அவர் அமைதியைக் கொண்டுவந்தார்

"நாங்கள் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனாலே சமாதானம் உண்டாயிருக்கிறது." ரோமர் 9: 2

காமிக் குழு மோண்டி பைதான் ஒரு சித்திரத்தில் வெறியர்கள் ஆகியோரை யூத குழு ஒரு இருண்ட அறையில் (வைராக்கியமான) உட்கார்ந்து மற்றும் ரோம் அகற்றப்படுவதற்கு ஊகிக்கிறார். ஒரு செயலர் கூறுகிறார், "அவர்கள் எங்களிடம் இருந்து வந்தனர், எங்களிடமிருந்து மட்டுமல்லாமல், எங்கள் தந்தையர் மற்றும் முற்பிதாக்களிலிருந்தும் எடுத்துக் கொண்டார்கள். அண்ட் டிட் என்ன அவர்கள் எப்போதும் எங்களுக்கு பதிலுக்கு "மற்றவரின் பதில்கள், பத்துப் பேர் இருந்தனர்" "கால்வாய், துப்புரவு, சாலைகள், மருத்துவம், கல்வி, சுகாதாரம், மது, பொது குளியல், இரவில் அது தெருக்களில் பாதுகாப்பானது என்று சொல்ல முடியுமா? போய், ஒழுங்கை எப்படிக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அறிவார்கள். "

எளிதாக பதில்களைத் கோபமடைந்த ஆர்வலர் "? நமக்கு ரோமர் செய்யப்படுகிறது என்ன இது மேம்பட்டு துப்புரவு மற்றும் சிறந்த மருத்துவம் மற்றும் கல்வி மற்றும் பாசன மற்றும் பொது சுகாதார தவிர ... பரவாயில்லை ..." ஒரே பதில் கூறினார்: "அவர்கள் சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும்! "

"இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக எதை செய்தார்?" என்று சிலர் கேட்கும் கேள்வியைக் குறித்து இந்த கருத்தை நான் யோசித்துப் பார்த்தேன். ரோமர் செய்த பல காரியங்களை நாம் பட்டியலிட முடியும் போலவே, இயேசு நமக்கு செய்த பல காரியங்களை சந்தேகத்திற்கிடமின்றி நாம் விவரிக்க முடியும். ஆனால் அடிப்படை விடையிறுப்பு ஓவியத்தின் முடிவில் குறிப்பிடப்பட்ட அதேவேளாகும் - அது அமைதி கொண்டது. தேவதூதர்கள் பிற்பாடு அறிவித்தவை இதுவே: "உன்னதத்திலே தேவனுக்கு மகிமையும், பிரியமுள்ள ஜனங்களிடத்தில் பூமியிலே சமாதானமும் உண்டாவதாக." லூக்கா நற்செய்தி

இந்த வசனம் வாசிக்க எளிதாக இருக்கிறது, "நீ கேலி செய்கிறாய்! அமைதி? பூமியில் அமைதி நிலவுகிறது இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் பிறந்தார். "ஆனால் இங்கே கேள்வி ஆயுத மோதல் அல்லது போர் அமைப்பை இறுதியில் அல்ல, ஆனால் கடவுளுடன் சமாதான, தமது பலியில் மூலம் எங்களை வழங்க விரும்புகிறது. பைபிள் கொலோசெயர் 1,21-22 குறிப்பிடுகிறார், "நீங்கள், சிறிது நீங்கள் பரிசுத்த மற்றும் உத்தமனும் மாசில்லாதவர்களாயிருக்கிறார்கள் முன்வைக்க அந்நியப்படுத்தியது செய்யப்பட்டனர் மற்றும் எதிரிகள் பொல்லாத படைப்புகள் மூலம் மனதில் காத்திருக்கும், இன்னும் இப்போது அவனுக்கு மரணம் மூலம் அவரது சதை உடலில் சமரசம், நிற்க. "

இயேசுவின் பிறப்பு, இறப்பு, உயிர்த்தெழுதல், பரலோகத்திற்கு ஏற்றம் ஆகியவற்றால் இயேசு கடவுளோடு சமாதானத்திற்காகத் தேவையான எல்லாவற்றையும் செய்திருக்கிறார். நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் அவருக்கு அடிபணிந்து, விசுவாசத்தில் அவருடைய வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும். "எனவே, நாம் நாம் தேவனைக் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சமரசம் மூலம் பெற்றுள்ளோம் எங்கள் அற்புதமான கடவுளுடன் புதிய உறவு சந்தோஷத்தையும் பெற முடியும்." ரோமர் 5: 11

பிரார்த்தனை

பிதாவே, நாங்கள் உம்முடைய சத்துருக்களல்லவென்று உங்களுக்குக் கட்டளையிடுகிறோம்; கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் உங்களெல்லாரையும் உங்களிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தீர், நாங்கள் இப்பொழுது உம்முடைய சிநேகிதராயிருக்கிறோம். எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வந்த இந்த தியாகத்தை பாராட்டுவதற்கு எங்களுக்கு உதவுங்கள். ஆமென்

பாரி ராபின்சன் மூலம்


PDFஅவர் அமைதியைக் கொண்டுவந்தார்