தேவாலயம்

தேவாலயம்தேவாலயத்தை கிறிஸ்துவின் மணமகள் என்று ஒரு அழகான விவிலிய படம் பேசுகிறது. பாடல்களின் பாடல் உட்பட பல்வேறு வேதங்களில் இது குறியீடாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு முக்கிய புள்ளி பாடல் பாடல் 2,10-16, மணப்பெண்ணின் காதலி தனது குளிர்காலம் முடிந்துவிட்டது, இப்போது பாடுவதற்கும் மகிழ்ச்சியடைவதற்கும் நேரம் வந்துவிட்டது என்று கூறுகிறார் (எபிரேயரையும் பார்க்கவும் 2,12), மேலும் மணமகள் கூறும் இடத்தில்: "என் நண்பன் என்னுடையவன், நான் அவனுடையவன்" (செயின்ட். 2,16) திருச்சபை தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானது, மேலும் அவர் திருச்சபைக்கு சொந்தமானவர்.

கிறிஸ்து மணவாளன், "திருச்சபையை நேசித்து, அவளுக்காகத் தன்னைக் கொடுத்தார்", அதனால் அது "மகிமையான சமூகமாக இருக்கும், கறை அல்லது சுருக்கம் அல்லது அது போன்ற எதுவும் இல்லை" (எபேசியர் 5,27) இந்த உறவு, "ஒரு பெரிய மர்மம், ஆனால் நான் அதை கிறிஸ்துவுக்கும் தேவாலயத்திற்கும் சுட்டிக்காட்டுகிறேன்" என்று பால் கூறுகிறார் (எபேசியர் 5,32).

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் ஜான் இந்த கருப்பொருளை எடுத்துக்கொள்கிறார். வெற்றிகரமான கிறிஸ்து, கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி, மணமகள், தேவாலயத்தை திருமணம் செய்கிறார் (வெளிப்படுத்துதல் 19,6-9; 21,9-10), மற்றும் அவர்கள் ஒன்றாக வாழ்வின் வார்த்தைகளை அறிவிக்கிறார்கள் (வெளிப்படுத்துதல் 21,17).

தேவாலயத்தை விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல் உருவகங்கள் மற்றும் படங்கள் உள்ளன. கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றி தங்கள் பராமரிப்பை முன்மாதிரியாகக் கொண்ட, அக்கறையுள்ள மேய்ப்பர்கள் தேவைப்படும் மந்தையாக சர்ச் உள்ளது (1. பீட்டர் 5,1-4); நடவு செய்வதற்கும் நீர் பாய்ச்சுவதற்கும் தொழிலாளர்கள் தேவைப்படும் வயல் இது (1. கொரிந்தியர்கள் 3,6-9); தேவாலயமும் அதன் உறுப்பினர்களும் ஒரு கொடியின் கிளைகளைப் போன்றவர்கள் (யோவான் 15,5); தேவாலயம் ஒரு ஒலிவ மரம் போன்றது (ரோமர் 11,17-24).

இப்போதும் எதிர்காலத்திலும் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் பிரதிபலிப்பாக, தேவாலயம் வானத்துப் பறவைகள் அடைக்கலம் தேடும் ஒரு மரமாக வளரும் கடுகு விதை போன்றது.3,18-19); புளிப்பு மாவை உலகத்தின் மாவைப் போல (லூக்கா 13,21), முதலியன

தேவாலயம் கிறிஸ்துவின் சரீரம் மற்றும் "துறவிகளின் சமூகங்களின்" உறுப்பினர்களாக கடவுளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைவரையும் உள்ளடக்கியது (1. கொரிந்தியர் 14,33) விசுவாசிகளுக்கு இது முக்கியமானது, ஏனென்றால் தேவாலயத்தில் பங்கேற்பது இயேசு கிறிஸ்து திரும்பும் வரை பிதா நம்மைக் காத்து நம்மை ஆதரிக்கும் வழிமுறையாகும்.

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்