கடவுள் உங்களுக்கு எதிராக எதுவும் இல்லை

கடவுள் உனக்கு எதிராக எதுவும் இல்லைலாரன்ஸ் கோல்பெர்க் என்ற உளவியலாளர் தார்மீக பகுத்தறிவு துறையில் முதிர்ச்சியை அளவிட ஒரு விரிவான சோதனையை உருவாக்கினார். நல்ல நடத்தை, தண்டனையைத் தவிர்ப்பதற்காக, சரியானதைச் செய்வதற்கான உந்துதலின் மிகக் குறைந்த வடிவம் என்று அவர் முடித்தார். தண்டனையைத் தவிர்ப்பதற்காக நாம் நம் நடத்தையை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோமா?

கிறிஸ்தவ மனந்திரும்புதல் இதுபோன்று இருக்கிறதா? தார்மீக வளர்ச்சியைப் பின்தொடர்வதற்கான பல வழிகளில் கிறிஸ்தவம் ஒன்றா? பல கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்தமானது பாவமற்ற தன்மைக்கு சமம் என்று நம்பும் போக்கு உள்ளது. இது முற்றிலும் தவறானதல்ல என்றாலும், இந்த முன்னோக்கில் ஒரு பெரிய குறைபாடு உள்ளது. புனிதமானது எதுவும் இல்லாதது அல்ல, இது பாவம். பரிசுத்தமானது கடவுளின் வாழ்க்கையில் பங்கேற்பது, அதாவது பெரிய ஒன்றின் இருப்பு. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் கழுவ முடியும், அதைச் செய்வதில் நாம் வெற்றி பெற்றாலும் கூட (அது ஒரு பெரிய "என்றால்" வேறு யாருமல்ல, இயேசு இதைச் செய்யவில்லை என்பதால்), நாம் இன்னும் தவறவிடுவோம் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை.

உண்மையான மனந்திரும்புதல் அல்ல நாங்கள் எதையும் புறக்கணித்து என்று, ஆனால் நம்மை நேசிக்கிற மற்றும் முற்றாக, சந்தோஷம் குமாரன் திரித்துவக் வாழ்க்கை தந்தை அன்பு எங்களுடன் எப்போதும் தன்னை ஈடு பட்ட தேவனை நாடி, தமது மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பகிர்ந்து கொள்ள. கடவுள் திரும்ப வெளிச்சத்தில் பிரகாசம் விடாமல் மூலம் எங்கள் கண்களை திறந்து போன்ற, எனவே நாம் தேவனுடைய உண்மை அன்பு பார்க்க முடியும் - எப்போதும் ஏற்பட்டதுபோல் உண்மை, ஆனால் நாம் ஏனெனில் எங்கள் மனதில் இருட்டிலிருந்து பார்க்க வில்லை.

இயேசு இருளில் ஜொலித்து என்று ஒளி, உலக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று ஒளி ஜான் நற்செய்தி விவரிக்கிறது. ஆனால் நாம் இயேசு அவர்மீது நம்பிக்கை வைக்க என்றால், நாம் கடவுள் ஒரு சரியான உறவு ஒரு பாவத்தின் சுத்திகரிக்கப்பட்டு கொண்டுவரப்பட்டன இதன் மூலம் எங்கள் இரட்சகராக பிதாவின் நேச குமாரனும் மூத்த சகோதரரும் அவரை பார்க்க தொடங்கும். கடவுளுடைய காதலி குழந்தைகள் - நாம் உண்மையில் இயேசு அவர் யார் பார்க்க கொடுப்பவர் தவிர்த்து, நாம் யார் கருதுகிறோம் தொடங்கும்.

இயேசு நம்மிடம் அன்பு காட்டினார், மிகுதியாக வாழ்ந்தார். சுவிசேஷம் ஒரு புதிய அல்லது சிறந்த நடத்தை மாற்ற திட்டமாக இல்லை. அது இயேசு கிறிஸ்து இரக்கமற்ற திட்டங்கள் வாழும் ஆதாரம் நித்திய காதலின் மகிழ்ச்சியை, ஒரு எங்களுக்கு வரைய என்று நாங்கள் தந்தையின் மற்றும் அன்பான இதயத்திற்கு நெருக்கமாக இருக்கும் என்று நல்ல செய்தி, எந்த அவரும் அவருடைய மகன் இயேசு கிறிஸ்து மற்றும் பரிசுத்த கொண்டு ஸ்பிரிட் பங்குகள். நீங்கள் யாராக இருந்தாலும், கடவுள் உங்களுக்காக அல்ல, உங்களுக்காக அல்ல. அவருடைய அன்பின் கண்களைத் திறக்கட்டும்.

ஜோசப் டாக்காக் எழுதியவர்