பரிசுத்த ஆவியானவர் - செயல்பாடு அல்லது ஆளுமை?

036 பரிசுத்த ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவர் பெரும்பாலும் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் விவரிக்கப்படுகிறார்: கடவுளின் சக்தி அல்லது இருப்பு அல்லது செயல் அல்லது குரல். இது மனதை விவரிக்க சரியான வழி?

இயேசு கடவுளின் சக்தி என்றும் விவரிக்கப்படுகிறார் (பிலிப்பியர் 4,13), கடவுளின் பிரசன்னம் (கலாத்தியர் 2,20), கடவுளின் செயல் (யோவான் 5,19) மற்றும் கடவுளின் குரல் (யோவான் 3,34). ஆனால் ஆளுமை அடிப்படையில் நாம் இயேசுவைப் பற்றி பேசுகிறோம்.

பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஆளுமையின் பண்புகளையும் வேதம் கூறுகிறது, பின்னர் ஆவியின் சுயவிவரத்தை வெறும் செயல்பாட்டுக்கு அப்பால் உயர்த்துகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒரு விருப்பம் உள்ளது (1 கொரிந்தியர் 12,11: "ஆனால் இவை அனைத்தும் ஒரே ஆவியால் செயல்பட்டு அனைவருக்கும் அவர்கள் விரும்புவதைத் தருகின்றன"). பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆராய்கிறார், அறிவார், கற்பிக்கிறார், வேறுபடுத்துகிறார் (1 கொரிந்தியர் 2,10: 13).

பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்ச்சிகளைக் கொண்டிருக்கிறார். கிருபையின் ஆவி பழிவாங்கப்படலாம் (எபிரெயர் 10,29) துக்கமடைந்தார் (எபேசியர் 4,30). பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆறுதல்படுத்தினார், இயேசுவைப் போலவே ஒரு உதவியாளர் என்று அழைக்கப்பட்டார் (யோவான் 14,16). வேதத்தின் மற்ற பிரிவுகளில், பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறார், கட்டளையிடுகிறார், சாட்சியமளிக்கிறார், பொய் சொல்கிறார், நுழைகிறார், பாடுபடுகிறார், முதலியன ... இந்த சொற்கள் அனைத்தும் ஆளுமைக்கு இசைவானவை.

விவிலியத்தில் பேசும்போது, ​​மனம் என்பது ஒரு விஷயம் அல்ல, யார். மனம் "யாரோ", "ஏதோ" அல்ல. பெரும்பாலான கிறிஸ்தவ வட்டாரங்களில், பரிசுத்த ஆவியானவர் "அவர்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறார், இது பாலினத்தின் அறிகுறியாக புரிந்து கொள்ளப்படாது. மாறாக, இது மனதின் ஆளுமையைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது.

ஆவியின் தெய்வம்

தெய்வீக குணங்களை பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பைபிள் காரணம் கூறுகிறது. அவர் ஒரு தேவதூதர் அல்லது மனித இயல்பு கொண்டவர் என்று விவரிக்கப்படவில்லை. யோபு 33,4 குறிப்பிடுகிறது: "தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னை உண்டாக்கினார், சர்வவல்லவரின் சுவாசம் எனக்கு ஜீவனைக் கொடுத்தது." பரிசுத்த ஆவியானவர் படைக்கிறார். மனம் நித்தியமானது (எபிரெயர் 9,14). இது எங்கும் நிறைந்ததாகும் (சங்கீதம் 139,7).

வேதங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், ஆவியானவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர், எல்லாம் அறிந்தவர், உயிரைக் கொடுக்கிறார் என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். இவை அனைத்தும் தெய்வீக இயல்பின் பண்புகள். இதன் விளைவாக, பரிசுத்த ஆவியானவர் தெய்வீகமாக பைபிள் விவரிக்கிறது.