நம்பிக்கை கடைசியாக இறக்கிறது

592 நம்பிக்கை கடைசியாக இறக்கிறதுஒரு பழமொழி கூறுகிறது: "நம்பிக்கை கடைசியாக இறக்கிறது!" இந்த வார்த்தை உண்மையாக இருந்தால், மரணம் நம்பிக்கையின் முடிவாக இருக்கும். பெந்தெகொஸ்தே பிரசங்கத்தில், மரணம் இனி இயேசுவைத் தாங்க முடியாது என்று பீட்டர் அறிவித்தார்: "கடவுள் (இயேசுவை) எழுப்பினார், மரணத்தின் வேதனையிலிருந்து அவரை விடுவித்தார், ஏனென்றால் அவர் மரணத்தால் பிடிக்க முடியாது" (அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 2,24).

ஞானஸ்நானத்தின் அடையாளமாக சித்தரிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள், இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்பட்டதில் மட்டுமல்ல, அவருடைய உயிர்த்தெழுதலிலும் பங்கு பெற்றதாக பவுல் பின்னர் விளக்கினார். "ஆகவே, ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் மரணத்திற்குள் நாம் அவருடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டோம், இதனால் கிறிஸ்து தந்தையின் மகிமையினாலே மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டது போல, நாமும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையில் நடக்கலாம். ஏனென்றால், நாம் அவருடன் வளர்ந்து, அவருடைய மரணத்தில் அவரைப் போல் ஆகிவிட்டால், உயிர்த்தெழுதலில் நாமும் அவரைப் போலவே இருப்போம். ”(ரோமர்கள் 6,4-5).

எனவே, மரணத்திற்கு நம்மீது நித்திய சக்தி இல்லை. இயேசுவில் நமக்கு வெற்றியும், நித்திய ஜீவனுக்கு உயிர்த்தெழுப்பப்படுவோம் என்று நம்புகிறோம். உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை அவர்மீது விசுவாசத்தின் மூலம் ஏற்றுக்கொண்டபோது இந்த புதிய வாழ்க்கை தொடங்கியது. நாம் வாழ்ந்தாலும் இறந்தாலும் சரி, இயேசு நம்மில் இருக்கிறார், அதுவே எங்கள் நம்பிக்கை.

உடல் மரணம் கடினம், குறிப்பாக பின் தங்கியிருக்கும் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு. இருப்பினும், மரணம் இறந்தவர்களைத் தடுத்து நிறுத்துவது சாத்தியமற்றது, ஏனென்றால் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார்கள், அவர் மட்டுமே நித்திய ஜீவனைக் கொண்டிருக்கிறார். "ஆனால், அதுவே நித்திய ஜீவன், அவர்கள் உங்களை அறிவார்கள், நீங்கள் மட்டுமே உண்மையான கடவுள் யார், நீங்கள் அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்து" (யோவான் 1.7,3) உங்களைப் பொறுத்தவரை, மரணம் உங்கள் நம்பிக்கைகள் மற்றும் கனவுகளின் முடிவு அல்ல, ஆனால் பரலோகத் தந்தையின் கரங்களில் நித்திய ஜீவனுக்கு மாறுவது, அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் இவை அனைத்தையும் சாத்தியமாக்கியது!

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்