சுவிசேஷம் - கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டீர்கள்

கடவுளின் இராச்சியத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தது

எல்லோருக்கும் சரி, தவறு என்ற யோசனை இருக்கிறது, எல்லோரும் ஏற்கனவே தங்கள் சொந்த எண்ணத்தின்படி கூட ஏதாவது தவறு செய்திருக்கிறார்கள். "தவறு செய்வது மனிதனே" என்று ஒரு பிரபலமான பழமொழி கூறுகிறது. எல்லோரும் ஒரு நண்பரை ஏமாற்றிவிட்டார்கள், ஒரு வாக்குறுதியை மீறிவிட்டார்கள், வேறொருவரின் உணர்வுகளை புண்படுத்தியிருக்கிறார்கள். குற்ற உணர்வு அனைவருக்கும் தெரியும்.

எனவே மக்கள் கடவுளுடன் எதுவும் செய்ய விரும்பவில்லை. அவர்கள் ஒரு நாள் தீர்ப்பை விரும்பவில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் தெளிவான மனசாட்சியுடன் கடவுளுக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள். அவர்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள், ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்பதையும் அவர்கள் அறிவார்கள். நீங்கள் வெட்கப்படுகிறீர்கள், குற்ற உணர்ச்சியை உணர்கிறீர்கள். அவர்களின் கடனை எவ்வாறு மீட்டெடுக்க முடியும்? மனதை அழிப்பது எப்படி? "மன்னிப்பு தெய்வீகமானது" என்பது முக்கிய வார்த்தையை முடிக்கிறது. கடவுள் தான் மன்னிப்பார்.

பலர் இதைப் பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் கடவுள் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க போதுமான தெய்வீகமானவர் என்று அவர்கள் நம்பவில்லை. நீங்கள் இன்னும் குற்றவாளியாக உணர்கிறீர்கள். அவர்கள் கடவுளின் தோற்றத்தையும், நியாயத்தீர்ப்பு நாளையும் இன்னும் அஞ்சுகின்றனர்.

ஆனால் இயேசு முன்னிலையில் - இயேசு கிறிஸ்துவின் நபரில் தோன்றினார். அவர் கண்டனம் செய்ய வந்தார், ஆனால் காப்பாற்றினார். அவர் மன்னிப்பு ஒரு செய்தியை கொண்டு நாம் மன்னிப்பு என்று உறுதி செய்ய ஒரு சிலுவையில் இறந்தார்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தி, சிலுவையின் செய்தியை, குற்றவாளியாக உணர்கிறவர்களுக்கு நல்ல செய்தி. இயேசு, கடவுள் மற்றும் ஒரு மனிதன், எங்கள் தண்டனை எடுத்துள்ளது. இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை விசுவாசிப்பதற்கு தாழ்மையுள்ளவர்கள் அனைவரும் மன்னிக்கப்படுவார்கள். நமக்கு இந்த நல்ல செய்தி தேவை. கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி மன அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் தனிப்பட்ட வெற்றியைக் கொண்டுவருகிறது.

உண்மையான நற்செய்தி, நற்செய்தி, கிறிஸ்து பிரசங்கித்த நற்செய்தி. அப்போஸ்தலர்களால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட அதே நற்செய்தி: இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டார் (1. கொரிந்தியர்கள் 2,2), கிறிஸ்தவர்களில் இயேசு கிறிஸ்து, மகிமையின் நம்பிக்கை (கொலோசெயர் 1,27), மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுதல், மனிதகுலத்திற்கான நம்பிக்கை மற்றும் மீட்பின் செய்தி. இதுவே இயேசு பிரசங்கித்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம்.

எல்லா மக்களுக்கும் நற்செய்தி

"ஆனால், யோவான் சிறைபிடிக்கப்பட்ட பிறகு, இயேசு கலிலேயாவுக்கு வந்து, கடவுளின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கித்து, நேரம் முடிந்தது, கடவுளுடைய ராஜ்யம் சமீபித்தது. மனந்திரும்பி, மனந்திரும்பி, நற்செய்தியை நம்புங்கள்!" (மார்கஸ் 1,14”15). இயேசு கொண்டு வந்த இந்த நற்செய்தி "நற்செய்தி" - ஒரு சக்திவாய்ந்த "வாழ்க்கையை மாற்றும் மற்றும் மாற்றும் செய்தி. சுவிசேஷம் குற்றவாளிகள் மற்றும் மதமாற்றம் மட்டுமல்ல, இறுதியில் அதை நிராகரிக்கும் அனைவரையும் திகைக்க வைக்கும். சுவிசேஷம் என்பது "அதில் நம்பிக்கை கொண்ட அனைவரையும் இரட்சிக்கும் கடவுளின் சக்தி" (ரோமர் 1,16) சுவிசேஷம் என்பது முற்றிலும் மாறுபட்ட நிலையில் வாழ்வதற்கான கடவுளின் அழைப்பாகும். நற்செய்தி என்னவெனில், கிறிஸ்து திரும்பி வரும் நேரத்தில் முழு உரிமையாளராக இருக்கும் ஒரு பரம்பரை நமக்காக காத்திருக்கிறது. இது இப்போது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு உற்சாகமூட்டும் ஆன்மீக யதார்த்தத்திற்கான அழைப்பாகவும் இருக்கிறது. பவுல் நற்செய்தியை கிறிஸ்துவின் "இவான்" ஜெலியம் "(1. கொரிந்தியர்கள் 9,12).

"கடவுளின் நற்செய்தி" (ரோமர் 15,16) மற்றும் "அமைதியின் நற்செய்தி" (எபேசியர் 6,15) இயேசுவில் தொடங்கி, கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையின் உலகளாவிய அர்த்தத்தில் கவனம் செலுத்தி, கடவுளின் ராஜ்யத்தின் யூத பார்வையை மறுவரையறை செய்யத் தொடங்குகிறார். யூதேயா மற்றும் கலிலேயாவின் தூசி நிறைந்த சாலைகளில் அலைந்து திரிந்த இயேசு, இப்போது "உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து கடவுளின் வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்து" அனைத்து அதிகாரங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் தலைவராக இருக்கிறார்" என்று பவுல் கற்பிக்கிறார் (கொலோசெயர் 2,10) பவுலின் கூற்றுப்படி, இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் நற்செய்தியில் "முதலில்" வருகிறது; அவை கடவுளின் திட்டத்தில் முக்கிய நிகழ்வுகள் (1. கொரிந்தியர் 15,1-11). நற்செய்தி ஏழைகளுக்கும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நற்செய்தி.வரலாறு ஒரு நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. இறுதியில் சட்டமே வெல்லும், அதிகாரம் அல்ல.

துளையிடப்பட்ட கையை கவசமுடன் கைப்பற்றினார். தீய இராச்சியம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு வழிகாட்டுகிறது, கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கெனவே பகுதியாக அனுபவித்து வருகின்ற காரிய ஒழுங்கு.

கொலோசெயருக்கு நற்செய்தியின் இந்த அம்சத்தை பவுல் வலியுறுத்தினார்: "உங்களை ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களின் சுதந்தரத்திற்குத் தகுதியாக்கிய தந்தைக்கு மகிழ்ச்சியுடன் நன்றி செலுத்துங்கள். அவர் நம்மை இருளின் சக்தியிலிருந்து விடுவித்து, தம்முடைய அன்பான குமாரனின் ராஜ்யத்தில் வைத்தார், அதில் நமக்கு மீட்பு உள்ளது, அதாவது பாவ மன்னிப்பு »(கொலோசெயர் 1,12 மற்றும் 14).

எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும், சுவிசேஷம் தற்போதைய உண்மை மற்றும் எதிர்கால நம்பிக்கை. உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து, இறைவன் காலப்போக்கில், இடம் மற்றும் இங்கே நடக்கும் அனைத்தும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு சாம்பியன். பரலோகத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டவர் எங்கும் நிறைந்த சக்தியின் ஆதாரம் (எபே3,20-21).

இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் எல்லா தடைகளையும் சமாளித்தார் என்பது நல்ல செய்தி. சிலுவையின் வழி தேவனுடைய இராஜ்ஜியத்திற்குள் ஒரு கடினமான ஆனால் வெற்றிகரமான வழி. அதனால்தான் பவுல் நற்செய்தியை சுருக்கமாகச் சொல்லலாம், "சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவைத் தவிர வேறு எதையும் உங்களிடையே அறியாதது சரி என்று நான் நினைத்தேன்" (1. கொரிந்தியர்கள் 2,2).

பெரிய தலைகீழ்

இயேசு கலிலேயாவில் தோன்றி சுவிசேஷத்தை ஆர்வத்துடன் பிரசங்கித்தபோது, ​​அவர் ஒரு பதிலுக்காக காத்திருந்தார். அவர் இன்று எங்களிடமிருந்து ஒரு பதிலையும் எதிர்பார்க்கிறார். ஆனால் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய இயேசுவின் அழைப்பு வெற்றிடத்தில் இல்லை. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கான இயேசுவின் அழைப்பானது, ரோமானிய ஆட்சியின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாட்டை உட்கார்ந்து கவனிக்க வைத்த அற்புதமான அடையாளங்கள் மற்றும் அதிசயங்களுடன் இருந்தது. தேவனுடைய ராஜ்யத்தால் அவர் எதைக் குறிக்கிறார் என்பதை இயேசு தெளிவுபடுத்த வேண்டியிருந்தது. இயேசுவின் நாளின் யூதர்கள் தாவீது மற்றும் சாலொமோனின் காலத்தின் மகிமையை தங்கள் தேசத்தை மீட்டெடுக்கும் ஒரு தலைவருக்காக காத்திருந்தார்கள். ஆக்ஸ்போர்டு அறிஞர் என்.டி. ரைட் எழுதுவது போல, இயேசுவின் செய்தி "இரட்டிப்பான புரட்சிகரமானது". முதலாவதாக, ஒரு யூத சூப்பர்ஸ்டேட் ரோமானிய நுகத்தை தூக்கி எறிவார் என்ற மக்கள் எதிர்பார்ப்பை எடுத்து அதை முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒன்றாக மாற்றினார். அரசியல் விடுதலைக்கான பரவலான நம்பிக்கையை ஆன்மீக இரட்சிப்பின் செய்தியாக மாற்றினார்: நற்செய்தி!

"கடவுளுடைய ராஜ்யம் சமீபித்துவிட்டது, அவர் சொல்வது போல் தோன்றியது, ஆனால் நீங்கள் நினைப்பது போல் இல்லை." இயேசு தம்முடைய நற்செய்தியின் விளைவுகளால் மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினார். "ஆனால் முதலில் இருப்பவர்கள் கடைசியாக இருப்பார்கள், கடைசியாக இருப்பவர்கள் முதன்மையானவர்களாவார்கள்" (மத்தேயு 1 கொரி9,30).

"நீங்கள் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு மற்றும் எல்லா தீர்க்கதரிசிகளையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பார்க்கும்போது, ​​நீங்கள் வெளியே தள்ளப்பட்டீர்கள்" என்று அவர் தனது யூத தோழர்களிடம் கூறினார், "அழுகையும் பற்கடிப்பும் இருக்கும்" (லூக்கா 1.3,28).

பெரிய இரவு உணவு அனைவருக்கும் இருந்தது (லூக்கா 14,16-24) புறஜாதிகளும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அழைக்கப்பட்டனர். ஒரு வினாடி குறைவான புரட்சிகரமாக இல்லை.

இந்த நாசரேத் தீர்க்கதரிசி சட்டமற்றவர்களுக்கு - தொழுநோயாளிகள் மற்றும் ஊனமுற்றோர் முதல் பேராசையுள்ள வரி வசூலிப்பவர்கள் வரை - மற்றும் சில சமயங்களில் வெறுக்கப்பட்ட ரோமானிய அடக்குமுறையாளர்களுக்கும் கூட நிறைய நேரம் இருப்பதாகத் தோன்றியது. இயேசு கொண்டுவந்த நற்செய்தி, அவருடைய உண்மையுள்ள சீஷர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் முரணானது (லூக்கா 9,51-56). எதிர்காலத்தில் அவர்கள் காத்திருக்கும் ராஜ்யம் ஏற்கனவே அவரது வேலையில் மாறும் என்று இயேசு மீண்டும் மீண்டும் கூறினார். ஒரு குறிப்பாக வியத்தகு அத்தியாயத்திற்குப் பிறகு அவர் கூறினார்: "ஆனால் நான் கடவுளின் விரல்களால் தீய ஆவிகளை விரட்டினால், கடவுளின் ராஜ்யம் உங்களிடம் வந்துவிட்டது" (லூக்கா 11,20) வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசுவின் ஊழியத்தைப் பார்த்த மக்கள் எதிர்காலத்தின் நிகழ்காலத்தைப் பார்த்தார்கள். குறைந்தபட்சம் மூன்று வழிகளில், இயேசு தற்போதைய எதிர்பார்ப்புகளை தலைகீழாக மாற்றினார்:

  • கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஒரு தூய பரிசு என்ற நற்செய்தியை இயேசு கற்பித்தார் - கடவுளின் ஆட்சி குணப்படுத்தும். எனவே இயேசு "கர்த்தருடைய கிருபையின் ஆண்டை" நிறுவினார் (லூக்கா 4,19; ஏசாயா 61,1-2). ஆனால் ரீச்சில் "ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டவர்கள்" உழைத்தவர்கள் மற்றும் சுமைகள், ஏழைகள் மற்றும் பிச்சைக்காரர்கள், குற்றமிழைத்த குழந்தைகள் மற்றும் மனந்திரும்பும் வரி வசூலிப்பவர்கள், மனந்திரும்பிய பரத்தையர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் வெளியாட்கள். கறுப்பு ஆடுகளுக்கும் ஆன்மீக ரீதியில் இழந்த ஆடுகளுக்கும், அவர் தங்களை மேய்ப்பவராக அறிவித்தார்.
  • உண்மையான மனந்திரும்புதலின் மூலம் கடவுளிடம் திரும்ப விருப்பமுள்ளவர்களுக்கும் இயேசுவைப் பற்றிய நற்செய்தி இருந்தது. மனந்திரும்பிய இந்தப் பாவிகள் கடவுளில் தாராள மனப்பான்மையுள்ள ஒரு தந்தையைக் கண்டுபிடிப்பார்கள், அவர் அலைந்து திரிந்த தனது மகன்கள் மற்றும் மகள்களைத் தேடி, அவர்கள் "இன்னும் தொலைவில்" இருக்கும்போது அவர்களைப் பார்க்கிறார் (லூக்கா 1.5,20) நற்செய்தியின் நற்செய்தியின் அர்த்தம், இதயத்திலிருந்து யார் சொன்னாலும்: "கடவுளே, பாவியான எனக்கு இரங்கும்" (லூக்கா 18,13) மேலும் கடவுள் கருணையுடன் கேட்பார் என்று உண்மையாக நினைக்கிறார். எப்போதும். "கேளுங்கள், அது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும் »(லூக்கா 11,9) நம்பி, உலகத்தின் வழிகளை விட்டுத் திரும்பியவர்களுக்கு, அவர்கள் கேட்கக்கூடிய சிறந்த செய்தி இதுவாகும்.
  • இயேசுவின் சுவிசேஷம் இயேசு சொன்ன ராஜ்யத்தின் வெற்றியை எதுவும் தடுக்கமுடியாது என்பதையும், அது எதிர்பார்த்திருந்தாலும் கூட. இந்த சாம்ராஜ்ஜியம் கசப்பான, இரக்கமற்ற எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ளும், ஆனால் இறுதியில் அது சூப்பர்நேச்சுரல் சக்தியிலும் பெருமைகளிலும் வெற்றிகொள்ளும்.

கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களிடம் கூறினார்: “மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையிலும், அவருடன் எல்லா தேவதூதர்களும் வரும்போது, ​​அவர் தம்முடைய மகிமையின் சிங்காசனத்தில் உட்காருவார், எல்லா மக்களும் அவருக்கு முன்பாகக் கூடுவார்கள். மேய்ப்பன் செம்மறியாடுகளை வெள்ளாடுகளைப் பிரிப்பது போல அவர் அவர்களை ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் பிரிப்பார்” (மத்தேயு 25,31-32).

இயேசுவைப் பற்றிய நற்செய்தி "ஏற்கனவே" மற்றும் "இன்னும் இல்லை" இடையே ஒரு மாறும் பதற்றத்தைக் கொண்டிருந்தது. ராஜ்யத்தின் நற்செய்தி ஏற்கனவே இருந்த கடவுளின் ஆட்சியைக் குறிக்கிறது - "குருடர்கள் பார்க்கிறார்கள், முடவர்கள் நடக்கிறார்கள், தொழுநோயாளிகள் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறார்கள், செவிடர்கள் கேட்கிறார்கள், இறந்தவர்கள் எழுகிறார்கள், ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது" (மத்தேயு 11,5).

ஆனால் பேரரசு அதன் முழுமையான பூர்த்தி இன்னும் உடனடி என்ற அர்த்தத்தில் "இன்னும் இல்லை". சுவிசேஷத்தைப் புரிந்துகொள்வது என்பது இந்த இரு மடங்கு அம்சத்தைப் புரிந்துகொள்வதாகும்: ஒருபுறம், ராஜாவின் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட இருப்பு, ஏற்கனவே தனது மக்களில் வாழ்கிறார், மறுபுறம் அவர் வியத்தகு முறையில் திரும்புவது.

உங்கள் இரட்சிப்பின் நற்செய்தி

மிஷனரி பவுல் சுவிசேஷத்தின் இரண்டாவது பெரிய இயக்கத்தைத் தொடங்க உதவினார் - இது சிறிய யூதேயாவிலிருந்து முதல் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் மிகவும் கலாச்சாரம் நிறைந்த கிரேக்க-ரோமானிய உலகம் வரை பரவியது. கிறிஸ்தவர்களைத் துன்புறுத்தியவராக மாற்றப்பட்ட பால், சுவிசேஷத்தின் கண்மூடித்தனமான ஒளியை அன்றாட வாழ்க்கையின் ப்ரிஸம் மூலம் இயக்குகிறார். அவர் மகிமைப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்துவைப் புகழ்ந்து பேசுகையில், அவர் சுவிசேஷத்தின் நடைமுறை விளைவுகளிலும் அக்கறை காட்டுகிறார். வெறித்தனமான எதிர்ப்பையும் மீறி, பவுல் மற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயேசுவின் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மூச்சடைக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை தெரிவித்தார்: “ஒரு காலத்தில் அந்நியராகவும், தீய செயல்களில் விரோதமாகவும் இருந்த நீங்களும், இப்போது அவரது மரணத்தின் மூலம் சமரசம் செய்துள்ளீர்கள். சரீரம், அதைக் கொண்டு உங்களை அவர் முகத்திற்கு முன்பாக பரிசுத்தமாகவும், குற்றமற்றவர்களாகவும், களங்கமற்றவர்களாகவும் இருங்கள்; நீங்கள் கேள்விப்பட்டு, வானத்தின் கீழுள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்ட நற்செய்தியின் நம்பிக்கையிலிருந்து விலகாமல், நம்பிக்கையில் நிலைத்திருந்து, உறுதியாக நிலைத்திருந்தால் மட்டுமே. நான், பவுல், அவருடைய வேலைக்காரன் ஆனேன் »(கொலோசெயர் 1,21மற்றும் 23). சமரசம் செய்தார். குறைபாடற்ற. கருணை. இரட்சிப்பு. மன்னிப்பு. எதிர்காலத்தில் மட்டுமல்ல, இங்கேயும் இப்போதும். அதுதான் பவுலின் நற்செய்தி.

உயிர்த்தெழுதல், சினோப்டிக்ஸ் மற்றும் ஜான் அவர்களின் வாசகர்களை வழிநடத்திய உச்சக்கட்டம் (ஜான் 20,31), கிறிஸ்தவரின் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு நற்செய்தியின் உள் சக்தியை விடுவிக்கிறது. கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் நற்செய்தியை உறுதிப்படுத்துகிறது.

எனவே, பவுல் போதிக்கிறார், தொலைதூர யூதேயாவில் நடந்த அந்த நிகழ்வுகள் எல்லா மக்களுக்கும் நம்பிக்கையை அளிக்கின்றன: "நான் சுவிசேஷத்தைப் பற்றி வெட்கப்படவில்லை; ஏனென்றால், முதலில் யூதர்களையும் கிரேக்கர்களையும் நம்புகிற அனைவரையும் காப்பாற்றும் கடவுளின் சக்தி. ஏனென்றால், அதில் கடவுளுக்கு முன்பாக செல்லுபடியாகும் நீதி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, இது விசுவாசத்தில் விசுவாசத்தினால் வருகிறது ». (ரோமர்கள் 1,16-17).

எதிர்காலத்தில் வாழ இப்போது ஒரு அழைப்பு

அப்போஸ்தலன் யோவான் நற்செய்திக்கு மற்றொரு பரிமாணத்தைச் சேர்க்கிறார். இயேசு எப்படி "அவர் நேசித்த சீடர்" என்பதை இது காட்டுகிறது (யோவான் 19,26), அவரை நினைவு கூர்ந்தார், மேய்ப்பனின் இதயம் கொண்ட மனிதர், மக்கள் தங்கள் கவலைகள் மற்றும் அச்சங்களுடன் ஆழ்ந்த அன்பு கொண்ட தேவாலயத் தலைவர்.

“இந்தப் புத்தகத்தில் எழுதப்படாத வேறு பல அடையாளங்களையும் இயேசு தம் சீடர்களுக்கு முன்பாகச் செய்தார். ஆனால், இயேசுவே கடவுளின் குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் நம்புவதற்கும், விசுவாசிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அவருடைய நாமத்தில் ஜீவனைப் பெறுவதற்கும் இவை எழுதப்பட்டுள்ளன »(யோவான் 20,30:31).

யோவானின் நற்செய்தியின் விளக்கக்காட்சி குறிப்பிடத்தக்க அறிக்கையில் அதன் முக்கிய அம்சத்தைக் கொண்டுள்ளது: "விசுவாசத்தின் மூலம் நீங்கள் வாழ்க்கையை பெற முடியும்". நற்செய்தியின் மற்றொரு அம்சத்தை யோவான் அற்புதமாக வெளிப்படுத்துகிறார்: இயேசு கிறிஸ்து மிகப் பெரிய தனிப்பட்ட அருகாமையில். மேசியாவின் தனிப்பட்ட, சேவை முன்னிலையில் ஜான் ஒரு வாழ்க்கை விவரத்தை அளிக்கிறார்.

யோவானின் நற்செய்தியில், ஒரு சக்திவாய்ந்த பொது போதகராக இருந்த கிறிஸ்துவை நாம் சந்திக்கிறோம் (ஜான் 7,37-46) இயேசு அரவணைப்புடனும் உபசரிப்பவராகவும் இருப்பதைக் காண்கிறோம். அவரது அழைப்பு அழைப்பிலிருந்து "வந்து பாருங்கள்!" (ஜோஹானஸ் 1,39) சந்தேகப்படும் தாமஸுக்கு தன் கைகளில் உள்ள காயங்களில் விரலை வைக்கும் சவால் வரை (யோவான் 20,27), மாம்சமாகி நம்மிடையே வாழ்ந்தவர் மறக்க முடியாத வகையில் சித்தரிக்கப்படுகிறார் (ஜான். 1,14).

மக்கள் இயேசுவை மிகவும் வரவேற்கவும் வசதியாகவும் உணர்ந்தனர், அவருடன் கலகலப்பான கருத்துப் பரிமாற்றம் செய்தார்கள் (ஜான் 6,58வது). ஒரே தட்டில் இருந்து சாப்பிட்டு சாப்பிடும் போது அவர்கள் அவருக்கு அருகில் படுத்துக் கொண்டனர்3,23-26) அவர்கள் அவரை மிகவும் நேசித்தார்கள், அவரைக் கண்டவுடன் அவர்கள் ஒன்றாக மீன் சாப்பிடுவதற்காக கரைக்கு நீந்தினர், அவர் தானே வறுத்தெடுத்தார்.1,7-14).

யோவானின் நற்செய்தி இயேசு கிறிஸ்துவைச் சுற்றி எவ்வளவு சுவிசேஷம் சுழல்கிறது, அவருடைய முன்மாதிரி மற்றும் அவர் மூலமாக நாம் பெறும் நித்திய ஜீவனை நினைவுபடுத்துகிறது (ஜான் 10,10).

சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பது போதாது என்பதை இது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. நாமும் வாழ வேண்டும். அப்போஸ்தலனாகிய யோஹான் நெஸ் நம்மை ஊக்குவிக்கிறார்: கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் நற்செய்தியை எங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு நம்முடைய முன்மாதிரியால் மற்றவர்கள் வெற்றிபெற முடியும். கிணற்றில் இயேசு கிறிஸ்துவைச் சந்தித்த சமாரியன் பெண்ணுக்கு இது நடந்தது (யோவான் 4,27-30), மற்றும் மக்தலா மேரி (யோவான் 20,10: 18).

லாசருவின் கல்லறையினின்று அழுதுகொண்டிருந்த ஒரு தாழ்மையான ஊழியக்காரர் அவருடைய சீடர்களின் கால்களைக் கழுவியிருந்தார். அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வீட்டிற்குள் தம்முடைய பிரசன்னத்தைக் கொடுக்கிறார்:

“என்னை நேசிப்பவர் என் வார்த்தையைக் கடைப்பிடிப்பார்; என் தந்தை அவரை நேசிப்பார், நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடியிருப்போம் ... கவலைப்படவோ பயப்படவோ வேண்டாம் »(யோவான் 14,23 மற்றும் 27).

இயேசு இன்று பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் தம் மக்களை தீவிரமாக வழிநடத்துகிறார். அவரது அழைப்பு எப்போதும் போல் தனிப்பட்ட மற்றும் ஊக்கமளிக்கிறது: "வந்து பார்!" (ஜோஹானஸ் 1,39).

நீல் ஏர்லால்


PDFசுவிசேஷம் - கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டீர்கள்