தேவாலயம்

தேவாலயம்ஒரு அழகான விவிலிய படம் திருச்சபையை கிறிஸ்துவின் மணமகள் என்று பேசுகிறது. பாடல் பாடல் உட்பட பல்வேறு வசனங்களில் உள்ள குறியீடானது அதைக் குறிக்கிறது. ஒரு முக்கிய பத்தியானது பாடல் 2,10: 16 ஆகும், அங்கு காதலி மணமகனுக்கு தனது குளிர்கால நேரம் கடந்துவிட்டதாகவும், இப்போது பாடுவதற்கும் ரசிப்பதற்கும் நேரம் வந்துவிட்டது என்று கூறுகிறார் (எபிரெயர் 2,12 ஐயும் காண்க), மேலும் மணமகள் சொல்லும் இடமும்: "என் நண்பன் என்னுடையவன், நான் அவனுடையவன்" (புனித 2,16). திருச்சபை தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானது, அவர் திருச்சபையைச் சேர்ந்தவர்.

"திருச்சபையை நேசித்தவர், அதற்காக தன்னை விட்டுக் கொடுத்தவர்" மணமகன் கிறிஸ்து, அது "ஒரு புகழ்பெற்ற தேவாலயமாகவும், கறைகள், சுருக்கங்கள் அல்லது அது போன்ற எதுவும் இல்லை" (எபேசியர் 5,27). இந்த உறவு, பவுல் கூறுகிறார், "ஒரு பெரிய மர்மம், ஆனால் நான் அதை கிறிஸ்துவுக்கும் தேவாலயத்திற்கும் சுட்டிக்காட்டுகிறேன்" (எபேசியர் 5,32).

ஜான் இந்த தலைப்பை வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறார். கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியான வெற்றிகரமான கிறிஸ்து மணமகனை, தேவாலயத்தை மணக்கிறார் (வெளிப்படுத்துதல் 19,6: 9-21,9; 10) மற்றும் அவர்கள் ஒன்றாக வாழ்க்கையின் வார்த்தைகளை அறிவிக்கிறார்கள் (வெளிப்படுத்துதல் 21,17).

தேவாலயத்தை விவரிக்க கூடுதல் உருவகங்கள் மற்றும் படங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கிறிஸ்துவின் மாதிரியைப் பின்பற்றும் அக்கறையுள்ள மேய்ப்பர்கள் தேவைப்படும் மந்தை சர்ச் ஆகும் (1 பேதுரு 5,1: 4); இது தாவரங்கள் மற்றும் நீர் தேவை தொழிலாளர்கள் தேவைப்படும் ஒரு துறையாகும் (1 கொரிந்தியர் 3,6: 9); தேவாலயமும் அதன் உறுப்பினர்களும் ஒரு கொடியின் கொடிகள் போன்றவை (ஜான் 15,5); தேவாலயம் ஒரு ஆலிவ் மரம் போன்றது (ரோமர் 11,17: 24).

கடவுளின் தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால ராஜ்யத்தின் பிரதிபலிப்பாக, தேவாலயம் ஒரு கடுகு விதை போன்றது, அது ஒரு மரமாக வளர்கிறது, அதில் வானத்தின் பறவைகள் தஞ்சம் அடைகின்றன (லூக்கா 13,18: 19); மற்றும் உலகின் மாவை வழியே செல்லும் புளிப்பு போன்றது (லூக்கா 13,21), முதலியன.

திருச்சபை கிறிஸ்துவின் சரீரமாகும், மேலும் "புனிதர்களின் தேவாலயங்களின்" உறுப்பினர்களாக கடவுளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைவரையும் உள்ளடக்கியது (1 கொரிந்தியர் 14,33). விசுவாசிக்கு இது முக்கியமானது, ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பும் வரை பிதா நம்மைப் பாதுகாத்து, நம்மைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் வழிமுறையாகும்.

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்