ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?

ஞானஸ்நானம் என்பது கிறிஸ்தவ அறிமுகத்தின் சடங்கு (தீட்சை). ரோமர் 6-ல் பவுல் தெளிவுபடுத்தினார், இது விசுவாசத்தின் மூலம் கிருபையால் நியாயப்படுத்தும் சடங்கு. ஞானஸ்நானம் மனந்திரும்புதல் அல்லது நம்பிக்கை அல்லது மாற்றத்தின் எதிரி அல்ல - அது ஒரு கூட்டாளர். புதிய ஏற்பாட்டில், இது கடவுளின் கிருபையுக்கும் பதிலுக்கும் இடையிலான உடன்படிக்கையாகும் மனிதனின் (எதிர்வினை). ஒரு ஞானஸ்நானம் மட்டுமே உள்ளது (எபே 4: 5).

கிறிஸ்தவ அறிமுகத்திற்கு முழுமையாக இருக்க வேண்டிய அறிமுகத்தின் மூன்று அம்சங்கள் உள்ளன. மூன்று அம்சங்களும் அதே நேரத்தில் அல்லது அதே வரிசையில் நடக்கக் கூடாது. ஆனால் எல்லாமே அவசியம்.

 • மனந்திரும்புதலும் விசுவாசமும் - கிறிஸ்தவ அறிமுகத்தில் மனிதர். கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள நாம் முடிவெடுக்கிறோம்.
 • ஞானஸ்நானம் - திருச்சபைப் பகுதி. ஞானஸ்நானம் பெற்ற வேட்பாளர் கிரிஸ்துவர் சர்ச்சின் காணக்கூடிய சமுதாயத்தில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்.
 • பரிசுத்த ஆவியின் பரிசு - தெய்வீக பக்கமாகும். கடவுள் நம்மை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறார்.

பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஞானஸ்நானம்

புதிய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஞானஸ்நானத்திற்கான பதில்கள் மட்டுமே உள்ளன. இந்த குறிப்புகள் அனைத்தையும் விவரிக்கின்றன - விதிவிலக்குகள் இல்லாமல் - யாரோ ஒரு கிறிஸ்தவர் ஆக எப்படி. ஜான் திருமுழுக்கு மக்கள் மனந்திரும்பி, ஆனால் இயேசு பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம். அதுதான் பெந்தெகொஸ்தே நாளன்று கடவுள் செய்தார், அதுமட்டுமல்லாமல் எப்போதும் செய்யப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் எங்கும் இல்லை என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஞானஸ்நானம் என்பது ஏற்கனவே கிறிஸ்தவர்கள் யார் சிறப்பு அதிகாரத்துடன் அந்த உபகரணங்கள் விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு கிரிஸ்துவர் ஆக எப்படி ஒரு figurative சொற்றொடர் எப்போதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறிப்புகள்:
மார்க். 1: 8 - இணை இடங்களில் மாட் உள்ளது. 3: 11; லுக். 3: 16; ஜோகி. ஜான்: 1
அப்போஸ்தலர் 1: 5 - யோவானின் கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய ஞானஸ்நானத்திற்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் முழு ஞானஸ்நானத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை இயேசு காட்டுகிறார், மேலும் பெந்தெகொஸ்தே நாளில் நடந்த ஒரு விரைவான நிறைவேற்றத்திற்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறார்.
அப்போஸ்தலர் 11:16 - இது மீண்டும் சுட்டிக்காட்டுகிறது (மேலே காண்க) மற்றும் மீண்டும் தெளிவாக அறிமுகமானது.
1. கொ. 12: XXL - அது கிறிஸ்துவின் முதல் யாராவது துடிக்கிறது என்று ஸ்பிரிட் என்று தெளிவாக செய்கிறது.

என்ன மாற்றம்?

ஒவ்வொரு ஞானஸ்நானத்திலும், எக்ஸ்எம்எல் பொதுக் கொள்கைகளைக் கொண்டது:

 • கடவுள் ஒரு நபரின் மனசாட்சியைத் தொடுகிறார் (தேவை மற்றும் / அல்லது குற்ற உணர்வு பற்றிய விழிப்புணர்வு உள்ளது).
 • கடவுள் மனதை அறிவூட்டுகிறார் (கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் அர்த்தத்தைப் பற்றிய அடிப்படை புரிதல்).
 • கடவுள் விருப்பத்தைத் தொடுகிறார் (நீங்கள் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும்).
 • கடவுள் உருமாற்றம் செயல்முறை தொடங்குகிறது.

கிரிஸ்துவர் மாற்று மூன்று முகங்கள் உள்ளன மற்றும் அவர்கள் அவசியம் ஒரே நேரத்தில் காட்ட வேண்டும்.

 • கடவுளுக்கு மாற்றம் (நாங்கள் கடவுளிடம் திரும்புவோம்).
 • தேவாலயத்திற்கு மாற்றம் (சக கிறிஸ்தவர்களுக்கு அன்பு).
 • மாற்றம் / உலகிற்கு மாறுதல் (நாங்கள் வெளியே செல்ல திரும்பி வருகிறோம்).

எப்போது நாங்கள் மாற்றப்படுகிறோம்?

மாற்றாக மூன்று முகங்கள் உள்ளன, அது மூன்று கட்டங்களாக உள்ளது:

 • பிதாவின் கடவுளின் முடிவிற்குப் பிறகு, உலகத்தின் அஸ்திவாரத்திற்கு முன்பு கிறிஸ்துவில் அன்பு செலுத்தத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு நாங்கள் மாற்றப்பட்டோம் (எபே 1: 4-5). கிறிஸ்தவ மதமாற்றம் கடவுளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அன்பிலும், ஆரம்பத்திலிருந்தே முடிவை அறிந்த கடவுளிலும், நமது எதிர்வினையின் முன்முயற்சியிலும் வேரூன்றியுள்ளது (பதில்) எப்போதும் முந்தியுள்ளது.
 • கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்தபோது நாங்கள் மாற்றப்பட்டோம். பாவத்தின் பிளவு சுவர் கிழிக்கப்பட்டபோது மனிதகுலத்தை கடவுளிடம் திரும்பப் பெற்றது (எபே 2: 13-16).
 • பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையிலேயே விஷயங்களைப் பற்றி எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தியபோது நாங்கள் மாற்றப்பட்டோம், நாங்கள் அவர்களுக்கு பதிலளித்தோம் (எபே 1: 13).