நான் திரும்பி வந்து தங்குவேன்!

மீண்டும் வந்து தங்கியிருங்கள்"நான் போய் ஒரு இடத்தில் தயார் என்பது உண்மைதான், ஆனால் அது நான் திரும்பி வருகிறேன் என்று சமமாக உண்மை, நீ என்னுடன் எடுக்க நான் எங்கே (யோ. 14,3) என்று அவளிடம் பணியைத் தொடரலாம்.

நீங்கள் விரைவில் நடக்க ஏதாவது ஒரு ஆழமான ஆசை இருந்தது? அனைத்து கிரிஸ்துவர், கூட முதல் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்து திரும்ப ஏக்கத்துடன் ஆனால் அந்த நாட்களில் அந்த வயதில் அவர்கள் அதை வெளியே ஒரு எளிய அராமைக் ஜெபத்தில் தள்ளி: "எங்கள் இறைவன் வா!": ஜெர்மன் அதாவது "Maranatha"

கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் வருகைக்கு நீண்ட காலம் காத்திருக்கிறார்கள். அவர் திரும்பி வருவார், இங்கே ஒரு இடத்தை தயார் செய்துகொள்வார் என்று உறுதியளித்தார், அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று நாம் எல்லோரும் பேசுவோம். அவர் திரும்பி வருவதற்குத் தயாராக இருந்தார். இதுதான் காரணம். சில நேரங்களில் நாம் நேசிப்பவர்களிடமிருந்து விஜயம் செய்கிறோம், பிறகு செல்ல தயாராக இருக்கிறோம், நாங்கள் தங்குவோம் என்று விரும்புகிறோம். ஆனால், அவர்கள் வெளியேற காரணங்கள் இருக்கின்றன, இயேசுவுக்குக் காரணங்கள் இருந்தன.

நான் இயேசு அவர் திரும்பிய நாள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் அனைத்து கிரிஸ்துவர் போல; உண்மையில் sighs மற்றும் கடவுளின் குழந்தைகள் தங்கள் மரபுரிமை (ரோமர் 8: 18-22) பெறுவார் போது நாளில் செல்லும் அனைத்து உருவாக்கம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒருவேளை அது இயேசுவிற்கும் வீட்டிற்கு வருவதாகும்!

"நான் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று, நான் என்னை எடுத்து மீண்டும் உங்களுக்கு இருப்பேன்." எங்கே அது கூறுகிறது மேலே இலக்கியத்தில் குறிப்பு ஒரு பெரிய வாக்குறுதி என்று அல்லவா? இந்த அற்புதமான வாக்குறுதி வேதாகமத்தில் அடிக்கடி மீண்டும் நிகழ்கிறது. ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்கு பவுல் எழுதினார், XXL ல் கூறுகிறார். தெசலோனிக்கேயர் 1: 4 "கர்த்தர் தாமே பொறுத்தவரை ஒரு தேவதூதர் சத்தத்தோடும், சத்தம் உருண்டு வரும், வானத்திலிருந்து கடவுள் துருப்பு கொண்டு!" ஆனால் என் கேள்வி உள்ளது: அவர் திரும்பி வந்து இருப்பார்களா இந்த நேரத்தில்?

அப்போஸ்தலன் யோவான் வெளிப்படுத்துதல் அவரது தீர்க்கதரிசன கடிதத்தில் அறிக்கையிடும்: 21-XX:
"அப்பொழுது, நான் ஜனக்கூட்டத்திலிருக்கிற தேவனுடைய கூடாரத்தைச் சிங்காசனத்திலிருந்து சொல்லியிருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கேட்டேன். அவர் அவர்களுடனே வாசம்பண்ணி, அவர்கள் அவருடைய ஜனங்கள், தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களோடேகூட இருப்பார். அவர் கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார்; இனி மரணமுமில்லை, துக்கமுமில்லை, அலறுகிறவளுமில்லை, வருத்தமுமில்லை; ஏனெனில் முதல் கடந்துவிட்டது. "

எனக்கு, இது நிரந்தர உடன்படிக்கை போன்றது; இயேசு என்றென்றும் தங்குவதற்கு மீண்டும் வருகிறார்!

இந்த மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுக்காக நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம், காத்திருக்கிறோம், பொறுமையிழக்க எளிது. நாம் மனிதர்கள் காத்திருக்க விரும்பவில்லை; நாம் வருத்தப்படுகிறோம், தங்களைத் தாங்களே அறிந்திருக்கிறோம். அதற்கு பதிலாக, நான் முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட குறுகிய அரமனையுள்ள பிரார்த்தனை பேசுவதே சிறந்தது "மாரானதா" - அதுபோலவே: "கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே வாருங்கள்!" ஆமென்.

பிரார்த்தனை:

ஆண்டவரே, நாங்கள் திரும்பி வருவதற்கு நாங்கள் நீண்ட காலம் காத்திருக்கிறோம், நீங்கள் இப்போதே தங்கியிருப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆமென்

கிளிஃப் நீல் மூலம்