தேவாலயத்தின் பணி

மனித உத்திகள் வரையறுக்கப்பட்ட மனித புரிதல் மற்றும் மக்கள் செய்யக்கூடிய சிறந்த மதிப்பீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. மறுபுறம், கடவுளின் மூலோபாயம், நம் வாழ்வில் அவரது அழைப்பு, அடிப்படை மற்றும் இறுதி யதார்த்தத்தின் ஒரு முற்றிலும் சரியான புரிதலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது உண்மையில் கிறிஸ்தவத்தின் பெருமை ஆகும்: அவை உண்மையிலேயே இருப்பதால் விஷயங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. உலகில் உள்ள அனைத்து நோய்களுக்கும் கிறிஸ்தவ நோயறிதல், நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள மோதல்களில் இருந்து மனித ஆத்மாவில் உள்ள பதட்டங்களுக்கு உண்மையாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் இது மனிதனின் ஒரு உண்மையான புரிதலை பிரதிபலிக்கிறது.

என்.டி.யின் கடிதங்கள் எப்போதும் உண்மையைத் தொடங்குகின்றன, நாம் அதை "கோட்பாடு" என்று அழைக்கிறோம். என்.டி. எழுத்தாளர்கள் எப்பொழுதும் எங்களை மீண்டும் அழைக்கிறார்கள். சத்தியத்தின் இந்த அஸ்திவாரத்தை வைக்கப்பட்டிருந்தால், நடைமுறை பயன்பாடு குறித்த அறிகுறிகளுக்கு அவை அனுப்பப்படும். சத்தியத்தைத் தொடங்குவதைத் தவிர வேறெதுவும் செய்வது முட்டாள்தனம்.

எபேசியர்களின் அறிமுக அத்தியாயத்தில், பவுல் சர்ச்சின் நோக்கம் குறித்து பல தெளிவான அறிக்கையை வெளியிடுகிறார். இது நித்தியத்திற்கான நோக்கம் அல்ல, சில தவறான எதிர்கால கற்பனை, ஆனால் இங்கே மற்றும் இப்போது நோக்கம்.

நோக்கம் எண்: XX: தேவாலயம் கடவுளின் பரிசுத்தத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டும்

"அவருக்குள் உலகமுண்டானதுமுன்னும், அவர் முகத்துக்குமுன் பரிசுத்தமாயும் குற்றமில்லாதவர்களுமாய் நிற்கும்படி அவர் எங்களைத் தெரிந்துகொண்டார்." (எபேசியர் 1, 4) திருச்சபை என்பது கடவுளின் பின்விளைவு அல்ல என்பதை இங்கே தெளிவாகக் காண்கிறோம். உலகம் உருவாக்கப்பட்டதற்கு முன்பே இது திட்டமிடப்பட்டது.

சர்ச்சில் கடவுளுடைய முதல் ஆர்வம் என்ன? திருச்சபை என்ன செய்கிறதென்பது முதன்மையானது அல்ல, ஆனால் சர்ச் என்ன. நடவடிக்கை முன்னதாகவே இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறோம். கடவுளுடைய மக்களின் ஒழுக்க நெறியைப் புரிந்துகொள்ள, திருச்சபையின் இயல்பைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். கிரிஸ்துவர் போன்ற நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் தூய பாத்திரம் மற்றும் புனிதத்தன்மை பிரதிபலிக்கும், உலகின் தார்மீக உதாரணங்கள் இருக்க வேண்டும்.

ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவர், அவர் ஒரு பேராயராகவோ அல்லது ஒரு சாதாரண வேலையாளாகவோ இருக்க வேண்டும் என்பது வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது, அவர் உயிரோடு, பேசுகிறார், செயல்படுகிறார், பதிலளிப்பவர் மூலம் தன்னுடைய கிறிஸ்தவத்தை தெளிவாகவும், நம்பிக்கையுடனும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். நாம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கடவுளுக்கு முன்பாக நிற்க அழைக்கப்பட்டோம் "பரிசுத்தமும் ஒழுக்கக்கேடும்". நாம் பரிசுத்தத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டும், அது திருச்சபையின் நோக்கமாகும்.

நோக்கம் எண். 2: திருச்சபை கடவுளின் மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும்

(5 வசனம்) "(அவன்) எங்களுக்கு காதல் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தம்மிடம் சேர்ந்தவை வேண்டும் என்று மகன்கள் போன்ற, அவரது கருணை புகழைப் செய்யப்பட்ட விதிக்கப் அவரது தயவுள்ள படி" பால் எங்களுக்கு முதல் அத்தியாயத்தில் எபேசியர் தேவாலயம் மற்றொரு நோக்கம் கொடுக்கிறது "நாம் கூட அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக அனைவரும் சேவையாற்ற வேண்டும் கிறிஸ்து ஆரம்பத்தில் இருந்தே எங்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற நாங்கள்" (வசனம் 12).

நினைவில்! தண்டனை: "ஆதிமுதல் நம்முடைய நம்பிக்கையை கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தவர் யார்," அவருடைய மகிமையைப் புகழ்ந்து பேசுமாறு நாம் கட்டளையிடப்பட்டுள்ள கிறிஸ்தவர்களை நமக்கு குறிக்கிறது. தேவாலயத்தின் முதல் பணி மக்கள் நலன் அல்ல. நிச்சயமாக நமது நலன் கடவுளுக்கு மிக முக்கியம், ஆனால் அது திருச்சபையின் முதல் பணி அல்ல. மாறாக, அவருடைய மகிமையைப் புகழ்ந்து கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம்; நம் வாழ்வில் அவருடைய மகிமை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. எல்லாவற்றுக்கும் நம்பிக்கை இருப்பதாக, "இப்போது, ​​நம் வாழ்க்கையில், கடவுளுடைய மகிமை அனைவருக்கும் தெரியும்."

கடவுளின் மகிமை என்ன? இது கடவுள் தான், கடவுள் என்பது என்னவென்று வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த உலகத்தின் பிரச்சினை கடவுளின் அறியாமையே. அவருக்கு அவரைப் புரியவில்லை. சோதனையிலும், வழிகாட்டுதல்களிலும், சத்தியத்தைக் கண்டுபிடிக்க தேடலில், கடவுளை அவர் அறியவில்லை. ஆனால் உண்மையிலேயே உலகத்தைக் காட்ட கடவுளுடைய மகிமை வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். கடவுளின் செயல்கள் மற்றும் கடவுளின் இயல்பானது தேவாலயத்தின் மூலம் காட்டப்பட்டால், அது மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. பவுல் போலவே 5- கொரிந்தியர் 2, 4 விவரிக்கிறார்:

"இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிப்பார்கள்" அது எங்கள் இதயங்களில் ஒளி கிறிஸ்துவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய பிரகாசித்த அனுமதிக்க அவுட் பிரகாசிக்கின்றன முடியும் யார் உள்ளது தளபதிகள் கடவுளுக்கான.

கிறிஸ்துவின் முகத்தில் கடவுளுடைய மகிமையை மக்கள் காண முடியும். இந்த மகிமை பவுல் சொல்கிறது, "நம்முடைய இருதயங்களில்" காணப்படுகிறது. கிறிஸ்து தம்முடைய தன்மையின் மகிமையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தும்படி சர்ச் அழைக்கிறது, இது கிறிஸ்துவின் முகத்தில் காணப்பட வேண்டும். இந்த எபேசியர் 1, 22 உள்ளது - 23 குறிப்பிட்டுள்ளார்: "ஆமாம், அவர் (இயேசு) காலடியில் தீட்டப்பட்டது எல்லாவற்றையும் மற்றும் செய்துள்ளது அவரை ஒரு அவரது உடல், அனைத்து அனைத்து நிரப்பும் அவரை முற்றாக இது தேவாலயம், முக்கிய உயர்ந்த மனிதன் "அது ஒரு பெரிய அறிக்கை! இங்கே இயேசு என்று எல்லாம் (அவரது முழுமை) அவரது உடலில் காண வேண்டும் என்று, மற்றும் அந்த சர்ச் என்று கூறுகிறார்! சர்ச் மர்மம் கிறிஸ்து நீங்கள் வசிக்கிறார் உலக சர்ச் செய்தி அவரை அறிவிக்க இயேசு பற்றி பேச உள்ளது. பவுல் எபேசுவில் மீண்டும் மீண்டும் சர்ச் பற்றி சத்தியத்தை பற்றிய இந்த மர்மத்தை விவரிக்கிறார் - 2 - 19

ஆகையால், நீ இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல், நீ பரிசுத்தவான்களோடுங்கூட இருந்து, தேவ ஊழியக்காரரோடும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தோடும், அப்போஸ்தலராலும் தீர்க்கதரிசிகளுடைய நிலத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; அவரில் உள்ள ஒவ்வொரு கிண்ணமும் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக வளருகிறது. இதனாலேயே நீங்கள் கடவுளுடைய ஆவிக்குரிய இடத்தில் வாழ்கிறீர்கள்.

இங்கே தேவாலயத்தின் புனித மர்மம், அது கடவுளின் இல்லம். அவர் தம் மக்களில் வாழ்கிறார். இது, மறைபொருளான கிறிஸ்துவை காணும்படி திருச்சபைக்கு பெரும் அழைப்பு. தனது சொந்த சேவை எபேசியர் 3 ஒரு கிரிஸ்துவர் ஒரு மாதிரி, 9 பால் விவரிக்கிறது - 10 "மேலும் விஷயங்களில் நினைவுக்கெட்டாத கடவுள் நேரத்துக்கு வளைந்து செய்யப்பட்ட மர்மம் உணர்ந்து வேண்டும் எப்படி அனைத்து விளக்கம் அளிப்பதற்காக, அனைத்து விஷயங்கள் படைப்பாளர், கடவுளுடைய பலசமயமான ஞானம் தேவாலயத்தின் மூலமாக பரலோகத்தில் உள்ள அதிகாரங்களையும் அதிகாரங்களையும் வெளிப்படுத்தியிருக்க வேண்டும். "

மிக தெளிவாக. திருச்சபையின் பணி "கடவுளின் பன்முக ஞானத்தை பிரகடனப்படுத்துகிறது." அவை மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, திருச்சபையைக் கண்காணிக்கும் தேவதூதர்களுக்கும் மட்டுமே தெரியும். இவை "பரலோகத்தின் வல்லமையும் வல்லமையும்". மனிதர்களுக்கு மேலதிகமாக, திருச்சபைக்கு கவனமாகவும் மற்றவர்களிடமிருந்து கற்றுக் கொள்ளும் மற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள்.

மேலே கூறப்பட்ட வசனங்கள் ஒரு காரியத்தை மிகவும் தெளிவுபடுத்துகின்றன: சர்ச் அழைப்பு என்பது, நம் வாழ்வில் வாழ்ந்து, நம் மனப்பான்மையும் செயல்களால் நிரூபிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவின் தன்மையையும் வார்த்தைகளில் விவரிக்க வேண்டும். உயிருக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கை வாழ்வின் உண்மை நிலையை நாம் அறிவிக்க வேண்டும், தன்னலமற்ற, அன்பான வாழ்க்கை மூலம் இந்த மாற்றத்தை தெளிவாக வெளிப்படுத்துங்கள். இதைச் செய்வதற்குமுன், வேறு எதையுமே செய்வதில்லை. எபேசியர், எபிரெயுவில் எழுதுகிறார் போது பவுல் பேசும் தேவாலயத்தின் அழைப்பு இதுதான்: "எனவே நான் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் ... உங்களிடம் வந்துள்ள வேலைக்கு தகுந்த முறையில் நடக்க வேண்டும்."

கர்த்தராகிய இயேசு திறப்பு அத்தியாயத்தில் இந்த தொழிலை வசனம் 8 சட்டங்கள் உறுதி எப்படி கவனியுங்கள். இயேசு தனது தந்தைக்கு மேலேறி முன்பு, அவர் தனது சீடர்களிடம் சொல்கிறார்: "ஆனால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும் போது Kraf அடைவான்; ஜெருசலேம், யூதேயா முழுவதிலும், சமாரியாவிலும், பூமியின் முனைகளிலும் மற்றும் நீங்கள் இருக்கும் சாட்சிகள் எனக்கு . "
நோக்கம் எண். 3: திருச்சபை கிறிஸ்துவின் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும்.

தேவாலயத்தின் விசேஷம் ஒரு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும், ஒரு சாட்சி தெளிவாக விவரிக்கிறார் மற்றும் சித்தரிக்கிறார் ஒருவர். திருத்தூதர் பீட்டர் அவரது முதல் கடிதத்தில் திருச்சபை சாட்சியம் பற்றி ஒரு அற்புதமான வார்த்தை உள்ளது: (பீட்டர் 1 2,9.) "நீங்கள், எனினும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களின், ஒரு அரச மதகுரு, பரிசுத்த நாட்டின் சமூகம், சொத்து மக்கள் erkorene, மற்றும் பேசலாம் நல்லொழுக்கங்களுக்கு (பெருமைகளை) அவரது அற்புதமான ஒளி இருளில் இருந்து வெளியேற்றி உங்களை அழைத்தவர் அவரை வெளிப்படையாகக் காட்டுவதையும்."

அமைப்புக்கு கவனம் செலுத்துங்கள் "நீங்கள் ..... மற்றும் வேண்டும்." இது கிறிஸ்தவர்களுடைய முன்னுரிமை. இயேசு கிறிஸ்துவே நம்மிடம் வசிக்கிறார், அதனால் நாம் ஒருவரது வாழ்வையும் தன்மையையும் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறோம். சர்ச்க்கு இந்த அழைப்பை ஆதரிக்க ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரின் பொறுப்பு இது. அனைத்து அழைக்கப்படுகின்றன, அனைத்து கடவுளின் ஆவி மூலம் குடியேற்றப்படுகிறார்கள், அனைத்து உலகின் வேலையை பூர்த்தி செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது எபேசியர் முழுவதும் ஒலிக்கும் தெளிவான தொனி. தேவாலயத்தின் சாட்சியம் சில நேரங்களில் ஒரு குழுவாக வெளிப்பாட்டைக் காணலாம், ஆனால் சாட்சி கொடுக்கும் பொறுப்பு தனிப்பட்டது. இது என்னுடையது மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட பொறுப்பு.

ஆனால் மற்றொரு பிரச்சனை வந்துவிட்டது: தவறான கிறிஸ்தவத்தின் பிரச்சினை. அது சரியாக பயன் கோரிக்கை வைக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவின் பாத்திரம் முன்னும் பின்னுமாக அமைப்பது பற்றி சர்ச் மற்றும் தனிப்பட்ட கிரிஸ்துவர் பேசுவதற்கு அவர் மிகவும் எளிதாக மற்றும் உள்ளது. பல அல்லாத கிரிஸ்துவர் கிரிஸ்துவர் கொடுக்கும் படத்தை எப்போதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மை விவிலிய படத்தை ஒத்திருக்கவில்லை என்று அனுபவத்தில் இருந்து தெரிந்தும், கிரிஸ்துவர் நெருக்கமாக தெரியும். அனைத்து பணிவு மற்றும் மென்மையின் கொண்டு, காதல் அந்த ertagen ஒருவரையொருவர் விட பொறுமை உடன் ", மற்றும் சமாதான ஒப்பந்தம் மூலமாக ஆவியின் ஒற்றுமை பராமரிக்க ஆர்வமாக இருக்க: இந்த காரணத்திற்காக, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இதன் உண்மையான கிறிஸ்து-போன்ற பாத்திரங்களின் கவனமாக தேர்வு வார்த்தைகளில் விவரிக்கிறது . "(எபேசியர் 4, XX - 2)

மனத்தாழ்மை, பொறுமை, அன்பு, ஒற்றுமை மற்றும் சமாதானம் இயேசுவின் உண்மையான பண்புகள். கிரிஸ்துவர் சாட்சிகள் இருக்க வேண்டும், ஆனால் திமிர்பிடித்த மற்றும் முரட்டுத்தனமாக, இல்லை "உன்னை விட புனிதமான" அணுகுமுறை, இல்லை பாசாங்குத்தனமான உந்துதல் மற்றும் நிச்சயமாக கிரிஸ்துவர் கிரிஸ்துவர் எதிர்கொள்ளும் அழுக்கு சர்ச் சர்ச்சையில். தேவாலயம் தன்னைப் பற்றி பேசக்கூடாது. அவள் சாந்தமாக இருக்க வேண்டும், அவளுடைய சக்தியை வலியுறுத்துவதாகவோ அல்லது அதிக புகழ் பெறவோ கூடாது. சர்ச் உலகத்தை காப்பாற்ற முடியாது, ஆனால் திருச்சபையின் இறைவனே முடியும். கிரிஸ்துவர் தேவாலயத்தில் வேலை அல்லது அவர்களுக்கு அவற்றின் முக்கிய ஆற்றல் சாப்பிட கூடாது, ஆனால் திருச்சபை இறைவன்.

அவள் தன்னை உயர்த்திய போது திருச்சபை தன் இறைவனைத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. உண்மையான தேவாலயம் உலகின் கண்களில் அதிகாரத்தை பெறவில்லை, ஏனென்றால் அது ஏற்கெனவே வாழ்ந்த எஜமானிடமிருந்து எல்லா வல்லமையையும் பெற்றுள்ளது.

சத்தியத்தின் விதை விதை முளைவிடத், பழம்தரும் வளரக்கூடியவை அவ்வப்போது அவகாசம் தேவைப்படும் என்பதே அடுத்து, தேவாலயத்தில் பொறுமையாக இருக்க தெரிந்தும் இடம்கொடுத்து வேண்டும். சபை சகாப்தம் நீண்ட காலமாக வடிவமைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் திடீரென்று விரைவான மாற்றங்களைச் செய்யக் கூடாது என்று கேட்கக்கூடாது. மாறாக, சர்ச், தீய புறக்கணித்தல் எடுத்துக்காட்டாக மூலம் நேர்மறை சமூக மாற்றத்தை விளக்கப் நீதி வழங்குவதற்கு மேலும் ஆகையால், உண்மையை விதைக்கிறது பின்னர் சமூகத்தின் வேர்களில் பரிந்துரைக்கிறது மற்றும் இறுதியாக மாற்றம் பழம் தாங்க.

உண்மையான கிறிஸ்தவத்தின் மிகச் சிறந்த அடையாளம்

"ரோம சாம்ராஜ்ஜியத்தின் வீழ்ச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி" என்ற புத்தகத்தில், வரலாற்று ஆசிரியர் எட்வர்ட் கிபன், ரோமின் அகற்றும் எதிரிகளின் உள் சிதைவுகளுக்கு இடையூறாக உள்ளது என்று கூறுகிறார். இந்த புத்தகத்தில் சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் நினைவுக்கு கொண்டுவந்த ஒரு பிரிவானது, அது மிகவும் பொருத்தமற்றதாகவும், போதனையாகவும் இருப்பதைக் கண்டது. இந்த பிரிவானது சரிந்துவரும் பேரரசில் சர்ச்சின் பங்கைக் கையாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

"பெரிய கட்டமைப்புகள் (ரோமன் எம்பயர்) திறந்த வன்முறை தாக்கப்பட்டு மெதுவாக சிதைவு தன்மையால் சிதைந்துள்ளது, ஆண்கள் மனதில் ஒரு மெதுவாக ஒரு தூய்மையான மேலும் தாழ்மையான மதம் பதுங்கி போது, வரை அமைதி மற்றும் அவமானம் எதிர்ப்புகளுக்கு பெரும் ஊக்கம் தருவதாய் மற்றும் இறுதியாக கட்டப்பட்ட வளர்ந்தது கேபிடல் இடிபாடுகள் மீது குறுக்கு பதாகையின். "நிலுவையில் நிச்சயமாக ஒரு கிரிஸ்துவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை அடையாளம், காதல். அவர்கள் மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதே அன்பு. இரக்கமும் மன்னிப்பும் உள்ள அன்பு. தவறான புரிந்துணர்வு, பிரிவு மற்றும் உடைந்த உறவைக் குணப்படுத்த விரும்புகிற அன்பு. இயேசு ஜான் 13, 35 கூறினார்: "நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு என்றால் இந்த எல்லா ஆண்கள் நீங்கள் என் சீடர்கள் எல்லாரும் அறிந்துகொள்வார்கள் என்றார்." இந்த அன்பு போட்டி, பேராசை, தற்புகழ்ச்சியாகும் பொறுமையின்மையாலும் அல்லது பாரபட்சம் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது குறிப்பிடப்படுவதில்லை. இது அவமானம், அவதூறு, பிடிவாதம் மற்றும் பிரிவு ஆகியவற்றின் தூய எதிர்.

இவ்வுலகில் அதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற திருச்சபை செயல்படுகின்ற ஒருங்கிணைந்த வல்லமையை இங்கே நாம் காண்கிறோம்: கிறிஸ்துவின் அன்பு. கடவுளின் பரிசுத்தத்தை நாம் எப்படி பிரதிபலிக்கிறோம்? எங்கள் அன்பினால்! நாம் எவ்வாறு கடவுளுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறோம்? எங்கள் அன்பினால்! இயேசு கிறிஸ்துவின் நிஜத்தை நாம் எவ்வாறு சாட்சி படுத்துகிறோம்? எங்கள் அன்பினால்!
அரசியலில் பங்கெடுக்கிற கிறிஸ்தவர்கள், அல்லது "குடும்ப மதிப்புகள்", அல்லது சமாதானத்தையும் நீதிவழியையும் மேம்படுத்துவது, ஆபாசத்தை எதிர்ப்பது அல்லது இந்த அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட குழுவின் உரிமைகளை பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றைப் பற்றி NT சொல்வது குறைவு. கிறிஸ்தவர்கள் இந்த விஷயங்களை கவனித்துக் கொள்ளக் கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை. அது வெளிப்படையானது, மக்களுக்கு அன்புடன் நிறைந்த ஒரு இதயத்தை நீங்கள் கொண்டிருக்க முடியாது, அப்படிப்பட்ட விஷயங்களைப் பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். ஆனால் NT இந்த விஷயங்களைப் பற்றி ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக உள்ளது. ஏனென்றால், இந்த பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க ஒரே வழி, உடைந்த உறவுகளைக் குணப்படுத்துவதற்கான ஒரே வழி, மக்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய மாறும் அறிமுகம் - இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் இயக்கவியல் அறிமுகம் ஆகும்.

ஆண்களும் பெண்களும் உண்மையிலேயே தேவை என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை. இருள் அகற்றப்படுவது ஒளி அறிமுகத்துடன் தொடங்குகிறது. அன்பின் அறிமுகத்துடன் வெறுப்பு நீக்கப்படுவது தொடங்குகிறது. நோய் மற்றும் துன்பம் அகற்றும் வாழ்க்கை அறிமுகம் தொடங்குகிறது. நாம் கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பிக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அது நாம் அழைக்கப்படுபவை எங்கள் தொழில்.

நம்முடைய நற்செய்தியைப் போன்ற ஒரு சமூக சூழ்நிலையில் சுவிசேஷம் முளைத்தது: அது அநீதி, இனப் பிரிவு, பரவலான குற்றங்கள், ஒழுங்கற்ற ஒழுக்கக்கேடு, பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் பரந்த பயம் ஆகியவற்றின் காலமாக இருந்தது. ஆரம்பகால சர்ச் இன்றும் நம்மால் கற்பனை செய்ய முடியாத இரக்கமற்ற மற்றும் கொலைகார துன்புறுத்தலின் கீழ் வாழ்வதற்கு போராடியது. ஆனால் ஆரம்பகால சபை அநீதியையும் அடக்குமுறையையும் எதிர்த்து போரிட அல்லது அதன் "உரிமையை" செயல்படுத்துவதில் தனது வேலையைப் பார்க்கவில்லை. கடவுளுடைய மகிமையின் வெளிப்பாடாகவும், இயேசு கிறிஸ்துவின் யதார்த்தத்திற்குச் சாட்சி கொடுப்பதிலும் கடவுளுடைய பரிசுத்தத்திலுள்ள அவருடைய பணி பிரதிபலித்தது. அவர் தனது சொந்த மக்களுக்கும் அத்துடன் வெளிநாட்டினருக்கும் எல்லையற்ற அன்பின் தெளிவான ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலம் செய்தார்.

குவளை வெளிப்புறம்

வேலைநிறுத்தங்கள், எதிர்ப்பு புறக்கணிப்புக்கள் மற்றும் பிற அரசியல் நடவடிக்கைகளை நிரூபிக்க எவரும் எவருக்கும் சமூகத் தவறுகளை எதிர்கொள்வது ஏமாற்றமளிக்கும். இயேசு அதை "வெளிப்புறத்தை கழுவி" என்று அழைத்தார். ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவ புரட்சி மக்கள் மத்தியில் இருந்து மக்களை மாற்றும். இது குவளை உள்ளே சுத்தம் செய்கிறது. இது ஒரு நபர் அணிந்துள்ளார் என்று சுவரொட்டியில் முக்கிய வார்த்தைகளை மாற்ற முடியாது. இது நபரின் இதயத்தை மாற்றுகிறது.

இங்கே, தேவாலயங்கள் பெரும்பாலும் பாதையில் இருந்து நழுவ. அவர்கள் வலதிலிருந்து அல்லது இடதுசாரிகளிலிருந்தும் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளால் அன்பாக ஆகிறார்கள். கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தை மாற்றுவதற்காக உலகிற்கு வந்தார், ஆனால் அரசியல் நடவடிக்கைகளால் அல்ல. அவரது திட்டம் ஒரு புதிய இதயம், ஒரு புதிய ஆவி, ஒரு புதிய திசையில், ஒரு புதிய திசையில், ஒரு புதிய பிறப்பு, ஒரு புத்துயிர் வாழ்க்கை கொடுத்து, இந்த சமுதாயத்தில் ஒற்றை நபர் மாற்றும் மூலம் அவரது சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டும் ஈகோ மற்றும் உளச்சோர்வு மரணம். தனிப்பட்ட உருமாற்றம் ஏற்பட்டால், நமக்கு ஒரு புதிய சமுதாயம் உண்டு.

உட்புறம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட போது நாம் உள்ளே இருந்து மாற்றப்பட்டால், மனித உறவுகளின் முழு மாற்றத்தையும் மாற்றியமைக்கிறது. மோதல் அல்லது தவறான நடத்தையை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​"கண்ணுக்குக் கண்" என்ற அர்த்தத்தில் செயல்படுகிறோம். ஆனால் இயேசு நம்மை ஒரு புதிய வகையான எதிர்வினைக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார்: "உங்களைத் துன்புறுத்துகிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்." அவர் எழுதுகிறார் அப்போஸ்தலன் பவுல் எதிர்வினை போன்ற வகையான நம்மை அழைக்கிறது: "செய்ய தீய சமாளிக்க முடியவில்லை மற்றொரு எண்ணம் ..... இல்லை திருப்பி யாரையும் தீய தீய சக்தியின் இணக்கமான இருங்கள் ....., ஆனால் நல்ல தீய சக்திகளுடன் கடக்க". (ரோமர் 12, 14 - 21)

கடவுள் திருச்சபைக்கு ஒப்படைத்த செய்தி, உலகம் எப்பொழுதும் கேள்விப்பட்ட மிகப்பெரிய செய்தி. அரசியல் மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவாக இந்தச் செய்தியை மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா? சர்ச் வெறுமனே மதச்சார்பற்ற, அரசியல் அல்லது சமூக அமைப்பு என்று நாம் திருப்தி கொள்ள வேண்டுமா? கடவுளுக்கு போதுமான விசுவாசம் இருக்கிறதா, அவருடைய சபையில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் கிறிஸ்தவ அன்பு இந்த உலகத்தை மாற்றியமைக்கும் அரசியல் அதிகாரத்தையும் பிற சமூக நடவடிக்கைகளையும் மாற்றியமைக்கிறதா?

சமுதாயத்தில் இந்த தீவிரமான, சீர்குலைக்கும், வாழ்க்கை மாறிவரும் நற்செய்தியை சமுதாயத்தில் பரப்பக்கூடிய பொறுப்புள்ள நபர்களாக கடவுள் நம்மை அழைக்கிறார். சர்ச் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில், கல்வி, கற்றல், கலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை, மற்றும் இந்த சக்திவாய்ந்த, மாற்றும், இணையற்ற செய்தியுடன் நமது சமூக நிறுவனங்கள் மீண்டும் நுழைய வேண்டும். உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே நம்முன் முடிவில்லா வாழ்வை நமக்குள் புகுத்தி வந்திருக்கிறார். அன்பும், பொறுமையும், நம்பகமான மக்களும் நம்மைத் திருப்திப்படுத்துவதற்கு அவர் தயாராய் இருக்கிறார், எனவே வாழ்க்கையின் எல்லா பிரச்சினைகளையும் சவால்களையும் சமாளிக்க நாம் பலப்படுகிறோம். பயம் மற்றும் துன்பம் நிறைந்த ஒரு சோர்வுற்ற உலகிற்கு இது எங்கள் செய்தி. இது அன்பின் செய்தி மற்றும் நாம் ஒரு கட்டுக்கடங்காத மற்றும் அவநம்பிக்கையான உலகத்திற்கு கொண்டுவருவதாக நம்புகிறோம்.

கடவுளுடைய பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு நாம் வாழ்கிறோம், கடவுளுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தி, உள்ளேயும் வெளியேயும் தூய்மைப்படுத்த இயேசு வந்தார் என்பதை நிரூபிக்கிறோம். நாம் ஒருவரையொருவர் நேசிக்கவும் உலக கிறிஸ்தவ அன்பைக் காட்டவும் வாழ்கிறோம். இது நமது நோக்கம், அது திருச்சபையின் வேலையாகும்.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்