நற்செய்தி - நற்செய்தி!

சுவிசேஷம் நல்ல செய்தி அனைவருக்கும் சரியான மற்றும் தவறான யோசனை உள்ளது, அனைவருக்கும் ஏற்கனவே ஏதாவது தவறு செய்திருக்கிறது - அவருடைய சொந்த யோசனை கூட. "தவறான மனிதர்" என்று நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு பழமொழி கூறுகிறது. எல்லோரும் ஒருமுறை ஒரு நண்பரை ஏமாற்றி, ஒரு வாக்குறுதியை உடைத்து, வேறு ஒருவரின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தியுள்ளனர். எல்லோரும் குற்றத்தை அறிந்திருக்கிறார்கள்.

ஆகையால் தேவனுடன் ஒன்றும் செய்ய விரும்புவதில்லை. ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு நாள் அவர்களுக்கு தேவையில்லை, ஏனென்றால் கடவுளுக்கு முன்பாக ஒரு தெளிவான மனசாட்சியுடன் நிற்க முடியாது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் வெட்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் குற்றவாளிகள்.

அவர்களின் கடன் எப்படி மீட்கப்படும்? நனவை சுத்தப்படுத்துவது எப்படி? "மன்னிப்பு என்பது தெய்வீகமானது" என்பதாகும். கடவுள் தன்னை மன்னிக்கிறார்.

பலர் இதைப் பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் தங்கள் இறைவனைத் தெரிந்துகொள்ளத் தெய்வீகமானவர் என்று அவர்கள் நம்பவில்லை ü மன்னிக்கவும். நீங்கள் இன்னும் குற்றவாளியாக உணர்கிறீர்கள். அவர்கள் கடவுளின் தோற்றத்தையும், நியாயத்தீர்ப்பு நாளையும் இன்னும் அஞ்சுகின்றனர்.

ஆனால் இயேசு முன்னிலையில் - இயேசு கிறிஸ்துவின் நபரில் தோன்றினார். அவர் கண்டனம் செய்ய வந்தார், ஆனால் காப்பாற்றினார். அவர் மன்னிப்பு ஒரு செய்தியை கொண்டு நாம் மன்னிப்பு என்று உறுதி செய்ய ஒரு சிலுவையில் இறந்தார்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தி, சிலுவையின் செய்தியை, குற்றவாளியாக உணர்கிறவர்களுக்கு நல்ல செய்தி. தெய்வீக மனிதராகிய இயேசு, நம் தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை விசுவாசிப்பதற்கு தாழ்மையுள்ளவர்கள் அனைவரும் மன்னிக்கப்படுவார்கள்.

இந்த நற்செய்தி நமக்குத் தேவை. கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி மன அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தனிப்பட்ட வெற்றியையும் தருகிறது. உண்மையான நற்செய்தி, நற்செய்தி, கிறிஸ்து பிரசங்கித்த நற்செய்தி. இதே நற்செய்தியை அப்போஸ்தலர்களும் பிரசங்கித்தார்கள்: சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து (1 கொரி. 2,2), கிறிஸ்தவர்களில் இயேசு கிறிஸ்து, மகிமையின் நம்பிக்கை (கொலோ. 1,27), மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுதல், மனிதகுலத்திற்கான நம்பிக்கை மற்றும் இரட்சிப்பின் செய்தி தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நற்செய்தி.

இந்தச் செய்தியை விற்க கடவுள் தம் சபையை நியமித்திருக்கிறார் ü பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பணியை நிறைவேற்றுவார். கொரிந்தியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பவுல் இயேசு தம்முடைய சபைக்கு அளித்த நற்செய்தியை விவரிக்கிறார்: «ஆனால் நான், பிர. ü நற்செய்தி அழைக்கப்படும், நான் உங்களுக்கு போதித்தார் மேலும் நீங்கள் பெற்ற, இது நிற்கிறது, மேலும் நீங்கள் உரையுடன் நான் அந்த ஒழிய, உங்களுக்குப் பிரசங்கித்ததினாலே விரைவாக நடத்த வேண்டும் அது இரட்சிக்கப்படுவான் தங்கள் வீணாக விசுவாசம் வந்திருக்கிறது. நான் முதலில் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன நான் பெற்றார் என்ன: என்று கிறிஸ்து எங்கள் எஸ் ü எழுத்துக்களுக்குப் பிறகு இறந்தார்; அவர் புதைக்கப்பட்டிருந்ததையும், வேதவாக்கியங்களின் மூன்றாம் நாளிலே உயிர்த்தெழுந்ததையும் கண்டார். மேலும் அவர் கேபாவுக்குத் தோன்றி, பன்னிரண்டு பேர்வழிகளுக்குப் போதித்தார். அதற்குப் பிறகு அவர் F க்கும் அதிகமாக தோன்றினார் ü ஐநூறு ü ஒரு காலத்தில், அவற்றில் பெரும்பாலானவை இதுவரை இருந்தன, ஆனால் சிலவும் தூங்கிவிட்டன. பின்னர் அவர் யாக்கோபுக்கும், அப்போஸ்தலர்களுக்கும் தோன்றினார்; முடிவில், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அது முன்கூட்டியே பிறந்ததைப் போலவே, அவரும் எனக்குத் தோன்றினார் " (1 கொரி. 15,1: 8 எபெர்பெல்ட் பைபிள்).

பவுல், "எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக" வேதவாக்கியங்களின்படி இயேசு மேசியா அல்லது கிறிஸ்து என்று கூறுகிறார் ü இறந்தார், புதைக்கப்பட்டார் மற்றும் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளார். கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலில் அநேகர் அதைக் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார்.

சுவிசேஷம் "நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள்" என்று பவுல் தெளிவுபடுத்துகிறார். பவுல் எதைப் பெற்றார், "எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக" மற்றவர்களிடமிருந்து எதைப் பெறுவது என்பது நம்முடைய இலக்காக இருக்க வேண்டும்.

பவுல் மற்றும் மற்ற அப்போஸ்தலர்களிடமிருந்து, குறிப்பாக, மற்றவர்கள் என்ன சொன்னார்கள், "கிறிஸ்து நம் குமாரர்களுக்காக ü எழுத்துக்களுக்குப் பிறகு இறந்தார்; மற்றும் அவர் புதைக்கப்பட்டார் மற்றும் வேதங்கள் பின்னர் மூன்றாம் நாள் எழுப்பப்பட்ட என்று ... ".

பைபிளின் மற்ற எல்லா போதனைகளும் இந்த அடிப்படை சத்தியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. கடவுளுடைய மகன் நம் எஜமானுக்கு மட்டுமே முடியும் ü நாம் இறந்து கொண்டிருக்கிறோம், ஏனென்றால் அவர் அவ்வாறு செய்தார், மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார், ஏனெனில் அவருடைய வருகைக்கும், நம்முடைய பாரம்பரியத்திற்கும், நித்திய ஜீவனுக்கும், நம்பிக்கையற்ற விசுவாசத்துடனும் நாம் எதிர்நோக்குகிறோம்.

ஆகையால், யோவான் இவ்வாறு எழுதினார்: "நாம் மனிதருக்கு சாட்சியாக இருந்தால், கடவுளின் சாட்சியம் மிகவும் பெரிதாக இருக்கிறது, ஏனெனில் அவர் தம்முடைய குமாரனுக்கு சாட்சி கொடுத்தார் என்பதற்கு இதுவே சாட்சி." தேவனுடைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் இந்த சாட்சியை உடையவனாயிருக்கிறான். கடவுள் அவரை நம்புகிறார் என்று நம்பவில்லை ü பொய்யன்; ஏனென்றால் தேவன் தம்முடைய குமாரன் கொடுத்த சாட்சியை அவன் விசுவாசிக்கவில்லை.

God கடவுள் நமக்கு நித்திய ஜீவனைக் கொடுத்தார் என்பதற்கான சாட்சியம் இதுதான், இந்த வாழ்க்கை அவருடைய மகனிடத்தில் உள்ளது. மகனைப் பெற்றவனுக்கு ஜீவன் உண்டு; தேவனுடைய குமாரனைப் பெறாதவனுக்கு ஜீவன் இல்லை " (1 யோவான் 5,9: 12).

இயேசு பிரசங்கித்த சுவிசேஷம்

சிலர், ü பைபிள் தீர்க்கதரிசனங்களில் வெப்பம், ஆனால் அவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கிறது, f ü இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் இரட்சிப்பு - பைபிள் மைய செய்திக்கு உத்வேகம்! கடவுள் கிறிஸ்தவர்களை எல்லாவற்றிற்கும் மிக அருமையானவர்களாக ஆக்கியிருக்கிறார், மேலும் மற்றவர்களுக்கு விற்க வேண்டுமென்று கட்டாயப்படுத்தினார் ü அதே போல் அவர்கள் இந்த பரிசு பெற முடியும்!

பீட்டர் நூற்றுக்கு கொர்னேலியஸ் அப்போஸ்தலர்கள் பணி விவரித்தார் போது, அவர் கூறியதாவது: "அவன் [இயேசு] எங்களுக்கு ஜனங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கவும் அவர் வாழ்க்கை மற்றும் அனைத்து இந்த சாட்சி இருந்து இறந்த தீர்ப்பு கடவுள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சாட்சி கட்டளையிட்டது. தீர்க்கதரிசிகள், அதாவது, அவரது பெயர் மூலம் எஸ் அவரை மன்னிப்பு உள்ள விசுவாசமாயிருப்பவன் எவனோ ü பெற வேண்டும் " (அப்போஸ்தலர் 10,42-43).

இது மிக முக்கியமான செய்தி; அப்போஸ்தலர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட நல்ல செய்தி அனைத்து தீர்க்கதரிசிகளின் மையமான செய்தி - தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை நியாயந்தீர்க்கிறார் ü உயிரோடிருக்கும், இறந்தவர்களுக்கும், அவரை விசுவாசிக்கிற எவரும், எஸ் ü அவரது பெயர் மூலம் மன்னிப்பு!

மத்திய சத்தியம்

இயேசுவின் ஜீவன் லூக்கா எழுதியது ü அவர், வானத்தில் ஏறினார் முன், மத்திய ஜி ü அவரது செய்தி ltigkeit சொல்கிறார்: "அப்பொழுது அவர்கள் புரிதலை அவர்கள் வேதவாக்கியங்களை அறிந்துகொள்ளும்படி எனவே, இவ்வாறு கிறிஸ்து பாடுபடவும் மற்றும் இறந்த மூன்றாம் நாள் உயரும் என்று எழுதப்பட்ட திறந்து, அவர்களை நோக்கி, மற்றும் போதித்தார் என்று அவர் சார்பாக பேருந்துகள் [மன்னிப்பு] கள் மன்னிப்பு ü எல்லா மக்களிடையேயும். எருசலேமில் தொடங்குங்கள் ü r சாட்சி " (லூக். 24,45-48).

இயேசு அவர்களுக்கு உணர்த்தியபோது வேதவாக்கியங்களின் உள்ளடக்கத்திலிருந்து அப்போஸ்தலர்கள் என்ன புரிந்துகொள்ள வேண்டும்? ü r திறந்தது? வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசுவின் கூற்றுப்படி, பழைய ஏற்பாட்டு எழுத்துக்களில் இருந்து புரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய மற்றும் மிக முக்கியமான உண்மை எது?

மூன்றாம் நாளில் கிறிஸ்து மரிப்பார், மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் என்றும், பாவ மன்னிப்புக்காக ü அவருடைய பெயரில் எல்லா மக்களுக்கும் பிரசங்கிக்கப்படுகிறார்!

"வேறொன்றிலும் இரட்சிப்பு இல்லை, பரலோகத்தின் கீழ் வேறு எந்த பெயரும் மனிதர்களுக்குக் கொடுக்கப்படவில்லை, இதன் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம்" என்று பேதுரு பிரசங்கித்தார் (அப்போஸ்தலர் 4,12).

ஆனால் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் இன்னிட் சுவிசேஷம் என்ன? கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நற்செய்தியை இயேசு பிரசங்கித்தாரா? நாட் ü rlich!

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் பவுல், பேதுரு, யோவான் ஆகியோரிடமிருந்து வேறுபடுகிறதா? ü இயேசு கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பைப் பற்றி பிரசங்கிக்கிறீர்களா? இல்லவே இல்லை!

தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது இரட்சிப்பு என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம். இரட்சிக்கப்பட்டு கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் நுழைவது ஒரேமாதிரியே! நித்திய ஜீவனைப் பெறுதல் இரட்சிப்பை அனுபவிப்பது போலவே உள்ளது, அல்லது இரட்சிப்பு என்பது கொடிய S ü கைகளில்.

இயேசு வாழ்வில் - நித்திய ஜீவன். நித்திய ஜீவனின் மன்னிப்பு தேவைப்படுகிறது ü கைகளில். மற்றும் எஸ் மன்னிக்கவும் ü அல்லது நியாயப்பிரமாணம், இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் மட்டுமே தெரிகின்றது.

இயேசு நீதிபதியுடனும் இரட்சகராகவும் இருக்கிறார். அவர் ராஜ்யத்தின் அரசர். தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் நற்செய்தி. இயேசுவும் அவருடைய அப்போஸ்தலர்களும் ஒரே செய்தியைப் பிரசங்கித்தனர் - இயேசு கிறிஸ்து கடவுளுடைய குமாரன், இரட்சிப்பு, இரட்சிப்பு, நித்திய ஜீவன், கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்குள் நுழைவதற்கான ஒரே வழி.

இயேசு அப்போஸ்தலர்களுக்கு புரிதலைத் திறந்ததைப் போலவே, பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களைப் புரிந்துகொள்ள புலன்கள் திறந்திருக்கும் போது (லூக்கா 24,45), தீர்க்கதரிசிகளின் மையச் செய்தி இயேசு கிறிஸ்துவும் என்பது தெளிவாகிறது (அப்போஸ்தலர் 10,43).

தொடரலாம். யோவான் எழுதினார், "குமாரனில் விசுவாசிக்கிறவன் நித்தியஜீவனை உடையவனே; குமாரனைக் கீழ்ப்படுத்தாதவன் ஜீவனைக் காணமாட்டான்; தேவனுடைய கோபம் தப்பான். ü அவருக்கு மேலே " (ஜோ. 3,36). அது ஒரு தெளிவான மொழி!

இயேசு சொன்னார்: "... நான் வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும்; பிதாவினிடத்தில் யாரும் வருவதில்லை" (ஜோ. 14,6). கடவுளுடைய வார்த்தையைப் பற்றி நாம் முற்றிலும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ü இயேசு கிறிஸ்து இல்லாமல் ஒருவன் பிதாவிடம் வர இயலாது, அல்லது கடவுளை அறிய முடியாது, நித்திய ஜீவனைச் சுதந்தரிக்கவோ, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வரவோ கூடாது.

கொலோசெயர் பவுலுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இவ்வாறு எழுதினார்: "மகிழ்ச்சியோடு பிதாவுக்கு நன்றி கூறுகிறார் ü ஒளியின் பரிசுத்தவான்களின் சுதந்தரத்திற்குச் செய்தார். அவர் நம்மை இருள் வல்லமையிலிருந்து காப்பாற்றியிருக்கிறார், தம்முடைய அன்பின் குமாரனாக நம்மைக் காப்பாற்றினார், அவற்றில் நமக்கு இரட்சிப்பு, பாவ மன்னிப்பு ü முனைகள் " (கொலோ 1,12-14).

பரிசுத்தவான்களின் பாரம்பரியம், ஒளியின் இராஜ்யம், குமாரனுடைய இராஜ்யம், இரட்சிப்பு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றை கவனியுங்கள். ü நற்செய்தி வாசகம், சுவிசேஷம் என்ற வார்த்தையின் ஒரு இசைவான ஆடைகளை ஐக்கியப்படுத்துவதற்கு.

வசனம் XX ல், பவுல் "கொலோசெயருடைய [கிறிஸ்துவின்] விசுவாசத்தையும், இயேசு கிறிஸ்துவின் எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கு உண்டான அன்பையும்" பற்றி பேசுகிறார். விசுவாசமும் அன்பும் "நம்பிக்கையிலிருந்து ..." என்று அவர் எழுதுகிறார் ü r பரலோகத்தில் உங்களுக்காக தயாராக உள்ளது. உங்களிடம் வந்த நற்செய்தி, சத்திய வார்த்தையின் மூலம் நீங்கள் முன்பு அவளைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ... " (வசனங்கள் 5-6). மறுபடியும், சுவிசேஷம் தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நித்திய இரட்சிப்பின் நம்பிக்கையின் மையமாக உள்ளது, இதன் மூலம் நாம் மீட்கப்பட்டோம்.

இல் 21 பாலின் மூலம் வசனம் 23 தொடர்கிறது, "ஒருமுறை விலகி இருந்து உங்கள் தீய படைப்புகளில் எதிரிகள், அவர் இப்போது, எனது உடலை மரணம் மூலம் சமரசம் அவர் நீங்கள் பரிசுத்த மற்றும் உத்தமனும் களங்கமற்ற அவனுக்கு முன்பாகத் முன்வைக்க என்று யார் கூட நீங்கள்; என்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பீர்கள், நிறுவப்பட்டது ü நீங்கள் உறுதியாகவும் உறுதியாகவும் இருங்கள், நீங்கள் கேட்ட சுவிஷேசத்தின் நம்பிக்கையிலிருந்து விலகி, பரலோகத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பிரசங்கிக்கவும் கூடாது. நான் பவுலுடைய ஊழியக்காரனாகிறேன். "

வசனங்கள் 25 மூலம் 29, பால் சுவிஷேசம் உரையாற்ற தொடர்கிறது, அதன் அமைச்சகம் அவர் அமைக்க, மற்றும் அவரது விற்பனை விற்க ü முடிவடைகிறது. அவர் இவ்வாறு எழுதினார்: "நீங்கள் [சமூகம்) வேலைக்காரன் நான் எந்த கடவுள் நான் நினைப்பது அவரது வார்த்தை ஏராளமாக, வயது தலைமுறைகள் இருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது எந்த அதாவது மர்மம் போதிக்க வேண்டும் என்று எனக்குக் கொடுத்த அமைச்சகம் மூலம் மாறிவிட்டன, ஆனால் இப்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டுவிட்டன வருகிறது தேவன் தம்முடைய உங்களதும் கிறிஸ்துவின் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உள்ளது புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த மர்மம் மகிமையான செல்வம் என்ன தெரியப்படுத்தச் அவரது ஞானிகள் Verk. ü எல்லா மனுஷரும் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை முழுமையடையச் செய்யும்படியாக, எல்லா மனுஷரும் பிரசங்கிக்கவும் புத்திசொல்லவும், சகல ஞானத்தோடும் எல்லா மனுஷருக்கும் கற்பிக்கக்கடவோம். டிஏஎஃப் ü RM ü நான் தூரமாயிருந்தேன், எனக்கு வல்லமையுள்ளவனுடைய வல்லமையிலே போராடுகிறேன் என்றான்.

என்ன சுவிசேஷம் உள்ளது

முழு நற்செய்தியும் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றியது. இது அவரது அடையாளத்தையும் கடவுளின் குமாரனாக அவர் செய்த வேலையையும் கையாள்கிறது (யோவான் 3,18), உயிருள்ளவர்களுக்கும் இறந்தவர்களுக்கும் நீதிபதியாக (2 தீமோ. 4,1) கிறிஸ்துவாக (அப்போஸ்தலர் 17,3), இரட்சகராக (2 தீமோ. 1, 10), பிரதான ஆசாரியராக (எபி. 4,14) எஃப் ü பேச்சாளர் (1 யோவான் 2,1), ராஜாக்களின் ராஜாவாகவும், ஆண்டவரின் ஆண்டவராகவும் (வெளி. 17, 14), பல Br ü Dern (ரோமர் 8,29), ஒரு நண்பராக (யோவான் 15,14: 15).

இது நம்முடைய ஆத்மாக்களின் மேய்ப்பராக அவரைப் பற்றியது (1. பெட்ர்.   2,25), கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி, இது எஸ் ü உலகத்திலிருந்து விலகிச் செல்கிறது (ஜோ. 1,29), எஃப் ü பாசல் ஆட்டுக்குட்டி எங்களுக்கு பலியிட்டது (1 கொரி. 5,7), கண்ணுக்குத் தெரியாத கடவுளின் உருவமாகவும், எல்லா படைப்புகளுக்கும் முன்பாக முதற்பேறாகவும் (கொலோ. 1,15), சமூகத்தின் தலைவராகவும், தொடக்கமாகவும், மரித்தோரிலிருந்து பிறந்த முதல்வராகவும் (வசனம் 18), கடவுளின் மகிமையின் பிரதிபலிப்பாகவும், அவருடைய இயல்பின் உருவமாகவும் (எபி. 1,3), பிதாவின் வெளிப்படுத்துபவராக (மத்தேயு 11,27), ஒரு வழியாக, உண்மை மற்றும் வாழ்க்கை (ஜோ. 14,6), டி ü r (யோவான் 10,7).

நற்செய்தி கிறிஸ்துவைப் பற்றியது, நம்முடைய விசுவாசத்தின் ஆரம்பம் மற்றும் நிறைவு (எபிரெயர் 12,2), ஆட்சியாளராக ü கடவுளின் படைப்பு பற்றி (வெளி. 3,14), முதல் மற்றும் கடைசி, ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு (வெளி 22,13), ஒரு முளை (எரே. 23,5), மூலையில் கல்லாக (1. பேதுரு 2,6), கடவுளின் வல்லமையாகவும் கடவுளின் ஞானமாகவும் (1 கொரி. 1,24), பெரியவராக ü எல்லா நாடுகளின் ஆசைகள் (ஹக். 2,7).

இது உண்மையுள்ள உண்மையான சாட்சியான கிறிஸ்துவைப் பற்றியது (வெளி. 3,14), எல்லாவற்றிற்கும் வாரிசு (எபி. 1,2), இரட்சிப்பின் கொம்பு (லூக். 1,69), உலகின் ஒளி (யோவான் 8,12), ஜீவ அப்பம் (ஜோ. 6,51), ஜெஸ்ஸியின் வேர் (ஏசா. 11,10), நம்முடைய இரட்சிப்பு (லூக்கா 2,30), நீதியின் சூரியன் (மல். 3,20), வாழ்க்கை வார்த்தை (1 யோவான் 1: 1), தேவனுடைய குமாரன் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதன் மூலம் நடைமுறைக்கு வந்தார் (ரோமர் 1,4) - மற்றும் பல.

பவுல் எழுதினார், "போடப்பட்டதைத் தவிர வேறு எவருக்கும் அஸ்திவாரம் போட முடியாது, அது இயேசு கிறிஸ்து" (1 கொரி. 3,11). இயேசு கிறிஸ்து லிஞ்ச்பின், மைய கருப்பொருள், சுவிசேஷத்தின் அடித்தளம். பைபிளுக்கு முரணாகாமல் வேறு எதையும் நாம் எவ்வாறு பிரசங்கிக்க முடியும்?

அந்த நேரத்தில் இயேசு F. ü யூதர்களைக் கேளுங்கள், "நீங்கள் வேதவசனங்களைத் தேடுகிறீர்கள், ஏனென்றால் அவற்றில் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்; அவர்கள் தான் எனக்கு சாட்சியமளிக்கிறார்கள்; ஆனால் நீங்கள் என்னிடம் இருப்பதற்கு நீங்கள் விரும்பவில்லை, அதனால் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது" (யோவான் 5,39: 40).

இரட்சிப்பின் செய்தி

கிரிஸ்துவர் விற்க செய்தி ü அழைக்கப்பட்டவர்கள், இரட்சிப்பு என்பது, அதாவது, கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் நித்திய ஜீவனைப் பற்றியது. நித்திய இரட்சிப்பு அல்லது தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரே உண்மையான டி மூலம் மட்டுமே அடைந்து கொள்ள முடியும் ü ஒரே உண்மையான வழி - இயேசு கிறிஸ்து. அவர் அந்த ராஜ்யத்தின் அரசன்.

ஜான் எழுதினார்: "மகனை மறுப்பவனுக்கு தந்தை இல்லை; மகனை ஒப்புக்கொள்பவனுக்கும் தந்தை உண்டு" (1 யோவான் 2,23). அப்போஸ்தலன் பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதினார்: "ஏனென்றால், கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில் ஒரு கடவுளும் ஒரு மத்தியஸ்தரும் இருக்கிறார்கள், அதாவது கிறிஸ்து இயேசு, தன்னை எஃப் கொடுத்தார் ü இது அதன் காலத்தில் பிரசங்கிக்கப்படும் என்று மீட்பது " (1 தீமோ. 2: 5-6).

எபிரேயர் 2,3 நாம் எச்சரிக்கிறார்: '... நாம் இறைவனின் பிரசங்க தொடங்கியது கேட்டவன் அந்த மூலம் எங்களை உறுதி செய்யப்பட்டது என்பது மிகவும் சிறப்பாகும் இரட்சிப்பின் புறக்கணித்தால் நாங்கள் எப்படி தப்பிக்க வேண்டும்? " இரட்சிப்பின் செய்தி இயேசு முதல் தன்னை மூலம் Verk இருந்தது ü பிதாவிடமிருந்து இயேசுவின் சொந்த செய்தி இதுதான்.

ஜான் கடவுள் என்ன எழுதினார் ü அவருடைய மகனைப் பற்றி சாட்சியமளித்தார்: "இதுவே கடவுள் நமக்கு நித்திய ஜீவனைக் கொடுத்தார் என்பதற்கான சாட்சியம், இந்த ஜீவன் அவருடைய மகனிலும் இருக்கிறது. மகனைப் பெற்றவனுக்கு ஜீவன் உண்டு; தேவனுடைய குமாரனைப் பெறாதவனுக்கு ஜீவன் உண்டு இல்லை " (1 யோவான் 5,11-12).

ஜான் ஜான் மாதம் முதல் ஜான் வரை, ஜான் மீண்டும் மகன் ஒதுக்கப்படும் எடை வலியுறுத்துகிறது: "பிதா நியாயம் இல்லை, ஆனால் மகன் அனைத்து தீர்ப்பு உள்ளது ü அவர்கள் எல்லாரும் பிதாவை மகிமைப்படுத்துகிறதினாலே அவரை மகிமைப்படுத்துவார். குமாரனைக் கனம்பண்ணாதவன் அவரை அனுப்பின பிதாவை மகிமைப்படுத்தமாட்டான். "எனவே திருச்சபை அப்படியே தொடர்ந்து பிரசங்கிக்கின்றது ü இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றி! ஏசாயா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார்: "இதனால்தான் கலைமான் கடவுள் கூறுகிறார்: இதோ, நான் சீயோனில் ஒரு கல்லை வைக்கிறேன், நிரூபிக்கப்பட்ட கல், விலைமதிப்பற்ற, அடிப்படை மூலக்கல்லாகும். எவர் நம்புகிறாரோ அவர் வெட்கப்பட மாட்டார்" (ஏசா. 28:16 இ.ஜி).

இயேசு கிறிஸ்துவில் நாம் அழைக்கப்படுகிற புதிய வாழ்க்கையில் நாம் நடப்பதைப் போல, நம்முடைய நன்மைக்காகவும், மகிமையுடனும் வல்லமையுடனும் திரும்பி வருவதற்கான அன்றாட நம்பிக்கையை நாம் நம்புகிறோம், நம்பிக்கையிலும் நம்பிக்கையிலும் நம் நித்திய சுதந்தரத்தினால் மகிழ்ச்சியடைய முடியும்.

எதிர்காலத்தில் வாழ இப்போது ஒரு அழைப்பு

யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்ட பின்பு, இயேசு கலிலேயாவுக்கு வந்து, தேவனுடைய சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து: "காலம் நிறைவேறிற்று" என்றார். ü தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்துவிட்டது. மனந்திரும்பி சுவிசேஷத்தை நம்புங்கள்! " (மாற்கு நூல்: 29-29).

இயேசு கொண்டு வந்த இந்த நற்செய்தி "நற்செய்தி" - வாழ்க்கையை மாற்றும் மற்றும் மாற்றும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த செய்தி. சுவிசேஷம் ü Berf ü மட்டும் கேட்கிறது மற்றும் மாற்றுகிறது, ஆனால் இறுதியில் அனைத்து சிறந்த ü அவரை மறுக்காதபடி செய்யுங்கள் ü berstehen.

நற்செய்தி "கடவுளின் சக்தி" என்று நம்புகிற அனைவருக்கும் ஆசீர்வதிக்கிறது (ரோமர் 1:16). நற்செய்தி என்பது முற்றிலும் மாறுபட்ட மட்டத்தில் வாழ கடவுள் நமக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது ü வழிவகுக்கும். கிறிஸ்துவின் மறுபிறப்பை நம்மிடம் கொண்டுவருவதற்கான சுதந்தரம் நமக்குக் காத்திருக்கிறது என்று நற்செய்தி உள்ளது. அது ஏற்கனவே நம்மால் முடியும் என்று ஒரு ஊக்கமளிக்கும் ஆன்மீக உண்மைக்கு அழைப்பு ஆகும்.

பவுல் சுவிசேஷத்தை "கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி" என்று அழைக்கிறார் (1 கொரிந்தியர் 9:12), "கடவுளின் நற்செய்தி" (ரோமர் 15:16) மற்றும் "சமாதான நற்செய்தி" (எபே 6: 15). இயேசுவிலிருந்து தொடங்கி, அவர் ஜெ ü கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையின் உலகளாவிய முக்கியத்துவத்தை மையமாகக் கொண்டு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை யோசிக்க மறுக்கிறது.

இயேசு யார் ü யூதேயா மற்றும் கலிலேயாவின் தூசி நிறைந்த தெருக்களில் அலைந்து திரிந்து, பவுல் கற்பிக்கிறார், இப்போது உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து, அவர் கடவுளின் வலது புறத்தில் அமர்ந்து "எல்லா சக்திகளுக்கும் சக்திகளுக்கும் தலைவராக" இருக்கிறார் (கொலோ. 2:10).

பால் படி, இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் சுவிசேஷத்தில் "முதலாவது"; அவர்கள் schl ü கடவுளின் திட்டத்தில் முக்கிய நிகழ்வுகள் (1 கொரி. 15: 1-11). நற்செய்தி நற்செய்தி f ü ஏழைகளும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களும் ü ckten. கதை ஒரு இலக்கை கொண்டுள்ளது. இறுதியில், நீதி வெற்றி, சக்தி இல்லை.

துளையிடப்பட்ட கை உள்ளது ü கவசமான முட்டாள் வெற்றி பெற்றது. தீய இராச்சியம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு வழிகாட்டுகிறது, கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கனவே பகுதியாக அனுபவித்து வருகின்ற காரிய ஒழுங்கு.

பவுல் சுவிசேஷத்தின் இந்த அம்சத்தை எதிர்த்தார் ü கொலோசெயர் பற்றி: "மகிழ்ச்சியுடன் தந்தையின் தந்தையே நன்றி ü ஒளியின் பரிசுத்தவான்களின் சுதந்தரத்திற்குச் செய்தார். அவர் நம்மை இருள் வல்லமையிலிருந்து காப்பாற்றியிருக்கிறார், தம்முடைய அன்பின் குமாரனாக நம்மைக் காப்பாற்றினார், அவற்றில் நமக்கு இரட்சிப்பு, பாவ மன்னிப்பு ü முனைகள் " (கொலோ 1,12-14).

F ü எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும், சுவிசேஷமும் தற்போதைய யதார்த்தமும்தான் ü எதிர்கால நம்பிக்கை. கர்த்தராகிய உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து ü நேரம், விண்வெளி மற்றும் இங்கே கீழே நடக்கும் எல்லாம் போர் f உள்ளது ü r கிறிஸ்தவர்கள். பரலோகத்திற்கு எழுப்பப்பட்டவர் அதிகாரத்தின் எங்கும் நிறைந்தவர் (எபே 3,20: 21).

நற்செய்தியை இயேசு கிறிஸ்து தம் பூமிக்குரிய வாழ்வில் தடையாக இருக்கிறார் ü கடந்துவிட்டது. கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்குள் கடும் வேறெந்த வழியும் இல்லை. ஆகையால், சுவிசேஷத்தை சுருக்கமான சுருக்கமாக பவுல் கொண்டு வர முடியும், "நான் அதை f என்று நினைத்தேன் ü சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவைத் தவிர உங்களிடையே எதுவும் தெரியாதது " (1 கொரி. 2,2).

பெரிய தலைகீழ்

இயேசு கலிலேயாவில் தோன்றி சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தபோது, ​​அவர் ஒரு பதிலை எதிர்பார்க்கிறார். இன்று நம்மிடமிருந்து ஒரு பதிலை அவர் எதிர்பார்க்கிறார்.

ஆனால் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைவதற்கான இயேசுவின் அழைப்பிதழ் ஒரு வெற்றிடத்தில் இல்லை. இயேசு அழைக்கிறார் ü ரோமானிய ஆட்சியின் கீழான ஒரு நாட்டை உருவாக்கிய அற்புதமான அறிகுறிகளும் அதிசயங்களும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் சேர்ந்துகொண்டது.

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் அவர் என்னவெல்லாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்கு இதுவே ஒரு காரணம். இயேசுவின் காலத்தில் வாழ்ந்த யூதர்கள் ஒரு F க்கு காத்திருந்தனர் ü தாவீதுக்கும் சாலொமோனின் மகிமைக்கும் தங்கள் ஜனத்தைத் திரும்ப அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்கள் ü பரிந்துரைக்கிறேன். ஆனாப்ட் பண்டிதர் என்.டி. ரைட் எழுதுகையில், இயேசுவின் செய்தி "இரட்டையான புரட்சிகரமாக" இருந்தது. முதல், அவர் ஒரு பொதுவான எதிர்பார்ப்புகளை எடுத்துக்கொண்டார் ü அழுகும் சூப்பர்ஸ்டாத் ரோமன் யோக் w துரத்த ü அது முற்றிலும் வித்தியாசமாக மாறியது. அரசியல் விடுதலைக்காக ஆன்மீக இரட்சிப்பின் செய்தியை பரந்த நம்பிக்கையோடு செய்தார்: சுவிசேஷம்!

"தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்துவிட்டது, அவர் சொல்வது போல் தோன்றியது, ஆனால் அது நீங்கள் கற்பனை செய்ததல்ல" (என்.டி. ரைட், இயேசு யார்?, பக். 98).

இயேசு தனது நற்செய்தியின் விளைவுகளால் மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினார். "ஆனால் முதல்வர்களில் பலர் கடைசியாக இருப்பார்கள், கடைசியாக இருப்பவர்கள் முதல்வர்களாக இருப்பார்கள்" (மத்தேயு 19,30).

"அங்கே கூழாங்கல் மற்றும் பற்கள் சிதறடிக்கும்," என்று அவர் ஜெயிடம் சொன்னார் ü தோழர்கள், "ஆபிரகாம், ஐசக், யாக்கோபு மற்றும் எல்லா தீர்க்கதரிசிகளையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீங்கள் காண்பீர்கள், ஆனால் உங்களை வெளியேற்றுவீர்கள்" (லூக்கா 13:28).

பெரிய லாஸ்ட் சப்பர் F. ü r அங்குள்ள அனைவரும் (லூக். 14,16-24). புறஜாதியாரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். ஒரு நொடி குறைவான புரட்சிகரமானது அல்ல.

நாசரேத்திலிருந்து வந்த இந்த தீர்க்கதரிசி நிறைய நேரம் செலவழித்தார் ü r உரிமையாளர்களாக இருக்க வேண்டும் - குஷ்டரோகிகளிடமிருந்து மற்றும் Kr ü பேராசை பிடித்த வரி வசூலிப்பாளர்களுக்கு - மற்றும் சில நேரங்களில் கூட f ü வெறுக்கப்படும் ரோமன் அன்டர்டர் ü cker.

நற்செய்தியை இயேசு தம்முடைய நற்செய்தியின் எல்லா எதிர்பார்ப்புகளையும் முரண்பட்டார் ü நீண்டது (லூக். 9,51-56). எதிர்காலத்தில் அவர்கள் எதிர்பார்த்த ராஜ்யம் ஏற்கனவே அவருடைய வேலையில் மாறும் என்று இயேசு மீண்டும் மீண்டும் கூறினார். குறிப்பாக வியத்தகு அத்தியாயத்திற்குப் பிறகு, அவர் கூறினார்: "ஆனால் நான் கடவுளின் விரல்களால் தீய சக்திகளை விரட்டினால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடம் வந்துவிட்டது" (லூக்கா 11,20). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசுவின் வேலையைக் கண்ட மக்கள் எதிர்காலத்தின் நிகழ்காலத்தை அனுபவித்தனர். பிரபலமான எதிர்பார்ப்புகளை இயேசு குறைந்தது மூன்று வழிகளில் தலைகீழாக மாற்றினார்:

  1. தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரு தூய்மையான பரிசு என்று நற்செய்தியை இயேசு கற்பித்தார் - ஏற்கனவே குணப்படுத்திய கடவுளின் இறைவன். இயேசு "கர்த்தருடைய கிருபையின் ஆண்டை" இப்படித்தான் தொடங்கினார் (லூக். 4,19; ஏசா. 61,1-2). ஆனால் "எம்" ரீச்சில் "அனுமதிக்கப்பட்டார்" ü மோசமான மற்றும் ஏற்றப்பட்ட, ஏழை மற்றும் பிச்சைக்காரர்கள், தவறுதலாக குழந்தைகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள், சுவிசேஷமானவர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் வெளிநாட்டவர். எஃப் ü அவர் கருப்பு செம்மறி மற்றும் இழந்த ஆடுகளுக்கு ஒரு மேய்ப்பராக அறிவித்தார்.
  2. இயேசுவின் நற்செய்தி f ü உண்மை மனந்திரும்புதலின் வேதனையான சுத்திகரிப்பு மூலம் கடவுளிடம் திரும்ப தயாராக இருந்தவர்கள் அங்கு இருந்தார்கள். இந்த உண்மையுள்ள மனந்திரும்புதல் எஸ் ü இயக்கம் W ü கடவுள் ஒரு பெரிய ஆக ü அலைந்து திரிந்த தனது மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் அடிவானத்தைத் தேடும் ஒரு தந்தையைக் கண்டுபிடித்து, அவர்கள் "இன்னும் தொலைவில்" இருக்கும்போது அவர்களைப் பார்க்கிறார்கள். (லூக்கா 15,20). சுவிசேஷத்தின் நற்செய்தி என்பது இருதயத்தோடு சொல்லும் அனைவரையும் குறிக்கிறது: "கடவுளே, எஸ் ü இரக்கத்துடன் " (லூக் 18,13) tmd என்பது உண்மையிலேயே கடவுளுடன் சேருவது என்று பொருள் ü ஒரு விசாரணை உதவி w கண்டுபிடிக்க ü rde. எப்போதும். "கேளுங்கள், அது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், நீங்கள் காண்பீர்கள்; தட்டுங்கள், அது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்" (லூக்கா 11,9). F ü விசுவாசிகளும் உலகின் வழிகளில் இருந்து விலகிப்போனவர்களுமாவர், அவர்கள் கேட்கக்கூடிய சிறந்த செய்தி இதுதான்.
  3. இயேசுவின் சுவிசேஷம் இயேசு சொன்ன ராஜ்யத்தின் வெற்றியை எதுவும் தடுக்கமுடியாது என்பதையும், அது எதிர்பார்த்திருந்தாலும் கூட. இந்த இராச்சியம் w ü கடுமையான, இரக்கமற்ற எதிர்ப்பு, ஆனால் இறுதியில் w ü உள்ளே போடு ü bernat ü சக்தி மற்றும் பெருமை வெற்றி. கிறிஸ்து தனது ஜே ü ngern: "ஆனால் மனுஷகுமாரன் அவருடைய மகிமையிலும், எல்லா தேவதூதர்களும் அவருடன் வரும்போது, ​​அவர் தம்முடைய மகிமையின் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பார், எல்லா ஜாதிகளும் அவருக்கு முன்பாகக் கூடிவருவார்கள். ஆடுகளிலிருந்து பிரிக்கிறது " (மத். 25,31-32).

ஆகவே, இயேசுவின் நற்செய்தி "ஏற்கனவே" மற்றும் "இன்னும் இல்லை" என்பதற்கு இடையில் ஒரு மாறும் பதற்றத்தைக் கொண்டிருந்தது. ராஜ்யத்தின் நற்செய்தி ஏற்கனவே இருந்த கடவுளின் ஆட்சியைக் குறிக்கிறது - "பார்வையற்றவர்களைப் பார்த்து நொண்டி நடப்பீர்கள், தொழுநோயாளிகள் தூய்மையாகி காது கேளாதவர்களைக் கேளுங்கள், இறந்தவர்கள் எழுந்து நின்று சுவிசேஷம் ஏழைகளுக்கு உபதேசிக்கப்படுகிறது" (மத்தேயு 11,5). ஆனால் பேரரசு அதன் முழுமையானது என்ற பொருளில் "இன்னும் இல்லை" ü இன்னும் வர வேண்டும். நற்செய்தியைப் புரிந்து கொள்வதன் பொருள் என்னவென்றால், இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்: ஒருபுறம், அவருடைய மக்களிலேயே வாழ்ந்து வரும் ராஜாவின் வாக்குறுதியும், மறுபுறம், அவரது வியத்தகு வருமானமும்.

உங்கள் இரட்சிப்பின் நற்செய்தி

இடைக்காலத்தின் முதல் நூற்றாண்டின் மிகவும் விளைவிக்கப்பட்ட கிரேக்க-ரோமன் உலக சிறிய யூதேயா மூலம் அதன் பரவல், - மதபோதகராக பவுல் நற்செய்தி இரண்டாவது பெரிய நடவடிக்கை தூண்ட உதவியது. மாற்றப்பட்ட கிறிஸ்தவ துன்புறுத்தலால் பவுல், அன்றாட வாழ்க்கையின் முகமூடியைப் பயன்படுத்தி சுவிசேஷத்தின் கண்களைப் பிரகாசிக்கிறார். மகிமைப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்துவை அவர் புகழ்ந்துகொள்கையில், சுவிசேஷத்தின் நடைமுறை விளைவுகளோடு அவர் அக்கறை காட்டுகிறார்.

பிற்போக்குத்தன எதிர்ப்பின் மத்தியிலும், பவுல் மற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயேசுவின் வாழ்க்கை, இறப்பு மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மூர்க்கத்தனமான முக்கியத்துவத்தை தெரிவிக்கிறார்:

"அவரும், ஒரு காலத்தில் தீய செயல்களில் அந்நியராகவும், விரோதமாகவும் இருந்த உங்களை, அவரது மரண உடலின் மூலம் சமரசம் செய்துள்ளார், இதனால் அவர் உங்களை ஒரு புனிதமான மற்றும் குற்றமற்ற மற்றும் குறைபாடற்ற வழியில் தனது முகத்தின் முன் வைப்பார்; நீங்கள் விசுவாசத்தில் மட்டுமே இருந்தால், நிறுவப்பட்ட மற்றும் உறுதியானவர். "நீங்கள் கேள்விப்பட்ட மற்றும் பரலோகத்தின் கீழ் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்ட நற்செய்தியின் நம்பிக்கையிலிருந்து விலகாதீர்கள். பவுல், நான் அவருடைய ஊழியனாகிவிட்டேன்" (கொலோ 1,21-23).

ஒருமைப்படுத்திய. குறைபாடற்ற. கிரேஸ். மீட்பு. மன்னிப்பு. மற்றும் எதிர்காலத்தில், ஆனால் இங்கே மற்றும் இப்போது. இது பவுலின் சுவிசேஷம்.

உயிர்த்தெழுதல், சினோபாட்டிக்ஸ் மற்றும் ஜான் அவர்களின் வாசகர்களை ஓட்டிய உச்சகட்டம்   (Jn 20,31) கிரிஸ்துவர் தினசரி வாழ்க்கை சுவிசேஷத்தின் உள் சக்தி வெளியிடுகிறது. கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் சுவிசேஷத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே, பவுல் போதிக்கும் போதெல்லாம், யூதேயாவிலுள்ள அந்த சம்பவங்கள் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் நம்பிக்கை அளிக்கின்றன:

«... நான் சுவிசேஷத்தைப் பற்றி வெட்கப்படவில்லை; ஏனென்றால், அதை நம்புகிற அனைவரையும், முதலில் யூதர்களையும், கிரேக்கர்களையும் ஆசீர்வதிக்கும் கடவுளின் சக்தி இது. ஏனென்றால், அது கடவுளுக்கு முன்பாக இருக்கும் நீதியை வெளிப்படுத்துகிறது, இது விசுவாசத்தின் நம்பிக்கையிலிருந்து வருகிறது ... " (ரோமர் 1,16-17).

அப்போஸ்தலன் யோவான் மற்றொரு பரிமாணத்தை சுவிசேஷத்தை வளப்படுத்துகிறார். அது எப்படி இயேசுவை "ஜே ü அவர் நேசித்த பாடகர் " (யோவான் 19,26), ஒரு மேய்ப்பனின் இருதயமுள்ள ஒரு மனிதர், ஒரு தேவாலயத் தலைவர், மக்கள் தங்கள் கவலைகள் மற்றும் அச்சங்களுடன் ஆழ்ந்த அன்பு கொண்டவர்.

"இந்த புத்தகத்தில் எழுதப்படாத பல அறிகுறிகளை இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு முன்பாகச் செய்தார். ஆனால் இவை இயேசு கிறிஸ்து, தேவனுடைய குமாரன் என்று நீங்கள் நம்புவதற்கும், விசுவாசத்தினாலே அவருடைய நாமத்தில் ஜீவனைப் பெறுவதற்கும் எழுதப்பட்டுள்ளன. " (யோவான் 20,30: 31).

நற்செய்தியைப் பற்றிய யோவானின் குறிப்பானது, "விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் ஜீவனை அடையும்படிக்கு" என குறிப்பிடத்தக்க அறிக்கையில் உள்ளது.

ஜான் அற்புதமாக நற்செய்தி மற்றொரு அம்சம் தெரிவிக்கிறது: இயேசு கிறிஸ்து மிக பெரிய தனிப்பட்ட நெருங்கிய நேரம். ஜான் தனிப்பட்ட முறையில் வாழ்ந்து வருகிறார், மேசியாவின் வருகைக்கு சேவை செய்கிறார்.

ஒரு தனிப்பட்ட சுவிசேஷம்

யோவானின் நற்செய்தியில் ஒரு சக்திவாய்ந்த பொது போதகராக இருந்த ஒரு கிறிஸ்துவை நாம் சந்திக்கிறோம் (யோவான் 7,37: 46). இயேசுவை அன்பாகவும் விருந்தோம்பலாகவும் காண்கிறோம். அவரது அழைப்பு அழைப்பிலிருந்து "வாருங்கள்!" (ஜோ. 1,39) சந்தேகம் கொண்ட தாமஸுக்கு தனது கைகளில் உள்ள களங்கத்தில் விரலை வைக்க சவால் (யோவா. 20,27), இங்கே மாம்சமாகி நம்மிடையே வாழ்ந்தவர் மறக்க முடியாத வகையில் சித்தரிக்கப்படுகிறார் (ஜோ. 1,14).

மக்கள் இயேசுவுடன் மிகவும் வரவேற்பையும் வசதியையும் உணர்ந்தார்கள், அவருடன் ஒரு கலகலப்பான பரிமாற்றம் இருந்தது (யோவான் 6,5: 8). அவர்கள் அதே தட்டில் இருந்து சாப்பிட்டு சாப்பிடுகிறார்கள் (யோவான் 13,23: 26).

அவர்கள் அவரை மிகவும் ஆழமாக நேசித்தார்கள், அவரைப் பார்த்தவுடனேயே அவர் கரைக்கு நீந்தினார் (யோவான் 21,7: 14).

நற்செய்தி இயேசு கிறிஸ்துவைச் சுற்றி எவ்வளவு சுழல்கிறது, அவருடைய முன்மாதிரி மற்றும் அவர் மூலமாக நாம் பெறும் நித்திய ஜீவன் ஆகியவற்றை யோவானின் நற்செய்தி நமக்கு நினைவூட்டுகிறது (ஜோ. 10,10). சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பது போதாது என்பதை அது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. நாமும் அதை வாழ வேண்டும். அப்போஸ்தலன் யோவான் நம்மை ஊக்குவிக்கிறார்: தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றிய நற்செய்தியை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள நம்முடைய உதாரணம் மற்றவர்களுக்கு உதவக்கூடும். கிணற்றில் இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்த சமாரிய பெண்ணுக்கு இதுதான் நடந்தது (ஜோ. 4,27-30), மற்றும் மரியா வான் மண்டலா (யோவான் 20,10: 18).

லாசருவின் கல்லறையினருகே அழுதுகொண்டிருந்தவர், தாழ்மையுள்ள ஊழியராகிய தம் சீடருக்கு எபிரெயருக்கு போதித்தார் ü கழுவி, இன்று வாழ்கிறது. அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வீட்டிற்குள் தம்முடைய பிரசன்னத்தைக் கொடுக்கிறார்:

"என்னை நேசிக்கிற எவனும் என் வசனத்தைக் கைக்கொள்ளுவான், என் தகப்பன் அவனை நேசிப்பான்; நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து, அவனோடே வாசம்பண்ணுவோம். உன் இருதயத்தை மயக்கி, ü பயப்பட வேண்டாம் " (யோவான் 14,23:27).

இயேசு பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் இன்று தனது மக்களை தீவிரமாக வழிநடத்துகிறார். அவரது அழைப்பு எப்போதும் போல் தனிப்பட்ட மற்றும் ஊக்கமளிக்கிறது: "வாருங்கள்!" (ஜோ. 1,39).

கடவுளின் உலகளாவிய சர்ச்சின் சிற்றேடு


PDFநற்செய்தி - நற்செய்தி!