முடைய எல்லா செயல்களுக்கும் கிறிஸ்து அமைதியானவர் (மத்தேயு 11,28-30; எபிரேயர் 4,10). இந்த அமைதி தற்போது மற்றும் நிகழ்காலம்: யோசுவா அதை நிதானமாகக் கொண்டுவந்திருந்தால், அதற்குப் பிறகு மற்றொரு நாள் பற்றி கடவுள் பேசியிருக்க மாட்டார். ஆகவே தேவனுடைய மக்களுக்கு இன்னும் ஓய்வு இருக்கிறது » (எபிரெயர் 4,8: 9).

புதிய உடன்படிக்கையிலும் ஒரு அடையாளம் உள்ளது, அது வானவில் அல்லது விருத்தசேதனம் அல்லது சப்பாத் அல்ல. "ஆகையால், கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தைக் கொடுப்பார்: இதோ, ஒரு கன்னி கர்ப்பமாக இருக்கிறார், ஒரு மகனைப் பெற்றெடுப்பார், அவரை இம்மானுவேல் என்று அழைப்பார்" (ஏசாயா 7,14). நாம் புதிய உடன்படிக்கையின் கடவுளின் மக்கள் என்பதற்கான முதல் குறிப்பு என்னவென்றால், கடவுள் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வடிவத்தில் நம்மிடையே வாழ வந்திருக்கிறார். (மத்தேயு 1,21:1,14; யோவான்).

புதிய உடன்படிக்கையில் ஒரு வாக்குறுதியும் உள்ளது. "இதோ, என் தந்தை வாக்குறுதியளித்ததை நான் உங்களிடம் அனுப்புவேன்" என்று கிறிஸ்து கூறுகிறார் (லூக்கா 24,49), இந்த வாக்குறுதி பரிசுத்த ஆவியின் பரிசாகும் (அப்போஸ்தலர் 2,33:3,14; கலாத்தியர்). விசுவாசிகள் புதிய உடன்படிக்கையில் "வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவருடன் முத்திரையிடப்படுகிறார்கள், இது எங்கள் பரம்பரை உறுதிமொழி" (எபேசியர் 1,13-14). ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவர் சடங்கு விருத்தசேதனம் அல்லது தொடர்ச்சியான கடமைகளால் வகைப்படுத்தப்படுவதில்லை, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின் வாசலால் (ரோமர் 8,9). உடன்படிக்கையின் யோசனை அனுபவத்தின் அகலத்தையும் ஆழத்தையும் வழங்குகிறது, அதில் கடவுளின் கிருபையை உண்மையில், அடையாளப்பூர்வமாக, குறியீடாக மற்றும் ஒப்புமைகளின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

எந்த சுதந்திரம் இன்னும் நடைமுறையில் உள்ளது?

அனைத்து மேற்கூறிய frets நித்திய புதிய உடன்படிக்கையின் பெருமை சுருக்கமாக. பழைய உடன்படிக்கை என்று அழைக்கப்படும் மொசைக் உடன்படிக்கைகளை ஒப்பிடுகையில் புதிய உடன்படிக்கை ஒன்றை பவுல் விளக்குகிறார்.
பவுல் மொசைக் உடன்படிக்கையை "மரணத்தைத் தரும் அலுவலகம் மற்றும் கல்லில் எழுத்துக்களால் செதுக்கப்பட்ட அலுவலகம்" என்று விவரிக்கிறார் (2 கொரிந்தியர் 3,7: 2; யாத்திராகமம் 34,27: 28 ஐயும் காண்க), மேலும் அவர் ஒரு காலத்தில் புகழ்பெற்றவராக இருந்தபோதிலும், "இந்த உற்சாகமான மகிமையுடன் ஒப்பிடும்போது மகிமை கவனிக்கப்படக்கூடாது" என்று கூறுகிறார். ஆவி, வேறுவிதமாகக் கூறினால், புதிய உடன்படிக்கை (2 கொரிந்தியர் 3,10). கிறிஸ்து "மோசேயை விட பெரிய மரியாதை" (எபிரெயர் 3,3).

உடன்படிக்கைக்கான கிரேக்க வார்த்தையான டயாட்டேகே, இந்த விவாதத்திற்கு புதிய அர்த்தத்தை தருகிறது. இது ஒரு ஒப்பந்தத்தின் பரிமாணத்தை சேர்க்கிறது, இது கடைசி விருப்பம் அல்லது சாட்சியாகும். பழைய ஏற்பாட்டில், பெரித் என்ற வார்த்தை இந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படவில்லை.

எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் ஆசிரியர் இந்த கிரேக்க வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்துகிறார். மொசைக் மற்றும் புதிய உடன்படிக்கை இரண்டும் விருப்பம் போன்றவை. மொசைக் உடன்படிக்கை முதல் விருப்பமாகும், இது இரண்டாவது எழுதப்படும்போது ரத்து செய்யப்படுகிறது. "அவர் முதல் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பார், இதனால் அவர் இரண்டாவது ஒன்றைப் பயன்படுத்தலாம்" (எபிரெயர் 10,9). "ஏனென்றால், முதல் உடன்படிக்கை குற்றமற்றதாக இருந்திருந்தால், மற்றொரு இடத்திற்கு இடம் தேடப்படாது" (எபிரெயர் 8,7). புதிய உடன்படிக்கை “நான் உங்கள் பிதாக்களுடன் செய்த உடன்படிக்கை போல இல்லை” (எபிரெயர் 8,9).

ஆகவே, "சிறந்த வாக்குறுதிகளின் அடிப்படையில் சிறந்த உடன்படிக்கையின்" மத்தியஸ்தராக கிறிஸ்து இருக்கிறார் (எபிரெயர் 8,6). யாராவது ஒரு புதிய விருப்பத்தை எழுதும்போது, ​​முந்தைய அனைத்து விருப்பங்களும் அவற்றின் நிலைமைகளும், அவை எவ்வளவு புகழ்பெற்றவையாக இருந்தாலும், அவற்றின் விளைவை இழக்கின்றன, அவை இனி தங்கள் வாரிசுகளுக்கு கட்டுப்படாது, பயனற்றவை அல்ல. Ting சொல்வதன் மூலம்: «ஒரு புதிய உடன்படிக்கை», அவர் காலாவதியான முதல்வரை அறிவிக்கிறார். ஆனால் காலாவதியானது மற்றும் எஞ்சியிருப்பது அதன் முடிவை நெருங்குகிறது » (எபிரெயர் 8,13). எனவே, புதிய உடன்படிக்கையில் பங்கேற்பதற்கான நிபந்தனையாக பழைய வடிவங்களை தேவையில்லை (ஆண்டர்சன் 2007: 33).

நிச்சயமாக: «ஏனெனில் ஒரு விருப்பம் இருக்கும் இடத்தில் விருப்பத்தைச் செய்த நபரின் மரணம் இருந்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஒரு விருப்பம் மரணத்துடன் மட்டுமே நடைமுறைக்கு வருகிறது; அதை உருவாக்கியவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கும்போது அது இன்னும் நடைமுறையில் இல்லை » (எபிரெயர் 9,16: 17). இந்த நோக்கத்திற்காக, கிறிஸ்து இறந்துவிட்டார், ஆவியின் மூலம் பரிசுத்தமாக்குகிறோம். Will இந்த விருப்பத்தின்படி, இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் தியாகத்தால் நாம் ஒரு முறை பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகிறோம் » (எபிரெயர் 10,10).

மொசைக் உடன்படிக்கையில் பலியிடும் முறையை ஒழுங்குபடுத்துவதால் எந்த விளைவும் இல்லை, ஏனென்றால் காளைகள் மற்றும் ஆடுகளின் இரத்தத்தின் மூலம் பாவங்களை அகற்றுவது சாத்தியமில்லை » (எபிரெயர் 10,4), எப்படியிருந்தாலும் முதல் விருப்பம் ரத்து செய்யப்பட்டது, இதனால் அவர் இரண்டாவது பயன்படுத்த முடியும் (எபிரெயர் 10,9).

எபிரேயர்களுக்கு கடிதம் எழுதிய எவரும், புதிய ஏற்பாட்டின் போதனையின் தீவிர அர்த்தத்தை அவரது வாசகர்கள் புரிந்துகொள்வதில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருந்தனர். மோசேயை நிராகரித்தவர்களுக்கு பழைய உடன்படிக்கையில் அது எப்படி இருந்தது என்பது உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா? Anyone மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தை யாராவது மீறினால், அவர் இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்சிகள் மீது இரக்கமின்றி இறக்க வேண்டும் » (எபிரெயர் 10,28).

"அவர் தேவனுடைய குமாரனை மிதித்து, உடன்படிக்கையின் இரத்தம் அசுத்தமானது என்று கருதி, அவர் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு, கிருபையின் ஆவிக்கு புத்துயிர் அளித்தால், எவ்வளவு கடுமையான தண்டனைக்கு தகுதியானவர் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்" (எபிரெயர் 10,29)?

இறுதி

புதிய உடன்படிக்கை நடைமுறையில் உள்ளது, ஏனெனில் சோதனையாளர் இயேசு இறந்தார். இதைப் புரிந்துகொள்வது விசுவாசிக்கு மிக முக்கியமானது, ஏனென்றால் நமக்கு கிடைத்த நல்லிணக்கம் "சிலுவையில் அவருடைய இரத்தம்", புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் இரத்தம் மூலமாக மட்டுமே சாத்தியமாகும். (கொலோசெயர் 1,20).

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்