அவர்களின் பழங்களில்

குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சமாக மரங்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கிறோம். அவை குறிப்பாக உயரமானவையாகவோ அல்லது காற்று வீசும்போது அவற்றை கவனிக்கின்றன. பழம் நிறைந்திருந்தால் அல்லது பழங்கள் தரையில் இருந்தால் நாம் கவனிக்கலாம். நம்மில் பெரும்பாலோர் ஒரு பழத்தின் தன்மையை நிச்சயம் தீர்மானிக்க முடியும், இதனால் மரத்தின் வகை அடையாளம் காண முடியும்.

ஒரு பழத்தை நாம் அதன் பழங்களால் அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம் என்று கிறிஸ்து சொன்னபோது, ​​நாம் எல்லாரும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒப்புமையைப் பயன்படுத்துகிறோம். நாம் பழ மரங்களை வளர்க்காவிட்டாலும், அவற்றின் பழங்களை நாம் நன்கு அறிவோம் - இந்த உணவை தினமும் சாப்பிடுகிறோம். நல்ல மண், நல்ல தண்ணீர், போதுமான உரம் மற்றும் சரியான வளர்ந்து வரும் நிலைமைகளுடன் சரியாக பராமரித்தால், சில மரங்கள் பழம் தாங்கும்.

ஆனால், நீங்கள் அவர்களின் பழம் மூலம் மக்கள் அங்கீகரிக்க முடியும் என்று கூறினார். நம் உடலில் சரியான வளர்ந்து வரும் சூழ்நிலைகளில் நாம் ஆட்களைச் சுமந்து வந்தோம் என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தவில்லை. ஆனால் நாம் ஆன்மீக பழத்தை உற்பத்தி செய்யலாம், இது ஜான் 15,16 இன் படி உயிருடன் உள்ளது.

அவர் பயிர் உள்ளது என்று அர்த்தம் என்ன? லூக்கா 6 இயேசு (மேலும் மத்தேயு 5 ங்கள்.) நடத்தை சில வகையான வெகுமதிகளும் பற்றி பேச அவரது சீடர்கள் சில நேரம் டுக். பின்னர் வசனம் அவர் ஒரு நல்ல மரம் கெட்ட மரம் போன்ற கெட்ட கனிகளைக் முடியாது என்று நல்ல பழம் முடியாது குறிப்பிடுகிறார் 43. நல்ல உற்பத்தி அவரது இதயம் நல்ல புதையல் வெளியே ஒரு நல்ல மனிதன், மற்றும் அவரது இதயம் தீய புதையல் வெளியே தீய மனிதன் என்ன இதயம் நிரம்பியதால் முன்னும் பின்னுமாக தீய பிறப்பிக்கும் ": வசனம் அவர் இந்த மக்கள் பொருந்தும் என்று கூறுகிறார் 45. வாய் கூறும். "

நற்செயல்களைச் செய்வது எப்படி சாத்தியம் என்பதை ரோமர் 9-10 நமக்குக் கூறுகிறது: "ஆகையால், நீங்களும், என் சகோதரரே, கிறிஸ்துவின் சிலுவையோ கொலைசெய்யப்பட்டீர்கள்; நாம் தேவனுக்குப் பலியிடுகிறதற்கு நமக்காக மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பப்பட்டவரே. "

கடவுள் பரலோக சரப்பணியை உலர்ந்த அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட பழம் நிரப்ப வேண்டும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. ஆனால், எமது நல்ல செயல்கள், அன்பான செயல்கள், மற்றும் "தாகத்துக்குக் கொடுக்கும் தண்ணீரால் நிறைந்த கப்" ஆகியவை மற்றவர்களுக்கும் நம்மீது நீடித்திருக்கும் விளைவுகளுக்கும், அடுத்த வாழ்க்கைக்கு மாற்றப்பட்டு, கடவுள் அவர்களை நினைவுகூரும், நாம் எல்லாரும் அவரைக்குறித்து ஒரு கணக்கைக் கொடுப்போம் (எபிரெயர் 8).

இறுதியாக, அடையாளம் குறுக்கு மற்ற கையில் நீடித்த பழங்கள் உற்பத்தி ஆகும். கடவுள் நம்முடன் தனி நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து, புதிய கிருபர்களாக தம்முடைய கிருபையின்கீழ் வைத்திருக்கிறார் என்பதால், நாம் பூமியில் கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தி, அவருக்குப் பலன் அளிக்கிறோம். இது உடல்சார்ந்ததல்ல என்பதால் நிரந்தரமானது - அது அழுகும் அல்லது அழிக்கப்பட முடியாது. இந்த பழம், கடவுள் மற்றும் அவரது சக மனிதர்கள் மீதுள்ள அன்பினால் நிறைந்த ஒரு கடவுளின் அடிமைத்தனத்தின் விளைவாகும். எப்பொழுதும் நீடித்திருக்கும் பலன் நிறைந்த பழங்களை எப்போதும் நாம் சுமக்க வேண்டும்!

தமி த்காச் மூலம்


PDFஅவர்களின் பழங்களில்