ஜர்னல் வாரிசு 2019-01

 

  03 தொடர்ச்சி 2019 01           

இதழின் வாரிசு ஜனவரி - ஏப்ரல் 2019

 

கிரெக் வில்லியம்ஸ் - உன்னுடைய அனைத்து உணர்வையும் கடவுளாய் அனுபவியுங்கள்

அவர் அதை செய்ய முடியும்! - சாண்டியாகோ லாங்கே

தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் உயர் விலை - டெட் ஜான்ஸ்டன்

கடவுள் மீது அன்பு செலுத்துதல் - பார்பரா டால்ஜென்

விசித்திரமான மற்றும் கிரிஸ்துவர் இருப்பது - சார்லஸ் பிளெமிங்

கடவுள் பற்றி நான்கு அடித்தளங்கள் - ராய் லாரன்ஸ்