பேரானந்தம் - இயேசுவின் வருகை

சில கிறிஸ்தவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட "பேரானந்தம் கோட்பாடு" இயேசு திரும்பி வரும்போது தேவாலயத்திற்கு என்ன நடக்கிறது என்பதைக் கையாள்கிறது - இது பொதுவாக அழைக்கப்படும் "இரண்டாவது வருகை" என்று வரும்போது. விசுவாசிகள் ஒரு வகையான சிறிய ஏறுதலை அனுபவிக்கிறார்கள் என்று போதனை கூறுகிறது; அவர்கள் கிறிஸ்துவை நோக்கி "நகர்த்தப்படுவார்கள்", ஒரு கட்டத்தில் அவர் மகிமையுடன் திரும்பும்போது. அடிப்படையில், பேரானந்தம் விசுவாசிகள் ஒரு பத்தியாக செயல்படுகிறார்கள்:

1. தெசலோனிக்கன் 4,15-17:
«கர்த்தருடைய வருகை வரை நாம் வாழ்ந்து, நிலைத்திருப்பவர்கள், தூங்கியவர்களைத் தடுக்க மாட்டார்கள் என்று கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையில் இதை நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்கிறோம். கர்த்தராகிய அவரே, கட்டளை ஒலிக்கும்போது, ​​தூதரின் குரலும் கடவுளின் எக்காளமும் எழும்போது, ​​பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி, முதலில் கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள். அதன்பிறகு நாம் வாழ்ந்து, தங்கியிருக்கும் நாம் அவர்களுடன் கர்த்தரை நோக்கி காற்றில் மேகங்களில் பிடிபடுவோம்; எனவே நாம் எப்போதும் கர்த்தரிடத்தில் இருப்போம். »

பேரானந்தம் 1830 ஆம் ஆண்டில் ஜான் நெல்சன் டார்பி என்ற மனிதரிடம் திரும்பிச் செல்கிறது. இரண்டாவது வரும் நேரத்தை அவர் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரித்தார். முதலாவதாக, உபத்திரவத்திற்கு முன்பு, கிறிஸ்து தம்முடைய பரிசுத்தவான்களிடம் வருவார் («பேரானந்தம்»); உபத்திரவத்திற்குப் பிறகு அவர் அவர்களுடன் வருவார், இதில் தான் டார்பி உண்மையான வருவாயைக் கண்டார், கிறிஸ்துவின் "இரண்டாவது வருகை" அற்புதமாகவும் மகிமையிலும் இருந்தது. பேரானந்தம் "பெரும் உபத்திரவத்தை" எதிர்கொள்ளும் போது பேரானந்த விசுவாசிகள் வெவ்வேறு கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் (உபத்திரவம்) ஏற்படும்: துன்பத்திற்கு முன், போது அல்லது பின் (முன், நடுத்தர மற்றும் உபத்திரவத்திற்கு பிந்தையது). ஒரு சிறுபான்மை கருத்தும் உள்ளது, அதாவது கிறிஸ்தவ திருச்சபைக்குள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு உயரடுக்கு மட்டுமே துயரத்தின் தொடக்கத்தில் சிக்கிக் கொள்கிறது.

கிரேஸ் கம்யூனியன் இன்டர்நேஷனல் எப்படி இருக்கிறது (ஜி.சி.ஐ / டபிள்யூ.கே.ஜி) பேரானந்தத்திற்கு?

1 தெசலோனிக்கேயர் 4,15: 17-ஐ நாம் பார்க்கும்போது, ​​அப்போஸ்தலன் பவுல் "கடவுளின் எக்காளம்" ஒலிக்கும்போது, ​​கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் முதலில் எழுந்து உயிரோடு இருக்கும் விசுவாசிகளுடன் வருவார்கள் என்று மட்டுமே தெரிகிறது. காற்றில் மேகங்கள், கர்த்தரை நோக்கி ». முழு தேவாலயத்திலும் - அல்லது தேவாலயத்தின் ஒரு பகுதியிலும் - துன்பத்திற்கு முன்பாகவோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ பேரானந்தம் செய்யப்படுவது அல்லது வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படுவது பற்றிய கேள்வி இல்லை.

மத்தேயு 24,29: 31 இதேபோன்ற ஒரு நிகழ்வைப் பற்றி பேசுகிறது. மத்தேயுவில், பரிசுத்தவான்கள் "உடனடியாக ஆனால் அந்தக் காலத்தின் துன்பத்திற்குப் பிறகு" கூடிவருகிறார்கள் என்று இயேசு கூறுகிறார். உயிர்த்தெழுதல், ஒன்றுகூடுதல் அல்லது நீங்கள் விரும்பினால், "பேரானந்தம்" என்பது இயேசுவின் இரண்டாவது வருகையில் சுருக்கமாக நடைபெறுகிறது. இந்த வசனங்களிலிருந்து, பேரானந்தக் கோட்பாட்டின் பிரதிநிதிகள் செய்த வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது கடினம். இந்த காரணத்திற்காக, திருச்சபை மேற்கூறிய வேதத்தின் புறநிலை விளக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் சிறப்பு பேரானந்தம் இல்லை. இயேசு மகிமையுடன் திரும்பும்போது இறந்த பரிசுத்தவான்கள் உயிர்த்தெழுந்து இன்னும் உயிரோடு இருப்பவர்களுடன் ஒன்றுபடுவார்கள் என்று கேள்விக்குரிய வசனங்கள் வெறுமனே கூறுகின்றன.

சர்ச்க்கு முன்பு என்ன நடக்கும் என்ற கேள்வி, இயேசுவின் வருகையின்போதும், பிற்பாடு வேதாகமத்திலும் பெரும்பாலும் திறந்திருக்கும். நிலைத்தன்மை நாம் புனித நூல்களை தெளிவாகவும் கோட்பாடு ரீதியாக என்ன கூறுகிறார் முரணாக: இயேசு உலக தீர்ப்பு மகிமை மீண்டும் வரும். அவரை உண்மையாக நிலைநாட்டியவர்கள் மீண்டும் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு, மகிழ்ச்சியோடும் மகிமையோடும் அவரை வாழவிடுவார்கள்.

பால் க்ரோல் மூலம்


PDFபேரானந்தம் - இயேசுவின் வருகை