இயேசு எங்கே வசிக்கிறார்?

இயேசு எங்கு வாழ்ந்தார்?உயிர்த்தெழுப்பப்பட்ட மீட்பை நாங்கள் வணங்குகிறோம். அதாவது இயேசு உயிரோடு இருப்பார். ஆனால் அவர் எங்கு வாழ்ந்தார்? அவருக்கு ஒரு வீடு இல்லையா? ஒருவேளை அவர் தெருவில் இறங்குகிறார் - வீடற்ற தங்குமிடம் வாலண்டியராக. ஒருவேளை அவர் வளர்ப்பு குழந்தைகளுடன் மூலையில் பெரிய வீட்டில் வாழ்கிறார். ஒருவேளை அவர் உங்கள் வீட்டில் வாழ்கிறார் - அநேக நோயுற்றிருந்தால், அவர் அயல்நாட்டின் புல்வெளியைச் செய்தார். இயேசுவும் உங்கள் ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளலாம், நீங்கள் செய்த காரியத்தை நீங்கள் செய்தபோது, ​​அந்த கார் ஒரு பெண்ணை நெடுஞ்சாலையில் விட்டுச் சென்றது.

Ja, Jesus ist lebt, und er lebt in jedem, der ihn als Erlöser und Herrn akzeptiert hat. Paulus sagte, dass er mit Christus gekreuzigt wurde. Deswegen konnte er sagen: «Und doch lebe ich; aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat» (Gal. 2,20).

Christi Leben zu führen, bedeutet, dass wir ein Ausdruck des Lebens sind, das er hier auf der Erde führte. Unser Leben wird in sein Leben eingetaucht und mit ihm vereinigt. Diese Identitätserklärung gehört auf den einen Arm des Identitätskreuzes, das wir konstruiert hatten. Unser Ausdruck von Liebe und Fürsorge folgt natürlicher Weise unsrer Berufung (das Kreuzfundament), wenn man eine neue Schöpfung geworden ist (der Stamm des Kreuzes) und durch die Gnade Gottes Schutz erfahren hat (der Querbalken des Kreuzes).

Wir sind ein Ausdruck des Lebens Christi, weil er unser wirkliches Leben ist (கோல் 3,4). Wir sind Bürger des Himmels, nicht der Erde, und wir sind nur temporäre Bewohner unserer physischen Körper. Unser Leben sind wie ein Hauch von Dampf, der in einem Augenblick verschwindet. Jesus in uns ist permanent und real.

Römer 12, Epheser 4-5 und Kol. 3 zeigen uns, wie man das wahre Leben Christi lebt. Als erstes müssen wir unseren Blick auf die Realitäten des Himmels richten, und dann die bösen Dinge, die sich in unserem Innern verbergen, in den Tod geben (கோல் 3,1.5). Vers 12 erklärt, dass wir «als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut» anziehen sollen. Vers 14 weist uns an: «Über dies alles aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der Vollkommenheit ist.»

நம்முடைய உண்மையான வாழ்வு இயேசுவில் இருப்பதால், நாம் அவருடைய சரீரத்தை பூமியில் பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறோம், இயேசுவின் ஆவிக்குரிய வாழ்வையும் அன்பையும் பெறுகிறோம். நாம் தான் காதலிக்கும் இது, அவர் தழுவியிருக்கும் கரங்களின், கைகள் அவர் பார்த்தால் இது கண்களில் உதவும், மற்றும் மற்றவர்களை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் கடவுள் பாராட்டும் எந்த கொண்டு வாயை இதயம் உள்ளன. இந்த வாழ்க்கையில், இயேசுவின் மக்களைப் பார்க்க மட்டுமே நாம் இருக்கிறோம். அதனால்தான், நாம் வெளிப்படுத்துகின்ற அவருடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும்! ஒரு மனிதர் பார்வையாளர்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்தால் - அதுவும் கடவுளுக்கும் அவருடைய மகிமைக்கும் எல்லாம்.

So, wo lebt Jesus nun? Er lebt, wo wir leben (Kol. 1,27b). Lassen wir sein Leben durchleuchten oder halten wir ihn weggeschlossen, zu tief versteckt, um bemerkt zu werden oder anderen zu helfen? Wenn ja, lassen Sie uns unser Leben in ihm verbergen (Kol. 3,3) und gestatten wir ihm, durch uns zu leben.

தமி த்காச் மூலம்


PDFஇயேசு எங்கே வசிக்கிறார்?