நற்செய்தி - நற்செய்தி!

442 நற்செய்தி நற்செய்திஅனைவருக்கும் சரியான மற்றும் தவறான யோசனை உள்ளது, அனைவருக்கும் ஏற்கனவே ஏதாவது தவறு செய்திருக்கிறது - அவருடைய சொந்த யோசனை கூட. "தவறான மனிதர்" என்று நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு பழமொழி கூறுகிறது. எல்லோரும் ஒருமுறை ஒரு நண்பரை ஏமாற்றி, ஒரு வாக்குறுதியை உடைத்து, வேறு ஒருவரின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தியுள்ளனர். எல்லோரும் குற்றத்தை அறிந்திருக்கிறார்கள்.

ஆகையால் தேவனுடன் ஒன்றும் செய்ய விரும்புவதில்லை. ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு நாள் அவர்களுக்கு தேவையில்லை, ஏனென்றால் கடவுளுக்கு முன்பாக ஒரு தெளிவான மனசாட்சியுடன் நிற்க முடியாது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் வெட்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் குற்றவாளிகள்.

அவர்களின் கடன் எப்படி மீட்கப்படும்? நனவை சுத்தப்படுத்துவது எப்படி? "மன்னிப்பு என்பது தெய்வீகமானது" என்பதாகும். கடவுள் தன்னை மன்னிக்கிறார்.

பலர் இதைப் பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் தங்கள் இறைவனைத் தெரிந்துகொள்ளத் தெய்வீகமானவர் என்று அவர்கள் நம்பவில்லைüமன்னிக்கவும். நீங்கள் இன்னும் குற்றவாளியாக உணர்கிறீர்கள். அவர்கள் கடவுளின் தோற்றத்தையும், நியாயத்தீர்ப்பு நாளையும் இன்னும் அஞ்சுகின்றனர்.

ஆனால் இயேசு முன்னிலையில் - இயேசு கிறிஸ்துவின் நபரில் தோன்றினார். அவர் கண்டனம் செய்ய வந்தார், ஆனால் காப்பாற்றினார். அவர் மன்னிப்பு ஒரு செய்தியை கொண்டு நாம் மன்னிப்பு என்று உறுதி செய்ய ஒரு சிலுவையில் இறந்தார்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தி, சிலுவையின் செய்தியை, குற்றவாளியாக உணர்கிறவர்களுக்கு நல்ல செய்தி. தெய்வீக மனிதராகிய இயேசு, நம் தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை விசுவாசிப்பதற்கு தாழ்மையுள்ளவர்கள் அனைவரும் மன்னிக்கப்படுவார்கள்.

நமக்கு இந்த நல்ல செய்தி தேவை. கிறிஸ்து நற்செய்தி மனதில், மகிழ்ச்சி மற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட வெற்றி அமைதி கொடுக்கிறது. உண்மை ஸ்தோத்திர, நல்ல செய்தி கிறிஸ்து போதித்தார் ஸ்தோத்திர உள்ளது. Eben இந்த ஸ்தோத்திர அப்போஸ்தலர்கள் போதித்தார்: இயேசு கிறிஸ்து, சிலுவையில் அறைந்தார்கள், கிரிஸ்துவர் இயேசு கிறிஸ்து மகிமையின் நம்பிக்கையாக, இறந்தவர்களின் உயிர்த்தெழுதல், மனித நம்பிக்கை மற்றும் இரட்சிப்பின் செய்தி (1 கொ 2,2..) (கலோனல் 1,27.) இது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம்.

இந்தச் செய்தியை விற்க கடவுள் தம் சபையை நியமித்திருக்கிறார்üஇந்த பணியை நிறைவேற்ற பரிசுத்த ஆவியானவர். கொரிந்தியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், பவுல் சுவிசேஷத்தை இயேசு தம் சபைக்கு கொடுத்தார்: "நான் உன்னையே விரும்புகிறேன்üநற்செய்தி அழைக்கப்படும், நான் உங்களுக்கு போதித்தார் மேலும் நீங்கள் பெற்ற, இது நிற்கிறது, மேலும் நீங்கள் உரையுடன் நான் அந்த ஒழிய, உங்களுக்குப் பிரசங்கித்ததினாலே விரைவாக நடத்த வேண்டும் அது இரட்சிக்கப்படுவான் தங்கள் வீணாக விசுவாசம் வந்திருக்கிறது. நான் முதலில் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன நான் பெற்றார் என்ன: என்று கிறிஸ்து எங்கள் எஸ்üஎழுத்துக்களுக்குப் பிறகு இறந்தார்; அவர் புதைக்கப்பட்டிருந்ததையும், வேதவாக்கியங்களின் மூன்றாம் நாளிலே உயிர்த்தெழுந்ததையும் கண்டார். மேலும் அவர் கேபாவுக்குத் தோன்றி, பன்னிரண்டு பேர்வழிகளுக்குப் போதித்தார். அதற்குப் பிறகு அவர் F க்கும் அதிகமாக தோன்றினார்üஐநூறுüஎல்லா நேரங்களிலும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை இப்போது வரை பிழைத்திருக்கின்றன, ஆனால் சிலர் தூங்கிவிட்டார்கள். அதற்குப் பின்பு அவர் யாக்கோபையும், அப்போஸ்தலரையும் அப்போஸ்தலரெல்லாரிலும் தோன்றினார்; ஆனால் கடைசியில் அனைவருக்கும், இது பிறக்காத பிறப்புடையது போலவே, அவர் எனக்கு தோன்றினார் "(1, Cor. X-15,1 ELB).

பவுல், "எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக" வேதவாக்கியங்களின்படி இயேசு மேசியா அல்லது கிறிஸ்து என்று கூறுகிறார்üஇறந்தார், புதைக்கப்பட்டார் மற்றும் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளார். கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலில் அநேகர் அதைக் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார்.

சுவிசேஷம் "நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள்" என்று பவுல் தெளிவுபடுத்துகிறார். பவுல் எதைப் பெற்றார், "எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக" மற்றவர்களிடமிருந்து எதைப் பெறுவது என்பது நம்முடைய இலக்காக இருக்க வேண்டும்.

பவுல் மற்றும் மற்ற அப்போஸ்தலர்களிடமிருந்து, குறிப்பாக, மற்றவர்கள் என்ன சொன்னார்கள், "கிறிஸ்து நம் குமாரர்களுக்காகüஎழுத்துக்களுக்குப் பிறகு இறந்தார்; மற்றும் அவர் புதைக்கப்பட்டார் மற்றும் வேதங்கள் பின்னர் மூன்றாம் நாள் எழுப்பப்பட்ட என்று ... ".

பைபிளின் மற்ற எல்லா போதனைகளும் இந்த அடிப்படை சத்தியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. கடவுளுடைய மகன் நம் எஜமானுக்கு மட்டுமே முடியும்üநாம் இறந்து கொண்டிருக்கிறோம், ஏனென்றால் அவர் அவ்வாறு செய்தார், மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார், ஏனெனில் அவருடைய வருகைக்கும், நம்முடைய பாரம்பரியத்திற்கும், நித்திய ஜீவனுக்கும், நம்பிக்கையற்ற விசுவாசத்துடனும் நாம் எதிர்நோக்குகிறோம்.

ஆகையால், யோவான் இவ்வாறு எழுதினார்: "நாம் மனிதருக்கு சாட்சியாக இருந்தால், கடவுளின் சாட்சியம் மிகவும் பெரிதாக இருக்கிறது, ஏனெனில் அவர் தம்முடைய குமாரனுக்கு சாட்சி கொடுத்தார் என்பதற்கு இதுவே சாட்சி." தேவனுடைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் இந்த சாட்சியை உடையவனாயிருக்கிறான். கடவுள் அவரை நம்புகிறார் என்று நம்பவில்லைüபொய்யன்; ஏனென்றால் தேவன் தம்முடைய குமாரன் கொடுத்த சாட்சியை அவன் விசுவாசிக்கவில்லை.

"இது கடவுள் நமக்கு நித்திய ஜீவனை அளித்ததற்கான சான்று, இந்த ஜீவன் அவருடைய மகன். குமாரனை உடையவன் ஜீவன்; தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லை "(ஜான், ஜான்.

இயேசு பிரசங்கித்த சுவிசேஷம்

சிலர், üபைபிள் தீர்க்கதரிசனங்களில் வெப்பம், ஆனால் அவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கிறது, füஇயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் இரட்சிப்பு - பைபிள் மைய செய்திக்கு உத்வேகம்! கடவுள் கிறிஸ்தவர்களை எல்லாவற்றிற்கும் மிக அருமையானவர்களாக ஆக்கியிருக்கிறார், மேலும் மற்றவர்களுக்கு விற்க வேண்டுமென்று கட்டாயப்படுத்தினார்üஅதே போல் அவர்கள் இந்த பரிசு பெற முடியும்!

பீட்டர் நூற்றுக்கு கொர்னேலியஸ் அப்போஸ்தலர்கள் பணி விவரித்தார் போது, அவர் கூறியதாவது: "அவன் [இயேசு] எங்களுக்கு ஜனங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கவும் அவர் வாழ்க்கை மற்றும் அனைத்து இந்த சாட்சி இருந்து இறந்த தீர்ப்பு கடவுள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சாட்சி கட்டளையிட்டது. தீர்க்கதரிசிகள், அதாவது, அவரது பெயர் மூலம் எஸ் அவரை மன்னிப்பு உள்ள விசுவாசமாயிருப்பவன் எவனோüஅவற்றைப் பெறுவதற்கு "(அப்போஸ்தலர் 10,42-43).

இது மிக முக்கியமான செய்தி; அப்போஸ்தலர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட நல்ல செய்தி அனைத்து தீர்க்கதரிசிகளின் மையமான செய்தி - தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை நியாயந்தீர்க்கிறார் üஉயிரோடிருக்கும், இறந்தவர்களுக்கும், அவரை விசுவாசிக்கிற எவரும், எஸ்üஅவரது பெயர் மூலம் மன்னிப்பு!

மத்திய சத்தியம்

இயேசுவின் ஜீவன் லூக்கா எழுதியதுüஅவர், வானத்தில் ஏறினார் முன், மத்திய ஜிüஅவரது செய்தி ltigkeit சொல்கிறார்: "அப்பொழுது அவர்கள் புரிதலை அவர்கள் வேதவாக்கியங்களை அறிந்துகொள்ளும்படி எனவே, இவ்வாறு கிறிஸ்து பாடுபடவும் மற்றும் இறந்த மூன்றாம் நாள் உயரும் என்று எழுதப்பட்ட திறந்து, அவர்களை நோக்கி, மற்றும் போதித்தார் என்று அவர் சார்பாக பேருந்துகள் [மன்னிப்பு] கள் மன்னிப்புüஎல்லா மக்களிடையேயும். எருசலேமில் தொடங்குங்கள்üசாட்சிகளின் சாட்சிகள் "(லூக்கா 24,45-48).

இயேசு அவர்களுக்கு உணர்த்தியபோது வேதவாக்கியங்களின் உள்ளடக்கத்திலிருந்து அப்போஸ்தலர்கள் என்ன புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?ür திறந்தது? வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசுவின் கூற்றுப்படி, பழைய ஏற்பாட்டு எழுத்துக்களில் இருந்து புரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய மற்றும் மிக முக்கியமான உண்மை எது?

மூன்றாம் நாளில் கிறிஸ்து மரிப்பார், மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் என்றும், பாவ மன்னிப்புக்காகüஅவருடைய பெயரில் எல்லா மக்களுக்கும் பிரசங்கிக்கப்படுகிறார்!

"இரட்சிப்பு வேறேதும் இல்லை, பரலோகத்திற்குரிய பரமண்டலங்களிலிருக்கிற மனுஷருக்குக் கொடுக்கப்பட்டும் இல்லை, அவரைக் காப்பாற்றுவோம்" என்று பேதுரு பிரசங்கித்தார் (அப்போஸ்தலர் XX).

ஆனால் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் இன்னிட் சுவிசேஷம் என்ன? கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நற்செய்தியை இயேசு பிரசங்கித்தாரா? நாட்ürlich!

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் பவுல், பேதுரு, யோவான் ஆகியோரிடமிருந்து வேறுபடுகிறதா? üஇயேசு கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பைப் பற்றி பிரசங்கிக்கிறீர்களா? இல்லவே இல்லை!

தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது இரட்சிப்பு என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம். இரட்சிக்கப்பட்டு கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் நுழைவது ஒரேமாதிரியே! நித்திய ஜீவனைப் பெறுதல் இரட்சிப்பை அனுபவிப்பது போலவே உள்ளது, அல்லது இரட்சிப்பு என்பது கொடிய Süகைகளில்.

இயேசு வாழ்வில் - நித்திய ஜீவன். நித்திய ஜீவனின் மன்னிப்பு தேவைப்படுகிறதுüகைகளில். மற்றும் எஸ் மன்னிக்கவும்üஅல்லது நியாயப்பிரமாணம், இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் மட்டுமே தெரிகின்றது.

இயேசு நீதிபதியுடனும் இரட்சகராகவும் இருக்கிறார். அவர் ராஜ்யத்தின் அரசர். தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் நற்செய்தி. இயேசுவும் அவருடைய அப்போஸ்தலர்களும் ஒரே செய்தியைப் பிரசங்கித்தனர் - இயேசு கிறிஸ்து கடவுளுடைய குமாரன், இரட்சிப்பு, இரட்சிப்பு, நித்திய ஜீவன், கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்குள் நுழைவதற்கான ஒரே வழி.

ஒருவரின் புலன்களின் திறந்து (லூக்கா 24,45) அப்போஸ்தலர்கள் புரிந்துகொள்வதற்கு இயேசு, பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசனங்கள் புரிந்து கொள்ள திறந்து என்றால், அது தீர்க்கதரிசிகள் மத்திய செய்தி என்று இயேசு கிறிஸ்து (சட்டங்கள். 10,43) தெளிவாக உள்ளது.

தொடரலாம். யோவான் எழுதினார், "குமாரனில் விசுவாசிக்கிறவன் நித்தியஜீவனை உடையவனே; குமாரனைக் கீழ்ப்படுத்தாதவன் ஜீவனைக் காணமாட்டான்; தேவனுடைய கோபம் தப்பான். üஅவரைப் பற்றி "(ஜு 9). இது ஒரு தெளிவான மொழி!

இயேசு சொன்னார், "... நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான்." (ஜான். கடவுளுடைய வார்த்தையை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்üஇயேசு கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒருவன் பிதாவிடம் வர இயலாது, அல்லது கடவுளை அறிய முடியாது, நித்திய ஜீவனைச் சுதந்தரிக்கவோ, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வரவோ கூடாது.

கொலோசெயர் பவுலுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இவ்வாறு எழுதினார்: "மகிழ்ச்சியோடு பிதாவுக்கு நன்றி கூறுகிறார்üஒளியின் பரிசுத்தவான்களின் சுதந்தரத்திற்குச் செய்தார். அவர் நம்மை இருள் வல்லமையிலிருந்து காப்பாற்றியிருக்கிறார், தம்முடைய அன்பின் குமாரனாக நம்மைக் காப்பாற்றினார், அவற்றில் நமக்கு இரட்சிப்பு, பாவ மன்னிப்புü"(Col. 1,12-14).

பரிசுத்தவான்களின் பாரம்பரியம், ஒளியின் இராஜ்யம், குமாரனுடைய இராஜ்யம், இரட்சிப்பு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றை கவனியுங்கள்.üநற்செய்தி வாசகம், சுவிசேஷம் என்ற வார்த்தையின் ஒரு இசைவான ஆடைகளை ஐக்கியப்படுத்துவதற்கு.

வசனம் XX ல், பவுல் "கொலோசெயருடைய [கிறிஸ்துவின்] விசுவாசத்தையும், இயேசு கிறிஸ்துவின் எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கு உண்டான அன்பையும்" பற்றி பேசுகிறார். விசுவாசமும் அன்பும் "நம்பிக்கையிலிருந்து ..." என்று அவர் எழுதுகிறார்üபரலோகத்தில் நீங்கள் தயாராக r. அவளிடமிருந்து நீங்கள் உண்மையை சொல், நீங்கள் வந்துவிட்டது என்று ஸ்தோத்திர ... "மூலம் முன் கேட்டேன் (5-6 வசனம்). மீண்டும், கீழ்ப்படிந்து மூலம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நித்திய இரட்சிப்பின் நம்பிக்கை மையமானது இயேசு கிறிஸ்து, நாம் மீட்கப்பட்டு வருகின்றன இதன் மூலம் தேவனுடைய மகன்.

இல் 21 பாலின் மூலம் வசனம் 23 தொடர்கிறது, "ஒருமுறை விலகி இருந்து உங்கள் தீய படைப்புகளில் எதிரிகள், அவர் இப்போது, எனது உடலை மரணம் மூலம் சமரசம் அவர் நீங்கள் பரிசுத்த மற்றும் உத்தமனும் களங்கமற்ற அவனுக்கு முன்பாகத் முன்வைக்க என்று யார் கூட நீங்கள்; என்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பீர்கள், நிறுவப்பட்டதுüநீங்கள் உறுதியாகவும் உறுதியாகவும் இருங்கள், நீங்கள் கேட்ட சுவிஷேசத்தின் நம்பிக்கையிலிருந்து விலகி, பரலோகத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பிரசங்கிக்கவும் கூடாது. நான் பவுலுடைய ஊழியக்காரனாகிறேன். "

வசனங்கள் 25 மூலம் 29, பால் சுவிஷேசம் உரையாற்ற தொடர்கிறது, அதன் அமைச்சகம் அவர் அமைக்க, மற்றும் அவரது விற்பனை விற்கüமுடிவடைகிறது. அவர் இவ்வாறு எழுதினார்: "நீங்கள் [சமூகம்) வேலைக்காரன் நான் எந்த கடவுள் நான் நினைப்பது அவரது வார்த்தை ஏராளமாக, வயது தலைமுறைகள் இருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது எந்த அதாவது மர்மம் போதிக்க வேண்டும் என்று எனக்குக் கொடுத்த அமைச்சகம் மூலம் மாறிவிட்டன, ஆனால் இப்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டுவிட்டன வருகிறது தேவன் தம்முடைய உங்களதும் கிறிஸ்துவின் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உள்ளது புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த மர்மம் மகிமையான செல்வம் என்ன தெரியப்படுத்தச் அவரது ஞானிகள் Verk.üஎல்லா மனுஷரும் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை முழுமையடையச் செய்யும்படியாக, எல்லா மனுஷரும் பிரசங்கிக்கவும் புத்திசொல்லவும், சகல ஞானத்தோடும் எல்லா மனுஷருக்கும் கற்பிக்கக்கடவோம். டிஏஎஃப்üRMüநான் தூரமாயிருந்தேன், எனக்கு வல்லமையுள்ளவனுடைய வல்லமையிலே போராடுகிறேன் என்றான்.

என்ன சுவிசேஷம் உள்ளது

முழு சுவிசேஷமும் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றியது. அது வாழ்க்கை நீதிபதி மற்றும் மரணத்தின் (3,18. டிம். 2), அவரது அடையாளம் மற்றும் தேவனுடைய ஒரு மகன் (யோ. 4,1) பணியாற்றியதற்காக பற்றி போது கிறிஸ்து (சட்டங்கள். 17,3), சேவியர் (2. டிம். 1, 10) போன்ற , பிரதான ஆசாரியராக (எபிரெயம் 4,14), எஃப்ü(XX, ஜுலாக்), கிங்ஸ் ஆஃப் கிங்ஸ் மற்றும் லார்ட்ஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் (ரெவ். 1, 2,1), பலü(ரோமன் 8,29), ஒரு நண்பராக (ஜோகோ.

இது நம் ஆன்மாக்களின் மேய்ப்பராக அவரைப் பற்றியது (1, Petr. 2,25), கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி, இது எஸ்üஉலகத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது (ஜொüஆர் எங்களுக்கு ஒரு பிரதிபலிப்பு போன்ற தியாகம் பாஸ்ஓவர் (1. கொ. 5,7), தேவாலயத்தின் தலைவர் மற்றும் ஆரம்பத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளுக்கும் அனைத்து உருவாக்கம் (கலோனல் 1,15) முந்தின பேறுமானவர், மற்றும் இறந்த இருந்து தலைமகன் (18 வசனம்), தேவனுடைய மகிமை மற்றும் வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் (யோ. 1,3) தனது இயல்பு (எபி. 11,27) தந்தை (மத். 14,6) ஒரு வெளிப்படுத்துபவனாகவும் போன்ற படத்தை போது டிür (Joh.10,7).

சுவிசேஷம் நம்முடைய விசுவாசத்தின் தொடக்கமாகவும் முடிப்பவனாகவும் கிறிஸ்துவைப் பற்றியது (எபி üஅடிக்கல்லாக மகன் (எரே. 3,14) முதலாவது மற்றும் கடைசி, தொடக்கத்திலும் முடிவிலும். (ரெவ் 22,13) கடவுள். (ரெவ் 23,5) உருவாக்கம், பற்றி (1. Petr. 2,6), கடவுளின் பலம் வாய்ந்த மற்றும் கடவுளின் ஞானம் (1, Cor. XX), Erw எனüஅனைத்து நாடுகளும் (Hag 2,7).

அது கிறிஸ்து உண்மையும் சத்தியமும் சாட்சி. (ரெவ் 3,14), எல்லாவற்றையும் வாரிசு (எபி. 1,2), இரட்சிப்பின் கொம்பு (லூக். 1,69), உலகின் ஒளி (Joh.8,12), (வாழும் ரொட்டி பற்றி தான் ((யோ. 6,51), ஜெஸ்ஸி (ஏசா. 11,10 வேர்), எங்கள் இரட்சிப்பின் (லூக். 2,30) நீதியின் நேரம் சூரியன். 3,20), வாழ்க்கை 1 வார்த்தை. யோவா. 1, 1), மோட்டார் பயன்படுத்தப்படும் இது உயிர்த்தெழுதல் பற்றியும் மூலம் கடவுளின் மகன் (ரோம் 1,4.) - மற்றும் பல.

பவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: "ஒருவரையொருவர் தரித்துக்கொள்ளுகிறவனைப்பார்க்கிலும் வேறொரு காரணமும் இல்லை, இயேசு யார்?" (1, Cor. XX). இயேசு கிறிஸ்து லின்க்ஸ்பின், மத்திய மையம், சுவிசேஷத்தின் அடித்தளம். பைபிளை முரண்படாத விதத்தில் வேறு எதையாவது பிரசங்கிக்க முடியும்?

அந்த நேரத்தில் இயேசு F.üயூதர்கள் hrern, "மறைநூல் நீங்கள் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு என்று ஏனெனில்: அவர்கள் என்னை சாட்சி அவை உள்ளன, ஆனால் நீங்கள் வாழ்க்கை என்று எனக்கு வர மாட்டேன்." (யோவான் 5,39- 40).

இரட்சிப்பின் செய்தி

கிரிஸ்துவர் விற்க செய்திüஅழைக்கப்பட்டவர்கள், இரட்சிப்பு என்பது, அதாவது, கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் நித்திய ஜீவனைப் பற்றியது. நித்திய இரட்சிப்பு அல்லது தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரே உண்மையான டி மூலம் மட்டுமே அடைந்து கொள்ள முடியும்üஒரே உண்மையான வழி - இயேசு கிறிஸ்து. அவர் அந்த ராஜ்யத்தின் அரசன்.

ஜான் எழுதினார், "குமாரனை மறுதலிக்கிறவன் பிதாவைக் காணவில்லை; குமாரனை அறிக்கைபண்ணுகிறவன் பிதாவை ஏற்றுக்கொள்கிறான்" (1, Jn XX). அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு இவ்வாறு எழுதினார்: "தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் நடுவே ஒரு தேவனும் ஒருவன் நடுவே இருக்கிறவனும்,üஇந்த அனைத்து அவரது நாள் பிரசங்கிக்கப்படும் என்று இரட்சிப்பின் வழங்க "(டி.ஜே. XX: 1- XX).

எபிரேயர் 2,3 நாம் எச்சரிக்கிறார்: '... நாம் இறைவனின் பிரசங்க தொடங்கியது கேட்டவன் அந்த மூலம் எங்களை உறுதி செய்யப்பட்டது என்பது மிகவும் சிறப்பாகும் இரட்சிப்பின் புறக்கணித்தால் நாங்கள் எப்படி தப்பிக்க வேண்டும்? " இரட்சிப்பின் செய்தி இயேசு முதல் தன்னை மூலம் Verk இருந்ததுüபிதாவிடமிருந்து இயேசுவின் சொந்த செய்தி இதுதான்.

ஜான் கடவுள் என்ன எழுதினார் üஅவருடைய குமாரனைப்பற்றிய சாட்சியம்: "தேவன் நமக்கு நித்தியஜீவனைத் தந்திருக்கிறார், அவருடைய ஜீவன் நித்தியஜீவன். குமாரனாலன்றி ஜீவன் உண்டு; எவனும் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் இல்லை "(1, ஜாக்.

ஜான் ஜான் மாதம் முதல் ஜான் வரை, ஜான் மீண்டும் மகன் ஒதுக்கப்படும் எடை வலியுறுத்துகிறது: "பிதா நியாயம் இல்லை, ஆனால் மகன் அனைத்து தீர்ப்பு உள்ளது üஅவர்கள் எல்லாரும் பிதாவை மகிமைப்படுத்துகிறதினாலே அவரை மகிமைப்படுத்துவார். குமாரனைக் கனம்பண்ணாதவன் அவரை அனுப்பின பிதாவை மகிமைப்படுத்தமாட்டான். "எனவே திருச்சபை அப்படியே தொடர்ந்து பிரசங்கிக்கின்றது üஇயேசு கிறிஸ்து பற்றி! ஏசாயா, தீர்க்கதரிசனமாக: (. உள்ளதா 28 16 ZB) "எனவே கலைமான் கூறுகின்றார் இதோ, நான் சீயோன் ஒரு கல்லை வைத்து ஒரு முயற்சி கல், நம்பும் வெட்கப்படுவதில்லை; ஒரு விலைமதிப்பற்ற அடித்தளமாக அடிப்படை எவரும் இடுகின்றன.".

இயேசு கிறிஸ்துவில் நாம் அழைக்கப்படுகிற புதிய வாழ்க்கையில் நாம் நடப்பதைப் போல, நம்முடைய நன்மைக்காகவும், மகிமையுடனும் வல்லமையுடனும் திரும்பி வருவதற்கான அன்றாட நம்பிக்கையை நாம் நம்புகிறோம், நம்பிக்கையிலும் நம்பிக்கையிலும் நம் நித்திய சுதந்தரத்தினால் மகிழ்ச்சியடைய முடியும்.

எதிர்காலத்தில் வாழ இப்போது ஒரு அழைப்பு

யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்ட பின்பு, இயேசு கலிலேயாவுக்கு வந்து, தேவனுடைய சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து: "காலம் நிறைவேறிற்று" என்றார்.üதேவனுடைய ராஜ்யம் வந்தது. சுவிசேஷத்தில் விசுவாசம் [மனந்திரும்பி] விசுவாசிக்கிறீர்களே! "(மாற்கு நூல்: 29-29).

இயேசு கொண்டு வந்த இந்த நற்செய்தி "நற்செய்தி" - வாழ்க்கையை மாற்றும் மற்றும் மாற்றும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த செய்தி. சுவிசேஷம் üBerfüமட்டும் கேட்கிறது மற்றும் மாற்றுகிறது, ஆனால் இறுதியில் அனைத்து சிறந்தüஅவரை மறுக்காதபடி செய்யுங்கள்überstehen.

சுவிசேஷம் "விசுவாசிக்கிற யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிற கடவுளின் வல்லமை" (ரோமர் 9: 9). சுவிசேஷம் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ நம்மை அழைக்கிறதுüவழிவகுக்கும். கிறிஸ்துவின் மறுபிறப்பை நம்மிடம் கொண்டுவருவதற்கான சுதந்தரம் நமக்குக் காத்திருக்கிறது என்று நற்செய்தி உள்ளது. அது ஏற்கனவே நம்மால் முடியும் என்று ஒரு ஊக்கமளிக்கும் ஆன்மீக உண்மைக்கு அழைப்பு ஆகும்.

பவுல் ஸ்தோத்திர "கிறிஸ்துவின் ஸ்தோத்திர" (நான் கொ 1 9 .. 12), "தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை" (ரோம் 15. 16) மற்றும் "சமாதான நற்செய்தி" (எபே 6. 15) என்று அழைக்கிறது. இயேசு தொடங்கி J தொடங்குகிறதுüகிறிஸ்துவின் முதல் வருகையின் உலகளாவிய முக்கியத்துவத்தை மையமாகக் கொண்டு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை யோசிக்க மறுக்கிறது.

இயேசு யார் üபற்றி யூதேயா கலிலேயா தூசி நிறைந்த சாலைகள் நடந்து, எனவே பவுல் தேவனுடைய (கலோனல் 2. 10) "அனைத்து நகராட்சி மற்றும் சக்தி தலைவர்" வலது கை இருக்கையில் அமர்ந்து கொள்வர் யார் இப்போது உயர்ந்துள்ளது கிறிஸ்து, கற்பிக்கிறது.

பால் படி, இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் சுவிசேஷத்தில் "முதலாவது"; அவர்கள் schlüகடவுளின் திட்டத்தில் முக்கிய நிகழ்வுகள் (1, Cor. XX: 15-XX). சுவிசேஷம் நல்ல செய்தி füஏழைகளும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களும்ückten. கதை ஒரு இலக்கை கொண்டுள்ளது. இறுதியில், நீதி வெற்றி, சக்தி இல்லை.

துளையிடப்பட்ட கை உள்ளது üகவசமான முட்டாள் வெற்றி பெற்றது. தீய இராச்சியம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு வழிகாட்டுகிறது, கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கனவே பகுதியாக அனுபவித்து வருகின்ற காரிய ஒழுங்கு.

பவுல் சுவிசேஷத்தின் இந்த அம்சத்தை எதிர்த்தார்üகொலோசெயர் பற்றி: "மகிழ்ச்சியுடன் தந்தையின் தந்தையே நன்றிüஒளியின் பரிசுத்தவான்களின் சுதந்தரத்திற்குச் செய்தார். அவர் நம்மை இருள் வல்லமையிலிருந்து காப்பாற்றியிருக்கிறார், தம்முடைய அன்பின் குமாரனாக நம்மைக் காப்பாற்றினார், அவற்றில் நமக்கு இரட்சிப்பு, பாவ மன்னிப்புü"(Col. 1,12-14).

Füஎல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும், சுவிசேஷமும் தற்போதைய யதார்த்தமும்தான்üஎதிர்கால நம்பிக்கை. கர்த்தராகிய உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து üநேரம், விண்வெளி மற்றும் இங்கே கீழே நடக்கும் எல்லாம் போர் f உள்ளதுüகிறிஸ்தவர்கள். பரலோகத்திற்கு எழுப்பப்பட்டவர் சர்வவல்லமையுள்ள எஜமானர். (எபே. 3,20-21).

நற்செய்தியை இயேசு கிறிஸ்து தம் பூமிக்குரிய வாழ்வில் தடையாக இருக்கிறார் üகடந்துவிட்டது. கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்குள் கடும் வேறெந்த வழியும் இல்லை. ஆகையால், சுவிசேஷத்தை சுருக்கமான சுருக்கமாக பவுல் கொண்டு வர முடியும், "நான் அதை f என்று நினைத்தேன்üசிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. "(1, 2,2)

பெரிய தலைகீழ்

இயேசு கலிலேயாவில் தோன்றி சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தபோது, ​​அவர் ஒரு பதிலை எதிர்பார்க்கிறார். இன்று நம்மிடமிருந்து ஒரு பதிலை அவர் எதிர்பார்க்கிறார்.

ஆனால் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைவதற்கான இயேசுவின் அழைப்பிதழ் ஒரு வெற்றிடத்தில் இல்லை. இயேசு அழைக்கிறார்üரோமானிய ஆட்சியின் கீழான ஒரு நாட்டை உருவாக்கிய அற்புதமான அறிகுறிகளும் அதிசயங்களும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் சேர்ந்துகொண்டது.

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் அவர் என்னவெல்லாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்கு இதுவே ஒரு காரணம். இயேசுவின் காலத்தில் வாழ்ந்த யூதர்கள் ஒரு F க்கு காத்திருந்தனர்üதாவீதுக்கும் சாலொமோனின் மகிமைக்கும் தங்கள் ஜனத்தைத் திரும்ப அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்கள்üபரிந்துரைக்கிறேன். ஆனாப்ட் பண்டிதர் என்.டி. ரைட் எழுதுகையில், இயேசுவின் செய்தி "இரட்டையான புரட்சிகரமாக" இருந்தது. முதல், அவர் ஒரு பொதுவான எதிர்பார்ப்புகளை எடுத்துக்கொண்டார்üஅழுகும் சூப்பர்ஸ்டாத் ரோமன் யோக் w துரத்தüஅது முற்றிலும் வித்தியாசமாக மாறியது. அரசியல் விடுதலைக்காக ஆன்மீக இரட்சிப்பின் செய்தியை பரந்த நம்பிக்கையோடு செய்தார்: சுவிசேஷம்!

"கடவுளின் இராஜ்யம் வந்துவிட்டது, அவர் சொன்னார், ஆனால் நீங்கள் கற்பனை செய்ததல்ல இது" (NT ரைட், இயேசு யார் ?, பக்.

நற்செய்தியின் விளைவுகளால் இயேசு அதிர்ச்சி அடைந்தார். "ஆனால் முதல் யார் பலர் கடைசி மற்றும் கடைசி இருக்கும்" (மத்தேயு 19,30).

"அங்கே கூழாங்கல் மற்றும் பற்கள் சிதறடிக்கும்," என்று அவர் ஜெயிடம் சொன்னார்ü"நீங்கள் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, மற்றும் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் உள்ள எல்லா தீர்க்கதரிசிகளையும் பார்த்தால், அவற்றை வெளியேற்றினால்" (லூக். 13: 28).

பெரிய லாஸ்ட் சப்பர் F.üஎல்லோரும் அங்கு இருக்கிறார்கள் (லூக்கா XX-14,16). புறதேசத்தார் தேவனுடைய இராஜ்யத்துக்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். இரண்டாவதாக குறைவான புரட்சிகர இல்லை.

நாசரேத்திலிருந்து வந்த இந்த தீர்க்கதரிசி நிறைய நேரம் செலவழித்தார்ür உரிமையாளர்களாக இருக்க வேண்டும் - குஷ்டரோகிகளிடமிருந்து மற்றும் Krüபேராசை பிடித்த வரி வசூலிப்பாளர்களுக்கு - மற்றும் சில நேரங்களில் கூட füவெறுக்கப்படும் ரோமன் அன்டர்டர்ücker.

நற்செய்தியை இயேசு தம்முடைய நற்செய்தியின் எல்லா எதிர்பார்ப்புகளையும் முரண்பட்டார்ünger (லூக்கா 9,51-56). எதிர்காலத்தில் அவர்கள் எதிர்பார்த்த ராஜ்யம் அவருடைய ஊழியத்தில் ஏற்கனவே மாறும் என்று மீண்டும் மீண்டும் இயேசு சொன்னார். குறிப்பாக வியத்தகு எபிசோட் பிறகு, அவர் கூறினார்: "ஆனால் நான் கடவுளின் விரல் மூலம் தீய வெளியேற்றினால், கடவுளின் இராச்சியம் உங்களிடம் வந்துள்ளது" (லூக்கா XX). வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், இயேசுவின் வேலையை பார்த்தவர்கள் எதிர்காலத்தை அனுபவித்தனர். குறைந்தபட்சம் மூன்று வழிகளில் இயேசு வழக்கமான எதிர்பார்ப்புகளை தலைகீழாக மாற்றியது:

  1. ஏற்கெனவே குணமாக்கப்பட்ட கடவுளின் ஆட்சி - கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஒரு பரிசுத்த பரிசு என்று இயேசு நற்செய்தியைக் கற்பித்தார். எனவே இயேசு "கர்த்தருடைய கிருபையின் ஆண்டு" (லூக்கா, ஏசாயா, ஏசாயா XX-4,19) என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் ராஜ்யத்திற்கு "ஒப்புக்கொண்டது" எம்üமோசமான மற்றும் ஏற்றப்பட்ட, ஏழை மற்றும் பிச்சைக்காரர்கள், தவறுதலாக குழந்தைகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள், சுவிசேஷமானவர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் வெளிநாட்டவர். எஃப்üஅவர் கருப்பு செம்மறி மற்றும் இழந்த ஆடுகளுக்கு ஒரு மேய்ப்பராக அறிவித்தார்.
  2. இயேசுவின் நற்செய்தி füஉண்மை மனந்திரும்புதலின் வேதனையான சுத்திகரிப்பு மூலம் கடவுளிடம் திரும்ப தயாராக இருந்தவர்கள் அங்கு இருந்தார்கள். இந்த உண்மையுள்ள மனந்திரும்புதல் எஸ்üஇயக்கம் Wüகடவுள் ஒரு பெரிய ஆகü"கடவுள்: அவரது அலையும் மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் அடிவானத்தில் ஸ்கேன் யார் என்றும் அவர்" இன்னும் தொலைவில் "இருக்கும் போது அந்தப் படத்தைப் பார்க்கும் Gigen தந்தைக்காக (. லூக்கா 15,20) நற்செய்தியின் நதி நல்ல செய்தி இதயத்தில் இருந்து என்கிறார் அந்த அனைவருக்கும் பொருள் என்னுடையதுüஇரக்கமுள்ள "(Luk 18,13) மற்றும் உண்மையுடன் கடவுளுடன் செல்ல வேண்டும் என்று அர்த்தம்üஒரு விசாரணை உதவி w கண்டுபிடிக்கüபரிந்துரைக்கிறேன். எப்போதும், "கேளுங்கள், உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள், நீங்கள் கண்டடைவீர்கள்: தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்" (லூக்கா நற்செய்தி). எஃப்üவிசுவாசிகளும் உலகின் வழிகளில் இருந்து விலகிப்போனவர்களுமாவர், அவர்கள் கேட்கக்கூடிய சிறந்த செய்தி இதுதான்.
  3. இயேசுவின் சுவிசேஷம் இயேசு சொன்ன ராஜ்யத்தின் வெற்றியை எதுவும் தடுக்கமுடியாது என்பதையும், அது எதிர்பார்த்திருந்தாலும் கூட. இந்த இராச்சியம் wüகடுமையான, இரக்கமற்ற எதிர்ப்பு, ஆனால் இறுதியில் wüஉள்ளே போடு übernatüசக்தி மற்றும் பெருமை வெற்றி. கிறிஸ்து தனது ஜேüngern: "மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமை வரும், அவருடனான அனைத்து தேவதூதர்கள் போது, தமது மகிமையுள்ள சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து, மற்றும் அனைத்து ஜாதிகளும் அவருக்கு முன்பாக கூடி வேண்டும், அவர் ஒரு மேய்க்கும் ஆடுகள் பிரிக்கிறது மற்றொரு இருந்து ஒரு மற்றவரைப் பிரித்து வைக்கும். ஆடுகளிலிருந்து "(மாட். 25,31-32).

எனவே இயேசுவின் நற்செய்தி "ஏற்கெனவே" மற்றும் "இன்னும் இல்லை" இடையே ஒரு மாபெரும் அழுத்தமாக இருந்தது. ராஜ்யத்தின் ஸ்தோத்திர ஏற்கனவே இப்போது இருந்த எந்த தேவனுடைய ஆட்சி குறிப்பிட்டிருந்தார் - "குருட்டு பார்க்க மற்றும் நொண்டி நடக்கிறார்கள், குஷ்டரோகிகள் தூய்மையாக்கப்படுகின்றன காது கேளாதோர் கேட்கின்றனர் இறந்த எழுப்பப்படடு ஏழை சுவிசேஷ" (மாட் 11,5.). ஆனால் ராஜ்யம் "முழுமையாய் இருக்கவில்லை" என்ற அர்த்தத்தில் இருந்ததுüஇன்னும் வர வேண்டும். நற்செய்தியைப் புரிந்து கொள்வதன் பொருள் என்னவென்றால், இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்: ஒருபுறம், அவருடைய மக்களிலேயே வாழ்ந்து வரும் ராஜாவின் வாக்குறுதியும், மறுபுறம், அவரது வியத்தகு வருமானமும்.

உங்கள் இரட்சிப்பின் நற்செய்தி

இடைக்காலத்தின் முதல் நூற்றாண்டின் மிகவும் விளைவிக்கப்பட்ட கிரேக்க-ரோமன் உலக சிறிய யூதேயா மூலம் அதன் பரவல், - மதபோதகராக பவுல் நற்செய்தி இரண்டாவது பெரிய நடவடிக்கை தூண்ட உதவியது. மாற்றப்பட்ட கிறிஸ்தவ துன்புறுத்தலால் பவுல், அன்றாட வாழ்க்கையின் முகமூடியைப் பயன்படுத்தி சுவிசேஷத்தின் கண்களைப் பிரகாசிக்கிறார். மகிமைப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்துவை அவர் புகழ்ந்துகொள்கையில், சுவிசேஷத்தின் நடைமுறை விளைவுகளோடு அவர் அக்கறை காட்டுகிறார்.

பிற்போக்குத்தன எதிர்ப்பின் மத்தியிலும், பவுல் மற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயேசுவின் வாழ்க்கை, இறப்பு மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மூர்க்கத்தனமான முக்கியத்துவத்தை தெரிவிக்கிறார்:

"கூட நீங்கள் ஒருமுறை கைவிடப்பட்டது இருந்தன மற்றும் உங்கள் தீய படைப்புகளில் எதிரிகள், அவர் இப்போது, எனது உடலை மரணம் மூலம் சமரசம் அவர் நீங்கள் பரிசுத்த மற்றும் குற்றமற்ற, அவனுக்கு முன்பாகத் களங்கமற்ற முன்வைக்க என்று யார் நீங்கள் நம்பிக்கை தொடர்ந்தால், நிறுவப்பட்டது மற்றும் நிறுவனம் நீங்கள் கேட்டு எந்த பரலோகத்தில் கீழ் ஒவ்வொரு படைப்பை போதித்தார் இது ஸ்தோத்திர நம்பிக்கையில் இருந்து விலகாமல். நான் அவரது வேலைக்காரன், பால், மாறிவிட்டன. "(கலோனல் 1,21-23).

ஒருமைப்படுத்திய. குறைபாடற்ற. கிரேஸ். மீட்பு. மன்னிப்பு. மற்றும் எதிர்காலத்தில், ஆனால் இங்கே மற்றும் இப்போது. இது பவுலின் சுவிசேஷம்.

உயிர்த்தெழுதல், சினோபாட்டிக்ஸ் மற்றும் ஜான் அவர்களின் வாசகர்களை ஓட்டிய உச்சகட்டம் (Jn 20,31) கிரிஸ்துவர் தினசரி வாழ்க்கை சுவிசேஷத்தின் உள் சக்தி வெளியிடுகிறது. கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் சுவிசேஷத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே, பவுல் போதிக்கும் போதெல்லாம், யூதேயாவிலுள்ள அந்த சம்பவங்கள் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் நம்பிக்கை அளிக்கின்றன:

"... நான் நற்செய்தியை வெட்கப்படுவதில்லை; ஏனென்றால், விசுவாசம் கொண்ட அனைவருக்கும் யூதருக்கும், கிரேக்கருக்கும் ஆசீர்வாதம் அளிக்கும் கடவுளின் வல்லமை அது. அதில் விசுவாசத்தில் விசுவாசம் இருந்து வரும் கடவுளுக்கு முன்பாக நீதியின் வெளிப்படுத்துகிறது ... "(ரோமர் 1,16-17).

அப்போஸ்தலன் யோவான் மற்றொரு பரிமாணத்தை சுவிசேஷத்தை வளப்படுத்துகிறார். அது எப்படி இயேசுவை "ஜேüஅவர் நேசித்த nger, "(Joh.19,26), ஒரு மேய்ப்பன், தங்கள் கவலைகள் மற்றும் அச்சத்தை உள்ளவர்களுக்கு ஒரு ஆழமான காதல் ஒரு தேவாலயத் தலைவரான இதயத்தில் ஒரு மனிதனின் அவருக்கு நினைவுபடுத்த.

"வேறு அநேக அற்புதங்களையும் உண்மையிலேயே இந்த புத்தகத்தில் எழுதவில்லை என்று அவரது சீடர்கள் இயேசு செய்தார். ஆனால் இந்த நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து, தேவனுடைய குமாரன், என்று நான் நம்புகிறேன் என்று எழுதப்பட்டதாகவும், நீங்கள் அவரது பெயரில் நம்பிக்கை வாழ்க்கை மூலம் இருக்கலாம் என்று "(ஜொ.

நற்செய்தியைப் பற்றிய யோவானின் குறிப்பானது, "விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் ஜீவனை அடையும்படிக்கு" என குறிப்பிடத்தக்க அறிக்கையில் உள்ளது.

ஜான் அற்புதமாக நற்செய்தி மற்றொரு அம்சம் தெரிவிக்கிறது: இயேசு கிறிஸ்து மிக பெரிய தனிப்பட்ட நெருங்கிய நேரம். ஜான் தனிப்பட்ட முறையில் வாழ்ந்து வருகிறார், மேசியாவின் வருகைக்கு சேவை செய்கிறார்.

ஒரு தனிப்பட்ட சுவிசேஷம்

ஜான்ஸ் நற்செய்தி நாம் ஒரு கிறிஸ்து சந்திக்கும்போது, ஒரு சக்திவாய்ந்த பொது போதகர் (யோ. 7,37-46) இருந்தது. இயேசு சூடான மற்றும் விருந்தோம்பல் பார்க்கிறோம். அவரது அழைப்பிதழிலிருந்து "வந்து பாருங்கள்!" இடத்தில் (யோ. 1,39) சந்தேகிப்பது தாமஸ், அவரது கைகள் (யோ. 20,27) காயங்களை தனது விரல், ஒரு மறக்க முடியாத வழியில் இங்கே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது சவால் வரை, இறைச்சி மற்றும் நாங்கள் (யோ. 1,14) .ஆவார்.

மக்கள் அவருடன் வரவேற்பு பெற்றனர், அவருடன் அவருடன் ஒரு உற்சாகமான பரிமாற்றம் இருந்ததை இயேசு உணர்ந்தார் (யோவா. அவர்கள் ஒரே தட்டிலிருந்து சாப்பிட்டு சாப்பிடுவதைப் பார்த்து அவர்கள் பொய் சொன்னார்கள் (யோவா.

அவர்கள் நெஞ்சார அவர்கள் அவரைக் கண்டு, ஒன்றாக அவர் தன்னை வறுத்த இருந்தது மீன் சாப்பிட செய்வதற்காக கறிக்கு நீந்தினர் என்று அவனை நேசித்தேன் (யோ. 21,7-14).

ஜான் நற்செய்தி நற்செய்தி இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவரது உதாரணமாக நாம் அவரை (யோ. 10,10) மூலம் பெறும் நித்திய வாழ்க்கை சுற்றியே என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க இது போதாது என்று நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. நாங்கள் அதை வாழ வேண்டும். அப்போஸ்தலன் யோவான் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார்: கடவுளுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றிய நற்செய்தியை நம்முடன் பகிர்ந்துகொள்வதன் மூலம் நம்மால் மற்றவர்கள் வெற்றி பெற முடியும். இந்த நன்கு (யோ. 4,27-30) இயேசு கிறிஸ்து சந்தித்த சமாரிடன் பெண் நடந்தது, மற்றும் மேரி மண்டலா (யோ. 20,10-18).

லாசருவின் கல்லறையினருகே அழுதுகொண்டிருந்தவர், தாழ்மையுள்ள ஊழியராகிய தம் சீடருக்கு எபிரெயருக்கு போதித்தார்üகழுவி, இன்று வாழ்கிறது. அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வீட்டிற்குள் தம்முடைய பிரசன்னத்தைக் கொடுக்கிறார்:

"என்னை நேசிக்கிற எவனும் என் வசனத்தைக் கைக்கொள்ளுவான், என் தகப்பன் அவனை நேசிப்பான்; நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து, அவனோடே வாசம்பண்ணுவோம். உன் இருதயத்தை மயக்கி,üபயப்படாதே "(Jn XX, 14,23).

இயேசு இன்று பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் தமது மக்களை வழிநடத்துவார். அவரது அழைப்பிதழ் எப்பொழுதும் தனிப்பட்ட மற்றும் ஊக்கமளிக்கிறது: "வந்து பார்!" (யோஹு.

கடவுளின் உலகளாவிய சர்ச்சின் சிற்றேடு


PDFநற்செய்தி - நற்செய்தி!