இயேசு கிறிஸ்து யார்?

நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள விரும்பும் ஒரு குழுவினரை நீங்கள் கேட்டால், நீங்கள் பலவிதமான பதில்களைப் பெறுவீர்கள். இயேசு ஒரு பெரிய தார்மீக ஆசிரியர் என்று சிலர் சொல்வார்கள். சிலர் அவரை ஒரு தீர்க்கதரிசியாக கருதினர். மற்றவர்கள் அவரை புத்தர், முஹம்மத் அல்லது கன்பூசியஸ் போன்ற சமய நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுவார்கள்.

இயேசு கடவுள்

இயேசு ஒருமுறை இந்த கேள்வியை அவருடைய சீஷர்களிடம் கேட்டார். நாம் மத்தேயு XX ல் கதை கண்டுபிடிக்கிறோம்.
"பின்பு, இயேசு பிலிப்புச் செசரியாவின் திசைகளில் வந்தார். தம் சீஷரை நோக்கி," மனிதகுமாரன் என்று மக்கள் சொல்கிறார்களா? அவர்கள் சிலர்: நீங்கள் சிலர் யோவான்ஸ்நானன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும், சிலர் எரேமியா என்றும் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். அவர் அவளிடம் கேட்டார்: நான் யார் என்று அவளிடம் சொல்கிறாய்? சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக: நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான்.

புதிய ஏற்பாட்டின் முடிவில் இயேசுவின் அடையாளத்தை நாம் காணலாம். அவர் குஷ்டரோகிகளையும், முடவனையும், குருடர்களையும் குணப்படுத்தினார். அவர் இறந்தவர்களை எழுப்பினார். ஜான் 8,58 அவர் புரிந்து அதற்கு ஆபிரகாம் சிறப்பு அறிவு, "ஆபிரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன்" ஏனெனில் அவர் அறிவித்த போதும், தேவனுடைய தனிப்பட்ட பெயர் பார்த்து திரும்பினார் தான்தான் பெற்றிருக்க முடியும் என்பதை பற்றி வினா எழுப்பிய போது "நான்" கூறினார். இல் 2. Mose 3,14 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அடுத்த வசனத்தில், தம்மைப் பற்றி அவர் என்ன சொன்னார் என்பதைச் செவிசாய்த்தார் புரிந்துகொள்கிறார். "அவரை தூக்கி எறிந்து கற்களை எடுத்தார்கள். ஆனால் இயேசு மறைந்து மற்றும் தேவாலயத்தை விட்டுப் புறப்படும்போது "(யோ 8,59) ஜான் 20,28 தாமஸ் இயேசு முன் கீழே விழுந்து உரத்துக் கூறினார்." என் ஆண்டவரே! என் தேவனே! " கிரேக்க வாக்கியம் உண்மையில் கூறுகிறது, "என்னுடைய இறைவனும் என்னுடைய இறைவனும்!"

பிலிப்பியர் 2,6 எங்களுக்கு பவுல் இயேசு கிறிஸ்து "இறைவனின் வடிவில்" என்று தெளிவாகச் சொல்கிறது. ஆனால் எங்கள் நிமித்தம் அவர் ஒரு மனிதனைப் போல பிறக்க தேர்வு. இந்த இயேசு தனிப்பட்ட எது அது இடையே பெரிய சாத்தியமற்றது இடைவெளி பாலங்கள் அவர் கடவுளுக்கும் அதே நேரத்தில் மனிதன் உள்ளது.. தெய்வீக மற்றும் மனித, மற்றும் கடவுள் மற்றும் மனித ஒன்றாக பற்றவைக்க, படைப்பாளி மனித தர்க்கம் விளக்க முடியாது காதல் ஒரு பிணைப்பு உள்ள உயிரினங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

தம்முடைய சீடர்களிடம் இயேசு தம்மை அடையாளப்படுத்திய கேள்வியைக் கேட்டபோது, ​​பேதுரு பதிலளித்தார்: "நீங்கள் கடவுளுடைய ஜீவனுள்ள குமாரன், கிறிஸ்து! இயேசு அவனை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான்; ஏனெனில் மாம்சமும் இரத்தமும் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவே "(மத் 18-29).

இயேசுவே பிறப்புக்கும் அவருடைய மரணத்திற்கும் இடையில் ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மனிதராக இருக்கவில்லை. இப்போது எங்கள் நிமித்தம் மகிமைப்படுத்தியுமிருக்கிறார் அத்துடன் சதை எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கடவுள், - அவர் இறந்த உயர்ந்தது மற்றும் அவர் நம்முடைய இரட்சகராக மற்றும் எங்கள் வழக்கறிஞராக எங்கே இன்று பிதாவின் வலது கை ஏறினார் - கடவுள் [இல்] ஒரு நபராக அவர் எங்கள் நிமித்தம் சிலுவையில் அறையப்பட்டார்.

இம்மானுவேல் - கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் - இன்னும் நம்முடன் இருப்பார், நம்முடன் எப்போதும் இருப்பார்.

ஜோசப் தக்காச்