பத்திரிகை அடுத்தடுத்து எக்ஸ்-2015

XXX XXX வென்றது

ஜர்னல் அடுத்தடுத்து ஜனவரி - ஏப்ரல் 29

கிரெக் வில்லியம்ஸ் - உன்னுடைய அனைத்து உணர்வையும் கடவுளாய் அனுபவியுங்கள்

அவர் அதை செய்ய முடியும்! - சாண்டியாகோ லாங்கே

தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் உயர் விலை - டெட் ஜான்ஸ்டன்

கடவுள் மீது அன்பு செலுத்துதல் - பார்பரா டால்ஜென்

விசித்திரமான மற்றும் கிரிஸ்துவர் இருப்பது - சார்லஸ் பிளெமிங்

கடவுள் பற்றி நான்கு அடித்தளங்கள் - ராய் லாரன்ஸ்