பரிசுத்த ஆவியானவர்

பரிசுத்த ஆவிபரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுளின் குணாதிசயங்களைக் கொண்டிருக்கிறார், கடவுளுக்கு சமமானவர், கடவுள் மட்டுமே செய்யும் காரியங்களைச் செய்கிறார். கடவுளைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியும் பரிசுத்தமானது - கடவுளுடைய குமாரனைப் போலவே பரிசுத்த ஆவியையும் சபிப்பது பாவம் (எபிரேயர்ஸ்) 10,29) தூஷித்தல், பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிரான தூஷணம் மன்னிக்க முடியாத பாவம் (மத்தேயு 12,32) ஆலயத்தைப் போலவே ஆவியானது இயல்பாகவே பரிசுத்தமானது மற்றும் பரிசுத்தம் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதே இதன் அர்த்தம்.

கடவுளைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியும் நித்தியமானது (எபிரேயர் 9,14) கடவுளைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார் (சங்கீதம் 139,7-9). கடவுளைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியும் எல்லாம் அறிந்தவர் (1. கொரிந்தியர்கள் 2,10-11; ஜான் 14,26) பரிசுத்த ஆவியானவர் உருவாக்குகிறார் (யோபு 33,4; சங்கீதம் 104,30) மற்றும் அற்புதங்களை உருவாக்குகிறது (மத்தேயு 12,28; ரோமர்கள் 15,18-19) மற்றும் கடவுளின் பணிக்கு பங்களிக்கிறது. பல பத்திகள் தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர்கள் சமமான தெய்வீகமானவர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றன. ஆவியின் வரங்களைப் பற்றிய விவாதத்தில், பவுல் ஆவி, இறைவன் மற்றும் கடவுள் ஆகியவற்றின் இணையான கட்டுமானங்களைக் குறிப்பிடுகிறார் (1. கொரிந்தியர் 12,4-6). அவர் தனது கடிதத்தை முத்தரப்பு பிரார்த்தனையுடன் முடிக்கிறார் (2. கொரிந்தியர் 13,14) பீட்டர் ஒரு கடிதத்தை மற்றொரு முத்தரப்பு வடிவத்துடன் தொடங்குகிறார் (1. பீட்டர் 1,2) இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் திரித்துவ ஒற்றுமைக்கு ஆதாரமாக இல்லை என்றாலும், அவை இந்தக் கருத்தை ஆதரிக்கின்றன.

ஞானஸ்நான சூத்திரம் அத்தகைய ஒற்றுமையின் அடையாளத்தை வலுப்படுத்துகிறது: "பிதா, குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் பெயரில் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள்" (மத்தேயு 28:19). மூவருக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது, அது ஒன்று இருப்பதைக் குறிக்கிறது.பரிசுத்த ஆவியானவர் எதையாவது செய்தால், கடவுள் அதைச் செய்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசும்போது, ​​கடவுள் பேசுகிறார். அனனியா பரிசுத்த ஆவியிடம் பொய் சொன்னால், அவன் கடவுளிடம் பொய் சொன்னான் (அப்போஸ்தலர் 5:3-4). அனனியா கடவுளின் பிரதிநிதியிடம் பொய் சொல்லவில்லை, கடவுளிடம் பொய் சொன்னான் என்று பீட்டர் கூறுகிறார், மனிதர்கள் ஆள்மாறான சக்திக்கு பொய் சொல்வதில்லை.

கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளின் ஆலயம் என்று பவுல் ஒரு பத்தியில் கூறுகிறார் (1. கொரிந்தியர்கள் 3,16), மற்றொன்றில் நாம் பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயம் என்று கூறுகிறார் (1. கொரிந்தியர்கள் 6,19) நாம் ஒரு தெய்வீக சக்தியை வழிபடுவதற்கான ஆலயம், ஆள்மாறான சக்தியை அல்ல. நாம் பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயம் என்று பவுல் எழுதும்போது, ​​அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுள் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

எனவே பரிசுத்த ஆவியும் தேவனும் ஒன்றுதான்: "அவர்கள் கர்த்தரைச் சேவித்து உபவாசம்பண்ணுகையில், பரிசுத்த ஆவியானவர்: பர்னபாவையும் சவுலையும் நான் அழைத்த வேலைக்காக என்னைப் பிரித்துவிடு என்றார்" (அப்போஸ்தலர் 1.3,2), இங்கே, பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுளைப் போல தனிப்பட்ட சுருக்கங்களைப் பயன்படுத்துகிறார். இதேபோல், பரிசுத்த ஆவியானவர் இஸ்ரவேலர்களை சோதித்து சோதனை செய்து, "நான் என் கோபத்தில் சத்தியம் செய்தேன், அவர்கள் என் ஓய்விற்கு வர மாட்டார்கள்" (எபிரேயர் 3,7-11). ஆனால் பரிசுத்த ஆவி என்பது கடவுளின் மற்றொரு பெயர் அல்ல. இயேசுவின் ஞானஸ்நானத்தில் காட்டப்பட்டபடி, பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதா மற்றும் குமாரனிடமிருந்து சுயாதீனமாக இருக்கிறார் (மத்தேயு 3,16-17). மூன்றும் சுயாதீனமானவை, இன்னும் ஒன்று, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்வில் கடவுளின் வேலையைச் செய்கிறார். நாம் கடவுளாலும் கடவுளாலும் பிறந்தவர்கள் (யோவான் 1:12), இது பரிசுத்த ஆவியினால் (ஜான்) பிறப்பது போன்றது. 3,5) பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் நம்மில் வாழும் வழிமுறையாகும் (எபேசியர் 2:22; 1. ஜோஹான்னெஸ் 3,24; 4,13) பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வாழ்கிறார் (ரோமர் 8,11; 1. கொரிந்தியர்கள் 3,16) - மேலும் ஆவி நம்மில் வாழ்வதால், கடவுள் நம்மில் வாழ்கிறார் என்றும் சொல்லலாம்.

பரிசுத்த ஆவியானவர் தனிப்பட்டவர்

 • பைபிள் மனித ஆளுமைகளுடன் பரிசுத்த ஆவியானவரை விவரிக்கிறது:
 • ஆவி வாழ்கிறது (ரோமர் 8,11; 1. கொரிந்தியர்கள் 3,16)
 • ஆவி பேசுகிறது (அப் 8,29; 10,19;11,12; 21,11; 1. டிமோதியஸ் 4,1; எபிரேயர்கள் 3,7)
 • ஸ்பிரிட் சில நேரங்களில் தனிப்பட்ட பிரதிபெயரை "நான்" பயன்படுத்துகிறது (செயல்கள் 10,20;13,2)
 • ஆவியிடம் பேசலாம், சோதிக்கலாம், துக்கப்படலாம், அவமானப்படுத்தலாம், துன்புறுத்தலாம் (செயல்கள் 5,3; 9; எபேசியர்கள் 4,30; எபிரேயர்கள் 10,29; மத்தேயு 12,31)
 • ஆவியானவர் வழிநடத்துகிறார், மத்தியஸ்தம் செய்கிறார், அழைக்கிறார் மற்றும் அறிவுறுத்துகிறார் (ரோமர் 8,14; 26; சட்டங்கள் 13,2; 20,28)

ரோமன் 8,27 மனதின் தலையைப் பற்றி பேசுகிறது. ஆவியானவர் முடிவுகளை எடுக்கிறார் - பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு முடிவை எடுத்தார் (அப்போஸ்தலர் 1 டிசம்பர்.5,28) மனம் அறிந்து செயல்படுகிறது (1. கொரிந்தியர்கள் 2,11; 12,11) அவர் ஒரு ஆள்மாறான சக்தி அல்ல, இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவர் பாராக்லீட் என்று அழைக்கப்பட்டார் - ஆறுதல், ஆலோசகர் அல்லது பாதுகாவலர் என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

"நான் பிதாவைக் கேட்பேன், அவர் உங்களுடன் என்றென்றும் இருக்க மற்றொரு தேற்றரவாளனைத் தருவார்: சத்திய ஆவியானவர், அவரை உலகம் பெற முடியாது, ஏனென்றால் அது பார்க்கவும் தெரியாது, அறியவும் இல்லை. அவர் உங்களுடனே வாசமாயிருக்கிறபடியினால், நீங்கள் அவரை அறிந்திருக்கிறீர்கள்” (யோவான் 14,16-17).

சீடர்களின் முதல் ஆலோசகர் இயேசு. அவர் கற்பிக்கும்போது, ​​சாட்சியமளிக்கும்போது, ​​கண்டித்து, வழிகாட்டி, சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தும்போது, ​​பரிசுத்த ஆவியானவர் (யோவான் 1 கொரி.4,26; 15,26; 16,8; 13-14). இவை அனைத்தும் தனிப்பட்ட பாத்திரங்கள். நடுநிலை வடிவத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதால், பாரக்லெடோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தையின் ஆண்பால் வடிவத்தை ஜான் பயன்படுத்துகிறார். ஜோஹன்னஸில் 16,14 ஆண்பால் தனிப்பட்ட பிரதிபெயரான "அவர்" கூட ஜீஸ்ட் என்ற நச்சு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நடுநிலையான தனிப்பட்ட பிரதிபெயருக்கு மாறுவது எளிதாக இருந்திருக்கும், ஆனால் ஜோஹன்னஸ் அவ்வாறு செய்யவில்லை. ஆவி "அவர்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இருப்பினும், இலக்கணம் ஒப்பீட்டளவில் முக்கியமற்றது. இருப்பினும், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு தனிப்பட்ட குணங்கள் இருப்பது முக்கியம். அவர் ஒரு ஆளுமையற்ற சக்தி அல்ல, ஆனால் நமக்குள் வாழும் அறிவார்ந்த மற்றும் தெய்வீக உதவியாளர்.

பழைய ஏற்பாட்டின் ஆவி

பைபிளில் "பரிசுத்த ஆவி" என்ற எந்தப் பகுதியும் இல்லை. விவிலிய நூல்கள் அவரைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது, ​​அங்கும் இங்கும் பரிசுத்த ஆவியிலிருந்து நாம் கொஞ்சம் கற்றுக்கொள்கிறோம். பழைய ஏற்பாடு நமக்கு ஒரு சில காட்சிகளை மட்டுமே தருகிறது. உயிரின் படைப்பில் ஆவி இருந்தது (1. மோஸ் 1,2; வேலை 33,4;34,14) தேவனுடைய ஆவி பெசலேலை வாசஸ்தலத்தைக் கட்டும் திறனால் நிரப்பினார் (2. மோசஸ் 31,3-5). அவர் மோசேயை நிறைவேற்றினார், மேலும் 70 பெரியவர்கள் வழியாகவும் வந்தார் (4. மோஸ் 11,25) சிம்சோன் வலிமையினாலும் சண்டையிடும் திறனையினாலும் நிரப்பியது போல, அவர் யோசுவாவை ஒரு தலைவராக ஞானத்தால் நிரப்பினார் (5. மோசஸ் 34,9; நீதிபதி [இடம்]]6,34; 14,6) தேவனுடைய ஆவி சவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்டு மீண்டும் எடுக்கப்பட்டது (1. சாம் 10,6; 16,14) ஆவியானவர் தாவீதுக்கு ஆலயத்திற்கான திட்டங்களைக் கொடுத்தார் (1. Chr 28,12) ஆவியானவர் தீர்க்கதரிசிகளை பேச தூண்டினார் (4. மோசஸ் 24,2; 2. சாம் 23,2; 1. Chr 12,18;2. Chr 15,1; 20,14; எசேக்கியேல் 11,5; சகரியா 7,12;2. பீட்டர் 1,21).

புதிய ஏற்பாட்டிலும், எலிசபெத், சகரியா, சிமியோன் போன்றவர்களை பேச தூண்டியது பரிசுத்த ஆவியானவர் (லூக்கா 1,41; 67; 2,25-32) யோவான் ஸ்நானகர் பிறப்பிலிருந்தே பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டார் (லூக்கா 1,15) அவருடைய மிக முக்கியமான வேலை இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை அறிவிப்பதாகும், அவர் தண்ணீரை மட்டுமல்ல, பரிசுத்த ஆவி மற்றும் நெருப்பால் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் (லூக்கா 3,16).

பரிசுத்த ஆவியும் இயேசுவும்

பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவின் வாழ்க்கையில் மிகவும் பிரசன்னமாக இருந்தார். ஆவியானவர் அவருடைய கருத்தாக்கத்தைத் தூண்டினார் (மத்தேயு 1,20), அவருடைய ஞானஸ்நானத்திற்குப் பிறகு அவர் மீது படுத்துக் கொள்ளுங்கள் (மத்தேயு 3,16), அவரை பாலைவனத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது (Lk4,1) மற்றும் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்க அவருக்கு உதவியது (லூக்கா 4,18) இயேசு பரிசுத்த ஆவியின் உதவியால் பேய்களை துரத்தினார்2,28) பரிசுத்த ஆவியின் மூலம், அவர் மனிதகுலத்தின் பாவத்திற்காக தன்னை ஒரு பலியாக ஒப்புக்கொடுத்தார் (எபி9,14) அதே ஆவியால் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டார் (ரோமர் 8,11).

தம் சீடர்களிடமிருந்து துன்புறுத்தப்படும் சமயங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுவார் என்று இயேசு கற்பித்தார் (மத்தேயு 10,19-20) பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் இயேசுவைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கச் சொன்னார்.8,19) மேலும், எல்லா மக்களும் அவரிடம் கேட்கும்போது கடவுள் பரிசுத்த ஆவியைக் கொடுக்கிறார் (லூக்கா 11,13) பரிசுத்த ஆவியைப் பற்றி இயேசு கூறிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் யோவான் நற்செய்தியில் உள்ளன. முதலில் மக்கள் தண்ணீரிலும் ஆவியிலும் பிறக்க வேண்டும் (யோவான் 3,5) மக்களுக்கு ஆன்மீக புதுப்பித்தல் தேவை, அது அவர்களிடமிருந்து வரவில்லை, ஆனால் கடவுளின் பரிசு. ஆவி தெரியாவிட்டாலும், அது நம் வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது (வச. 8).

இயேசு கற்பித்தார்: “தாகமாயிருப்பவன் என்னிடம் வந்து குடி. என்னை நம்புகிறவன், வேதம் சொல்லுகிறபடி, அவனுக்குள்ளிருந்து ஜீவத்தண்ணீர் ஓடுகிறது. ஆனால் இது அவர் ஆவியானவரைக் குறித்துச் சொன்னார்; ஆவி இன்னும் அங்கு இல்லை; ஏனென்றால் இயேசு இன்னும் மகிமைப்படுத்தப்படவில்லை" (யோவான் 7,37-39).

பரிசுத்த ஆவி ஒரு உள் தாகத்தை திருப்திப்படுத்துகிறது. கடவுளோடு நாம் கொண்டுள்ள உறவைப் பெற நமக்கு உதவுகிறது. இயேசுவையும் பரிசுத்த ஆவியையும் நம் வாழ்வில் நிறைவேற்றுவதன் மூலம் நாம் ஆவியானவரைப் பெறுகிறோம்.

ஜான் கூறுகிறார் “ஏனென்றால் ஆவி இன்னும் அங்கே இல்லை; இயேசு இன்னும் மகிமைப்படுத்தப்படவில்லை” (வச. 39).. இயேசுவின் வாழ்க்கைக்கு முன்பே ஆவியானவர் சில ஆண்களையும் பெண்களையும் நிரப்பியிருந்தார், ஆனால் அது விரைவில் ஒரு புதிய சக்திவாய்ந்த வழியில் வரும் - பெந்தெகொஸ்தே அன்று. கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளுகிற அனைவருக்கும் ஆவியானவர் இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் (அப் 2,38-39) இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சத்திய ஆவியானவர் அவர்களில் வாழ்கிறவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படுவார் என்று வாக்குறுதி அளித்தார்4,16-18). இந்த சத்திய ஆவி இயேசு தாமே தம்முடைய சீஷர்களிடம் வந்ததைப் போன்றது (வ. 18), ஏனென்றால் அவர் கிறிஸ்துவின் ஆவியும் பிதாவின் ஆவியும் - இயேசு மற்றும் பிதாவினால் அனுப்பப்பட்டவர் (யோவான் 15,26) இயேசு அனைவருக்கும் கிடைக்கவும் அவருடைய பணி தொடரவும் ஆவியானவர் சாத்தியமாக்குகிறார்.ஆவியானவர் சீடர்களுக்குக் கற்பிப்பார் என்றும் இயேசு அவர்களுக்குக் கற்பித்த அனைத்தையும் அவர்களுக்கு நினைவூட்டுவார் என்றும் இயேசு வாக்குறுதி அளித்தார் (யோவான் 1 கொரி.4,26) இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு முன் அவர்களால் புரிந்துகொள்ள முடியாத விஷயங்களை ஆவியானவர் கற்பித்தார்6,12-13).

ஆவியானவர் இயேசுவைப் பற்றி பேசுகிறார் (யோவான் 15,26;16,24) அவர் தன்னை விளம்பரப்படுத்தவில்லை, ஆனால் மக்களை இயேசு கிறிஸ்துவிடம் மற்றும் தந்தையிடம் வழிநடத்துகிறார். அவர் தன்னைப் பற்றி பேசவில்லை, ஆனால் தந்தையின் விருப்பப்படி மட்டுமே பேசுகிறார் (யோவான் 16,13) இயேசு இனி நம்மோடு வாழாதது நல்லது, ஏனென்றால் ஆவியானவர் மில்லியன் கணக்கான மக்களில் செயலில் இருக்க முடியும் (யோவான் 16,7) ஆவியானவர் சுவிசேஷம் செய்து, அதன் பாவத்தையும் குற்றத்தையும் உலகுக்குக் காட்டுகிறார், நீதி மற்றும் நீதிக்கான அதன் தேவையை நிறைவேற்றுகிறார் (வவ. 8-10). பரிசுத்த ஆவியானவர் மக்களை இயேசுவிடம் குற்றத்திற்கான தீர்வாகவும் அவர்களின் நீதியின் மூலமாகவும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

ஆவி மற்றும் தேவாலயம்

இயேசு பரிசுத்த ஆவியால் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று ஜான் பாப்டிஸ்ட் கூறினார் (மாற்கு 1,8) அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு பெந்தெகொஸ்தே நாளில், ஆவியானவர் சீடர்களுக்குப் புதிய பலத்தைக் கொடுத்தபோது இது நடந்தது (அப்போஸ்தலர் 2). மற்ற தேசத்தவர்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட மொழிகள் (வ. 6) இதில் அடங்கும், மேலும் தேவாலயம் வளர்ந்தபோது இதேபோன்ற அற்புதங்கள் வெவ்வேறு காலங்களில் நிகழ்ந்தன (அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 10,44-46; 19,1-6), ஆனால் இந்த அற்புதங்கள் கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை தங்கள் வழி கண்டுபிடிக்கும் அனைத்து மக்கள் நடக்கும் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை.

எல்லா விசுவாசிகளும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஒரே சரீரமாக, சபையாக உருவாகிறார்கள் என்று பவுல் கூறுகிறார் (1. கொரிந்தியர் 12,13) விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் (கலாத்தியர் 3,14) அற்புதங்கள் நடந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், எல்லா விசுவாசிகளும் பரிசுத்த ஆவியில் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறார்கள். ஒருவர் பரிசுத்த ஆவியில் ஞானஸ்நானம் பெற்றுள்ளார் என்பதை நிரூபிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட அற்புதத்தை தேடுவதும், நம்புவதும் அவசியமில்லை.

ஒரு விசுவாசி பரிசுத்த ஆவியில் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று பைபிள் தேவையில்லை. மாறாக, ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படுவதற்கு ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் (எபேசியர் 5,18) அதனால் ஒருவர் ஆவியின் திசைக்கு பதிலளிக்க முடியும். இந்த உறவு தொடர்கிறது மற்றும் ஒரு நிகழ்வு அல்ல. அற்புதங்களைத் தேடுவதற்குப் பதிலாக, நாம் கடவுளைத் தேட வேண்டும், அற்புதங்கள் எப்போது நிகழும் என்பதை அவர் தீர்மானிக்கட்டும். பவுல் பெரும்பாலும் கடவுளுடைய சக்தியை விவரிக்கும் உடல் அற்புதங்கள் மூலம் அல்ல, மாறாக ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் மூலம் - நம்பிக்கை, அன்பு, பொறுமை, சேவை, புரிதல், துன்பங்களைத் தாங்குதல் மற்றும் தைரியமான பிரசங்கம் (ரோமர் 15,13; 2. கொரிந்தியர் 12,9; எபேசியர்கள் 3,7; 16-18; கோலோசியர்கள் 1,11; 28-29; 2. டிமோதியஸ் 1,7-8வது). இந்த அற்புதங்களையும் நாம் பௌதிக அற்புதங்கள் என்று அழைக்கலாம், ஏனென்றால் கடவுள் மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறார்.அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள், தேவாலயத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆவியானவர் உதவினார் என்பதைக் காட்டுகிறது. இயேசுவைப் பற்றி அறிக்கை செய்யவும் சாட்சியமளிக்கவும் ஆவியானவர் மக்களுக்கு உதவினார் (அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 1,8) அவர் சீடர்களுக்கு பிரசங்கிக்க உதவினார் (அப் 4,8, 31; 6,10) அவர் பிலிப்புக்கு அறிவுரைகளை வழங்கினார், பின்னர் அவரைப் பேரானந்தப்படுத்தினார் (அப் 8,29; 39) ஆவியானவர் திருச்சபையை ஊக்குவித்து தலைவர்களை நிறுவினார் (அப் 9,31; 20,28). அவர் பீட்டர் மற்றும் அந்தியோகியா தேவாலயத்திடம் பேசினார் (அப் 10,19; 11,12; 13,2) அவர் பஞ்சத்தை முன்னறிவித்தபோது அவர் அகபஸில் பணிபுரிந்தார் மற்றும் பவுலை தப்பிக்க வழிநடத்தினார் (அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 11,28; 13,9-10). பவுலையும் பர்னபாவையும் வழி நடத்தினார் (அப்போஸ்தலர் 13,4; 16,6-7) மற்றும் எருசலேமில் உள்ள அப்போஸ்தலர்களின் கூட்டத்தை ஒரு தீர்மானத்திற்கு வரச் செய்தது (அப் 15,28) பவுலை எருசலேமுக்கு அனுப்பி எச்சரித்தார் (அப்போஸ்தலர் 20,22:23-2; 1,11) விசுவாசிகளில் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படுவதன் மூலம் தேவாலயம் இருந்தது மற்றும் வளர்ந்தது.

இன்று ஆவி

இன்றைய விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஈடுபட்டுள்ளார்:

 • அவர் நம்மை மனந்திரும்புவதற்கு வழிநடத்துகிறார், நமக்குப் புதிய வாழ்க்கையைத் தருகிறார் (யோவான் 16,8; 3,5-6)
 • அவர் நம்மில் வாழ்கிறார், நமக்கு கற்பிக்கிறார், வழிநடத்துகிறார் (1. கொரிந்தியர்கள் 2,10-13; ஜான் 14,16-17,26; ரோமர்கள் 8,14)
 • அவர் நம்மை பைபிளிலும், ஜெபத்திலும், மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் மூலமாகவும் சந்திக்கிறார், அவர் ஞானத்தின் ஆவி மற்றும் தைரியம், அன்பு மற்றும் தன்னடக்கத்துடன் விஷயங்களைப் பார்க்க நமக்கு உதவுகிறார் (எப்.1,17; 2. டிமோதியஸ் 1,7)
 • ஆவியானவர் விருத்தசேதனம் செய்கிறார், பரிசுத்தப்படுத்துகிறார், நம் இருதயங்களை மாற்றுகிறார் (ரோமர் 2,29; எபேசியர்கள் 1,14)
 • ஆவியானவர் நம்மில் அன்பையும் நீதியின் கனியையும் உருவாக்குகிறார் (ரோ5,5; எபேசியர்கள் 5,9; கலாத்தியர்கள் 5,22-23)
 • ஆவியானவர் நம்மை தேவாலயத்தில் வைத்து, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை புரிந்துகொள்ள உதவுகிறார் (1. கொரிந்தியர் 12,13ரோமர்கள் 8,14-16)

நாம் கடவுளை ஆவியில் ஆராதிக்க வேண்டும் (பிலி3,3; 2. கொரிந்தியர்கள் 3,6; ரோமர்கள் 7,6; 8,4-5). நாங்கள் அவரைப் பிரியப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம் (கலாத்தியர் 6,8) நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்படும்போது, ​​அவர் நமக்கு ஜீவனையும் சமாதானத்தையும் தருகிறார் (ரோமர் 8,6) அவர் மூலம் நாம் தந்தையை அணுகலாம் (எபேசியர் 2,18) அவர் நம்முடைய பலவீனத்தில் நமக்கு உதவுகிறார், நமக்காக நிற்கிறார் (ரோமர் 8,26-27).

பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ஆவிக்குரிய வரங்களையும் தருகிறார். அவர் திருச்சபைக்கு தலைவர்களை வழங்குகிறார் (எபேசியர் 4,11), தேவாலயத்தில் அடிப்படைத் தொண்டு கடமைகளைச் செய்பவர்கள் (ரோமர் 12,6-8) மற்றும் சிறப்புப் பணிகளுக்கான சிறப்புத் திறன் கொண்டவர்கள் (1. கொரிந்தியர் 12,4-11). ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு வரமும் இல்லை, ஒவ்வொரு வரமும் அனைவருக்கும் வழங்கப்படுவதில்லை (வச. 28-30). அனைத்து பரிசுகளும், ஆன்மீகமோ இல்லையோ, ஒட்டுமொத்தமாக வேலைக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் - முழு தேவாலயமும் (1. கொரிந்தியர் 12,7; 14,12) ஒவ்வொரு பரிசும் முக்கியமானது (1. கொரிந்தியர் 12,22-26) இன்றுவரை நாம் ஆவியின் முதல் பலன்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளோம், இருப்பினும், இது எதிர்காலத்திற்கு இன்னும் பலவற்றை நமக்கு உறுதியளிக்கிறது (ரோமர்கள் 8,23; 2. கொரிந்தியர்கள் 1,22; 5,5; எபேசியர்கள் 1,13-14).

பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்வில் கடவுள். கடவுள் செய்யும் அனைத்தும் பரிசுத்த ஆவியினால் செய்யப்படுகின்றன. எனவே பவுல் பரிசுத்த ஆவியில் வாழவும், அவர் மூலமாகவும் நம்மை ஊக்குவிக்கிறார் (கலாத்தியர் 5,25; எபேசியர்கள் 4,30; 1. தெஸ் 5,19) எனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்வதைக் கேட்போம். ஏனென்றால், அவர் பேசும்போது, ​​கடவுள் பேசுகிறார்.    

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்