விவிலிய தீர்க்கதரிசனம்

XXL விவிலிய தீர்க்கதரிசனம்

தீர்க்கதரிசனம் கடவுளின் விருப்பத்தையும் மனிதகுலத்திற்கான திட்டத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. விவிலிய தீர்க்கதரிசனங்களில், மனந்திரும்புதலினாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பு வேலையில் விசுவாசத்தினாலும் மனித பாவம் மன்னிக்கப்படுவதாக கடவுள் அறிவிக்கிறார். தீர்க்கதரிசனம் கடவுளை சர்வவல்லமையுள்ள படைப்பாளராகவும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நியாயாதிபதியாகவும் அறிவித்து, மனிதகுலத்திற்கு அவருடைய அன்பு, அருள் மற்றும் உண்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது, மேலும் விசுவாசியை இயேசு கிறிஸ்துவில் ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கைக்கு தூண்டுகிறது. (ஏசாயா 46,9: 11-24,44; லூக்கா 48: 4,17-14; தானியேல் 15:2; யூதா 3,14; பேதுரு)

பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றிய நமது நம்பிக்கைகள்

சரியான கண்ணோட்டத்தில் இருந்து தீர்க்கதரிசனம் பார்க்க மேலே காட்டப்பட்டுள்ளது என பல கிரிஸ்துவர் தீர்க்கதரிசனம் கண்ணோட்டம் வேண்டும். இதற்கு காரணம், பல கிறிஸ்தவர்கள், தீர்க்கதரிசனத்தை வலியுறுத்துகின்றனர், மேலும் உறுதிப்படுத்த முடியாது என்று வலியுறுத்துகிறார்கள். சிலருக்கு, தீர்க்கதரிசனம் மிக முக்கியமான கோட்பாடு. அவள் பைபிளிலுள்ள பைபிள் படிப்பில் மிகப்பெரிய இடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டாள், அவள் கேட்க விரும்பும் தலைப்பு அது. அர்மகெதோனைப் பற்றிய நாவல்கள் நன்றாக விற்கப்படுகின்றன. பல கிரிஸ்துவர் விவிலிய தீர்க்கதரிசனம் பற்றி எங்கள் நம்பிக்கைகளை கண்காணிக்க நன்றாக செய்ய வேண்டும்.

எங்கள் அறிக்கையில் மூன்று வாக்கியங்கள் உள்ளன: முதல் தீர்க்கதரிசனம் நமக்கு கடவுளின் வெளிப்பாட்டின் ஒரு பகுதி என்கிறார், அது அவர் யார், யார் அவர் என்ன, அவர் என்ன செய்கிறார் என்பது பற்றி நமக்கு ஏதாவது சொல்கிறது.

இரண்டாவது தீர்ப்பு பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் இரட்சிப்பு கூப்பிடும் என்று கூறுகிறார். ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசனமும் கிறிஸ்துவில் மன்னிப்பு மற்றும் விசுவாசத்துடன் நடந்துகொள்கிறது என்பதை இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. இருப்பினும், இந்த இரட்சிப்பு பற்றிய இந்த விஷயங்களை கடவுள் வெளிப்படுத்துகிற ஒரே இடம் தீர்க்கதரிசனம் என்று சொல்கிறோம். சில பைபிள் தீர்க்கதரிசனங்கள் கிறிஸ்துவின் மூலமாக இரட்சிப்பைக் கருதுகின்றன என்று நாம் சொல்லலாம், அல்லது அந்த தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்துவின் மூலம் மன்னிப்பை வெளிப்படுத்துகிற பல வழிகளில் ஒன்றாகும்.

கடவுளுடைய திட்டம் இயேசு கிறிஸ்து கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் அவரது விருப்பத்திற்கு கடவுளின் வெளிப்பாடு ஒரு பகுதியாக இருப்பதால், அது தீர்க்கதரிசனம் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புடையது என்பது கடவுள் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் செய்கிறார் என்ன தவிர்க்க முடியாதது. ஆனால் இங்கே எந்த தீர்க்கதரிசனத்தையும் நாம் சுட்டிக்காட்டும் முயற்சியில்லை - நாம் ஒரு அறிமுகம் தருவோம்.

நம்முடைய அறிக்கையில், ஏன் தீர்க்கதரிசனம் உள்ளது என்பதன் மீது ஆரோக்கியமான கண்ணோட்டத்தை கொடுக்க விரும்புகிறோம். எதிர்காலத்தைப்பற்றி பெரும்பாலான தீர்க்கதரிசனங்கள் பேசுகின்றன அல்லது குறிப்பிட்ட சில மக்களுக்கு கவனம் செலுத்துகின்றன என்ற கூற்றுடன் எங்கள் அறிக்கை முரண்படுகின்றது. தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றிய மிக முக்கியமான விஷயம் எதிர்காலத்தைப் பற்றி அல்ல, ஆனால் இப்போது மனந்திரும்புதல், விசுவாசம், இரட்சிப்பு மற்றும் வாழ்க்கை ஆகியவற்றைப் பற்றி அல்ல.

பெரும்பாலான விசுவாசங்களில் நாம் ஒரு கருத்துக் கணிப்பு செய்திருந்தால், மன்னிப்புக்கும் விசுவாசத்துடனும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும் என பலர் சொன்னால் நான் சந்தேகிக்கிறேன். அவர்கள் மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் தீர்க்கதரிசனம் இயேசு கிறிஸ்து வழியாகவும், அநேக காரியங்கள் மூலமாகவும் இரட்சிப்பைப் பற்றியது. மில்லியன் கணக்கான இன்னும் எதிர்காலத்தில் பொய் நிகழ்வுகள் இணை மில்லியன் தீர்க்கதரிசனம், அது தீர்க்கதரிசனம் ஒரு நோக்கத்திலேயே வெளிப்படுத்த என்று மக்கள் ஞாபகப்படுத்த உதவியாக இருக்கும் என்றால் உலகின் இறுதியில் தீர்மானிக்க பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் பார்க்க போது, இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்பின் மூலம் மனித பாவத்தை மன்னிக்க முடியும்.

மன்னிப்பு

எங்கள் அறிக்கையைப் பற்றி இன்னும் சில விஷயங்களைக் கூற விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, மனித பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் என்கிறார். அவர் மனித பாவங்களைச் சொல்லவில்லை. நாம் மனிதனின் அடிப்படை நிலைப்பாட்டைப் பற்றி பேசுகிறோம், நம்முடைய பாவத்தின் தனிப்பட்ட முடிவுகளைப் பற்றி மட்டும் அல்ல. கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசத்தால் தனிப்பட்ட பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் என்பது உண்மைதான், ஆனால் நம்முடைய தவறான இயல்பு, பிரச்சனையின் வேர், மன்னிக்கப்பட வேண்டியது இன்னும் முக்கியம். எந்த பாவத்திலிருந்தும் மனந்திரும்ப வேண்டிய நேரம் அல்லது ஞானம் எங்களுக்கு இல்லை. மன்னிப்பு அவர்கள் அனைத்தையும் பட்டியலிடுவதற்கான எங்கள் திறனைப் பொறுத்து இல்லை. மாறாக, கிறிஸ்து நம் அனைவரையும் மன்னிப்பதற்கான சாத்தியத்தை நமக்கு தருகிறார்; நம்முடைய பாவச் செயல்திறன் அதன் மையமாக இருப்பதால், ஒரே ஒரு மயக்கத்தில் விழுகிறது.

அடுத்து, விசுவாசம் மற்றும் பரிகாரத்தின் மூலம் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிப்போம். நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவின் செயல்களில் மனந்திரும்புதலின் அடிப்படையிலும் மன்னிப்பிற்காகவும் மன்னிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இது தீர்க்கதரிசனம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பகுதி. விசுவாசமும் பரிவுணர்வும் ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாகும். தர்க்கத்தில் நம்பிக்கை முதலில் வந்தாலும், அவை ஏறக்குறைய ஒரே சமயத்தில் நிகழ்கின்றன. விசுவாசமின்றி நம் நடத்தையை மாற்றிவிட்டால், அது இரட்சிப்பிற்கு வழிநடத்தும் இரக்கமற்ற வகையல்ல. விசுவாசத்தோடு மட்டுமல்லாமல், இரட்சிப்புக்கு மட்டுமே திறமை இருக்கிறது. விசுவாசம் முதலில் வர வேண்டும்.

கிறிஸ்துவின் மீது நமக்கு விசுவாசம் வேண்டும் என்று பெரும்பாலும் நாம் சொல்கிறோம். அது சரிதான், ஆனால் அந்தச் சொற்றொடர், அவருடைய இரட்சிப்பின் வேலையில் நமக்கு விசுவாசம் தேவை என்று சொல்கிறது. நாம் அவரை நம்புவதில்லை - நம்மை மன்னிக்கவும் நமக்கு உதவுகிற காரியங்களை நம்புகிறோம். அது நம் பாவத்தை மன்னிக்க ஒரு நபர் மட்டும் அல்ல - அது அவர் செய்த ஏதாவது அல்லது அவர் தான்.

இந்த அறிக்கையில் அவரது இரட்சிப்பின் பணி என்ன என்பதை நாங்கள் குறிப்பிடவில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய நமது கூற்று, அவர் "நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார்" என்றும் அவர் "கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தம் செய்கிறார்" என்றும் கூறுகிறது. இரட்சிப்பின் வேலைதான் நாம் நம்ப வேண்டும், இதன் மூலம் நாம் மன்னிப்பைப் பெறுகிறோம்.

கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் தத்துவார்த்த ரீதியாக, மக்களுக்கு கிறிஸ்து எவ்வாறு இதைச் செய்ய முடியும் என்பதைப் பற்றிய துல்லியமான நம்பிக்கைகள் இல்லாமல் மன்னிப்பு பெற முடியும். தேவையான கிறிஸ்துவின் மரண வேதனையைப் பற்றி குறிப்பிட்ட கோட்பாடு இல்லை. இரட்சிப்புக்கு தேவைப்படும் மத்தியஸ்தராக அவரது பங்கைப் பற்றி குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை இல்லை. இருப்பினும், புதிய ஏற்பாட்டில், நம்முடைய இரட்சிப்பு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தின் மூலம் குறுக்கீட்டில் சாத்தியமானது என்று நமக்குத் தெளிவாகிறது, அவர் நம் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். நம்முடைய இரட்சிப்புக்கு கிறிஸ்துவின் வேலை பயனுள்ளதா என்று நாம் நம்பினால், நாம் மன்னிப்பு பெறுவோம். அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை இரட்சகராகவும் ஆண்டவருமாகவும் வணங்குவோம். அவருடைய அன்பிலும் கிருபையிலும் அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்கிறார், அவருடைய அருமையான அன்பளிப்பு இரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.

இரட்சிப்பின் இயந்திர விவரங்களை தீர்க்கதரிசனம் கையாள்கிறது என்று எங்கள் அறிக்கை கூறுகிறது. லூக்கா 24 என்ற எங்கள் அறிக்கையின் முடிவில் மேற்கோள் காட்டிய வேதத்தில் இதற்கான ஆதாரங்களைக் காண்கிறோம். அங்கே உயிர்த்தெழுந்த இயேசு எம்மாவுக்குச் செல்லும் வழியில் இரண்டு சீடர்களுக்கு சில விஷயங்களை விளக்குகிறார். நாங்கள் 44 முதல் 48 வசனங்களை மேற்கோள் காட்டுகிறோம், ஆனால் 25 முதல் 27 வசனங்களையும் சேர்க்கலாம்: "மேலும் அவர் அவர்களை நோக்கி: முட்டாளே, தீர்க்கதரிசிகள் பேசிய அனைத்தையும் நம்புவதில் மெதுவாக இருங்கள்! கிறிஸ்து இதை அனுபவித்து அவருடைய மகிமைக்குள் நுழைய வேண்டாமா? அவர் மோசேயுடனும் எல்லா தீர்க்கதரிசிகளுடனும் ஆரம்பித்து எல்லா வேதங்களிலும் அவரைப் பற்றி என்ன சொன்னார் என்பதை அவர்களுக்கு விளக்கினார் » (லூக்கா 24,25-27).

இயேசு தம்மைப் பற்றி மட்டுமே பேசினார், அல்லது ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசனமும் அவரைப் பற்றி பேசியதாக இயேசு சொல்லவில்லை. பழைய ஏற்பாட்டின் முழுப்பகுதியிலும் செல்ல நேரம் இல்லை. சில தீர்க்கதரிசனங்கள் அவருக்கு இருந்தன, சிலர் அவரைப் பற்றி மறைமுகமாக மட்டுமே இருந்தனர். இயேசு நேரடியாக சுட்டிக்காட்டியுள்ள தீர்க்கதரிசனங்களை இயேசு விளக்கினார். தீர்க்கதரிசிகள் எழுதியவற்றைப் பற்றி சீஷர்கள் நம்பினார்கள், ஆனால் எல்லாவற்றையும் நம்புவதற்கு சோம்பேறாய் இருந்தார்கள். கதையின் ஒரு பகுதியை அவர்கள் இழந்தார்கள், இயேசு இடைவெளிகளில் நிரப்பினார், அதை அவர்களுக்கு விளக்கினார். ஏதோம், மோவாப், அசீரியா அல்லது எகிப்தின் சில தீர்க்கதரிசனங்கள், சிலர் இஸ்ரவேலரைப் பற்றி சிலர் இருந்தபோதிலும், மற்றவர்கள் மேசியாவையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலையும் மகிமைப்படுத்தினர். இயேசு அவர்களிடம் சொன்னார்.

மோசேயின் புத்தகங்களை இயேசு ஆரம்பித்ததையும் கவனியுங்கள். அவர்கள் சில மீட்பாளர் தீர்க்கதரிசனங்கள் கொண்டிருக்கும், ஆனால் பெண்ட்டாடச் பெரும்பாலான இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வித்தியாசமான வழி - தியாகம் சடங்குகளில் மற்றும் மேசியா வேலை தீர்க்கதரிசனமாக யார் குருத்துவத்தின், சின்னங்கள் பற்றிய ஆய்வு அடிப்படையில். இயேசு இந்த கருத்துகளை விளக்கினார்.

44 முதல் 48 வசனங்கள் நமக்கு மேலும் கூறுகின்றன: "ஆனால் அவர் அவர்களை நோக்கி: நான் உன்னுடன் இருந்தபோது நான் சொன்ன வார்த்தைகள் இவை: நான் எழுதிய அனைத்தும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் , தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் சங்கீதங்களில் » (வி. 44). மீண்டும், ஒவ்வொரு விவரமும் அவரைப் பற்றியது என்று அவர் சொல்லவில்லை. அவர் சொன்னது என்னவென்றால், அவரைப் பற்றிய பகுதிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். அவர் முதலில் வந்தபோது எல்லாவற்றையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியதில்லை என்பதை நாங்கள் சேர்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். சில தீர்க்கதரிசனங்கள் எதிர்காலத்தை, அவர் திரும்பி வருவதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன, ஆனால் அவர் சொன்னது போல் அவை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். தீர்க்கதரிசனம் அவரைச் சுட்டிக் காட்டியது மட்டுமல்லாமல் - சட்டம் அவருக்கும் சுட்டிக்காட்டியது, நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக அவர் செய்யவேண்டிய வேலையும்.

45-48 வசனங்கள்: "பின்னர் அவர் வேதத்தைப் புரிந்துகொள்ளும்படி அவர்களுடைய புரிதலை அவர்களுக்குத் திறந்து, அவர்களை நோக்கி: கிறிஸ்து துன்பப்படுவார், மூன்றாம் நாளில் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது; அவருடைய பெயரில் எல்லா மக்களிடையேயும் பாவ மன்னிப்புக்காக மனந்திரும்புதலைப் போதிக்கிறது. எருசலேமில் தொடங்கி அதற்கு சாட்சியாக இருங்கள். » அவரைப் பற்றிய சில தீர்க்கதரிசனங்களை இங்கே இயேசு விளக்குகிறார். மேசியாவின் துன்பம், மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றை தீர்க்கதரிசனம் சுட்டிக்காட்டியது மட்டுமல்லாமல் - மனந்திரும்புதல் மற்றும் மன்னிப்பு ஆகியவற்றின் செய்தியையும் தீர்க்கதரிசனம் சுட்டிக்காட்டியது, இது எல்லா மக்களுக்கும் அறிவிக்கப்படும் ஒரு செய்தி.

தீர்க்கதரிசனம் பல்வேறு விஷயங்களைத் தொடுகிறது, ஆனால் அதைப்பற்றிய மிக முக்கியமான விஷயம், மிக முக்கியமான விஷயம், மேசியாவின் மரணத்தின் மூலம் நாம் மன்னிப்பு பெறுவது உண்மைதான். இம்மாவுக்கும் வழிப்போக்கிற்கும் இடையிலான தீர்க்கதரிசனத்தின் முக்கியத்துவத்தை இயேசு வலியுறுத்தினார் போலவே, நம்முடைய அறிக்கையில் தீர்க்கதரிசனத்தின் இந்த நோக்கத்தை நாம் வலியுறுத்துகிறோம். தீர்க்கதரிசனத்தில் நாம் ஆர்வமுள்ளவர்களாக இருந்தால், இந்த பகுதியின் இந்த பகுதியை நாம் கவனிக்காமல் இருக்க வேண்டும். செய்தியின் இந்த பகுதியை நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால், எங்களுக்கு வேறு எந்தவொரு பயன்பாடும் இருக்காது.

வெளிப்படுத்துதல் 19,10 ஐ பின்வருவதை மனதில் கொண்டு படிப்பது சுவாரஸ்யமானது: "இயேசுவின் சாட்சியம் தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவி." இயேசுவைப் பற்றிய செய்தி தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவி. அது பற்றி தான். தீர்க்கதரிசனத்தின் தன்மை இயேசு கிறிஸ்து.

இன்னும் மூன்று நோக்கங்கள்

எங்கள் மூன்றாவது வாக்கியம் தீர்க்கதரிசனம் பற்றிய பல விவரங்களைச் சேர்க்கிறது. அவர் கூறுகிறார்: "தீர்க்கதரிசனம் கடவுளை சர்வவல்லமையுள்ள படைப்பாளராகவும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நீதிபதியாகவும் அறிவிக்கிறது, மேலும் மனிதர்களுக்கு அவருடைய அன்பு, அருள் மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறது, மேலும் விசுவாசி இயேசு கிறிஸ்துவில் ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கைக்கு தூண்டுகிறது." தீர்க்கதரிசனத்தின் மற்ற மூன்று நோக்கங்கள் இங்கே. முதலாவதாக, கடவுள் எல்லாவற்றிற்கும் இறைவன் என்று அது நமக்கு சொல்கிறது. இரண்டாவதாக, கடவுள் அன்பானவர், இரக்கமுள்ளவர், உண்மையுள்ளவர் என்று அது நமக்குக் கூறுகிறது. மூன்றாவதாக, அந்த தீர்க்கதரிசனம் ஒழுங்காக வாழ நம்மை தூண்டுகிறது. இந்த மூன்று நோக்கங்களையும் கூர்ந்து கவனிப்போம்.

கடவுள் இறைமை உடையவர் என்றும், எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு அதிகாரமும் அதிகாரமும் இருக்கிறது என்றும் பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறது. ஏசாயா 46,9: 11 ஐ மேற்கோள் காட்டுகிறோம். "கடந்த காலத்தைப் போலவே கடந்த காலத்தையும் நினைவில் வையுங்கள்: நான் கடவுள், வேறு யாரும் இல்லை, எதுவுமே இல்லாத கடவுள். என்ன வரப்போகிறது என்பதை நான் ஆரம்பத்திலிருந்தே அறிவித்தேன், நேரத்திற்கு முன்பே, இதுவரை என்ன நடக்கவில்லை. நான் சொல்கிறேன்: நான் தீர்மானித்தவை நடக்கும், என் மனதில் உள்ள அனைத்தும் நான் செய்கிறேன். நான் கிழக்கிலிருந்து ஒரு கழுகு என்று அழைக்கிறேன், தொலைதூர நாட்டிலிருந்து என் ஆலோசனையைச் செய்கிற மனிதன். நான் சொன்னது போல், நான் அதை வர விடுகிறேன்; நான் என்ன திட்டமிட்டேன், நானும் செய்கிறேன். »

இந்த பகுதியில், தேவன் அதை தொடங்குகிறார் என்றால் எல்லாம் முடிவடையும் என்று அவர் சொல்ல முடியும் என்கிறார். எல்லாம் முடிந்தபின் ஆரம்பத்தில் முடிவில்லாமல் சொல்ல முடியாது, ஆனால் கடவுள் தொடக்கத்தில் இருந்து முடிவை அறிவிக்க முடியும். பழங்காலத்தில் கூட, எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பது பற்றிய முன்னறிவிப்புகளை அவர் செய்ய முடிந்தது.

எதிர்காலத்தைக் காண்பதால் கடவுளால் இதை செய்ய முடியும் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். எதிர்காலத்தைக் கடவுள் பார்க்க முடியும் என்பது உண்மைதான், ஆனால் அது ஏசாயா நோக்கமாகக் கொண்டது அல்ல. அவர் வலியுறுத்துவது என்னவென்றால், முன்கூட்டியே கடவுள் பார்க்கிறார் அல்லது அறிவார் அல்ல, ஆனால் அது நடக்கும் என்பதை நிச்சயப்படுத்திக்கொள்ள கடவுள் தலையிடுவார். அவர் அதைக் கொண்டு வருவார், அப்படியிருந்தால் அவர் வேலை செய்யும்படி கிழக்கிலிருந்து ஒருவரை அழைத்து வரலாம்.

கடவுள் தனது திட்டத்தை முன்கூட்டியே அறிவிக்கிறார், இந்த வெளிப்பாடு என்பது நாம் தீர்க்கதரிசனமாக அழைக்கிறோம் - என்ன நடக்கும் என்பதை முன்னரே அறிவித்த ஏதோ ஒன்று. எனவே, தீர்க்கதரிசனம் அவருடைய சித்தத்திற்கும் நோக்கத்திற்கும் இறைவனின் வெளிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். பின்னர், அது கடவுளின் விருப்பம், திட்டம், மற்றும் ஆசை, அவர் அதை உறுதி செய்கிறது. அவர் விரும்பும் எதையும் அவர் செய்வார், அவர் செய்ய விரும்பும் அனைத்தையும் செய்வார், ஏனென்றால் அவர் அதை செய்ய வல்லவர். அவர் எல்லா நாடுகளுக்கும் மேலாக இறையாண்மை உள்ளவர்.

தானியேல் 4,17: 24 அதையே சொல்கிறது. நேபுகாத்நேச்சார் மன்னர் ஏழு வருடங்கள் மனதை இழக்க நேரிடும் என்று டேனியல் அறிவித்த உடனேயே இது நிகழ்கிறது, மேலும் அவர் பின்வரும் காரணத்தைக் கூறுகிறார்: My இது என் ஆண்டவராகிய ராஜாவைப் பற்றிய உன்னதமானவரின் முடிவு: நீங்கள் மனிதர்களின் சமூகத்திலிருந்து அகற்றப்படுவீர்கள் வெளியே, நீங்கள் வயலின் விலங்குகளுடன் தங்க வேண்டும், அவர்கள் உங்களை கால்நடைகளைப் போல புல் சாப்பிட அனுமதிப்பார்கள், மேலும் நீங்கள் வானத்தின் பனியின் கீழ் படுத்து ஈரமாவீர்கள், அதை நீங்கள் உணரும் வரை ஏழு முறை உங்களை கடந்து செல்லும் மனிதர்களின் ராஜ்யங்களின் மீது உச்ச சக்தி இருக்கிறது, அவர் விரும்புவதை அவர்கள் தருகிறார்கள் » (தானியேல் 4,21: 22).

இவ்வாறு, தீர்க்கதரிசனம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் நிறைவேற்றப்பட்டது அதனால் மக்கள் கடவுள் அனைத்து மக்கள் மத்தியில் உச்ச என்று மக்கள் தெரியும் என்று. ஆளுநராக யாரைப் பயன்படுத்துகிறாரோ, ஆண்களில் மிகக் குறைவானவர் கூட அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. கடவுள் அவர் இறையாண்மைக்குரியவர் என்பதால் அவர் கொடுக்க விரும்பும் ஒரு ஆளுமையை கடவுள் கொடுக்க முடியும். இந்த விவிலிய தீர்க்கதரிசனம் மூலம் நமக்கு ஒரு செய்தி தெரிவிக்கப்படும். கடவுள் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் என்பதை இது காட்டுகிறது.

கடவுள் நியாயாதிபதி என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறது. பல பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களில், குறிப்பாக தீர்க்கதரிசனங்களின் தீர்க்கதரிசனங்களில் இது காணப்படுகிறது. மக்கள் தீமை செய்ததால் கடவுள் அருவருப்பான காரியங்களைச் செய்கிறார். கடவுள் நீதிபதியாக செயல்படுகிறார், அவர் வெகுமதியும் தண்டிக்கவும் அதிகாரம் உடையவர், மற்றும் அது மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் உள்ளது.

இந்த காரணத்திற்காக நாம் யூதாஸை 14-15 மேற்கோள் காட்டுகிறோம்: «இது ஆதாமிலிருந்து ஏழாவது ஏனோக்கிலிருந்து அவர்களிடமும் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தது: இதோ, அனைவரையும் நியாயந்தீர்க்கவும், எல்லா மக்களையும் தண்டிக்கவும் கர்த்தர் தமது ஆயிரம் புனிதர்களுடன் வருகிறார் அவர்கள் கடவுளற்றவர்களாக இருந்த கடவுளின் மாற்றத்தின் அனைத்து செயல்களுக்கும், பொல்லாத பாவிகள் அவருக்கு எதிராக பேசிய எல்லா குறும்புகளுக்கும். »

புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படாத ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறது. இந்தத் தீர்க்கதரிசனம் அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் உள்ளது. ஏனோக்கு, பைபிளில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார், மேலும் தீர்க்கதரிசனம் வெளிப்படுத்தப்பட்டதைப் பற்றி அவர் ஏவப்பட்ட விவரத்தின் பாகமாக ஆனார். இறைவன் வருகிறார் என்று அது வெளிப்படுத்துகிறது - அது இன்னும் எதிர்காலத்தில் உள்ளது - மற்றும் அவர் ஒவ்வொரு மக்கள் நீதிபதி என்று.

அன்பு, இரக்கம், விசுவாசம்

கடவுள் அன்பானவர், இரக்கமுள்ளவர், விசுவாசமுள்ளவர் என தீர்க்கதரிசனம் எங்களிடம் சொல்கிறது? இது தீர்க்கதரிசனத்தில் எங்கே வெளிப்படுகிறது? கடவுளின் பாத்திரத்தை அனுபவிப்பதற்கு நமக்கு கணிப்புகள் தேவையில்லை, ஏனென்றால் அவர் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறார். விவிலிய தீர்க்கதரிசனம் கடவுளின் திட்டத்தையும் செயல்களையும் பற்றி ஏதாவது வெளிப்படுத்துகிறது, எனவே அவனது பாத்திரத்தைப் பற்றி ஏதாவது ஒன்றை வெளிப்படுத்துவது தவிர்க்க முடியாதது. அவருடைய நோக்கங்களும் திட்டங்களும் அவர் அன்பானவராயும் இரக்கமுள்ளவர்களிடமும் உண்மையுள்ளவர்களிடமும் இருப்பதை தவிர்க்க முடியாமல் வெளிப்படுத்தும்.

எரேமியா 26,13-ஐ நான் இங்கு நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்: "இப்பொழுது உங்கள் வழிகளையும் செயல்களையும் மேம்படுத்தி, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படியுங்கள், அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு எதிராகப் பேசிய தீமையைப் பற்றி மனந்திரும்புவார்." மக்கள் மாறினால், கடவுள் கொடுப்பார்; அவர் தண்டிக்க கவலைப்படவில்லை; அவர் ஒரு புதிய தொடக்கத்தை செய்ய தயாராக உள்ளார். அவருக்கு எந்த மனக்கசப்பும் இல்லை - அவர் இரக்கமுள்ளவர், மன்னிக்கத் தயாராக இருக்கிறார்.

அவருடைய உண்மையுள்ள ஒரு எடுத்துக்காட்டு, லேவியராகமம் 3: 26,44-ல் உள்ள தீர்க்கதரிசனத்தைப் பார்க்கலாம். உடன்படிக்கை முறிந்தால், அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு சிறைபிடிக்கப்படுவார்கள் என்று இந்த பகுதி இஸ்ரேலுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகும். ஆனால் இந்த உத்தரவாதம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது: "ஆனால் அவர்கள் எதிரியின் நாட்டில் இருந்தாலும், நான் இன்னும் அவர்களை நிராகரிக்கவில்லை, நான் அவர்களிடம் வெறுக்கவில்லை, எனவே அது அவர்களிடம் இருக்க வேண்டும்." இந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படாவிட்டாலும், கடவுளின் உண்மையுள்ள, கருணை மற்றும் அன்பை இந்த தீர்க்கதரிசனம் வலியுறுத்துகிறது.

கடவுளின் உண்மையுள்ள அன்பின் மற்றொரு உதாரணம் ஓசியா 11. இஸ்ரேல் எவ்வளவு துரோகியாக இருந்தது என்பதை விவரித்த பிறகும், 8-9 வசனங்கள் பின்வருமாறு: "என் இதயம் வேறுபட்டது, என் இரக்கமெல்லாம் நெருப்பில் இருக்கிறது. என் கடுமையான கோபத்திற்குப் பிறகு எபிராயீமை அழிக்க நான் எதுவும் செய்ய விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் நான் கடவுள், ஒரு மனிதன் அல்ல, நான் உங்களிடையே புனிதன், பேரழிவிற்கு வர விரும்பவில்லை. » இந்த தீர்க்கதரிசனம் கடவுள் தம்முடைய மக்கள்மீது தொடர்ந்து வைத்திருக்கும் அன்பைக் காட்டுகிறது.

புதிய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசனங்கள் மேலும் கடவுள் அன்பே வடிவான கருணை மற்றும் உண்மையுள்ள எங்களுக்கு உறுதி. அவர் நம்மை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்புவார், நமக்குப் பலனளிப்பார். நாம் அவரோடு வாழ்ந்து, எப்போதும் அவருடைய அன்பை அனுபவிப்போம். இதைச் செய்ய கடவுள் விரும்புகிறார் என்று பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் நமக்கு உறுதியளிக்கிறது, முன்னதாக நிறைவேறும் தீர்க்கதரிசனங்களை அவர் நிறைவேற்றுவதற்கு வல்லமை இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார், அவர் விரும்பியபடியே செய்தார்.

தெய்வீக வாழ்க்கைக்கு உந்துதல்

இறுதியாக, பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியுள்ள வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு விசுவாசிகளை ஊக்குவிக்கிறது என்று கூறுகிறது. அது எப்படி நடக்கிறது? அது எங்களுக்கு உதாரணமாக, ஒரு உள்நோக்கம் கடவுளிடம் நாம் அவர் எங்களுக்கு சிறந்த விரும்புகிறார் என்பதில் ஏனெனில் திரும்ப கொடுக்கிறது, மற்றும் நாம் எப்போதும் நாம் அது எங்களுக்கு வழங்குகிறது என்ன ஏற்றுக்கொண்டால், நல்ல பெறுவீர்கள், நாம் இறுதியில் போது தீய பெறுவீர்கள் நாம் அதை செய்யவில்லை.

இது தொடர்பாக நாம் 2 பேதுரு 3,12: 14 ஐ மேற்கோள் காட்டுகிறோம்: «ஆனால் கர்த்தருடைய நாள் ஒரு திருடனைப் போல வரும்; பின்னர் வானம் ஒரு பெரிய விபத்துடன் உருகும்; ஆனால் கூறுகள் வெப்பத்தால் உருகும், பூமியும் அதன் வேலைகளும் அவற்றின் தீர்ப்பைக் கண்டுபிடிக்கும். இவை அனைத்தும் உருகப் போகிறதென்றால், நீங்கள் எவ்வாறு புனித மாற்றத்திலும் பக்தியுள்ள நிலையிலும் நிற்க வேண்டும். »

நாம் ஆண்டவரின் நாள் காத்திருக்க வேண்டும், அவரை பயப்படுவதற்கு பதிலாக, மற்றும் ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ வழி. ஒருவேளை நாம் ஏதாவது செய்தால் நமக்கு நல்லது நடக்கும், நாம் செய்யாவிட்டால் குறைவாக விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். கடவுளுக்கு பயபக்தியுள்ள வாழ்க்கையை வாழும்படி தீர்க்கதரிசனம் நம்மை ஊக்குவிக்கிறது, ஏனென்றால் அவரை உண்மையுடன் தேடுகிறவர்களுக்கு கடவுள் வெகுமதி அளிப்பார் என்று நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது.

12-15 வசனங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம்: «... வானம் உருகும் மற்றும் உறுப்புகள் வெப்பத்திலிருந்து உருகும் கடவுளின் நாளின் வருகைக்காக யார் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால், ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் அதன் வாக்குறுதியின் பின்னர் காத்திருக்கிறோம், அதில் நீதி வாழ்கிறது. ஆகையால், என் அன்பர்களே, நீங்கள் காத்திருக்கும்போது, ​​அவருக்கு முன்பாக மாசற்றவர்களாகவும், மாசற்றவர்களாகவும் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள், உங்கள் இரட்சிப்புக்காக எங்கள் கர்த்தருடைய பொறுமையும், நம்முடைய அன்பான சகோதரர் பவுலும் அவருக்கு அளித்த ஞானத்தின்படி, உங்களுக்கு எழுதினார். »

இந்த வசனம் பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் ஒவ்வொரு முயற்சியையும் சரியான நடத்தை மற்றும் சரியான சிந்தனை தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் கடவுளுடன் சமாதானமாக இருக்கும் செய்ய எங்களுக்கு ஊக்குவிக்கிறது என்று சொல்கிறது. இதை செய்ய ஒரே வழி, நிச்சயமாக, இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த விசேஷமான வசனத்தில், அவர் பொறுமையாய் இருக்கிறார், உண்மையும் இரக்கமும் உள்ளவர் என்று சொல்கிறார்.

இயேசுவின் தற்போதைய பங்கு இங்கே அவசியம். இயேசு பிதாவின் வலது கையில் உட்கார்ந்து பிரதான ஆசாரியராக நமக்குள் பிரவேசிப்பதால் மட்டுமே கடவுளோடு சமாதானம் செய்ய முடியும். மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம் இயேசுவின் இரட்சிப்பின் வேலையின் இந்த அம்சத்தை முன்னிட்டு முன்னறிவித்தது; அவருடைய மூலம் நாம் கடவுளுடைய வாழ்க்கையை வாழ பலப்படுத்தி, ஒவ்வொரு முயற்சியையும் செய்ய வேண்டும், நாம் இழுக்கும் இணைப்புகளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய பிரதான ஆசாரியனாக நாம் விசுவாசம் வைத்து, நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து, இரட்சிப்பு மற்றும் நித்திய ஜீவனை உத்தரவாதம் அளிக்கிறோம் என்பதில் நாம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம்.

கடவுளுடைய இரக்கத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவால் இரட்சிக்கப்படுவதற்கான வழியையும் நமக்கு தீர்க்கதரிசனம் உறுதிப்படுத்துகிறது. தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ நம்மை தூண்டுகிறது என்று மட்டும் தீர்க்கதரிசனம் அல்ல. நம்முடைய எதிர்கால வெகுமதி அல்லது தண்டனை மட்டும் தான் வாழ்வதற்கான ஒரே காரணம் அல்ல. கடந்த காலத்திலும், எதிர்காலத்திலும், வருங்காலத்திலும் நல்ல நடத்தைக்கான நோக்கங்களை நாம் காணலாம். கடந்த காலத்தில், கடவுள் நமக்கு நன்மை செய்தார், அவர் ஏற்கெனவே செய்ததைப் போற்றுகிறார், மேலும் அவர் சொல்வதைச் செய்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம். வாழ்க்கையின் தற்போதைய உந்துதல் கடவுளின் அன்பே; நம்மில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மைப் போலவே நம்மைப் பிடிக்கிறார். நம்முடைய எதிர்காலத்தை ஊக்குவிக்க எதிர்காலமும் உதவுகிறது - கடவுள் நமக்கு நம்மை எச்சரிக்கிறார், ஏனென்றால் நம் நடத்தை மாற்றிக்கொள்ள இந்த எச்சரிக்கையை அவர் தூண்டுவதற்கு அவர் விரும்புகிறார். அவர்கள் எங்களுக்கு ஊக்கமூட்டுவதாகவும், அவர்களுக்கு உற்சாகம் அளிப்பதாகவும் அவர் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். அவர் கொடுக்கின்ற வெகுமதிகளை நாம் பெற விரும்புகிறோம்.

நடத்தை எப்போதும் தீர்க்கதரிசனத்திற்கு ஒரு காரணம். தீர்க்கதரிசனம் கணிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, அது கடவுளுடைய அறிவுரைகளை விளக்குகிறது. அதனால்தான் பல தீர்க்கதரிசனங்கள் நிபந்தனையாக இருந்தன - கடவுள் தண்டனையை எதிர்த்து எச்சரித்தார், தண்டனையை எதிர்நோக்கி இருப்பதற்காக தண்டனையை எதிர்பார்க்கிறார் என்று நம்பினார். எதிர்காலத்தைப் பற்றி பிரயோஜனமும் பயனற்ற அற்பமானவை அல்ல - தற்போது அவைகளுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது.

சகரியா தீர்க்கதரிசிகளின் செய்தியை மாற்றத்திற்கான அழைப்பாக சுருக்கமாகக் கூறினார்: "கர்த்தர் செபாத்துக்கு இதைத்தான் சொல்கிறார்: உங்கள் தீய வழிகளையும் உங்கள் தீய செயல்களையும் மனந்திரும்புங்கள்! ஆனால் அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் என்னைக் கவனிக்கவில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் » (சகரியா 1,3-4). கடவுள் இரக்கமுள்ள நீதிபதி என்று தீர்க்கதரிசனம் நமக்குக் கூறுகிறது, இயேசு நமக்காகச் செய்கிற காரியங்களால், நாம் அவரை நம்பினால் நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம்.

சில தீர்க்கதரிசனங்கள் நீண்ட தூரத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, மக்கள் நல்ல அல்லது தீமை செய்தார்களா என்பதைப் பொறுத்து இல்லை. இந்த நோக்கத்திற்காக எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களும் இல்லை. சொல்லப்போனால், தீர்க்கதரிசனங்கள் எல்லாவிதமான தீர்க்கதரிசனங்களுக்கும் எந்தவிதமான நோக்கத்திற்காகவும், ஒரு பொது அர்த்தத்தில் தவிர வேறு எதையுமே சொல்ல முடியாது. சிலர் இந்த நோக்கத்திற்காகவும் சிலர் இருக்கிறார்கள், சிலர் எதைப் பற்றியும் எங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்று சிலர் கூறுகின்றனர்.

நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் போன்ற பன்மடங்கு போன்ற ஏதாவது குறித்து விசுவாசக் அறிக்கையை வெளியிட முயற்சி என்றால், நாம் ஒரு பொது அறிக்கை செய்யும் இந்த துல்லியமான காரணம்: விவிலிய தீர்க்கதரிசனத்தின் இதில் கடவுள் அவர் என்ன செய்கிறார் எங்களுக்கு சொல்கிறது வழிகளில் ஒன்று, மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் பொது செய்தி கடவுள் மிக முக்கியமான காரியத்தைப் பற்றி நமக்கு அறிவிக்கிறார்: அது இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இரட்சிப்புக்கு வழிநடத்துகிறது. தீர்க்கதரிசனம் நம்மை எச்சரிக்கிறது
வரவிருக்கும் தீர்ப்பில், அவர் கடவுளின் கிருபையை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார், எனவே மனந்திரும்பி நம்மை ஊக்குவிக்கிறார்
கடவுளின் வேலைத்திட்டத்தில் சேருவதற்கு.

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFவிவிலிய தீர்க்கதரிசனம்