இயேசு எங்கே வசிக்கிறார்?

இயேசு எங்கு வாழ்ந்தார்?உயிர்த்தெழுப்பப்பட்ட மீட்பை நாங்கள் வணங்குகிறோம். அதாவது இயேசு உயிரோடு இருப்பார். ஆனால் அவர் எங்கு வாழ்ந்தார்? அவருக்கு ஒரு வீடு இல்லையா? ஒருவேளை அவர் தெருவில் இறங்குகிறார் - வீடற்ற தங்குமிடம் வாலண்டியராக. ஒருவேளை அவர் வளர்ப்பு குழந்தைகளுடன் மூலையில் பெரிய வீட்டில் வாழ்கிறார். ஒருவேளை அவர் உங்கள் வீட்டில் வாழ்கிறார் - அநேக நோயுற்றிருந்தால், அவர் அயல்நாட்டின் புல்வெளியைச் செய்தார். இயேசுவும் உங்கள் ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளலாம், நீங்கள் செய்த காரியத்தை நீங்கள் செய்தபோது, ​​அந்த கார் ஒரு பெண்ணை நெடுஞ்சாலையில் விட்டுச் சென்றது.

ஆமாம், இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார், அவரை இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொண்ட அனைவருக்கும் வாழ்கிறார். அவர் கிறிஸ்துவுடன் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் என்று பவுல் கூறினார். அதனால்தான், "நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறேன்; ஆனால் இனி நான் இல்லை, ஆனால் கிறிஸ்து என்னுள் வாழ்கிறார். ஆனால் நான் இப்போது மாம்சத்தில் வாழ்கிறேன், கடவுளுடைய குமாரனில் விசுவாசம் வைக்கிறேன், என்னை நேசித்து எனக்குக் கொடுத்தார் "(கலா.

கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை வாழ, நாம் அவர் பூமியில் இங்கே தலைமையிலான வாழ்க்கை வெளிப்பாடாக இன்னும் இருப்பதை அர்த்தம். நம் வாழ்வில் அவரது வாழ்க்கையில் மூழ்கி, அவருடன் ஒற்றுமை. இந்த அடையாள அடையாளத்தை நாம் உருவாக்கிய அடையாளக் குறுக்கு ஒரு கைக்கு சொந்தமானது. காதல் மற்றும் அக்கறை நமது வெளிப்பாடு இயற்கையாகவே எங்கள் தொழில் (குறுக்கு அடித்தளத்தை) நீங்கள் ஒரு புதிய உருவாக்கம் (கிராஸ் மரம்) ஆக மற்றும் கடவுளின் பாதுகாப்பு (குறுக்கு மரபுச்) அருளால் அனுபவித்த பின்வருமாறு.

அவர் நம் வாழ்வில் இருப்பதால் நாம் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை வெளிப்பாடு ஆகும் (கொலோ. நாம் பரலோக குடிமக்கள், பூமி அல்ல, நாம் நமது உடலின் உடல்களின் தற்காலிகக் குடிமக்கள். நம் வாழ்வில் ஒரு நொடிக்கு மறைந்துவிடும் நீராவி ஒரு மூச்சு போன்றது. இயேசு நம்மிடம் நிரந்தரமானவர், உண்மையானவர்.

ரோமர் எபிரேயர், எபேசியர் 12-4 மற்றும் Col. 5 கிறிஸ்துவின் உண்மையான வாழ்வை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை நமக்குக் காட்டுகின்றன. முதலாவதாக, நாம் வானத்தின் உண்மைகளின் மற்றும் (கலோனல் 3) கொடுக்க மரண எங்களுக்கு மறைந்து என்று கெட்ட விஷயங்கள் நமது கண்கள் இயக்க வேண்டும். வசனம் 3,1.5 நாங்கள் "கடவுளின் தேர்வு தான், பரிசுத்த மற்றும் காதலி, இரக்கம், கருணை, பணிவு, அடக்கம், பொறுமை போன்ற" மீது என்று கூறினார். வசனம் 12 நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது: "எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அன்பின் பரிபூரணம் இதுவே.

நம்முடைய உண்மையான வாழ்வு இயேசுவில் இருப்பதால், நாம் அவருடைய சரீரத்தை பூமியில் பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறோம், இயேசுவின் ஆவிக்குரிய வாழ்வையும் அன்பையும் பெறுகிறோம். நாம் தான் காதலிக்கும் இது, அவர் தழுவியிருக்கும் கரங்களின், கைகள் அவர் பார்த்தால் இது கண்களில் உதவும், மற்றும் மற்றவர்களை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் கடவுள் பாராட்டும் எந்த கொண்டு வாயை இதயம் உள்ளன. இந்த வாழ்க்கையில், இயேசுவின் மக்களைப் பார்க்க மட்டுமே நாம் இருக்கிறோம். அதனால்தான், நாம் வெளிப்படுத்துகின்ற அவருடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும்! ஒரு மனிதர் பார்வையாளர்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்தால் - அதுவும் கடவுளுக்கும் அவருடைய மகிமைக்கும் எல்லாம்.

எனவே இயேசு இப்போது எங்கு வாழ்ந்தார்? நாம் வாழும் இடத்தில் அவர் வாழ்ந்து வருகிறார் (கொலோ. 1,27). நாம் அவருடைய வாழ்க்கையை பிரகாசமாக்கிக் கொள்ளலாமா அல்லது அவரை பூட்டிக்கொள்வதை நிறுத்திவிட்டோமா? அப்படியானால், நம் வாழ்வில் அதை மறைக்கலாம் (கொலோ. 3,3).

தமி த்காச் மூலம்


PDFஇயேசு எங்கே வசிக்கிறார்?