கடவுள் நாத்திகர்களையும் நேசிக்கிறார்

நாத்திகர்கள் நாத்திகர்களையும் நேசிக்கிறார்கள்Jedes Mal, wenn es in Diskussionen um die Glaubensfrage geht, frage ich mich, warum es so aussieht, als fühlten sich die Gläubigen im Nachteil. Die Gläubigen nehmen anscheinend an, die Atheisten hätten irgendwie die Beweisführung schon gewonnen, es sei denn, es gelingt den Gläubigen sie zu widerlegen. Tatsache ist, dass es andererseits Atheisten unmöglich ist zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Nur weil Gläubige Atheisten von der Existenz Gottes nicht überzeugen können, so bedeutet das nicht, dass Atheisten die Beweisführung gewonnen haben. Der Atheist Bruce Anderson hob in seinem Artikel »Bekenntnis eines Atheisten” hervor: «Man tut gut daran, sich zu erinnern, dass die überwiegende Mehrheit der klügsten Menschen, die je gelebt haben, an Gott geglaubt hat.» Viele Atheisten wollen einfach nicht an Gottes Existenz glauben. Lieber betrachten sie die Wissenschaft als den einzigen Weg zur Wahrheit. Aber ist die Wissenschaft tatsächlich der einzige Weg zur Wahrheit?

In seinem Buch: «The Devil’s Delusion: Atheism and Its Scientific Pretension” (dt.: Des Teufels Illusion: Atheismus und seine wissenschaftlichen Anmassungen) betont der Agnostiker, David Berlinski, dass die vorherrschenden Theorien über menschliches Denken: der Urknall, der Ursprung des Lebens und der Ursprung der Materie allesamt offen zur Debatte stehen. Er schreibt z.B.:
«Die Behauptung, dass das menschliche Denken ein Ergebnis der Evolution ist, ist keine unerschütterliche Tatsache. Man hat einfach nur geschlussfolgert.»

நுண்ணறிவு வடிவமைப்பு டார்வினதும் இருவரும் ஒரு விமர்சகராக அங்கு அறிவியல் விளக்க முடியாது பல கோட்பாடுகள் இன்னும் என்று Berlinski வெளியே உள்ளது. இயற்கையை புரிந்துகொள்வதில் பெரும் முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது. ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை - தெளிவாகவும் நேர்மையாகவும் கூறப்பட்டால் - ஒரு படைப்பாளரைப் புறக்கணித்துவிடுவது அவசியம்.

Ich kenne mehrere Wissenschaftler persönlich. Einige darunter sind führend auf ihrem Gebiet. Sie haben keine Probleme damit, ihre laufenden Entdeckungen mit ihrem Glauben an Gott in Einklang zu bringen. Je mehr sie über die physische Schöpfung herausfinden, umso mehr bestärkt es ihren Glauben an den Schöpfer. Sie weisen auch darauf hin, dass kein Experiment ersonnen werden kann, das ein für alle Maleachi die Existenz Gottes beweisen oder widerlegen kann. Sehen Sie, Gott ist der Schöpfer und eben nicht ein Bestandteil der Schöpfung. Man kann Gott nicht «entdecken», indem man durch immer tiefer liegende Schichten der Schöpfung nach ihm sucht. Gott offenbart sich den Menschen einzig und allein durch seinen Sohn, Jesus Christus.

ஒரு வெற்றிகரமான பரிசோதனையின் விளைவாக கடவுளை ஒருபோதும் காண முடியாது. நீங்கள் அவரை அறிந்திருப்பதால் அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதால் நீங்கள் அவரை மட்டுமே அறிந்துகொள்ள முடியும். அதனால்தான் அவர் நம் மகன் ஒருவனை அனுப்பினார். நீங்கள் உங்கள் இதயம் மற்றும் உங்கள் மனதில் அது திறந்த கொண்ட, மற்றும் நீங்கள் அவரது சொந்த காதல் உங்களை அனுபவம் என்றால் பிறகு, நீங்கள் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டும் என்று தேவனுடைய அறிவு, வந்தால்.

Das ist der Grund, weshalb ich einem Atheisten sagen kann, es sei an ihm zu beweisen, dass es keinen Gott gibt und nicht an mir, dass es ihn gibt. Sobald Sie ihn erkennen, werden Sie auch glauben. Was ist die wahre Definition für Atheisten? Menschen, die (noch) nicht an Gott glauben.

ஜோசப் தக்காச்