நீயே வந்துவிடு!

நீங்கள் இருப்பதுபோலத்தான் நீங்கள் வர வேண்டும்

, அவர் கூறினார் அது கடவுள் எல்லாம் பார்க்கும் ஒரு நினைவூட்டல் தான் "உங்களைப் போன்ற வெறும் வந்து": பில்லி கிரகாம் அடிக்கடி நம்ப முக்தி மக்கள் நாம் இயேசு வேண்டும் என்று ஊக்குவிக்க ஒரு வெளிப்பாடு பயன்படுத்தியிருக்கிறார் எங்கள் சிறந்த மற்றும் மோசமான அவர் இன்னும் நம்மை நேசிக்கிறார். அப்போஸ்தலன் பவுலின் வார்த்தைகளின் பிரதிபலிப்பு "உங்களைப்போல் வருவது சுலபம்" என அழைக்கப்படுகிறது:

"நாம் இன்னும் பலவீனமாக இருந்த சமயத்தில் கிறிஸ்துவானவர் நமக்கு இறந்து போனார். நீதிமான்களுக்காக ஒருவனும் மரணமடையும்; நன்மைக்காக, அவன் தன் வாழ்க்கையை அடையலாம். ஆனாலும் நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுவார் "(ரோமர் 9-ஐ.

இன்றைய மக்களில் அநேகர் பாவத்தின் அடிப்படையில் கூட நினைக்கவில்லை. நமது நவீன மற்றும் பின்நவீனத்துவ தலைமுறை "வெறுமை," "நம்பிக்கையற்ற தன்மை," அல்லது "பயனற்றது" ஆகியவற்றின் அர்த்தத்தை இன்னும் அதிகமாகக் கருதுகிறது. அவர்கள் தாழ்வு மனப்பான்மையில் தங்கள் உள்ளார்ந்த போராட்டத்தின் காரணத்தைக் காண்கிறார்கள். அவர்கள் நேசிக்க விரும்புவதற்கு ஒரு வழிமுறையாக தங்களை நேசிக்க முயலலாம், ஆனால் அவர்கள் விரும்பாததை விட அதிகமாக, அவர்கள் முழுமையாக முடித்துவிட்டார்கள், உடைந்துவிட்டார்கள், அவர்கள் மீண்டும் பாதுகாப்பாக இருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். கடவுள் நம் குறைபாடுகள் மற்றும் தோல்விகளை மூலம் நம்மை வரையறுக்க முடியாது; அவர் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் பார்க்கிறார். நல்லது கெட்டது அவர் நிபந்தனையின்றி நம்மை நேசிக்கிறார். நம்மீது அன்பு காட்டுவது கடினமாகாதபோதிலும், அந்த அன்பை ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது. இந்த அன்பிற்கு நாம் தகுதியற்றவர்கள் அல்ல என்பதை ஆழமாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

இல் 15. நூற்றாண்டு மார்ட்டின் லூதர் ஒரு ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழ கடுமையான போராட்டத்தை வழிநடத்தியது. அவர் தொடர்ந்து தோல்வியுற்றார் என்று கண்டறிந்தார். அவரது ஏமாற்றத்தில் அவர் இறுதியில் கடவுளின் கிருபையில் சுதந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதுவரை, லூத்தர் தனது பாவங்களைக் கண்டறிந்தார் - லூதரின் பாவங்கள் உட்பட, உலகின் பாவங்களை நீக்கி, கடவுளுடைய பரிபூரணமான, அன்பான குமாரனாகிய இயேசுவை அடையாளம் காண்பதற்குப் பதிலாக மட்டுமே அவநம்பிக்கை கண்டார்.

கடவுள் உன்னை நேசிக்கிறார். கடவுள் அவரது இருதயத்தின் கீழிருந்து பாவம் வெறுக்கிறார் என்றால், அவர் உன்னை வெறுக்கவில்லை. கடவுள் எல்லா மக்களையும் நேசிக்கிறார். அவர் துன்புறுத்துவதையும் மக்களை அழிக்கும் காரணத்தாலும் அவர் துன்மார்க்கத்தை வெறுக்கிறார்.

"நீயே வந்துவிட்டாய்" என்று அர்த்தம், நீங்கள் அவரிடம் வருவதற்கு முன்பே நீ சிறுவயதிலேயே நல்லவராக இருக்கக் கூடாதே. நீங்கள் செய்த எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்கெனவே நேசிக்கிறார். இயேசு கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் வழியாயும், அவளுடைய துன்பத்திலிருந்தும் பரிபூரணமான உதவியைப் பெற்றிருக்கிறார். கடவுளின் அன்பை அனுபவிப்பதில் இருந்து உங்களைக் காத்துக்கொள்வது எது? அது என்னவாக இருந்தாலும், இயேசு மீது இந்த சுமையை நீங்கள் கடக்கிறீர்களே, அது உங்கள் இடத்திற்குச் செல்வதற்கு உகந்ததாக இருக்கிறது?

ஜோசப் தக்காச்