இந்த மனிதன் யார்?

இயேசு தம்முடைய சீஷர்களிடம், "மனுஷகுமாரன் என்பவர் யார் என்று சொல்லுகிறாரோ, நாங்கள் இங்கே எதிர்ப்படுகிற அடையாளத்தைக் குறித்து விசாரித்துக் கேட்டேன். அவர் இன்று நம்மிடத்திலே இருக்கிறார்; இவர் யார்? அவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது? நாம் ஏன் அவரை நம்ப வேண்டும்? கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மையத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மிகவும் மனித - மேலும்

இயேசு சாதாரண வழியில் பிறந்தார், சாதாரணமாக வளர்ந்தார், பசியும் தாகமும் சோர்வுமாக இருந்தார், சாப்பிட்டார், குடித்தார், தூங்கினார். அவர் சாதாரணமாக இருந்தார், அன்றாட மொழி பேசினார், சாதாரணமாக நடந்தார். அவருக்கு உணர்வுகள் இருந்தன: பரிதாபம், கோபம், ஆச்சரியம், சோகம், பயம் (மத். 9,36; லூக். 7,9; ஜோ. 11,38; மேத். 26,37). மக்கள் செய்ய வேண்டியது போல அவர் கடவுளிடம் ஜெபம் செய்தார். அவர் தன்னை ஒரு மனிதர் என்று அழைத்தார், மேலும் அவர் ஒரு மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் மனிதர்.

ஆனால் அவர் ஒரு அசாதாரண மனிதர், அவர் ஏறிய பிறகு, சிலர் மனிதர்கள் என்று மறுத்தனர் (2 யோவான் 7). இயேசு மிகவும் புனிதமானவர் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள், அவனுக்கு இறைச்சியுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று நம்ப முடியவில்லை, அழுக்கு, வியர்வை, செரிமான செயல்பாடுகள், இறைச்சியின் குறைபாடுகள். தேவதூதர்கள் சில சமயங்களில் உண்மையில் மனிதர்களாக மாறாமல் மனிதர்களாகத் தோன்றுவதால், அவர் ஒரு மனிதனாக மட்டுமே "தோன்றியிருக்கலாம்".

இதற்கு மாறாக, புதிய ஏற்பாடு தெளிவுபடுத்துகிறது: இந்த வார்த்தையின் முழு அர்த்தத்திலும் இயேசு மனிதராக இருந்தார். யோவான் உறுதிப்படுத்துகிறார்: "வார்த்தை மாம்சமாக மாறியது ..." (ஜோ. 1,14). அவர் இறைச்சியாக மட்டுமல்ல, இறைச்சியுடன் மட்டுமே "ஆடை" செய்யவில்லை. அவர் இறைச்சியாக மாறினார். இயேசு கிறிஸ்து "மாம்சத்திற்குள் வந்தார்" (1 யோவான் 4,2). எங்களுக்கு அது தெரியும், ஜோகன்னஸ் கூறுகிறார், நாங்கள் அவரைப் பார்த்ததாலும், அவரைத் தொட்டதாலும் (1 யோவான் 1,1-2).

பவுலின் கூற்றுப்படி, இயேசு “மக்களைப் போல” ஆகிவிட்டார் (பிலி. 2,7), "சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்படுகிறது" (கலா. 4,4), "பாவப்பட்ட மாம்சத்தின் வடிவத்தில்" (ரோமர் 8,3). மனிதனை மீட்பதற்காக வந்த அவர், அடிப்படையில் மனிதனாக மாற வேண்டியிருந்தது, எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் ஆசிரியர் வாதிடுகிறார்: "குழந்தைகள் இப்போது மாம்சமும் இரத்தமும் என்பதால், அவர் அதை சமமாக ஏற்றுக்கொண்டார் ... ஆகையால், அவர் தனது சகோதரர்களுடன் செய்த எல்லாவற்றிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் " (2,14-17).

நம்முடைய இரட்சிப்பு, இயேசு உண்மையில் மனிதரா - மற்றும் - மனிதரா என்பதைப் பொறுத்தது. எங்கள் வழக்கறிஞராக, நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராக அவர் வகிக்கும் பங்கு, அவர் உண்மையில் மனிதனை அனுபவித்தாரா என்பதைப் பொறுத்தது (எபி. 4,15). உயிர்த்தெழுந்த பிறகும், இயேசுவுக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் இருந்தன (யோவான் 20,27:24,39; லூக்கா). பரலோக மகிமையில் கூட அவர் மனிதராகவே இருந்தார் (1 தீமோ. 2,5).

கடவுளைப் போல் செயல்படுங்கள்

"அவர் யார்?" இயேசு பாவங்களை மன்னிப்பதைக் கண்ட பரிசேயர்கள் கேட்டார்கள். "கடவுளை விட யார் பாவங்களை மன்னிக்க முடியும்?" (லூக்கா 5,21.) பாவம் கடவுளுக்கு எதிரான குற்றம்; ஒரு மனிதன் கடவுளுக்காகப் பேசுவதும், உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டு, அணைக்கப்படுவதும் எப்படி? இது நிந்தனை, அவர்கள் சொன்னார்கள். அவர்கள் அதைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார், இன்னும் பாவங்களை மன்னித்தார். அவரே பாவமற்றவர் என்று கூட சுட்டிக்காட்டினார் (ஜோ. 8,46).

அவர் பரலோகத்தில் கடவுளின் வலது புறத்தில் உட்கார்ந்து கொள்வார் என்று இயேசு சொன்னார் - யூத ஆசாரியர்கள் தூஷணம் என்று உணர்ந்த மற்றொரு கூற்று (மத். 26,63-65). அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று கூறிக்கொண்டார் - இதுவும் நிந்தனைதான், ஏனென்றால் அந்த கலாச்சாரத்தில் அது நடைமுறையில் கடவுள் என்று பொருள் (யோவான் 5,18; 19,7). கடவுளோடு மிகவும் உடன்படுவதாக இயேசு கூறினார், கடவுள் விரும்பியதை மட்டுமே செய்தார் (ஜோ. 5,19). அவர் தந்தையுடன் ஒருவர் என்று கூறினார் (10,30), யூத ஆசாரியர்களும் நிந்தனை என்று கருதினர் (10,33). அவரைப் பார்த்த அனைவருமே தந்தையைப் பார்த்த அளவுக்கு கடவுளைப் போன்றவர் என்று அவர் கூறினார் (14,9, 1,18). கடவுளின் ஆவியை அனுப்ப முடியும் என்று அவர் கூறினார் (16,7). தேவதூதர்களை அனுப்ப முடியும் என்று அவர் கூறினார் (மத்தேயு 13,41).

கடவுள் உலக நீதிபதி என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார், அதே நேரத்தில் கடவுள் தனக்கு தீர்ப்பளித்ததாகக் கூறினார் (ஜோ. 5,22). அவர் உட்பட இறந்தவர்களை எழுப்ப முடியும் என்று அவர் கூறினார் (யோவான் 5,21; 6,40; 10,18). ஒவ்வொருவரின் நித்திய ஜீவனும் அவருடனான இயேசுவுடனான உறவைப் பொறுத்தது என்று அவர் கூறினார் (மத். 7,22-23). மோசேயின் வார்த்தைகள் கூடுதலாக இருப்பதாக அவர் கருதினார் (மத். 5,21-48). அவர் தன்னை ஓய்வுநாளில் இறைவன் என்று வர்ணித்தார் - கடவுள் கொடுத்த சட்டத்தின் மீது! (மத். 12,8.) அவர் "ஒரே மனிதர்" என்றால், அது ஏகப்பட்ட, பாவமான போதனைகளாக இருக்கும்.

ஆனால் இயேசு அற்புதமான வார்த்தைகளால் அவருடைய வார்த்தைகளை ஆதரித்தார். "நான் தந்தையிலும், தந்தை என்னிலும் இருக்கிறார் என்று நம்புங்கள்; இல்லையென்றால், செயல்களுக்காக என்னை நம்புங்கள் ” (யோவான் 14,11). அற்புதங்கள் யாரையும் நம்ப வைக்க முடியாது, ஆனால் அவை வலுவான "சான்றுகளாக" இருக்கலாம். பாவங்களை மன்னிக்க தனக்கு அதிகாரம் இருப்பதைக் காட்ட, இயேசு ஒரு பக்கவாதத்தை குணப்படுத்தினார் (லூக். 5, 17-26). அவர் தன்னைப் பற்றி சொன்னது உண்மை என்பதை அவரது அற்புதங்கள் நிரூபிக்கின்றன. அவர் மனித சக்தியை விட அதிகமாக இருப்பதால் அவர் ஒரு மனிதனை விட அதிகம். தங்களைப் பற்றிய கூற்றுக்கள் - மற்ற எல்லா தூஷணங்களுடனும் - இயேசுவோடு உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அவர் மாம்சத்தில் கடவுள் என்பதால் அவர் கடவுளைப் போல பேசவும் கடவுளைப் போலவும் செயல்பட முடியும்.

அவரது சுய படத்தை

இயேசு தனது அடையாளத்தை தெளிவாக அறிந்திருந்தார். பன்னிரண்டு வயதில் அவர் பரலோகத் தகப்பனுடன் ஒரு சிறப்பு உறவைக் கொண்டிருந்தார் (லூக்கா 2,49). அவர் ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது, ​​வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது: நீங்கள் என் அன்பு மகன் (லூக்கா 3,22). அவர் நிறைவேற்ற ஒரு நோக்கம் இருப்பதாக அவர் அறிந்திருந்தார் (லூக்கா 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

“நீ கிறிஸ்து, ஜீவனுள்ள தேவன்” என்ற பேதுருவின் வார்த்தைக்கு பதிலளித்த இயேசு, “யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீங்கள் பாக்கியவான்கள்; ஏனென்றால் மாம்சமும் இரத்தமும் அதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, ஆனால் பரலோகத்திலுள்ள என் பிதா ” (மத். 16, 16-17). இயேசு கடவுளின் மகன். அவர் கிறிஸ்து, மேசியா - ஒரு சிறப்பு பணியில் கடவுளால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டார்.

அவர் பன்னிரண்டு சீஷர்களை அழைத்தபோது, ​​இஸ்ரவேலின் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திற்கும் ஒரு பன்னிரண்டு பேரை அவர் எண்ணவில்லை. அவன் இஸ்ரவேல் அனைத்தின்மேலும் நின்றான்; அவர் புதிய இஸ்ரேலின் படைப்பாளராகவும் கட்டடையாளராகவும் இருந்தார். இறைவனுடைய சர்ப்பத்தில் புதிய உடன்படிக்கையின் அஸ்திவாரமாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார், கடவுளுடன் ஒரு புதிய உறவு. உலகில் கடவுள் செய்ததைப் போலவே அவர் தன்னைக் கண்டார்.

மதங்களுக்கு எதிராக, சட்டங்களுக்கு எதிராக, ஆலயத்திற்கு எதிராக, மத அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இயேசு தைரியமாக விவாதித்தார். எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அவரைப் பின்பற்றவும், அவருக்கு வாழ்க்கையில் முதலிடம் கொடுக்கவும், அவருக்கு முழுமையான விசுவாசத்தை வைக்கவும் தம் சீஷர்களைக் கோரினார். அவர் கடவுளின் அதிகாரத்துடன் பேசினார் - அதே நேரத்தில் தன்னுடைய அதிகாரத்தோடு பேசினார்.

பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் அவரிடத்தில் நிறைவேறியதாக இயேசு நம்பினார். அவர் செய்த பாவங்களிலிருந்து மக்களை மீட்பதற்காக இறக்க வேண்டிய துன்பகரமான வேலைக்காரன் அவர் (ஏசா. 53,4-5 மற்றும் 12; மத். 26,24; மாற்கு. 9,12; லூக். 22,37; 24, 46). அவர் கழுதையின் மீது எருசலேமுக்கு செல்ல வேண்டிய அமைதியின் இளவரசர் (சச். 9,9-10; மத். 21,1-9). அவர் மனுஷகுமாரன், அவருக்கு எல்லா சக்தியும் வன்முறையும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் (தானி. 7,13-14; மத். 26,64).

அவரது வாழ்க்கை முன்

இயேசு ஆபிரகாமுக்கு முன்பாக வாழ்ந்ததாகக் கூறி, இந்த “காலமற்ற தன்மையை” ஒரு உன்னதமான முறையில் வெளிப்படுத்தினார்: “உண்மையிலேயே, உண்மையிலேயே நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: ஆபிரகாம் ஆவதற்கு முன்பு, நான்” (ஜோ. 8,58). மீண்டும் யூத ஆசாரியர்கள் இயேசு தெய்வீக விஷயங்களை உட்கொள்கிறார்கள் என்று நம்பினர், அவரைக் கல்லெறிய விரும்பினர் (வசனம் 59). "நான்" என்ற சொற்றொடர் யாத்திராகமம் 2:3,14 போல் தெரிகிறது, அங்கு கடவுள் மோசேயிடம் அவருடைய பெயரை வெளிப்படுத்துகிறார்: "இஸ்ரவேல் புத்திரரிடம் நீங்கள் இப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும்: [நான்] என்னை உங்களிடம் அனுப்பினேன்" (எல்பெர்பெல்ட் மொழிபெயர்ப்பு). இயேசு இந்த பெயரை இங்கே தனக்காக எடுத்துக்கொள்கிறார். "உலகத்திற்கு முன்பே" அவர் ஏற்கனவே பிதாவுடன் மகிமையைப் பகிர்ந்து கொண்டார் என்பதை இயேசு உறுதிப்படுத்துகிறார் (ஜோ. 17,5). ஜொஹன்னஸ் காலத்தின் ஆரம்பத்தில் தான் இருந்தார் என்று சொல்கிறார்: வார்த்தையாக (ஜோ. 1,1).

ஜோஹன்னஸிலும் "எல்லாவற்றையும்" வார்த்தையால் உருவாக்கியது என்பதையும் நீங்கள் படிக்கலாம் (ஜோ. 1,3). தந்தை தான் திட்டமிடுபவர், உருவாக்கியவர் என்ற சொல், திட்டத்தை நிறைவேற்றியது. எல்லாமே அவருக்காகவும் அவருக்காகவும் செய்யப்படுகின்றன (கொலோ. 1,16; 1 கொரி. 8,6). எபிரெயர் 1,2 கடவுள் குமாரன் மூலமாக "உலகை உண்டாக்கினார்" என்று கூறுகிறார்.

கொலோசெயரைப் போலவே எபிரேய மொழியிலும், மகன் பிரபஞ்சத்தை "சுமக்கிறான்" என்றும், அது அவனுக்குள் "இருக்கிறது" என்றும் கூறுகிறது (எபி. 1,3; கொலோ 1,17). அவர் "கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளின் உருவம்" என்று இருவரும் சொல்கிறார்கள் (கொலோ. 1,15), "அவர் இருப்பதன் உருவம்" (எபி. 1,3).

யார் இயேசு அவர் மாம்சமாக மாறிய கடவுள். அவர் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர், வாழ்க்கையின் இளவரசர் (அப்போஸ்தலர் 3,15). அவர் கடவுளைப் போலவே இருக்கிறார், கடவுளைப் போன்ற மகிமை கொண்டவர், கடவுளுக்கு மட்டுமே சக்தி உண்டு. அவர் தெய்வீக, மாம்சத்தில் கடவுள் என்ற முடிவுக்கு சீடர்கள் வந்ததில் ஆச்சரியமில்லை.

வழிபாட்டுக்கு மதிப்பு

இயேசுவின் கருத்தாக்கம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வகையில் நடந்தது (மத்தேயு 1,20; லூக்கா 1,35). அவர் எப்போதும் பாவம் இல்லாமல் வாழ்ந்தார் (எபி. 4,15). அவர் குறைபாடுகள் இல்லாமல், குறைபாடற்றவராக இருந்தார் (எபி. 7,26; 9,14). அவர் எந்த பாவமும் செய்யவில்லை (1. பெட். 2,22); அவனுக்கு எந்த பாவமும் இல்லை (1 யோவான் 3,5); அவர் எந்த பாவத்தையும் அறிந்திருக்கவில்லை (2 கொரிந்தியர் 5,21). சோதனையானது எவ்வளவு வலிமையாக இருந்தாலும், கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ற வலுவான ஆசை இயேசுவுக்கு எப்போதும் இருந்தது. கடவுளுடைய சித்தத்தைச் செய்வதே அவருடைய நோக்கம் (எபி 10,7).
 
மக்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் இயேசுவை வணங்கினர் (மத். 14,33; 28,9 மற்றும் 17; ஜோ. 9,38). தேவதூதர்களை வணங்க முடியாது (வெளி. 19,10), ஆனால் இயேசு அதை அனுமதித்தார். ஆம், தேவதூதர்களும் தேவனுடைய குமாரனை வணங்குகிறார்கள் (எபி. 1,6). சில ஜெபங்கள் இயேசுவிடம் நேரடியாக உரையாற்றப்பட்டன (அப்போஸ்தலர் 7,59-60; 2 கொரிந்தியர் 12,8; வெளி 22,20).

புதிய ஏற்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அசாதாரணமாக உயர்ந்த புகழுக்குரியது, பொதுவாக கடவுளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சூத்திரங்கள்: “நித்தியத்திலிருந்து நித்தியம் வரை அவருக்கு மகிமை! ஆமென் " (2 தீமோ. 4,18; 2. பெட். 3,18; வெளி 1,6). அவருக்கு வழங்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஆட்சியாளர் பட்டம் உள்ளது (எபே 1,20: 21). நாம் அவரை கடவுள் என்று அழைத்தால், அது மிகையாகாது.

வெளிப்படுத்துதலில், கடவுளும் ஆட்டுக்குட்டியும் சமமாகப் புகழப்படுகிறார்கள், இது சமத்துவத்தைக் குறிக்கிறது: "சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவனுக்கும், ஆட்டுக்குட்டியினருக்கும் புகழும் மரியாதையும் புகழும் வன்முறையும் நித்தியத்திலிருந்து நித்தியம் வரை!" (வெளி 5,13). மகனுக்கும் தந்தையும் க honored ரவிக்கப்பட வேண்டும் (ஜோ. 5,23). கடவுளும் இயேசுவும் ஆல்ஃபா மற்றும் ஒமேகா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், எல்லாவற்றின் தொடக்கமும் முடிவும் (வெளி 1,8 மற்றும் 17; 21,6; 22,13).

கடவுளைப் பற்றிய பழைய ஏற்பாட்டு பத்திகள் பெரும்பாலும் புதிய ஏற்பாட்டில் எடுத்து, இயேசு கிறிஸ்துவைப் பயன்படுத்துகின்றன.

மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் வழிபாட்டு பற்றி இந்த பத்தியில் உள்ளது:
"அதனால்தான் கடவுள் அவரை உயர்த்தி, எல்லா பெயர்களுக்கும் மேலான பெயரை அவருக்கு வழங்கினார், இயேசுவின் பெயரால் வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியிலும் உள்ள முழங்கால்கள் அனைத்தும் வணங்க வேண்டும், எல்லா மொழிகளையும் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும், இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர், பிதாவாகிய தேவனுடைய மகிமைக்காக ” (பிலி. 2,9-11; அதில் ஈசாவின் மேற்கோள் உள்ளது. 45,23). ஏசாயாவின் கூற்றுப்படி, கடவுளுக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற மரியாதையும் மரியாதையும் இயேசுவுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

ஒரே இரட்சகர் மட்டுமே இருக்கிறார் என்று ஏசாயா கூறுகிறார் - கடவுள் (ஏசா. 43, 11; 45,21,). கடவுள் இரட்சகர் என்றும், இயேசு மீட்பர் என்றும் பவுல் தெளிவாகக் கூறுகிறார் (தலைப்புகள் 1,3; 2,10 மற்றும் 13). இப்போது ஒரு மீட்பர் அல்லது இருவர் இருக்கிறார்களா? ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் தந்தை கடவுள் என்றும் இயேசு கடவுள் என்றும் முடிவு செய்தார், ஆனால் ஒரே கடவுள் மட்டுமே இருக்கிறார், எனவே ஒரே இரட்சகர் மட்டுமே. தந்தையும் மகனும் அடிப்படையில் ஒன்று (கடவுள்), ஆனால் வெவ்வேறு நபர்கள்.

பல புதிய ஏற்பாட்டு பத்திகளும் இயேசுவை கடவுள் என்று அழைக்கின்றன. யோவான் 1,1: "கடவுள் வார்த்தை." வசனம் 18: "யாரும் கடவுளைப் பார்த்ததில்லை; கடவுள் மற்றும் தந்தையின் மடியில் இருக்கும் பூர்வீகம் அதை எங்களுக்கு அறிவித்துள்ளார். ”இயேசு நமக்கு தந்தையை கொடுக்கும் கடவுள் நபர் (அவர்) தெரிந்து கொள்ளட்டும். உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, தாமஸ் இயேசுவை கடவுளாக அங்கீகரித்தார்: "தாமஸ் பதிலளித்தார், அவரிடம்: என் ஆண்டவரும் என் கடவுளும்!" (ஜோ. 20,28.)

பவுல் அவர்கள் காரணமாக பெரியவர்கள் என்று கூறுகிறார், “கிறிஸ்து மாம்சத்திற்குப் பின் வருகிறார், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கடவுள் என்றென்றும் புகழப்படுகிறார். ஆமென் " (ரோமர் 9,5). எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், கடவுளே மகனை "கடவுள்" என்று மேற்கோளில் அழைக்கிறார்: "கடவுளே, உங்கள் சிம்மாசனம் நித்தியத்திலிருந்து நித்தியம் வரை நீடிக்கிறது ..." (எபி. 1,8).

"ஏனென்றால், அவரிடத்தில் [கிறிஸ்து], கடவுளின் முழுமையும் நேரில் வாழ்கிறது" என்று பவுல் கூறினார். (கொலோ. 2,9). இயேசு கிறிஸ்து எல்லாம் கடவுள், இன்னும் "உடல்" உள்ளது. அவர் கடவுளின் சரியான ஒற்றுமை - கடவுள் அவதரித்தவர். இயேசு மனிதர்களாக இருந்தால், அவர்மீது நம்பிக்கை வைப்பது தவறு. ஆனால் அவர் தெய்வீகமாக இருப்பதால், நாம் அவரை நம்ப வேண்டும். அவர் கடவுள் என்பதால் அவர் நிபந்தனையின்றி நம்பகமானவர்.
 
இருப்பினும், இரண்டு சொற்கள் ஒன்றோடொன்று மாறக்கூடிய அல்லது ஒத்ததாக இருந்தால், "இயேசு கடவுள்" என்று சொல்வதன் மூலம் தவறாக வழிநடத்தலாம். ஒரு விஷயம், இயேசு ஒரு மனிதர், இரண்டாவதாக, இயேசு "முழு" கடவுள் அல்ல. "கடவுள் = இயேசு", இந்த சமன்பாடு தவறானது.

பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், "கடவுள்" என்பது "பிதா" என்பதாகும், அதனால்தான் பைபிள் அரிதாக இயேசுவை கடவுள் என்று அழைக்கின்றது. இயேசுவோ தெய்வீகமானவர் என்பதால், அந்த வார்த்தையை சரியாக பயன்படுத்தலாம். கடவுளின் மகனாக, அவர் மூன்று தெய்வங்களுள் ஒருவரே. கடவுளே கடவுள், கடவுள் மூலம் மனிதனை உருவாக்கியவர்.

எங்களைப் பொறுத்தவரை, இயேசுவின் தெய்வீகம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனென்றால் அவர் தெய்வீகமாக இருந்தால் மட்டுமே அவர் கடவுளை நமக்கு சரியாக வெளிப்படுத்த முடியும் (யோவான் 1,18; 14,9). ஒரு கடவுளால் மட்டுமே நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கவும், நம்மை மீட்டுக்கொள்ளவும், கடவுளோடு நம்மை சரிசெய்யவும் முடியும். ஒரு கடவுள் நபர் மட்டுமே நம்முடைய விசுவாசத்தின் பொருளாக மாற முடியும், இறைவன், நமக்கு வரம்பற்ற விசுவாசம், இரட்சகர், நாம் பாடலிலும் ஜெபத்திலும் வணங்குகிறோம்.

எல்லா மனிதர்களும், கடவுளே

மேற்கோள் குறிப்புகளிலிருந்து காணப்படக்கூடியபடி, பைபிளின் "இயேசுவின் உருவம்" புதிய ஏற்பாட்டில் முழுவதும் மொசைக் கற்களில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. படம் சீரானது, ஆனால் ஒரே இடத்தில் சேகரிக்கப்படவில்லை. அசல் சர்ச் தற்போதுள்ள கட்டிடத் தொகுதிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். விவிலிய வெளிப்பாட்டிலிருந்து அவர் பின்வரும் முடிவுகளை எடுத்தார்:

• இயேசு முக்கியமாக கடவுள்.
• இயேசு மனிதனாக இருக்கிறார்.
• ஒரே ஒரு கடவுள் இருக்கிறார்.
• இந்த கடவுள் ஒரு நபர்.

நைசியா கவுன்சில் (325) தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசுவின் தெய்வீகத்தன்மையையும், பிதாவுடனான அவருடைய அடையாளத்தையும் நிறுவினார் (நிசீன் க்ரீட்).

சால்செடன் கவுன்சில் (451) அவரும் மனிதர் என்று கூறினார்:
"நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து ஒரே ஒரு குமாரன்; தெய்வீகத்தன்மையும், பரிபூரண மனிதனாகவும், ஒரே கடவுள் மற்றும் மனிதகுலத்தில் ... அதே சமயம், தெய்வீகத்தன்மையைக் குறித்து தந்தையின் வயதில் இருந்து பெற்றது ... கன்னி மரியாவால் அவரது மனிதநேயம் சம்பந்தப்பட்டதைப் பெற்றது; ஒரே குமாரனாகிய கிறிஸ்து, இறைவன், பழங்குடியினர், தயாரிக்கும் இரண்டு தன்மையும் ... தொழிற்சங்க தன்மையும் இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை நிலை அங்கு இல்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு இயற்கை பண்புகள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் ஒரு ஒன்றாக்க அறியப்படுகிறது. "

கடைசி பகுதியாக சேர்க்கப்பட்டது, ஏனென்றால் கடவுளுடைய இயல்பு இயேசுவின் மனித இயல்பை பின்னணியில் தள்ளிவிட்டது என்று இயேசு சொன்னார், அது இயேசு மனிதனாக இருக்கவில்லை. மற்றவர்கள் இந்த இரு இயல்புகளும் மூன்றாவது இயல்புடன் இணைந்ததாகக் கூறினர், ஆகவே இயேசு தெய்வீக அல்லது மனிதராக இருக்கவில்லை. இல்லை, விவிலிய ஆதாரங்கள் இயேசு முழுமையாக மனிதனாகவும் முற்றிலும் கடவுளாகவும் இருக்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது. அந்த தேவாலயம் கற்பிக்க வேண்டும்.

நம்முடைய இரட்சிப்பு இயேசுவும் மனிதனும் கடவுளுமாக இருப்பதைப் பொறுத்தது. ஆனால் கடவுளுடைய பரிசுத்த குமாரன் மனிதனாக முடியும், பாவமுள்ள மாம்சத்தின் வடிவத்தை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம்?
 
கேள்வி இப்போது மனிதனைப் போல, நாம் இப்போது பார்க்கின்றோம், அது சிதைந்துவிட்டது. ஆனால் கடவுள் அதை எவ்வாறு படைத்தார் என்று சொல்லவில்லை. மனிதர் எப்படி உண்மையாக இருக்க வேண்டுமென்று இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறார். முதலாவதாக, அப்பாவை முற்றிலும் சார்ந்து இருக்கும் ஒரு நபரை அவர் காண்பார். எனவே அது மனிதத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும்.

மேலும், கடவுள் வல்லவராயிருக்கிறார் என்பதை அவர் நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் படைப்பில் ஒரு பகுதியாக ஆவதற்கு அவர் தகுதியுடையவர். அவர் புனிதமான மற்றும் பாவிகளுக்கு இடையில் உருவாக்கப்படாத, உருவாக்கப்பட்ட, இடைவெளிக்கு இடையில் இடைவெளியை உருவாக்க முடியும். அது சாத்தியமற்றது என்று நாங்கள் நினைக்கலாம்; அது கடவுளுக்கு சாத்தியமாகும்.

இறுதியாக, புதிய படைப்பில் மனிதநேயம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் திரும்பி வந்து நாம் எழுப்பப்பட்டால், நாங்கள் அவரைப் போலவே இருப்போம் (1 யோவான் 3,2). மாற்றியமைக்கப்பட்ட உடலைப் போல ஒரு உடலும் நமக்கு இருக்கும் (1 கொரி. 15,42-49).

இயேசு நம் பயனியராக இருக்கிறார், கடவுளுக்கு வழி இயேசுவே வழிநடத்துகிறார் என்பதை அவர் நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் மனிதனாக இருப்பதால், அவர் நம் பலவீனத்தால் உணருகிறார்; அவர் கடவுள் என்பதால், அவர் எங்களுக்கு கடவுளின் உரிமைக்கு திறம்பட பேச முடியும். நம்முடைய இரட்சகராக இயேசுவைக் கொண்டு, நம்முடைய இரட்சிப்பு பாதுகாப்பானது என்பதை நாம் நம்பலாம்.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFஇந்த மனிதன் யார்?