ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவ துவக்கத்தின் சடங்கு ஞானஸ்நானம். ரோமர் பதிப்பில், பவுல் விசுவாசத்தினாலே அருளினால் நியாயப்பிரமாணம் என்பது தெளிவாகிறது. ஞானஸ்நானம் அல்லது விசுவாசம் அல்லது மாற்றத்தின் எதிரி அல்ல, அது ஒரு பங்குதாரர். புதிய ஏற்பாட்டில், இது கடவுளின் கிருபையும் மனிதனின் பிரதிபலிப்பும். ஒரே ஒரு ஞானஸ்நானம் (எபி.

கிறிஸ்தவ அறிமுகத்திற்கு முழுமையாக இருக்க வேண்டிய அறிமுகத்தின் மூன்று அம்சங்கள் உள்ளன. மூன்று அம்சங்களும் அதே நேரத்தில் அல்லது அதே வரிசையில் நடக்கக் கூடாது. ஆனால் எல்லாமே அவசியம்.

 • மனந்திரும்புதலும் விசுவாசமும் - கிறிஸ்தவ அறிமுகத்தில் மனிதர். கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள நாம் முடிவெடுக்கிறோம்.
 • ஞானஸ்நானம் - திருச்சபைப் பகுதி. ஞானஸ்நானம் பெற்ற வேட்பாளர் கிரிஸ்துவர் சர்ச்சின் காணக்கூடிய சமுதாயத்தில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்.
 • பரிசுத்த ஆவியின் பரிசு - தெய்வீக பக்கமாகும். கடவுள் நம்மை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறார்.

பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஞானஸ்நானம்

புதிய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஞானஸ்நானத்திற்கான பதில்கள் மட்டுமே உள்ளன. இந்த குறிப்புகள் அனைத்தையும் விவரிக்கின்றன - விதிவிலக்குகள் இல்லாமல் - யாரோ ஒரு கிறிஸ்தவர் ஆக எப்படி. ஜான் திருமுழுக்கு மக்கள் மனந்திரும்பி, ஆனால் இயேசு பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம். அதுதான் பெந்தெகொஸ்தே நாளன்று கடவுள் செய்தார், அதுமட்டுமல்லாமல் எப்போதும் செய்யப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் எங்கும் இல்லை என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஞானஸ்நானம் என்பது ஏற்கனவே கிறிஸ்தவர்கள் யார் சிறப்பு அதிகாரத்துடன் அந்த உபகரணங்கள் விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு கிரிஸ்துவர் ஆக எப்படி ஒரு figurative சொற்றொடர் எப்போதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறிப்புகள்:
மார்க். 1: 8 - இணை இடங்களில் மாட் உள்ளது. 3: 11; லுக். 3: 16; ஜோகி. ஜான்: 1
செயல்படுகிறது. 1: XX - இயேசு ஜான் முந்தைய கிரிஸ்துவர் ஞானஸ்நானம் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரது சொந்த ஞானஸ்நானம் இடையே வேறுபாடு வெளிப்படுத்துகிறது, பெந்தெகொஸ்தே ஒரு விரைவான பூர்த்தி உறுதி.
செயல்படுகிறது. 11: 16 - இது மீண்டும் மீண்டும் குறிக்கிறது (மேலே பார்க்கவும்) மேலும் தெளிவாக அறிமுகமானது.
1. கொ. 12: XXL - அது கிறிஸ்துவின் முதல் யாராவது துடிக்கிறது என்று ஸ்பிரிட் என்று தெளிவாக செய்கிறது.

என்ன மாற்றம்?

ஒவ்வொரு ஞானஸ்நானத்திலும், எக்ஸ்எம்எல் பொதுக் கொள்கைகளைக் கொண்டது:

 • கடவுள் ஒரு நபரின் மனசாட்சியைத் தொடுகிறார் (தேவை மற்றும் / அல்லது குற்றம் பற்றிய விழிப்புணர்வு உள்ளது).
 • கடவுள் மனதைப் பிரகாசிக்கிறார் (கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் பொருள் பற்றிய ஒரு அடிப்படை புரிதல்).
 • கடவுள் சித்தத்தைத் தொடுகிறார் (நீங்கள் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும்).
 • கடவுள் உருமாற்றம் செயல்முறை தொடங்குகிறது.

கிரிஸ்துவர் மாற்று மூன்று முகங்கள் உள்ளன மற்றும் அவர்கள் அவசியம் ஒரே நேரத்தில் காட்ட வேண்டும்.

 • கடவுளை மாற்றுவது (நாம் கடவுளிடம் திரும்புவோம்).
 • திருச்சபை (திருச்சபையின் அன்பை) மாற்றுதல் / மாற்றுவது.
 • மாற்றம் / உலகத்திற்கு திருப்புதல் (வெளிப்புறத்தை அடைய நாங்கள் சுற்றி வருகிறோம்).

எப்போது நாங்கள் மாற்றப்படுகிறோம்?

மாற்றாக மூன்று முகங்கள் உள்ளன, அது மூன்று கட்டங்களாக உள்ளது:

 • நாம் பிதாவாகிய தேவனுடைய ஆலோசனையின்படி மாற்றப்பட்டோம், உலகத்தின் அஸ்திபாரத்திற்கு முன்பாக கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு முன்னறிவிக்கப்பட்டவர்களாய் அன்புடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தோம் (எபே. XX - 1-4). கிரிஸ்துவர் மாற்றம் கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காதல் வேரூன்றி, தொடக்கத்தில் இருந்து இறுதியில் தெரியும் யார் யாருடைய முன்முயற்சி எப்போதும் எங்கள் பதில் முந்தியுள்ளது.
 • கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்தார் போது நாம் மாற்றப்பட்டது. பாவம் பிரிக்கப்பட்ட சுவர் கீழே கிழிந்த போது இந்த கடவுள் மீண்டும் மனிதனின் மரபார்ந்த மாற்றம் இருந்தது (எபேசியர் - 2-13).
 • பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையிலேயே நமக்கு விஷயங்களை அறிந்தபோது நாம் மாற்றப்பட்டோம், நாம் அவர்களுக்கு பதிலளித்தோம் (எபே.