இந்த மனிதன் யார்?

இயேசு தம்முடைய சீஷர்களிடம், "மனுஷகுமாரன் என்பவர் யார் என்று சொல்லுகிறாரோ, நாங்கள் இங்கே எதிர்ப்படுகிற அடையாளத்தைக் குறித்து விசாரித்துக் கேட்டேன். அவர் இன்று நம்மிடத்திலே இருக்கிறார்; இவர் யார்? அவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது? நாம் ஏன் அவரை நம்ப வேண்டும்? கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மையத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மிகவும் மனித - மேலும்

இயேசு சாதாரண வழியில் பிறந்தார், சாதாரணமாக வளர்ந்தார், பசி மற்றும் தாகம் மற்றும் சோர்வாக ஆனார், சாப்பிட்டு, குடித்து, தூங்கினாள். அவர் சாதாரணமாக பேசினார், பேசி பேசி சாதாரணமாக சென்றார். அவர் உணர்வுகள் இருந்தார்: இரக்கமும், கோபமும், வெறுப்பும், வருத்தமும், அச்சமும் (மத்தேயு XX, லூக் XX, ஜான், மத்தேயு XX). மனிதர்கள் செய்ய வேண்டியதுபோல் அவர் கடவுளிடம் ஜெபம் செய்தார். அவர் தன்னை மனிதனாக அழைத்தார், அவர் மனிதனாக உரையாற்றினார். அவர் ஒரு மனிதராக இருந்தார்.

ஆனால் அவர் தனது அசாதாரண சில அவரது மனிதனை மறுத்தார் என்று ஒரு அசாதாரண நபர் (ஜான், ஜான்). அவர்கள் சதை, அழுக்கு, வியர்வை, செரிமான செயல்பாடுகளை, சதை குறைபாடுகள் செய்ய ஏதாவது செய்ய முடியும் என்று நம்ப முடியவில்லை என்று இயேசு மிகவும் புனித நினைத்தேன். ஒரு மனிதனாக அவர் "தோன்றினார்", தேவதூதர்கள் சில நேரங்களில் மனிதர்களாக, உண்மையில் மனிதனாக இல்லாமல் தோன்றும்.

இதற்கு மாறாக, புதிய ஏற்பாடு இயேசுவின் முழு அர்த்தத்தில் மனிதன் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. ஜான் உறுதிப்படுத்துகிறார், "மற்றும் வார்த்தை சதை மாறியது ..." (ஜான்). அவர் மட்டும் இறைச்சி போல் "தோன்றும்" மற்றும் அவர் மட்டுமே இறைச்சி கொண்டு "உடை" இல்லை. அவர் இறைச்சி ஆனார். இயேசு கிறிஸ்து "மாம்சத்துக்குள்ளே போனார்" (ஜான், ஜுன் 9). நாம் அவரை அறிந்திருக்கிறோம், ஏனென்றால் அவரைத் தொட்டிருந்தோம் (ஜான்.

"ஆண்கள் போன்ற" (பிலி. 2,7), "சட்டத்தின் கீழ்" (கலா. 4,4), "பாவப்பட்ட சதை போல் இருக்க வாய்ப்புள்ளது" (ரோ. 8,3) ஆக பவுல் படி இயேசுதான். அவர் மனிதன் மீட்டு வந்த, மனிதர்கள் மிதமான இருக்க வேண்டும், எபிரேயர் ஆசிரியர் வாதிட்டார்: "இப்போது, ஏனெனில் சதை மற்றும் இரத்த குழந்தைகள், அவரும் அவர்களை சமமாக பெற்றுள்ளது ... அதனால் அவர் தன் அனைத்து சகோதரர்கள் சம இருக்க வேண்டியிருந்தது "(2,14-17).

நம்முடைய இரட்சிப்பு நின்று, இயேசு உண்மையிலேயே மனிதனாக இருக்கிறதா என்பதுதான். எங்கள் வழக்கறிஞர், நம் உயர் பூசாரி, அவர் உண்மையில் மனித அனுபவம் என்பதை பொறுத்தது (எச். இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்னரும் கூட, சரீரமும் எலும்புகளும் இருந்தன (யோவான் 9, லூக்கா XX). அவர் பரலோக மகிமையில் மனிதனாக இருந்தார் (4,15, TIM 20,27).

கடவுளைப் போல் செயல்படுங்கள்

"அவர் யார்," என்று பரிசேயர்கள் கேட்டனர். "பாவங்களை மன்னிக்கத்தக்கவன் யார்? தேவன் தனியாக இருக்கிறார்?" (லூக்கா. XX). பாவத்திற்கு கடவுள்மீது ஒரு குற்றம். ஒருவன் தேவனுக்காக பேசி, உன் பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டதாக சொல்லலாமா? இது தேவதூஷணம், அவர்கள் சொன்னார்கள். இயேசு அதைப் பற்றி யோசித்து, இன்னும் பாவங்களை மன்னித்தார் என்பதை அறிந்திருந்தார். அவர் பாவமற்றவர் என்று கூட அவர் குறிப்பிட்டார் (யோவா.

யூத குருக்கள் தெய்வீகத் தன்மை வாய்ந்ததாகக் கருதப்பட்ட மற்றொரு கூற்று (மத்தேயு 26,63-65) என்று பரலோகத்தில் கடவுளின் வலது கையில் உட்கார்ந்திருப்பதாக இயேசு சொன்னார். கடவுளின் குமாரன் என்று அவர் உரிமை கொண்டாடினார் - இன்னொரு தேவதூதன், அது கூறப்பட்டது, ஏனென்றால் அது அந்த கலாச்சாரத்தில் நடைமுறையில் கடவுளை உயர்த்துவதாகும் (ஜான் ஜுன் 9, XX). கடவுளோடு முழுமையான உடன்படிக்கையில் இருப்பதாக இயேசு சொன்னார், தான் விரும்பியதை மட்டுமே செய்தார் (யோவான் 9). அவர் தந்தையின் ஒருவராக இருப்பதாகக் கூறினார் (5,18), யூத குருக்களும் தெய்வ நம்பிக்கைக்குரியவராக கருதப்பட்டார் (19,7). அவர் தந்தையைப் பார்த்த அனைவருமே தந்தையைப் பார்க்கிறான் என்று கடவுளே கூறினான் (5,19, 10,30). அவர் கடவுளுடைய ஆவியானவரை வெளியே அனுப்ப முடியும் என்று கூறினார் (10,33). தேவதூதர்களை (மத்தேயு 14,9) அனுப்ப முடியும் என்று அவர் கூறினார்.

கடவுள் உலகின் நீதிபதி என்று அறிந்திருந்தார், அதே சமயத்தில் கடவுள் அவரை நியாயத்தீர்ப்பு செய்தார் (ஜான் ஜான்ஸ்). இறந்தவர்களை உயிர்த்தெழுப்ப முடியும் என்ற கோரிக்கையை அவர் எழுப்பினார், அவரும் (ஜான், ஜான், 9, XX). அவர் அனைவருக்கும் நித்திய வாழ்வு அவருடன் உறவு சார்ந்திருந்தது, இயேசு (மத்தேயு XX-5,22) என்று கூறினார். அவர் மோசேயின் வார்த்தைகளை உபதேசம் தேவை என்று கருதினார் (மத்தேயு 5,21-6,40). கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட சட்டத்தின் மீது அவர் தன்னை ஓய்வுநாளாக ஆண்டவர் என்று அழைத்தார்! (மத்தேயு 10,18.) அவர் "ஒரே மனிதராக" இருந்திருந்தால், அது கௌரவமான, பாவம் நிறைந்த போதனையாக இருக்கும்.

ஆனால் அற்புதமான செயல்களோடு இயேசு தம் வார்த்தைகளை ஒத்திவைத்தார். "நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நம்புங்கள்; இல்லையெனில், பிறகு எனக்கு வேலை நம்புங்கள் "(Joh.14,11). அற்புதங்கள் யாரையும் நம்பவைக்க முடியாது, ஆனால் அவர்கள் வலுவான "சூழ்நிலை ஆதாரங்கள்" இருக்க முடியும். பாவங்களை மன்னிக்க அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று நிரூபிக்க, இயேசு ஒரு முடக்குவாதத்தை குணப்படுத்தினார் (லூக்கா 9, 9-8). தம்மைப் பற்றி அவர் சொன்னது உண்மைதான் என்பதை அவரது அற்புதங்கள் நிரூபிக்கின்றன. அவர் மனிதனைவிட அதிகமானவர், ஏனென்றால் அவர் மனிதனைவிட அதிகமானவர். தன்னைப் பற்றிய கூற்றுகள் - மற்ற எல்லாத் தூஷணத்தோடும் - இயேசுவைப் பற்றிய உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தன. அவர் இறைவனைப் போலவே பேசினார், கடவுளைப் போல செயல்படுவார், ஏனென்றால் அவர் மாம்சத்தில் கடவுள்.

அவரது சுய படத்தை

அவருடைய அடையாளத்தை இயேசு தெளிவாக அறிந்திருந்தார். பன்னிரண்டு வயதில், அவர் ஹெவன் தந்தையின் ஒரு சிறப்பு உறவு இருந்தது (லூக் 2,49). அவருடைய ஞானஸ்நானத்தில் அவர் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு குரலைக் கேட்டார்: நீ என் அருமை மகனே (லூக். அவர் நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு பணியை அவர் அறிந்திருந்தார் (லூக் 9, 29, XX, XX).

பேதுருவின் வார்த்தையிடம், "நீ கடவுளுடைய ஜீவனுள்ள குமாரனாகிய கிறிஸ்து" என்று பதில் சொன்னார். இயேசு, "யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதா "(மத்தேயு 16, 16-17). இயேசு கடவுளின் மகன். அவர் கிறிஸ்து, மேசியா என்பவர் - மிகவும் சிறப்புப் பணிக்காக கடவுளால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்.

அவர் பன்னிரண்டு சீஷர்களை அழைத்தபோது, ​​இஸ்ரவேலின் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திற்கும் ஒரு பன்னிரண்டு பேரை அவர் எண்ணவில்லை. அவன் இஸ்ரவேல் அனைத்தின்மேலும் நின்றான்; அவர் புதிய இஸ்ரேலின் படைப்பாளராகவும் கட்டடையாளராகவும் இருந்தார். இறைவனுடைய சர்ப்பத்தில் புதிய உடன்படிக்கையின் அஸ்திவாரமாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார், கடவுளுடன் ஒரு புதிய உறவு. உலகில் கடவுள் செய்ததைப் போலவே அவர் தன்னைக் கண்டார்.

மதங்களுக்கு எதிராக, சட்டங்களுக்கு எதிராக, ஆலயத்திற்கு எதிராக, மத அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இயேசு தைரியமாக விவாதித்தார். எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அவரைப் பின்பற்றவும், அவருக்கு வாழ்க்கையில் முதலிடம் கொடுக்கவும், அவருக்கு முழுமையான விசுவாசத்தை வைக்கவும் தம் சீஷர்களைக் கோரினார். அவர் கடவுளின் அதிகாரத்துடன் பேசினார் - அதே நேரத்தில் தன்னுடைய அதிகாரத்தோடு பேசினார்.

பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் அவருக்குள் நிறைவேறின என்று இயேசு நம்பினார். அவர்களுடைய பாவங்களை (; .. மாட் 53,4 ;. மார்க் 5 ;. லூக்கா 12 ;. 26,24, 9,12 ஏசாயா 22,37-24 மற்றும் 46) இருந்து மக்கள் காப்பாற்ற இறக்க இருந்த துன்பம் ஊழியராக இருந்தார். அவர் எருசலேமில் ஒரு கழுதை மீது செல்ல இருந்த சமாதான இளவரசர் (பார்க்க X-XX-9,9, மத்தேயு XX-XX). அவர் எல்லா மனிதருக்கும் மகனுக்கும் மகனாக இருந்தார் (யாக்கோபு, மத்தேயு XX).

அவரது வாழ்க்கை முன்

இயேசு ஆபிரகாம் முன் வாழ்ந்த கூறியிருந்தனர், மற்றும் ஒரு உன்னதமான உருவாக்கம் இந்த "காலமற்ற" வெளிப்படுத்தினர் குறிக்கின்றது: (யோ 8,58.) "மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு முன்பே நான் சொல்ல". மறுபடியும் யூத குருமார்கள் இயேசுவை தெய்வீகமாக பெற்றுக்கொண்டார்கள், அவரைக் கல்லெறிதலென விரும்பினர் (வசனம் XX). சொற்றொடர் "நான்" ஐ ஒலிக்கிறது 59. கடவுள் அவனுக்கு மோசே வெளிப்படுத்துகிறது எங்கே மோசஸ் 2,: (என்ஐவி மொழிபெயர்ப்பு) "இவ்வாறு நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லுவோம் [தி], நான் என்னை உங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளார்" நடித்துள்ளார். இயேசு தம்மைப்பற்றி இந்த பெயரை எடுத்துக்கொள்கிறார். "உலகத்திற்குமுன்" அவர் பிதாவிடம் மகிமை பொழிந்ததை இயேசு உறுதிப்படுத்துகிறார் (யோவான்). ஜான் அவர் நேரம் ஆரம்பத்தில் இருந்தது என்று நமக்கு சொல்கிறது: வார்த்தை என (ஜான்.

மேலும் ஜான் கொண்டு "அனைத்து விஷயங்கள்" வார்த்தை மூலம் செய்யப்படுகிறது என்று வாசிக்க (ஜு 9). தந்தை திட்டமிட்ட செயல்திட்டத்தை உருவாக்கிய படைப்பாளரின் வார்த்தையாக இருந்தார். எல்லாவற்றையும் அவருக்காகவும் அவருக்காகவும் உருவாக்கினார் (கொலோ. 1,3, 1,16, Cor. XX). எபிரேயர் 1 கூறுகிறார், மகன் மூலம், கடவுள் "உலகத்தை" செய்தார்.

எபிரெயுவில், கொலோசியர்களில் போலவே, மகன் "பிரயாணம்" செய்தார், அது "வலியுறுத்துகிறது" (எபிரெயர் XIX, Col. 1,3). இருவரும் அவர் "கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளின் உருவம்" என்று கூறுகிறார் (கொலோ. XX), "அவருடைய இயல்பின் சாயல்" (எபி.

இயேசு யார்? அவன் மாம்சமான தேவன். அவர் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர், உயிருள்ள இளவரசன் (அப்போஸ்தலர் XX). அவர் கடவுளைப் போலவே தோற்றமளிக்கிறார், கடவுளைப் போல் மகிமை உண்டு, கடவுளுக்கு மட்டுமே வல்லமை இருக்கிறது. அவர் தெய்வீகமானவர், மாம்சத்தில் கடவுள் என்று முடிவுக்கு வந்தார்.

வழிபாட்டுக்கு மதிப்பு

இயேசுவின் கருத்தாக்கம் ஒரு இயற்கை வழியில் நடந்தது (மத்தேயு XX, லூக் XX). அவர் எப்போதும் பாவம் இல்லாமல் வாழ்ந்தார் (எபி. அவர் தவறு இல்லாமல், பழுதடையாமல் இருந்தார் (எபிரெயம் 1,20, 1,35). அவர் எந்த பாவமும் செய்யவில்லை (4,15, Petr. அவரை எந்த பாவம் இல்லை (ஜான், ஜான். அவர் எந்த பாவமும் தெரியாது (7,26, Cor. XX). என்றாலும், இயேசுவுக்கு எப்போதும் கடுமையான ஆசை இருந்தது. அவருடைய நோக்கம் கடவுளுடைய சித்தத்தைச் செய்வதாகும் (Hebr.XNUM).

பல சந்தர்ப்பங்களில், மக்கள் இயேசுவை வணங்கினர் (மத்தேயு XX, XX, XX, ஜான். தேவதூதர்கள் வணங்கப்படவில்லை (வெளி .20), ஆனால் இயேசு அதை அனுமதித்தார். ஆமாம், தேவதூதர்கள் கடவுளுடைய குமாரனை வணங்குகிறார்கள் (எபி. சில ஜெபங்கள் இயேசு நேரடியாக உரையாற்றப்பட்டன (அப்போஸ்தலர். XX - XXL, XXL, கோஸ்ட், XVIII).

புதிய ஏற்பாடு, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அசாதாரணமாக அதிக பாராட்டுகளைத் தருகிறது. சாதாரணமாக கடவுளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சூத்திரங்கள்: "அவருக்கு எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாகிறது; ஆமென் "(2, டி.எம்., 4,18, பீட்டர் XX, ரெவ். அவர் எப்போதும் மன்னிக்கப்படக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஆட்சியாளர் தலைப்பைக் கொண்டுள்ளார் (எபே. 2-3,18). நாம் அவரை கடவுள் என்று அழைத்தால், அது மிக உயர்ந்ததல்ல.

வெளிப்படுத்துதல், கடவுள் மற்றும் லாம்ப் சமமாக சமத்துவம் சுட்டிக்காட்டுகிறது அள்ளி பாராட்டு உள்ளது: (. ரெவ் 5,13) "அவரைப் பொருத்தவரை யார் லாம்ப் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து சதாகாலங்களிலும் புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் வல்லமையும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். மகனும் தந்தையின் (யோ. 5,23) போன்ற மதிப்பளிக்கப்பட வேண்டும். கடவுளையும் இயேசு சமமாக ஆல்ஃபா மற்றும் ஒமேகா எனப்படும் எல்லாவற்றையும் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் (ரெவ் 1,8 மற்றும் 17; .. 21,6, 22,13) உள்ளன.

கடவுளைப் பற்றிய பழைய ஏற்பாட்டு பத்திகள் பெரும்பாலும் புதிய ஏற்பாட்டில் எடுத்து, இயேசு கிறிஸ்துவைப் பயன்படுத்துகின்றன.

மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் வழிபாட்டு பற்றி இந்த பத்தியில் உள்ளது:
"ஆகையால் தேவன் அவரை எழுப்பி, எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தைத் தந்தருளுவார்; பரலோகத்திலும் பூமியிலும், பூமியிலும் உள்ள எல்லா முழங்கால்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் முழு வணக்கமும், பிதாவாகிய தேவனின் மகிமைக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் "என்று (பன்னிரெண்டாம் -83), ஏசாயா நூலிலிருந்து ஒரு மேற்கோளைக் கொண்டிருக்கும். இயேசு ஏசாயா படி, கடவுள் வழங்க வேண்டும் என்று மரியாதை மற்றும் மரியாதை பெறும்.

ஏசாயா மட்டுமே ஒரு இரட்சகராக உள்ளது என்கிறார் - கடவுள் (ஏசாயா, 9, XX, XX). பவுல் தெளிவாக கடவுள் ஒரு இரட்சகராக இருப்பதாக கூறுகிறார், ஆனால் இயேசுவே ஒரு இரட்சகராக இருக்கிறார் (தீத்து 9, XX, XX). இப்போது ஒரு இரட்சகராக அல்லது இரண்டுபேரா? ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவர்கள் முடிவாக: தந்தையார் கடவுள் மற்றும் இயேசு கடவுள், ஆனால் ஒரே ஒரு கடவுள், எனவே ஒரே ஒரு இரட்சகர். தந்தையும், மகனும் ஒன்று (கடவுள்), ஆனால் வேறு நபர்கள்.

பல புதிய ஏற்பாட்டு பத்திகள் இயேசு கடவுளை அழைக்கின்றன. ஜான் ஜான்: "கடவுள் வார்த்தை." வசனம்: "யாரும் கடவுள் பார்த்ததில்லை; பிதாவின் கர்ப்பத்தில் இருப்பவர், நம்மிடம் பிரசங்கிக்கிறார் "என்று இயேசு சொன்னார். பிதாவைப் பற்றி நமக்குத் தெரிந்த கடவுளாகிய இயேசு தேவன். உயிர்த்தெழுந்த பிறகு, தாமஸ் கடவுளாக இயேசுவை அடையாளம் கண்டுகொண்டார்: "தோமா அவரைப் பார்த்து," என் ஆண்டவனே! என் கடவுளே! "(யோனா.

பவுல் கூறுகிறார் ஏனெனில் முன்னோர்கள் பெரிய ஏனெனில் அவர்கள் "கிறிஸ்து மாம்சத்தின் வருகிறார், எப்போதும் கடவுள் பாராட்டினார் அனைத்து மேலே யார். ஆமென் "(ரோமன் 9,5). எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், கடவுள் தன்னை "குமாரன்" என அழைப்பதைக் கூப்பிடுகிறார்: "தேவனே, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும்." (எபி.

"அவரை [கிறிஸ்து] பொறுத்தவரை, பவுல் கூறினார்," தெய்வத்தின் முழுமையும் உடலில் வாழ்கிறது "(கொலோ. இயேசு கிறிஸ்து முற்றிலும் கடவுள் மற்றும் இன்னும் "உடல்" உள்ளது. அவர் கடவுள் சரியான படம் - கடவுள், மாமிசமாக. இயேசு மனிதனாக இருந்தால், அவரை நம்புவதில் தவறில்லை. ஆனால் அவர் தெய்வம் என்பதால், அவரை நம்புவதற்கு கட்டளையிடப்படுகிறோம். அவர் கடவுள் என்பதால் அவர் நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கைக்குரியவர்.

இருப்பினும், இரண்டு சொற்கள் ஒன்றோடொன்று மாறக்கூடிய அல்லது ஒத்ததாக இருந்தால், "இயேசு கடவுள்" என்று சொல்வதன் மூலம் தவறாக வழிநடத்தலாம். ஒரு விஷயம், இயேசு ஒரு மனிதர், இரண்டாவதாக, இயேசு "முழு" கடவுள் அல்ல. "கடவுள் = இயேசு", இந்த சமன்பாடு தவறானது.

பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், "கடவுள்" என்பது "பிதா" என்பதாகும், அதனால்தான் பைபிள் அரிதாக இயேசுவை கடவுள் என்று அழைக்கின்றது. இயேசுவோ தெய்வீகமானவர் என்பதால், அந்த வார்த்தையை சரியாக பயன்படுத்தலாம். கடவுளின் மகனாக, அவர் மூன்று தெய்வங்களுள் ஒருவரே. கடவுளே கடவுள், கடவுள் மூலம் மனிதனை உருவாக்கியவர்.

நமக்கு, தெய்வீகத்தன்மை இயேசு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அவர் தெய்வீகமானவராய் இருந்தால் மட்டுமே அவர் உண்மையிலேயே நம்மை இறைவனிடம் வெளிப்படுத்த முடியும் (ஜான் ஜுன் 9, 9). ஒரே ஒரு கடவுளே நம் பாவங்களை மன்னித்து, நம்மை மீட்டு, கடவுளிடம் நம்மை ஒப்புரவாக்குவார். ஒரே ஒரு கடவுளே நம் விசுவாசத்தின் பொருள், ஆண்டவருக்கு மட்டுமே இருக்க முடியும், அவருக்காக நாம் கட்டுப்பாடற்ற விசுவாசம், இரட்சகராகிய யாருடன் நாம் பாடி, ஜெபத்தில் வணங்குகிறோம்.

எல்லா மனிதர்களும், கடவுளே

மேற்கோள் குறிப்புகளிலிருந்து காணப்படக்கூடியபடி, பைபிளின் "இயேசுவின் உருவம்" புதிய ஏற்பாட்டில் முழுவதும் மொசைக் கற்களில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. படம் சீரானது, ஆனால் ஒரே இடத்தில் சேகரிக்கப்படவில்லை. அசல் சர்ச் தற்போதுள்ள கட்டிடத் தொகுதிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். விவிலிய வெளிப்பாட்டிலிருந்து அவர் பின்வரும் முடிவுகளை எடுத்தார்:

• இயேசு முக்கியமாக கடவுள்.
• இயேசு மனிதனாக இருக்கிறார்.
• ஒரே ஒரு கடவுள் இருக்கிறார்.
• இந்த கடவுள் ஒரு நபர்.

நிக்கா கவுன்சில் (325) இயேசுவின் தெய்வீகத்தன்மையையும், தேவ குமாரனையும், தந்தையின் (நேசன் க்ரீட்) தத்துவத்தையும் பதிவு செய்தது.

சால்க்சன் கவுன்சில் (451) கூடுதலாக அவர் மனிதராகவும் அறிவித்தார்:
"நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து ஒரே ஒரு குமாரன்; தெய்வீகத்தன்மையும், பரிபூரண மனிதனாகவும், ஒரே கடவுள் மற்றும் மனிதகுலத்தில் ... அதே சமயம், தெய்வீகத்தன்மையைக் குறித்து தந்தையின் வயதில் இருந்து பெற்றது ... கன்னி மரியாவால் அவரது மனிதநேயம் சம்பந்தப்பட்டதைப் பெற்றது; ஒரே குமாரனாகிய கிறிஸ்து, இறைவன், பழங்குடியினர், தயாரிக்கும் இரண்டு தன்மையும் ... தொழிற்சங்க தன்மையும் இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை நிலை அங்கு இல்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு இயற்கை பண்புகள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் ஒரு ஒன்றாக்க அறியப்படுகிறது. "

கடைசி பகுதியாக சேர்க்கப்பட்டது, ஏனென்றால் கடவுளுடைய இயல்பு இயேசுவின் மனித இயல்பை பின்னணியில் தள்ளிவிட்டது என்று இயேசு சொன்னார், அது இயேசு மனிதனாக இருக்கவில்லை. மற்றவர்கள் இந்த இரு இயல்புகளும் மூன்றாவது இயல்புடன் இணைந்ததாகக் கூறினர், ஆகவே இயேசு தெய்வீக அல்லது மனிதராக இருக்கவில்லை. இல்லை, விவிலிய ஆதாரங்கள் இயேசு முழுமையாக மனிதனாகவும் முற்றிலும் கடவுளாகவும் இருக்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது. அந்த தேவாலயம் கற்பிக்க வேண்டும்.

நம்முடைய இரட்சிப்பு இயேசுவும் மனிதனும் கடவுளுமாக இருப்பதைப் பொறுத்தது. ஆனால் கடவுளுடைய பரிசுத்த குமாரன் மனிதனாக முடியும், பாவமுள்ள மாம்சத்தின் வடிவத்தை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம்?

கேள்வி இப்போது மனிதனைப் போல, நாம் இப்போது பார்க்கின்றோம், அது சிதைந்துவிட்டது. ஆனால் கடவுள் அதை எவ்வாறு படைத்தார் என்று சொல்லவில்லை. மனிதர் எப்படி உண்மையாக இருக்க வேண்டுமென்று இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறார். முதலாவதாக, அப்பாவை முற்றிலும் சார்ந்து இருக்கும் ஒரு நபரை அவர் காண்பார். எனவே அது மனிதத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும்.

மேலும், கடவுள் வல்லவராயிருக்கிறார் என்பதை அவர் நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் படைப்பில் ஒரு பகுதியாக ஆவதற்கு அவர் தகுதியுடையவர். அவர் புனிதமான மற்றும் பாவிகளுக்கு இடையில் உருவாக்கப்படாத, உருவாக்கப்பட்ட, இடைவெளிக்கு இடையில் இடைவெளியை உருவாக்க முடியும். அது சாத்தியமற்றது என்று நாங்கள் நினைக்கலாம்; அது கடவுளுக்கு சாத்தியமாகும்.

கடைசியாக, மனிதர்கள் புதிய சிருஷ்டிப்பில் என்னவென்பதை இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் திரும்பி வரும்போது, ​​நாம் உயிர்த்தெழுப்பப்படுகையில், அவரைப் போலவே இருப்போம் (ஜான், ஜுன் 9). அவருடைய மாற்றப்பட்ட உடலைப் போல ஒரு உடலைப் பெறுவோம் (1, 3,2-1).

இயேசு நம் பயனியராக இருக்கிறார், கடவுளுக்கு வழி இயேசுவே வழிநடத்துகிறார் என்பதை அவர் நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் மனிதனாக இருப்பதால், அவர் நம் பலவீனத்தால் உணருகிறார்; அவர் கடவுள் என்பதால், அவர் எங்களுக்கு கடவுளின் உரிமைக்கு திறம்பட பேச முடியும். நம்முடைய இரட்சகராக இயேசுவைக் கொண்டு, நம்முடைய இரட்சிப்பு பாதுகாப்பானது என்பதை நாம் நம்பலாம்.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFஇந்த மனிதன் யார்?