கண்ணுக்கு தெரியாத காணக்கூடியதாகிறது

கடந்த ஆண்டு Dulles விமான நிலையத்தில், குறிப்பாக 50.000 உருப்பெருக்கம் செல்கள் காட்ட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது photomicrography ஒரு கண்காட்சி இருந்தது. சுவர் அளவிலான படங்கள் மூளையின் தனிப்பட்ட பிரிவுகளைக் காட்டியுள்ளன, அவை சமநிலை உணர்குணத்திற்கு பொறுப்பான உள் காதில் தனிப்பட்ட முடிச்சுகளுடன் தொடங்குகின்றன. கண்காட்சி ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத உலகம் ஒரு அரிய மற்றும் அழகான நுண்ணறிவு வழங்கப்படும் என்று கிரிஸ்துவர் என நம் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு முக்கிய பகுதியாக நினைவூட்ட: நம்பிக்கை.

எபிரேயர் நாம் நம்பிக்கை புலப்படும் (கசாப்பு 2000) இல்லை உண்மைகளின் ஒரு தண்டனை, எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் அடிப்படையில் நிறுவனம் நம்பிக்கை என்று படித்தேன். அந்தப் படங்களைப் போலவே, விசுவாசம் நம் உணர்ச்சிகளைக் கொண்டு எளிதாக உணர முடியாத உண்மைக்கு நம் எதிர்வினை காட்டுகிறது. கடவுள் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்து வருகிறது, பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியுடன் ஒரு உறுதியான நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. அவர்கள் கடவுளின் இயல்பு மற்றும் குணாதிசயம் புலப்படும் இயேசு கிறிஸ்து சுமார் கேட்க எங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது தங்களது முழு செயல்படுத்த இன்னும் நிலுவையிலேயே உள்ளது கூட, அவரையும் அவருடைய வாக்குறுதிகளிலும் நம் நம்பிக்கை வைக்க. கடவுளிலும் அவருடைய வார்த்தையிலும் நம்பிக்கை வைப்பது அவருடைய அன்பை தெளிவாகக் காட்டுகிறது. நாம் நல்ல அனைத்து தீய கடக்க என்று கடவுளின் ராஜாங்கத்தில் வேண்டும் நம்பிக்கை ஒருவருக்கொருவர் நிர்வாகிகள் உள்ளனர், ஒவ்வொரு கண்ணீர் விட்டு அழிந்தொழிந்துவிடும் எல்லாம் வரிசையில் உள்ளது.

ஒரு நாள், ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு முழங்கால் வளைக்கும், ஒவ்வொரு நாவும் இயேசுவை ஆண்டவர் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம், ஆனால் அந்த நேரம் இன்னும் வரவில்லை என்று நமக்குத் தெரியும். வரவிருக்கும் இராச்சியம் கடவுளே நம்மில் யாரும் பார்த்ததில்லை. அவருடைய வாக்குறுதிகளில் நம்பிக்கை அல்லது நம்பிக்கை, அவரது நற்குணம், அவரது நீதி மற்றும் அவரது காதல் எங்களுக்கு தனது பிள்ளைகளும் சரி; எனவே, கடவுள் எங்களுக்கு நம்பிக்கை மீதமுள்ள இடைக்காலத்திலேயே வைத்து எதிர்பார்க்கிறது. விசுவாசத்தினாலே அவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறோம்; விசுவாசத்தினாலே தேவனுடைய கண்ணுக்குப் பிரியமான ராஜ்யத்தைக் காணமுடியும்.

கடவுளுடைய வாக்குறுதிகளிலும், அருளும் தூய ஆவியின் சக்தி மூலம் நடைமுறையில் கிறிஸ்துவின் போதனைகள் அமுல்படுத்துவதன் மூலம் வைக்கும் விசுவாசத்தின் மூலம் நாம் கடவுளின் வரும் ஆட்சியின் ஒரு வாழ்க்கை சாட்சியம் இங்கே இப்போது, அதுவும் எங்கள் செயல்கள், எங்கள் பேச்சு மற்றும் கொடுக்க முடியும் நம் சக மனிதரை நாம் எவ்வாறு நேசிக்கிறோம்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFகண்ணுக்கு தெரியாத காணக்கூடியதாகிறது