தேவாலயத்தின் ஆறு செயல்பாடுகள்

ஒவ்வொரு வாரம் வணக்கத்திற்கும் போதனைக்கும் ஏன் நாம் சந்திக்கிறோம்? நாங்கள் வீட்டிலேயே மிகவும் குறைவான முயற்சியுடன் பிரார்த்தனை செய்ய முடியுமா, பைபிளை வாசித்து, வானொலியில் ஒரு பிரசங்கத்தைக் கேட்க முடியுமா?

முதல் நூற்றாண்டில், வேதவாக்கியங்களைக் கேட்க வாரந்தோறும் மக்கள் கூடினார்கள் - இன்று நாம் பைபிளின் சொந்த பிரதிகள் படிக்கலாம். எனவே, ஏன் வீட்டிலேயே தங்கியிருந்து பைபிளை மட்டுமே படிக்க வேண்டும்? அது நிச்சயமாக எளிதாக இருக்கும் - மற்றும் மலிவான கூட. நவீன தொழில்நுட்பத்துடன், ஒவ்வொரு வாரமும், ஒவ்வொரு வாரமும் உலகில் சிறந்த பிரசங்கிகளுக்கு நீங்கள் கேட்கலாம்! அல்லது தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும், எங்களுடன் அல்லது எங்களுக்குப் பிடித்த விஷயங்களைப் பற்றியும் பேசுவதைக் கேட்போம். அது அற்புதமாக இருக்குமா?

சரி, உண்மையில் இல்லை. நான் வீட்டில் தங்கியிருக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் தேவாலயத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் பலவற்றை இழக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த கட்டுரையில் இந்த உரையாடலை நம்புகிறேன், இருவருமே நம் கூட்டங்களில் இருந்து அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு விசுவாசமான ஊக்குவிப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்கும், வாராந்தர வணக்க சேவைகளுக்கு மற்றவர்களை ஊக்குவிப்பதற்கும் ஊக்குவிக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் ஏன் சந்திக்கிறோம் என்பதை புரிந்துகொள்வதற்கு, "கடவுள் ஏன் சபை ஒன்றை உருவாக்கினார்?" என்று கேட்க உதவுகிறது. இதற்கு என்ன நோக்கம் இருக்கிறது? நாம் திருச்சபையின் செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளும்போது, ​​நம் வாராந்திர கூட்டங்கள், கடவுளுடைய நிமித்தம், அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நாம் பார்க்கலாம்.

கடவுளின் கட்டளைகள் தன்னிச்சையான உத்தரவுகளை அல்ல, அவர் வசந்த காலத்தில் சொல்லும் போது நாம் குதிக்கிறோமா என்று பார்க்கிறீர்கள். இல்லை, அவருடைய கட்டளைகள் நம்முடைய நன்மைக்கே. நாம் இளம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கும்போது, ​​ஏன் சில காரியங்களைக் கட்டளையிடுகிறோம் என்பதையும், எல்லா காரணங்களையும் புரிந்துகொள்வதற்கு முன்பே கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதையும் நாம் புரிந்துகொள்ள முடியாது. நாம் கடவுளை நம்புகிறோம், அவர் மிக நன்றாக அறிந்திருக்கிறார், அவர் சொல்வதைச் செய்கிறார். ஒரு இளம் கிறிஸ்தவர் சபைக்கு போக முடியும், ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்கள் வெறுமனே எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். ஒரு இளம் கிறிஸ்தவர் இந்த சேவையில் கலந்துகொள்ள முடியும், ஏனென்றால் எபிரெயம் 10,25 கூறுகிறது, "எங்கள் கூட்டங்களை விட்டுவிடாதே ..." இதுவரை, மிக நல்லது. ஆனால் நாம் விசுவாசத்தில் முதிர்ச்சியடைந்தபின், கடவுள் தம் மக்களை ஒன்றுகூட்டுவதற்கு ஏன் கட்டளையிடுகிறார் என்பதற்கான ஆழமான புரிதலை நாம் பெற வேண்டும்.

பல ஏலங்கள்

இந்த விஷயத்தை ஆராய்வதில், எபிரெயர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றுகூடி வரும்படி கட்டளையிடுகிற ஒரே புத்தகமல்ல என்று கூறி ஆரம்பிக்கலாம். "ஒருவரையொருவர் நேசியுங்கள்" என்று இயேசு தம் சீஷர்களிடம் கூறுகிறார் (யோவா. இயேசு "ஒருவருக்கொருவர்" என்று சொன்னால், எல்லா மக்களையும் நேசிப்பதற்கான நமது கடமையை அவர் குறிக்கவில்லை. மாறாக, சீஷர்கள் மற்ற சீஷர்களை நேசிக்க வேண்டும் என்ற தேவையை இது குறிக்கிறது - இது ஒரு பரஸ்பர அன்பாக இருக்க வேண்டும். இந்த அன்பு இயேசுவின் சீடர்களின் அடையாளம் அடையாளம் (v. XX).

பரபரப்பான காதல், கூட்டாளிகளிலும் விளையாட்டு நிகழ்வுகளிலும் சாதாரண கூட்டங்களில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. இயேசுவின் கட்டளையை சீஷர்கள் தொடர்ந்து சந்திக்க வேண்டும். கிரிஸ்துவர் ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் மற்ற கிரிஸ்துவர் உடன் கூட்டுறவு வேண்டும். "அனைவருக்கும் நன்மை செய்யலாம், ஆனால் எல்லாருமே சக விசுவாசிகளிடம் பேசுவோம்" என்று பவுல் எழுதுகிறார் (கலா. இந்தக் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு, நம்முடைய சக விசுவாசிகளே யார் என்பதை அறிந்துகொள்வது அவசியம். நாம் அவர்களை பார்க்க வேண்டும் மற்றும் நாம் அவர்களின் தேவைகளை பார்க்க வேண்டும்.

"ஒருவரையொருவர் சேவித்து," பால் கலாத்தியாவில் திருச்சபைக்கு எழுதியது (கலாத்தியர்). நாம் சில விதங்களில் அவிசுவாசிகளுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டியிருந்தாலும், பவுல் இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லவில்லை. இந்த வசனத்தில், அவர் உலகத்தைச் சேவிக்க நமக்கு கட்டளையிடவில்லை, நம்மைச் சேவிக்க உலகத்தை அவர் கட்டளையிடவில்லை. மாறாக, கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுகிறவர்களிடையே பரஸ்பர சேவையை அவர் கட்டளையிடுகிறார். "ஒருவரையொருவர் தாங்கி, கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்கள்" (கலாத்தியர்). இயேசு கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிய விரும்புவோருக்கு பவுல் பேசுகிறார், மற்ற விசுவாசிகளுக்குரிய பொறுப்பைப் பற்றி அவர் அவர்களிடம் சொல்கிறார். ஆனால் இந்த சுமைகளை நாம் அறிந்தால் ஒருவரது சுமைகளைச் சுமக்க நாம் எவ்வாறு உதவ முடியும்? நாம் தொடர்ந்து சந்திக்காவிட்டால் அவற்றை நாம் எவ்வாறு அறிவோம்.

"ஆனால் நாம் வெளிச்சத்தில் நடக்கிறோமோ ... ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோம்" என்று ஜான் எழுதினார் (1John XXX). ஜான் வெளிச்சத்தில் நடக்கிறவர்களைப் பற்றி பேசுகிறார். அவர் ஆவிக்குரிய கூட்டுறவு பற்றி பேசுகிறார், அவிசுவாசிகளுடன் சாதாரண அறிமுகமில்லாதவர் அல்ல. நாம் வெளிச்சத்தில் நடக்கையில், மற்றவர்களுக்காக நாம் கூட்டுறவு வைத்திருக்கிறோம். அவ்வாறே, பவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: "ஒருவருக்கொருவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்" (ரோமில்தான்). "ஒருவருக்கொருவர் அன்பாகவும், அன்பாயிருங்கள், ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள்" (எப்ச் 1,7). கிரிஸ்துவர் ஒருவருக்கொருவர் சிறப்பு பொறுப்பு தாங்க.

புதிய ஏற்பாட்டில் முழுவதும் நாங்கள் ஆரம்ப கிரிஸ்துவர் (சட்டங்கள் 2,41-47 போலவே எ.கா..) ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் வாழ்வில் பகிர்ந்து கொள்ள, ஒன்றாக அறிய, ஒன்றாக வழிபாடு கூடினர் என்று படித்தேன். பவுல் எங்கு சென்றாலும் சிதறடிக்கப்பட்ட விசுவாசிகளை விட்டுவிட அவர் தேவாலயங்களை நிறுவினார். அவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தையும் வைராக்கியத்தையும் பகிர்ந்துகொள்ள ஆர்வத்துடன் இருந்தார்கள். இது ஒரு விவிலிய முறை.

ஆனால் இப்போதெல்லாம் மக்கள் பிரசங்கத்திலிருந்து எதையுமே எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்று புகார் செய்கிறார்கள். அது உண்மையாக இருக்கலாம், ஆனால் கூட்டங்களுக்கு வருவதில்லை என்பது உண்மையில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத காரியம் அல்ல. அத்தகைய மக்கள் தங்கள் முன்னோக்கை மாற்ற வேண்டும், "எடுத்துக்கொள்" "கொடுக்க" வேண்டும். நாம் மட்டும் வணங்குவதற்குப் போவதில்லை, ஆனால் கொடுக்க - நம் அனைவருக்கும் கடவுளை வணங்குவதோடு சர்ச் சபையின் மற்ற உறுப்பினர்களுக்கும் சேவை செய்கிறோம்.

நாங்கள் எவ்வாறு சேவையில் ஒருவருக்கொருவர் சேவை செய்ய முடியும்? குழந்தைகள் கற்பித்தல் மூலம், பாடல்களைப்பாடுவர் விளையாடும் சிறப்பு இசை, மக்கள் வாழ்த்த முதலியன நாம் பிற பிரசங்கம் சில எடுக்க முடியும் என்று ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க கட்டிடம் சுத்தம் செய்ய உதவுகிறது, நாற்காலிகள் அமைக்க. நாம் கூட்டுறவு மற்றும் நாம் வாரத்தில் மற்றவர்கள் உதவி செய்ய முடியும் நாங்கள் பிரார்த்தனை எந்த தேவைகள் மற்றும் விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க. நீங்கள் பிரசங்கங்களிலிருந்து எதையாவது பெற்றுக் கொள்ளாவிட்டால், மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க சேவைக்குச் செல்லுங்கள்.

பவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: "நீ ஆறுதலடைந்து, ஒருவரையொருவர் கட்டி எழுப்பாயாக" (1Th 4,18). "நேசிக்கும் நற்செயல்களுக்கும் ஒருவருக்கொருவர் ஊக்கமூட்டுவோம்" (Hebr XX). இது எபிரேயர் எபிரெயுவில் வழக்கமான சபை கட்டளையின் சூழலில் கொடுக்கப்பட்ட சரியான காரணியாகும். நாம் மற்றவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும், நேர்மறையான சொற்களின் ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும், உண்மை எதுவாக இருந்தாலும், அன்பானவள், நல்ல நற்பெயரைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

இயேசுவின் உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள். அவர் வழக்கமாக ஜெப ஆலயத்திற்குச் சென்று, புத்திசாலித்தனத்தை பங்கிட்டுக் கொள்ளாத வேதவசனங்களிலிருந்து தொடர்ந்து வாசித்தார், ஆனால் அவர் வழிபட எப்படியும் சென்றார். ஒருவேளை பவுலைப் போன்ற படித்தவருக்கு அது சலிப்பாக இருந்திருக்கும், ஆனால் அது அவரை நிறுத்தவில்லை.

கடமை மற்றும் ஆசை

நித்திய மரணத்திலிருந்து இயேசு அவர்களை இரட்சிக்கிறார் என்று நம்புகிறவர்கள் உண்மையிலேயே அதை நேசிக்க வேண்டும். தங்கள் இரட்சகரைப் புகழ்ந்து மற்றவர்களுடன் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள். நிச்சயமாக, சில நேரங்களில் நமக்கு கெட்ட நாட்கள் உண்டு, உண்மையில் தேவாலயத்திற்கு செல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் அது இப்போது நம் விருப்பம் இல்லை என்றால், அது இன்னும் நம் கடமை. நாம் ஜீவனைப் பெற முடியாது, நாம் எதை விரும்புகிறோமோ அதைத்தான் செய்ய வேண்டும், இயேசுவை நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவைப் பின்பற்றுகிறபோது அல்ல. அவர் தம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்யாமல், பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்ய மனதில்லாதிருந்தார். சில நேரங்களில் நமக்கு கீழே வரும் புள்ளி. எல்லாவற்றையும் தோல்வியுற்றால், பழைய பழமொழி சொல்வது போல், கையேட்டைப் படியுங்கள். மற்றும் சேவைகள் எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றன.

ஆனால் ஏன்? தேவாலயம் என்ன? தேவாலயத்தில் பல செயல்பாடுகள் உள்ளன. நீங்கள் அவற்றை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் - மேல்நோக்கி, உள்நோக்கி மற்றும் வெளிப்புறம். எந்த ஒரு திட்டத்தையும் போலவே இந்த நிறுவனத் திட்டமும் நன்மைகள் மற்றும் வரம்புகள் ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருக்கிறது. அவர் எளிய மற்றும் எளிமை நல்லது.

ஆனால் எங்கள் உறவு மேல்நோக்கி ஒரு தனிப்பட்ட மற்றும் ஒரு பொது வெளிப்பாடு என்று உண்மையில் காட்ட முடியாது. தேவாலயத்தில் உள்ள எங்கள் உறவுகள் சர்ச்சில் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி இல்லை என்பது உண்மைதான். அமைச்சகம் உள்நாட்டிலும் வெளிப்புறத்திலும், தேவாலயத்திற்குள்ளேயே மற்றும் வெளிப்புறமாக சமூகத்திலும், சுற்றுப்புறத்திலும் செய்யப்படுகிறது என்பதை இது காட்டுகிறது.

சர்ச் வேலையின் கூடுதல் அம்சங்களை வலியுறுத்த சில கிறிஸ்தவர்கள் நான்கு அல்லது ஐந்து மடங்கு திட்டங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த கட்டுரையில் நான் ஆறு பிரிவுகளைப் பயன்படுத்துவேன்.

வழிபாடு

இறைவனுடனான நமது உறவு இரண்டும் தனித்தனியாகவும் பொதுமக்களாகவும் இருக்கிறது, இருவருக்கும் அது தேவை. இறைவனுடனான நமது பொது உறவுடன் ஆரம்பிக்கலாம் - வணக்கத்துடன். நாம் அனைவரும் தனியாக இருக்கும்போது கடவுளை வணங்குவது சாத்தியம், ஆனால் வணக்கம் வழக்கமாக பொதுமக்களிடமிருந்து எதையாவது குறிக்கிறது. வார்த்தை வழிபாடு வார்த்தை மதிப்பு தொடர்பான. நாம் அவரை வணங்கும்போது கடவுளுடைய மதிப்பை உறுதிப்படுத்துகிறோம்.

இந்த உறுதிமொழி தனித்தனியாகவும், எங்கள் ஜெபத்திலும், வெளிப்படையாக வார்த்தைகளிலும், புகழிலும் பாடல்களிலும் வெளிப்படுகிறது. இல். கடவுளுடைய புகழை அறிவிக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் என்று பீட்டர் 1 கூறுகிறது. இது ஒரு பொது அறிக்கையை குறிக்கிறது. ஒரு சமூகமாக, கடவுளுடைய ஜனங்கள் ஒன்றுபட்டு எவ்வாறு வழிபடுகிறார்கள் என்பதை பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டையும் காட்டுகின்றன.

பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளில் விவிலிய மாதிரியானது பாடல் பெரும்பாலும் வணக்கத்தின் பாகமாக இருப்பதை காட்டுகிறது. பாடல்கள் கடவுளைப் பற்றிய சில உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. பாடல்கள் பயம், விசுவாசம், அன்பு, சந்தோஷம், நம்பிக்கை, பிரமிப்பு மற்றும் கடவுளோடு நமக்குள்ள உறவைப் பற்றிய பரந்த அளவிலான மற்ற உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தலாம்.

நிச்சயமாக, சமூகத்தில் எல்லோரும் அதே நேரத்தில் அதே உணர்ச்சிகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை, இன்னும் ஒன்றாக சேர்ந்து பாடுகிறோம். சில உறுப்பினர்கள் வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளை வெவ்வேறு விதமாகவும் வெவ்வேறு வழிகளிலும் வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். இருப்பினும், நாம் ஒன்றாக பாடுகிறோம். "சங்கீதங்கள் மற்றும் பாடல்களும் ஆன்மீக பாடல்களும் ஒருவருக்கொருவர் ஊக்கப்படுத்துங்கள்" (எப்ச் 5,19). இதை செய்ய, நாம் சந்திக்க வேண்டும்!

இசை ஒற்றுமைக்கான ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்க வேண்டும் - அது பெரும்பாலும் கருத்து வேறுபாட்டிற்கான ஒரு காரணமாகும். வித்தியாசமான கலாச்சாரங்கள் மற்றும் வெவ்வேறு குழுக்கள் வெவ்வேறு வழிகளில் கடவுளைப் புகழ்ந்து காட்டுகின்றன. ஒவ்வொரு நகராட்சியிலும் வெவ்வேறு கலாச்சாரங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. சில உறுப்பினர்கள் புதிய பாடல்களைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள்; சில பழைய பாடல்களை பயன்படுத்த வேண்டும். கடவுள் இருவரும் விரும்புகிறார் போல் தெரிகிறது. ஆயிரம் வயதான சங்கீதங்களை அவர் விரும்புகிறார்; அவர் புதிய பாடல்களை விரும்புகிறார். பழைய பாடல்களில் சில - சங்கீதங்கள் - புதிய பாடல்களைக் கட்டளையிடும் குறிப்பு:

"நீதிமான்களே, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள்; பரிபூரணர் அவரை சரியாக புகழ்ந்து பாடுவார். சுரமண்டலத்தோடு கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள்; பத்து சரங்களின் சொற்பொழிவுக்காக அவரைத் துதியுங்கள்! அவருக்கு ஒரு புதிய பாட்டு பாடுங்கள்; மகிழ்ச்சியான ஒலி சரங்களை அழகாக நடிக்கிறார்! "(சங்ஸ் XX).

எங்கள் இசை, நாம் முதல் முறையாக எங்கள் தேவாலயத்தில் சென்று அந்த தேவைகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் அர்த்தமுள்ள இசை, இசை மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் இசைக்கு அவர்கள் மகிழ்ச்சியைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இசை வேண்டும். நாம் விரும்பும் அந்தப் பாடல்களை மட்டும் பாடுவது மற்றவர்களைப் பற்றிய விடயங்களைப் பற்றி அதிகம் கவலைப்படுவதைப் புரிந்துகொள்கிறது.

சில சமகால பாடல்களைக் கற்றுக் கொள்வதற்கு முன்னர் புதியவர்களுக்கு சேவை செய்ய நாங்கள் காத்திருக்க முடியாது. நாம் இப்போது அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதனால் நாம் அதை அர்த்தமுள்ள பாடமாக பாடுவோம். ஆனால் இசை என்பது நமது வழிபாட்டின் ஒரு அம்சம். நம்முடைய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதைவிட வணக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. இறைவனுடனான எங்கள் உறவு நம் மனதில், நம் சிந்தனை செயல்முறைகளிலும் அடங்கும். கடவுளுடன் நம்முடைய பரிமாணத்தின் ஒரு பகுதியாக ஜெபத்தின் வடிவில் நடக்கிறது. கடவுளின் கூட்டிணைக்கப்பட்ட மக்களாக, நாம் கடவுளிடம் பேசுகிறோம். நாம் அவரை கவிதைகளிலும் பாடல்களாலும் மட்டுமல்ல, சாதாரண வார்த்தைகளாலும் சாதாரண மொழிகளாலும் பாராட்டுகிறோம். நாம் இருவரும் தனித்தனியாகவும் தனித்தனியாகவும் பிரார்த்தனை செய்வது விவிலிய உதாரணமாகும்.

கடவுள் அன்பு மட்டுமல்ல, சத்தியம் மட்டுமல்ல. ஒரு உணர்ச்சி மற்றும் ஒரு உண்மையான கூறு உள்ளது. ஆகவே, நம் வணக்கத்தில் சத்தியத்தை நமக்குத் தேவை, கடவுளுடைய வார்த்தையில் சத்தியத்தைக் காணலாம். பைபிள் நம் இறுதி அதிகாரம், நாம் செய்யும் எல்லாவற்றிற்கும் அஸ்திவாரம். சொற்பொழிவுகள் இந்த அதிகாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். நம்முடைய பாடல்கள் சத்தியத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டும்.

ஆனால் உண்மையை நாம் உணர்ச்சி இல்லாமல் பேச முடியும் ஒரு தெளிவற்ற யோசனை அல்ல. கடவுளுடைய சத்தியம் நம்முடைய வாழ்க்கையையும் இருதயத்தையும் பற்றியது. எங்களிடம் இருந்து ஒரு பதிலை அவர் கோருகிறார். இது நம் இதயம், மனது, ஆத்மா மற்றும் பலம் தேவை. அதனால்தான் சொற்பொழிவுகள் வாழ்க்கைக்கு பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கும் கருத்துகளை, சொற்பொழிவுகள், திங்கள், செவ்வாய், மற்றும் பிற நாட்களில் வீட்டில் எப்படி நடந்துகொள்வது மற்றும் செயல்படுவது பற்றி அறிவுரைகளை சொல்ல வேண்டும்.

சொற்பொழிவுகள் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் வேதாகமத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. உண்மையான வாழ்க்கைக்கு முறையீடு செய்யுமாறு பிரசங்கங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். சொற்பொழிவுகளிலும், உணர்ச்சிகளிலும், சரியான வழியில் ஒரு இதயப்பூர்வமான பதிலை உருவாக்க வேண்டும். நம்முடைய வணக்கமும், கடவுளுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டு, நம்முடைய பாவங்களுக்காக மனம் வருந்துகிறோம், அவர் நமக்கு அளிக்கிற இரட்சிப்பின் மகிழ்ச்சியோடு செயல்படுகிறோம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

எம்.சி / சிடி அல்லது வானொலியில் வீட்டிலுள்ள சொற்பொழிவுகளைக் கேட்கலாம். பல நல்ல சொற்பொழிவுகள் உள்ளன. ஆனால் இது வழிபாட்டுப் பயணத்தின் முழு அனுபவமே அல்ல. ஒரு வழிபாட்டு முறையாக இது ஒரு பகுதியாக மட்டுமே பங்குபெறுவது. நம் வாழ்வில் நடைமுறையில் சத்தியத்தை வைப்பதற்காக ஒருவரையொருவர் அறிவுறுத்துவதன்மூலம் கடவுளுடைய வார்த்தையோடு சேர்ந்து பதிலளிப்பதன் மூலம் நாம் சேர்ந்து பாடுபடக் கூடிய பாடல்களை பாடுவதன் மூலம் வணக்கத்திற்கான ஒரு இனவாத அம்சம் குறைவு.

நிச்சயமாக, எங்கள் உறுப்பினர்கள் சிலர் தங்கள் உடல்நிலை காரணமாக தேவாலயத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் ஏதோ மிஸ் பண்ணுகிறார்கள் - பெரும்பாலான மக்களுக்கு அது சரியாகவே தெரியும். நாம் அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்கிறோம், மேலும் அவர்களுடைய வழிபாட்டை எளிதாக்கும் பொருட்டு அவற்றைப் பார்ப்பது நம்முடைய கடமையாகும் என்று நாம் அறிவோம் (ஜாக்.

வீட்டுக்குச் செல்லும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உடல் ரீதியான உதவி தேவைப்பட்டாலும், அவர்கள் பெரும்பாலும் உணர்ச்சி ரீதியிலும் ஆன்மீக ரீதியிலும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்யலாம். ஆயினும்கூட, "வீட்டிலேயே தங்குவதற்கு" கிறிஸ்தவம் என்பது அவசியத்தினால் நியாயப்படுத்தப்படுகிற ஒரு விதிவிலக்காகும். அவருடைய சீடர்கள், இயற்கையாகவே செய்ய முடிந்ததை இயேசு விரும்பவில்லை.

ஆவிக்குரிய துறைகளில்

வழிபாடு நம்முடைய வணக்கத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமே. கடவுளுடைய வார்த்தை, வாரத்தில் நாம் செய்யும் எல்லாவற்றையும் பாதிக்க நம் இதயத்தையும் மனதையும் உள்ளிட வேண்டும். வழிபாடு அதன் வடிவமைப்பை மாற்றும், ஆனால் அது நிறுத்தப்படக்கூடாது. கடவுளிடம் நம் பிரதிபலிப்பு ஒரு பகுதியாக தனிப்பட்ட ஜெபத்தையும் பைபிள் படிப்பையும் உட்படுத்துகிறது. இந்த வளர்ச்சிக்கு முற்றிலும் அவசியம் என்று அனுபவம் நமக்கு காட்டுகிறது. கடவுளுடைய வார்த்தையில் கடவுளைப் பற்றி கற்றுக்கொள்ள மிகவும் முதிர்ச்சியுள்ள ஆவிக்குரியவர்களாக விரும்புகிறவர்கள். அவருடன் அவருடன் வாழவும், அவருடன் அவரது வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்ளவும், அவரின் வாழ்வில் அவரது நிலையான இருப்பை அறிந்து கொள்ளவும் அவரிடம் கோரிக்கை விடுக்க அவர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். கடவுளுக்கு நம் பக்தி நம் இதயத்தையும், நம் ஆத்மாவையும், நம் ஆத்மாவையும், நமது வல்லமையையும் சூழ்ந்துள்ளது. ஜெபத்திற்கும், படிப்பிற்கும் நாம் ஆசைப்பட்டிருக்க வேண்டும், ஆனால் நம் ஆசை இல்லையென்றாலும், அதை இன்னும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.

இது ஜோன் வெஸ்லி ஒருமுறை கொடுக்கப்பட்ட ஆலோசனையை எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. அவருடைய வாழ்நாளில், அவர் கிறித்துவம் பற்றிய புத்திஜீவிதமான புரிதலைக் கொண்டிருந்தார், ஆனால் அவருடைய இதயத்தில் விசுவாசத்தை அவர் உணரவில்லை. நீங்கள் விசுவாசம் கொள்ளும் வரை விசுவாசத்தை பிரசங்கிக்கும்படி அவர் அறிவுறுத்தப்பட்டார் - உங்களுக்கு இருந்தால், நீங்கள் கண்டிப்பாக அதைப் பிரசங்கிப்பீர்கள்! அவர் விசுவாசத்தை பிரசங்கிக்க கடமைப்பட்டிருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தார், எனவே அவர் தம் கடமையைச் செய்ய வேண்டும். காலப்போக்கில், கடவுள் அவருக்கு தேவையானதை அவருக்குக் கொடுத்தார். உங்கள் இதயத்தில் நீங்கள் உணருகிற விசுவாசத்தை அவருக்குக் கொடுத்தார். அவர் முன்பு கடமைகளைச் செய்தார், அவர் இப்போது ஆசைப்பட்டார். கடவுள் அவருக்கு தேவையான ஆசையை அளித்திருந்தார். தேவன் நம்மோடு கூடவே இருப்பார்.

பிரார்த்தனை மற்றும் ஆய்வு சில நேரங்களில் ஆன்மீக துறைகளில் அழைக்கப்படுகின்றன. "சீர்குலைவு" ஒரு தண்டனை போன்றதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒருவேளை விரும்பத்தகாததாக இருக்கலாம், நாம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஒழுக்கம் என்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம், நம்மை ஒரு சீஷனாக ஆக்குகிறது, அது நமக்கு கற்றுக்கொடுக்கிறது அல்லது கற்றுக்கொள்ள நமக்கு உதவுகிறது. நூற்றாண்டுகளாக ஆன்மீகத் தலைவர்கள் சில காரியங்கள் கடவுளிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள நமக்கு உதவுகின்றன.

கடவுளுடன் நடக்க உதவும் பல நடைமுறைகள் உள்ளன. சர்ச் பல உறுப்பினர்கள் பிரார்த்தனை, ஆய்வு, தியானம் மற்றும் உண்ணாவிரதம் நன்கு தெரிந்திருந்தால். நீங்கள் மற்ற துறைகளிலிருந்தும் கற்றுக் கொள்ளலாம், அதாவது எளிமை, தாராளம், கொண்டாட்டங்கள் அல்லது விதவைகள் மற்றும் அனாதைகளின் வருகை போன்றவை. தேவாலய சேவையில் தற்போது இருப்பது கடவுளோடு தனிப்பட்ட உறவை ஊக்குவிக்கும் ஆவிக்குரிய ஒழுக்கம் ஆகும். பிரார்த்தனை, பைபிள் படிப்பு மற்றும் பிற ஆன்மீக பழக்கவழக்கங்களைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளலாம், மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வழிபாட்டு முறைகளைப் பின்பற்றும் சிறிய குழுக்களைப் பார்க்கும்போது.

உண்மையான விசுவாசம் உண்மையான கீழ்ப்படிதலை வழிநடத்துகிறது - இந்த கீழ்ப்படிதல் இனிமையானதல்ல என்றாலும், அது நம் நடத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்றாலும், அது சலிப்படைந்தாலும் கூட. நாங்கள் அவரை ஆவியிலும் உண்மையிலும் வழிபாடு செய்கிறோம், சர்ச்சில், வீட்டில், வேலையில் நாம் எங்கு சென்றாலும். தேவாலயம் தேவனுடைய மக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, கடவுளுடைய மக்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் பொது வணக்கத்தை இருவருக்கும் உண்டு. இருவரும் சர்ச்சின் அவசியமான செயல்பாடுகள்.

சீஷத்துவப்

புதிய ஏற்பாட்டின் முடிவில் ஆன்மீக தலைவர்கள் எப்படி மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறார்கள் என்பதை நாம் காண்கிறோம். இது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை முறையின் பாகமாகும்; அது பெரிய குறிக்கோளின் ஒரு பகுதியாகும்: "ஆகையால் நீங்கள் போய், சகல ஜனங்களுக்கும் சீஷராக்கும்படிக்கு, நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற யாவையும் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்" (மத். எல்லோரும் ஒரு சீஷன் அல்லது ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் நாங்கள் இருவரும் ஒரே சமயத்தில் இருக்கிறோம். "எல்லா ஞானத்திலும் ஒருவரையொருவர் உபதேசித்து, புத்திசொல்லுங்கள்" (கொலோ 17). மற்ற கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்து நாம் ஒருவருக்கொருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தேவாலயம் ஒரு கல்வி நிறுவனமாகும்.

தீமோத்தேயுவுக்குப் பவுல் இவ்வாறு சொன்னார்: "மேலும் என்ன நீங்கள் பல சாட்சிகள் முன் என்னிடத்தில் கேட்டிருக்கிற மற்றவர்களை கற்பிக்க முடியும் உண்மையுள்ள ஆண்களையும் ஒப்படைத்தார்கள்" (2Tim 2,2). ஒவ்வொரு கிரிஸ்துவர் எங்கள் நம்பிக்கை அடிப்படையில் ஒரு பதில் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வேண்டும் கொடுக்க, நம்பிக்கை அடிப்படையில் கற்பிக்க முடியும்.

ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டவர்களைப் பற்றி என்ன? எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு உண்மையைச் சமாளிக்க ஆசிரியர்கள் ஆக வேண்டும். வெளிப்படையாக, போதகர்கள் மூலம் அதிக போதனை நடைபெறுகிறது. ஆனால் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கற்பிப்பதற்கு பவுல் கட்டளையிடுகிறார். சிறு குழுக்கள் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகின்றன. முதிர்ச்சியுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் வேதாகமத்திலும் அவர்களுடைய முன்மாதிரியிலும் கற்பிக்க முடியும். கிறிஸ்து அவர்களுக்கு உதவியதை மற்றவர்களுக்குச் சொல்லலாம். அவர்களுடைய விசுவாசம் பலவீனமாக இருந்தால், மற்றவர்களின் உற்சாகத்தைத் தேடலாம். அவர்களுடைய நம்பிக்கைகள் பலமாக இருந்தால், அவர்கள் பலவீனமானவர்களுக்கு உதவ முயற்சி செய்யலாம்.

மனிதன் தனியாக இருப்பது நல்லது அல்ல; ஒரு கிறிஸ்தவர் தனியாக இருப்பது நல்லது அல்ல. "இது தனியாக இரு விட சிறந்தது; ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல ஊதியம் பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் ஒருவர் விழுந்தால், அவனுடைய தோழன் அவனுக்கு உதவி செய்வான். அவர் விழுந்தவுடன் தனியாக இருக்கும் ஐயோ! அவருக்கு உதவி செய்ய வேறு யாரும் இல்லை. இருவரும் ஒன்றாகப் பொய் பேசுகையில், எப்படி ஒரு நபரை சூடாக பெற முடியும்? ஒன்று அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் இரண்டு எதிர்க்க முடியும், மற்றும் ஒரு மூன்று தண்டு எளிதில் பாதிக்காது "(முற்பட்டது 4,9-12).

ஒன்றாக வேலை செய்வதன் மூலம் ஒருவருக்கொருவர் வளர உதவலாம். மதபிரச்சாரத்தின் உறுப்பினராக மற்றொரு உறுப்பினரான உதவுகிறது, அடிக்கடி இருவழி செயல்முறை ஆகும். ஆனால் சில சீடர்கள் மிகவும் உறுதியானவர்களாகவும் தெளிவானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். கடவுள் அவரது தேவாலயத்தில் விதித்துள்ள சில மக்கள் தான் அதை செய்ய: "அவன், சில இருக்க அப்போஸ்தலர்கள், சில தீர்க்கதரிசிகள், சில பிரச்சாரகராக, சில போதகர்களும், ஆசிரியர்களும் கொடுத்தார் என்று சேவையின் படைப்புகள் மேம்படுத்தப்படும் புனிதர்கள். (எபே 4,11-13) கிறிஸ்துவின் உடல், கிறிஸ்துவின் முற்றாக முழு நடவடிக்கை ஒரு சரியான மனிதர் நாம் அனைவரும் நம்பிக்கை மற்றும் தேவனுடைய குமாரன் அறிவு ஒற்றுமை வளரும் வரை 'பலப்பட்டு இருக்கலாம்.

மற்றவர்கள் தங்கள் பாத்திரங்களுக்கு மற்றவர்களை தயார்படுத்துவதன் அவற்றின் பாத்திரங்களை கடவுள் வழங்குகிறார். இதன் விளைவாக வளர்ச்சி, முதிர்வு மற்றும் ஒற்றுமை, நாம் செயல்முறை கடவுள் நோக்கம் என செல்ல அனுமதித்தால். சில கிரிஸ்துவர் வளர்ச்சி மற்றும் கற்றல் சக இருந்து வரும்; சிலர் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை கற்பிப்பதற்கும், வாழ்கின்ற செயல்களிலிருந்தும் குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்தவர்களிடமிருந்து வருகிறார்கள். நம்பிக்கையின் இந்த அம்சத்தை ஒதுக்கித் தள்ளும் மக்கள்.

ஒரு தேவாலயத்தில் நாம் கற்க விரும்பினோம். முடிந்தவரை பல தலைப்புகள் பற்றிய உண்மையை அறிந்துகொள்வது எங்கள் கவலை. பைபிளைப் படிக்க நாங்கள் ஆர்வமாக இருந்தோம். இந்த ஆர்வத்தின் ஏதோ ஒன்று தொலைந்துவிட்டது என்று தெரிகிறது. ஒருவேளை இது கோட்பாட்டு மாற்றங்களின் தவிர்க்க முடியாத விளைவாகும். ஆனால் நாம் ஒருமுறை கற்றுக் கொண்ட அன்பிற்கான அன்பை மீண்டும் பெற வேண்டும்.

கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய இருக்கிறது - மற்றும் நிறைய பொருந்தும். , முதலியன மதப்பிரச்சாரத்திற்கு கற்பித்தல் உள்ளூர் சமூகங்கள் பைபிள் படிப்பு குழுக்கள், புதிய விசுவாசிகள் வகுப்புகள் வழங்க வேண்டும் நாம், அவர்களை பயிற்சி அவர்களை அவர்களை கட்டுப்படுத்த மற்றும் அவர்கள் வழியில் சென்று கொடுத்து, கையில் கருவிகளையும் அளித்துள்ளோம் நாங்கள் வெளியிடும்போது அவற்றை பாமர ஊக்குவிக்க வேண்டும்!

சமூகத்தில்

சமூகம் தெளிவாக கிரிஸ்துவர் மத்தியில் ஒரு பரஸ்பர உறவு. நாம் அனைவரும் கூட்டுறவு கொடுக்க வேண்டும். நாம் அனைவரும் அன்பையும் அன்பையும் பெற வேண்டும். எங்கள் வாராந்த கூட்டங்கள் சமூகத்தில் நமக்கு முக்கியம், வரலாற்று ரீதியாகவும், இந்த தருணத்திலும் நமக்கு முக்கியம் என்பதை காட்டுகின்றன. சமூகம் விளையாட்டு, வதந்திகள் மற்றும் செய்தி பற்றிய ஒருவருக்கொருவர் பேசுவதை விட அதிகம். இது வாழ்க்கை பகிர்ந்து, உணர்வுகளை பகிர்ந்து, பரஸ்பர சுமைகளை சுமந்து, ஒருவருக்கொருவர் ஊக்கமளித்து, தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவுவதாகும்.

பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் தேவைகளை மற்றவர்களிடமிருந்து மறைக்க ஒரு மாஸ்க் போட்டுள்ளனர். நாம் உண்மையில் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்ய விரும்பினால், முகமூடிக்குப் பின்னால் பார்க்க மிகவும் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். அது நம் சொந்த முகமூடியின் ஏதாவது கைவிட வேண்டும் என்பதாகும், இதன் மூலம் மற்றவர்கள் நம் தேவைகளை பார்க்க முடியும். சிறு குழுக்கள் அதை செய்ய நல்ல இடம். நாம் மக்களை நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம், அவர்களுடன் பாதுகாப்பாக உணர்கிறோம். நாங்கள் பலவீனமாக உள்ள இடங்களில் பெரும்பாலும் வலுவாக உள்ளனர், அவர்கள் பலவீனமாக உள்ள பகுதிகளில் வலுவாக உள்ளனர். எனவே நாம் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவுடன் வலுவாகி விடுகிறோம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும், விசுவாசமுள்ளவர்களாய் இருந்தாலும், மற்ற விசுவாசிகளால் விசுவாசத்தில் பலப்படுத்தப்படுவார் என்று கூறினார் (ரோம்).

முந்தைய காலங்களில், மக்கள் அடிக்கடி நகர்த்தவில்லை. மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்த சமூகங்கள் எளிதாக மாறியது. ஆனால் இன்றைய தொழிற்துறை சமுதாயங்களில், அநேகர் தங்கள் அண்டைவீட்டாருக்குத் தெரியாது. மக்கள் அடிக்கடி தங்கள் குடும்பங்கள் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்படுகிறார்கள். மக்கள் எப்பொழுதும் முகமூடிகள் அணிந்துகொள்கிறார்கள், அவர்கள் உண்மையில் உள்ளே உள்ளவர்கள் யார் என்பதை மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவதில் போதுமானதாக இல்லை.

முந்தைய சபைகளில் சிறு குழுக்களுக்கு வலியுறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை - அவர்கள் தங்களை சொந்தமாக உருவாக்கியுள்ளனர், இன்று நாம் அவர்களுக்கு வலியுறுத்துவதே காரணம் சமுதாயம் மாறிவிட்டது. உண்மையில் கிரிஸ்துவர் தேவாலயங்களில் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று தனிப்பட்ட இணைப்புகளை உருவாக்க, நாம் கிரிஸ்துவர் நட்பு / ஆய்வு / பிரார்த்தனை வட்டாரங்களில் அமைக்க முறிவு செல்ல வேண்டும்.

ஆமாம், இது நேரம் எடுக்கும். நம்முடைய கிறிஸ்தவ பொறுப்புகளை உணர்ந்துகொள்ள நேரம் செலவழிக்கிறது. மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய நேரம் தேவைப்படுகிறது. அவர்கள் தேவை என்ன சேவைகளை கண்டுபிடிக்க நேரம் எடுக்கும். ஆனால், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, ​​நம்முடைய நேரம் நம்முடையது அல்ல. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்து கோரிக்கைகளைத் தருகிறார். அவர் முழுமையான ஒப்புக்கொடுத்தலைக் கோருகிறார், கிறிஸ்தவத்தை நடிப்பதில்லை.

சேவை

நான் இங்கு "சேவையை" ஒரு தனி வகை என்று பட்டியலிட்டால், நான் போதனை சேவையை வலியுறுத்துகிறேன், போதனை சேவை அல்ல. ஒரு ஆசிரியரும் கூட கால்களை கழுவுகிறவராய் இருக்கிறார், இயேசு என்ன செய்கிறார் என்பதைச் செய்வதன் மூலம் கிறிஸ்தவத்தின் அர்த்தத்தை விளக்கும் ஒரு நபர். உணவு மற்றும் ஆரோக்கியம் போன்ற உடல் தேவைகளை இயேசு கவனித்தார். ஒரு உடல் ரீதியான வழியில் அவர் நமக்கு தனது உயிரை கொடுத்தார். ஆரம்பகால திருச்சபை அவற்றின் சொத்துக்களை அவசியமாகவும், பசியுள்ளவர்களுக்குப் பலி செலுத்துவதற்காகவும் வழங்குவதன் மூலம் உடல் உதவி வழங்கியது.

தேவாலயத்திற்குள் ஊழியம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பவுல் நமக்கு சொல்கிறார். "ஆகையால், நாம் எவ்வளவோ போயிருக்கிறோமென்று, எல்லாரோடும் நன்மைசெய்யும்பொருட்டு, சகல விசுவாசிகளுக்கும் நன்மை செய்யுங்கள்" (கலா 20). மற்ற விசுவாசிகளிடமிருந்து தங்களை தனிமைப்படுத்தியவர்கள் கிறிஸ்தவத்தின் இந்த அம்சத்தை ஏதோ ஒன்று கொண்டிருக்கவில்லை. ஆவிக்குரிய வரங்கள் என்ற கருத்து இங்கே மிகவும் முக்கியம். கடவுள் ஒரு "ஒவ்வொரு நன்மைக்காக" ஒரு உடல் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வைத்து (6,10Kor XX). நம்மில் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களுக்கு உதவக்கூடிய பரிசுகளைக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

உங்களுக்கு என்ன ஆன்மீக பரிசு உள்ளது? நீங்கள் கண்டுபிடிக்க அதை சோதிக்க முடியும், ஆனால் சோதனை மிகவும் உங்கள் அனுபவம் நம்பியிருக்கிறது. கடந்த காலத்தில் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? மற்றவர்களின் கருத்தில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? கடந்த காலத்தில் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவியிருக்கிறீர்களா? கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் ஆன்மீக அன்பளிப்புகளின் சிறந்த சோதனை என்பது. தேவாலயத்தின் வேறுபட்ட பாத்திரங்களை முயற்சி செய்து மற்றவர்களிடம் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள். தானாகவே பதிவு செய்க. ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் தேவாலயத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பங்கைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். மீண்டும், சிறிய குழுக்கள் பரஸ்பர சேவைக்கான சிறந்த வாய்ப்பு. அவர்கள் பல வேலை வாய்ப்புகளையும், கருத்துக்களைப் பெற பல வாய்ப்புகளையும் வழங்குகிறார்கள், நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் மற்றும் நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்கள்.

கிறிஸ்தவ சமூகம் வேதாகமத்தில் மட்டுமல்ல, அந்த வார்த்தைகளுடனான செயல்களிலும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகுக்குச் சேவை செய்கிறது. கடவுள் பேசவில்லை - அவர் கூட செயல்பட்டார். ஏழைகளுக்கு உதவுவதன் மூலம் கடவுளுடைய அன்பு நம் இதயத்தில் செயல்படுகிறது என்பதைச் சட்டங்கள் காட்டுகின்றன, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தத்தை புரிந்துகொள்ள உதவுவதன் மூலம் ஊக்கமளிக்கிறார்கள். சுவிசேஷ செய்தியை அடிக்கடி கேட்கும் நடைமுறையான உதவி தேவைப்படுகிறவர்கள்தான் இது.

உடல் அமைச்சு சில வழிகளில் நற்செய்தியை ஆதரிக்கக்கூடும். அவர் சுவிசேஷத்தை ஆதரிக்க ஒரு வழியாக காணலாம். ஆனால் பலர் மீண்டும் சேவை பெறாமல், நிலைமைகள் இல்லாமல் செய்யப்பட வேண்டும். கடவுள் நமக்கு சில வாய்ப்புகளை அளித்து, தேவைகளை உணர்ந்துகொள்ள நம் கண்களைத் திறந்துவிட்டதால் வெறுமனே சேவை செய்கிறோம். இயேசு தம் சீஷர்களாக அவர்களை உடனடியாக அழைப்பதன் மூலம் பல மக்களுக்கு உணவளித்தார், குணப்படுத்தினார். அவர் அதை செய்ததால் அவர் செய்தார், அவசர அவசரமாக அவர் தலையிட முடியும்.

மதப்பிரச்சாரத்திற்கு

"உலகத்துக்குப் புறப்பட்டுப்போ, சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கம்பண்ணுங்கள்" என்று இயேசு கட்டளையிடுகிறார். நேர்மையாக இருக்க, இந்த பகுதியில் முன்னேற்றம் நிறைய அறை உள்ளது. நம்முடைய விசுவாசத்தை நம்மால் காப்பாற்றுவதற்கு நாம் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறோம். தந்தை அவர்களை அழைத்தாலொழிய மக்களை மாற்ற முடியாது, ஆனால் உண்மையில் நாம் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கக்கூடாது என்று அர்த்தம் இல்லை!

நற்செய்தியின் பயனுள்ள நிர்வாகிகளாக இருப்பதற்கு, திருச்சபைக்குள் ஒரு கலாச்சார மாற்றம் தேவை. மற்றவர்கள் இதை செய்ய அனுமதிக்க மாட்டோம். வானொலியில் அல்லது பத்திரிகையில் மக்களை பணியமர்த்துவதில் திருப்தி அடைய முடியாது. இந்த வகையான சுவிசேஷம் தவறு அல்ல, ஆனால் அவை போதாது.

நற்செய்திக்கு ஒரு தனிப்பட்ட முகம் தேவை. கடவுள் மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்ப விரும்பியபோது, ​​அவர் மக்களைப் பயன்படுத்தினார். தம்முடைய சொந்த மகனை மாம்சத்தில் பிரசங்கிக்கும்படி அனுப்பினார். இன்று அவர் தமது பிள்ளைகளை அனுப்புகிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் வாழ்கிற மக்களை, செய்தியை பிரசங்கித்து ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திலும் சரியான வடிவத்தை தருகிறார்.

நாம் விசுவாசத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள ஆர்வமாகவும் விருப்பமாகவும் ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். நாம் சுவிசேஷத்தை ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்க்கிறோம், கிறிஸ்தவத்தின் எதையுமே நம் அண்டை வீட்டிற்கு வரும்போது உற்சாகம் தருகிறது. (நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்களா? கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதில் நாம் மகிழ்ச்சியடைகிறோம் என்று தோன்றுகிறதா?) இந்த விஷயத்தில் நாம் வளர்ந்து வருகிறோம், ஆனால் நமக்கு அதிக வளர்ச்சி தேவைப்படுகிறது.

நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவ சாட்சியாக இருக்க முடியும் என்பதைப் பற்றி எல்லோரும் சிந்திக்கும்படி உற்சாகப்படுத்துகிறேன். ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஒரு பதிலைத் தெரிவிக்க தயாரான கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படியும்படி நான் ஊக்கப்படுத்துகிறேன். ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் நற்செய்தியைப் பற்றி வாசிக்கவும், அவர்கள் வாசித்தவற்றைப் பொருத்தவும் ஊக்கப்படுத்துகிறார்கள். நாம் எல்லோரும் ஒன்றாகக் கற்றுக்கொள்ளலாம், நல்ல வேலைகளுக்கு ஒருவருக்கொருவர் ஊக்கப்படுத்தலாம். சிறிய குழுக்கள் சுவிசேஷத்திற்கு பயிற்சியளிக்க முடியும், சிறிய குழுக்கள் பெரும்பாலும் சுவிசேஷ திட்டங்களை தங்களைச் செய்யலாம்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், உறுப்பினர்கள் தங்கள் போதகர்கள் விட வேகமாக கற்றுக்கொள்ள முடியும். அது பரவாயில்லை. பின்னர் போதகர் உறுப்பினர் இருந்து கற்று கொள்ள முடியும். கடவுள் அவர்களுக்கு பல்வேறு ஆன்மீக பரிசுகளை கொடுத்திருக்கிறார். நம்முடைய உறுப்பினர்களில் சிலருக்கு, அவர் விழிப்புணர்வு மற்றும் வழிநடத்தப்பட வேண்டிய சுவிசேஷத்தின் பரிசு வழங்கியிருக்கிறார். இந்த நபர் போதகர் இந்த வடிவத்தில் தேவையான ஆதாரங்கள் வழங்க முடியாது என்றால், பாஸ்டர் குறைந்த பட்சம் அந்த நபர் கற்று கொள்ள வேண்டும், மற்றும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு உதாரணம், மற்றும் முழு தேவாலயத்தில் வளர முடியும் என்று நற்செய்தி முன்னெடுக்க. திருச்சபை வேலை இந்த ஆறு பகுதி திட்டத்தில், நான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வலியுறுத்தல் மற்றும் இந்த அம்சம் வலியுறுத்த வேண்டும்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFதேவாலயத்தின் ஆறு செயல்பாடுகள்