கிறித்துமஸ் - கிறிஸ்துமஸ்

கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்துமஸ்"ஆகையால், பரிசுத்த சகோதர சகோதரிகளே, பரலோக அழைப்பில் பங்கெடுக்கிறவர்கள், அப்போஸ்தலனையும் பிரதான ஆசாரியரையும் நாம் அறிக்கையிடுகிறோம், இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கைபண்ணுகிறோம்" (எபிரேயர் XX: 3). கிறிஸ்மஸ் மிகுந்த, வர்த்தக பண்டிகையாக மாறிவிட்டது என்று பெரும்பாலான மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறுகிறது - இயேசு முற்றிலும் மறந்துவிட்டார். உணவு, மது, பரிசுகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்கள் மீது மதிப்பு வைக்கப்படுகிறது; ஆனால் என்ன கொண்டாடப்படுகிறது? கிரிஸ்துவர் என, நாம் கடவுள் பூமியில் அவரது மகன் அனுப்ப ஏன் பற்றி யோசிக்க வேண்டும்.

ஜான் ஜானில் வாசிக்கும்போது கிறிஸ்துமஸ் மக்களுக்கு கடவுளுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது: 3. "தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, இவ்வுலகத்தை நேசித்தார்." இந்த பாவம் நிறைந்த இந்த உலகிற்கு தம்முடைய குமாரனை அனுப்பும் தீர்மானத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமென கடவுள் விரும்புகிறார். இது ஒரு சாதாரண நிலையிலுள்ள ஒரு மேலாளரில் ஒரு குழந்தையுடன் தொடங்கியது.

கிறிஸ்மஸ் ஒரு சுவாரஸ்யமான மதச்சார்பின்மை இன்று சாதாரணமாக மாறிவிட்டது - "கிறித்துமஸ்". கிறிஸ்து "கிறிஸ்மஸ்" என்ற சொல்லிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்! சிலர் சிலுவையில் நிற்கிறார் என்று கூறி இதை நியாயப்படுத்துகிறார்கள். அது உண்மையாக இருந்தால், அந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்துபவர்களின் விளக்கத்தை புரிந்துகொள்ளலாமா என்பது தெளிவாக இல்லை.

நாம் நமது இரட்சகரான பிறப்பு மற்றும் குடும்பத்தினருடன் பிறந்ததை நாம் கொண்டாடும்போது, ​​நாம் அவரைப் பார்த்து, "இயேசுவைப் பற்றிய சந்தோஷம் என்னவென்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார், ஏனெனில் நாம் இயேசுவையும், பாத்ஃபைண்டரும், விசுவாசத்தின் பரிபூரணத்தையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவர் குறுக்கு மற்றும் அதை தொடர்புடைய என்று அவமானம் மரணம் எடுத்து இப்போது அவர் கடவுளின் வலது பக்கத்தில் சொர்க்கத்தில் அரியணை அமர்ந்து (எபிரேயர் XX: 12).

கிறிஸ்மஸ் பரிசுகளைத் திறக்கும்போது, ​​அப்போஸ்தலன் யாக்கோபு அத்தியாயத்தில் எழுதியதை நினைவில் வையுங்கள்: "மேலே இருந்து நல்ல பரிசுகள் மட்டுமே சரியான பரிசுகளை மட்டுமே வரவழைக்கின்றன: அவை நட்சத்திரங்களின் படைப்பாளரிடமிருந்து வருகின்றன; ஒளி இருந்து இருள் எந்த மாற்றமும் இல்லை ". கிறிஸ்மஸ் அல்ல, கிறிஸ்மஸ் அல்ல.

பிரார்த்தனை

உன்னுடைய அருமையான மகனை ஒரு குழந்தை என அனுப்பி வைத்ததற்கு நன்றி, பெரிய, அருமையான தந்தையே, வாழ்க்கை அனுபவிக்கும் எல்லா அனுபவங்களையும் அனுபவிப்பவர் ஒருவர். இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில், மையமாக கிறிஸ்துவை நாம் பார்க்கிறோம் என்று இறைவன் நமக்கு உதவி செய்யவும். ஆமென்.

ஐரீன் வில்சன் எழுதியவர்


PDFகிறித்துமஸ் - கிறிஸ்துமஸ்