மத்தியஸ்தம் செய்தி

ப்ரொக்கர் செய்தி«Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch  ihn schuf Gott Himmel und Erde, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild» (எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் 1,1: 3 அனைவருக்கும் நம்பிக்கை).

Sozialwissenschaftler verwenden Wörter wie «Moderne», «Post-Moderne» oder sogar «Post-Post-Moderne» die Zeit, in der wir leben zu beschreiben. Sie empfehlen auch verschiedene Techniken, um mit der jeweiligen Generation zu kommunizieren.

நாங்கள் எந்த நேரத்திலும் வாழ்கிறோமோ, இரு தரப்பினரும் பேசும் மற்றும் கேட்பதைத் தாண்டி, புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வரும்போது உண்மையான தொடர்பு மட்டுமே சாத்தியமாகும். பேச்சுவார்த்தை மற்றும் விசாரணை முடிவுக்கு வருகிறது. தகவல் தொடர்பு என்பது உண்மையான புரிதல். யாராவது ஒருவரால் பேசவும், கேட்கவும், அவர்களது கடமைகளை நிறைவேற்ற முடிந்தால், ஒருவருக்கொருவர் புரிந்துகொள்வது அவசியம் என்று அர்த்தமல்ல. அவர்கள் உண்மையில் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், அவர்கள் உண்மையிலேயே தொடர்பு கொள்ளவில்லை, அவர்கள் பேசுவதும் புரிந்து கொள்ளாமல் செவிகொடுத்தார்கள்.

இது கடவுளோடு வேறுபட்டது. கடவுள் நமக்கு செவிசாய்க்கிறார், அவருடைய நோக்கங்களைப் பற்றி பேசுகிறார், அவர் புரிந்துகொள்கிறார். அவர் முதலில் நமக்கு பைபிள் தருகிறார். இது ஒரு புத்தகம் அல்ல, அது நமக்கு கடவுளின் வெளிப்பாடு. அவர்களை மூலம் அவர் நாம் அவரை தெரிந்து கொள்ள மற்றும் சிறந்த நம் வாழ்வில் ஏற்பாடு முடியும் என, எங்களுக்கு எவ்வளவு விரும்புவர் மிகவும் பரிசுகளை எப்படி அவர் கொடுக்கிறது, யார் எங்களுக்கு தெரிவித்தவாறு. கடவுள் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு நோக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். பைபிள் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும், அது மிக உயர்ந்த தொடர்புத் தகவலாக இல்லை.

கடவுள் தொடர்புகொள்வதற்கான இறுதி வழி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தனிப்பட்ட வெளிப்பாடு மூலம். அதைப் பற்றி நாம் பைபிளிலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். Gott kommuniziert seine Liebe dadurch, dass er einer von uns wurde, mit uns das Menschsein teilte, unser Leiden, unsere Versuchungen und unsere Sorgen. Jesus nahm unsere Sünden auf sich, vergab sie allen und bereitete für uns einen Platz mit ihm an Gottes Seite. Sogar Jesu Namen vermittelt Gottes Liebe zu uns. Jesus bedeutet: Gott ist Rettung. Ein anderer, auf Jesu angewandter Name, «Immanuel», bedeutet «Gott mit uns».

Jesus ist nicht nur Sohn Gottes, sondern auch das «Wort Gottes», das uns den Vater und des Vaters Willen offenbart. «Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen»  (Johannes 1, 14).

Nach Gottes Willen «wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben» (யோவான் 6:40).

Gott selbst hat für uns die Initiative ergriffen, um ihn kennen lernen zu können. Und er lädt uns ein, mit ihm persönlich zu kommunizieren, indem wir die Schrift lesen, beten und mit anderen, die ihn auch kennen, Gemeinschaft pflegen. Er kennt uns bereits - ist es nicht an der Zeit nun ihn besser kennen zu lernen?

ஜோசப் தக்காச்


PDFமத்தியஸ்தம் செய்தி