பல சமயங்களில், குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது பார்வையாளர்கள் வெறுமனே புரியாத சொற்களையே பயன்படுத்துகிறோம். சமீபத்தில் நான் கொடுத்த ஒரு பிரசங்கத்திற்குப் பிறகு யாரோ ஒருவர் என்னிடம் வந்து, "சமரசம்" என்ற வார்த்தையை விளக்குமாறு என்னிடம் கேட்டபோது, ​​நான் சொற்களின் வரையறைகளை நினைவுபடுத்துகிறேன். இது ஒரு நல்ல கேள்வி, ஒரு நபருக்கு அந்த கேள்வி இருந்தால், அது மற்றவர்களுக்கு பொருந்தும். எனவே நான் இந்த திட்டத்தை "நல்லிணக்கம்" என்ற விவிலிய கருத்துக்கு அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன்.

மனித வரலாற்றின் பெரும்பகுதி முழுவதும், பெரும்பான்மையான மக்கள் கடவுளிடமிருந்து விலகியிருக்கிறார்கள். கடவுளிடம் இருந்து விலகியிருப்பது ஒரு பிரதிபலிப்பாகும், இதுபோன்ற மனிதத் தோல்வி பற்றிய அறிக்கையில் நமக்கு போதுமான சான்றுகள் உள்ளன.

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலோசெயர் 1,21-22 கூறியவை பின்வருமாறு: "கூட நீங்கள் ஒருமுறை விலகி இருந்து உங்கள் தீய படைப்புகளில் எதிரிகள், அவர் இப்போது, எனது உடலை மரணம் மூலம் சமரசம் அவர் முன்வைக்க என்று யார் நீங்கள் பரிசுத்த மற்றும் உத்தமனும் அவரை முன் களங்கமற்ற . "

நம்மோடு சமரசம் செய்ய வேண்டியிருந்தது, கடவுளோடு சமரசம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. பவுல் சொன்னபடி, மனித மனதில் அந்நியமாதல் இருந்தது, கடவுளுடைய மனதில் இல்லை. மனித விரோதத்திற்கு கடவுளின் பதில் அன்பே. நாம் எதிரிகளாக இருந்தபோது கடவுள் நம்மை நேசித்தார்.

பவுல் ரோமில் தேவாலயத்துக்கு பின்வருமாறு எழுதியுள்ளார்: "நாங்கள் சமரசம் செய்யப்பட்டுவிட்ட நிலையில், நாம் அவரது மகன் மரணம், நாம் எதிரிகள் இருந்த போது அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் என்றால், எவ்வளவு இன்னும் நாம் அவரது வாழ்க்கை மூலம் சேமிக்கப்படும் என்றார்" (ரோம் 5,10).
அங்கே நின்றுவிடாதே என்று பவுல் நமக்குச் சொல்கிறார்: "கடவுளே, கிறிஸ்துவினாலே நம்மை ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்கும் உபதேசத்தை எங்களுக்குக் கொடுத்தார். கடவுளே கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்ததால், தம்மை உலகிற்கு ஒப்புரவாக்கினார், அவர்களுடைய பாவங்களை எதிர்பார்க்கவில்லை ... "(2- 5,18-19).

ஒரு சில வசனங்கள் பின்னர், பால், கடவுள் கிறிஸ்து தன்னை உலக சரிசெய்துகொண்டதாக எழுதினார்: அது கடவுள் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் "என்று அவரை வேண்டும் மற்றும் அவர் பூமியில் அல்லது இணைந்து பெறப்பட்டால், அவரை எல்லாவற்றையும் மூலம் சமரசம் பரிபூரணமெல்லாம் தங்குவார்கள் பரலோகம், அவருடைய இரத்தத்தின் மூலம் சமாதானத்தை உண்டாக்குகிறது "(கொல்கத்தா XX-1,19).
கடவுள் அனைத்து மனிதர்களையும் இயேசு மூலம் சமரசப்படுத்தினார், அதாவது கடவுளின் அன்பிலிருந்து வல்லமையிலிருந்து யாரும் விலக்கப்படவில்லை என்று பொருள். இதுவரை வாழ்ந்த அனைவருக்கும் ஒரு விருந்து கடவுளின் விருந்துக்கு மாத்திரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் எல்லோரும் கடவுளின் அன்பையும் மன்னிப்பையும் நம்பவில்லை, கிறிஸ்துவில் தங்கள் புதிய வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, கிறிஸ்து அவர்களுக்கு ஆயத்த ஆடைகளை அணிந்து, மேஜையில் தங்கள் இடத்தைப் பிடித்தார்.

அது சமரசமாக்கும் ஊழியத்தை ஏன் காரணம் - அது கடவுள் தானே அளித்த கிறிஸ்து, உலகின் இரத்த ஏற்கனவே சமரசம் என்று நல்ல செய்தி பரவ எங்கள் வேலை பற்றி, அதாவது அனைத்து மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தான் நற்செய்தியை விசுவாசியுங்கள், மனந்திரும்பி கடவுளிடம் திரும்பி, உங்கள் சிலுவையை எடுத்து இயேசுவைப் பின்பற்றுங்கள்.

என்ன அற்புதமான செய்தி இது, கடவுள் அவரது மகிழ்ச்சியான வேலை அனைத்தையும் ஆசீர்வதியும்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFநல்லிணக்கம் - அது என்ன?