புனிதத்துவத்திற்கு

பரிசுத்தமாக்குதல்

பரிசுத்தமாக்குதல் என்பது கிருபையின் ஒரு செயலாகும், இதன் மூலம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் விசுவாசிக்கு கடவுள் காரணம் கூறுகிறார், மேலும் அவரை அதில் சேர்க்கிறார். பரிசுத்தமாக்குதல் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் அனுபவிக்கப்படுகிறது, மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மக்களிடையே இருப்பதன் மூலமும் இது செயல்படுத்தப்படுகிறது. (ரோமர் 6,11:1; 1,8 யோவான் 9: 6,22-2; ரோமர் 2,13:5; 22 தெசலோனிக்கேயர் 23; கலாத்தியர்)

புனிதத்துவத்திற்கு

சுருக்கமான ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியின்படி, புனிதமானது "புனிதமான ஒன்றை வரிசைப்படுத்துவது அல்லது வைத்திருப்பது" அல்லது "தூய்மைப்படுத்துவது அல்லது பாவத்திலிருந்து விடுபடுவது" என்பதாகும். 1 இந்த வரையறைகள் பைபிள் "புனித" என்ற வார்த்தையை இரண்டு வழிகளில் பயன்படுத்துகிறது என்ற உண்மையை பிரதிபலிக்கிறது: 1) ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து, அதாவது, கடவுளின் பயன்பாட்டிற்காக பிரிக்கப்பட்டிருத்தல், மற்றும் 2) தார்மீக நடத்தை - எண்ணங்களும் செயல்களும் ஒரு புனித அந்தஸ்துடன் தொடங்குகின்றன, கடவுளின் வழிக்கு இசைவான எண்ணங்களும் செயல்களும். 2

கடவுள் தம் மக்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். அவர் தனது நோக்கத்திற்காக அதை பிரிக்கும் ஒருவர், மற்றும் அவர் புனிதமான நடத்தை செயல்படுத்துகிறது யார். கடவுளுடைய நோக்கத்திற்காக மக்களை கடவுள் பிரிக்கிறார் என்ற முதல் குறிப்பைப் பற்றி கொஞ்சம் சர்ச்சை உள்ளது. ஆனால் நடத்தை பரிசுத்தமாக்குவதில் கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையேயான தொடர்பு பற்றி சர்ச்சை உள்ளது.

கேள்விகளுக்கு பின்வருவனவற்றை உட்படுத்துகின்றன: கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்தத்தில் என்ன செயலில் பங்கு வகிக்க வேண்டும்? கிறிஸ்தவர்கள் தெய்வீக தராதரத்துடன் தங்கள் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் ஒருங்கிணைப்பதில் எந்தளவுக்கு வெற்றி பெற வேண்டும்? சர்ச் அதன் உறுப்பினர்களை எவ்வாறு எச்சரிக்க வேண்டும்?

நாம் பின்வரும் புள்ளிகளை வழங்குவோம்:

  • கடவுளின் கிருபையால் பரிசுத்தமாக்க முடியும்.
  • கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி பைபிளில் வெளிப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.
  • கடவுளுடைய சித்தத்திற்கு விடையளிப்பதன் மூலம் புனிதமானது ஒரு முற்போக்கான வளர்ச்சியாகும். பரிசுத்தப்படுத்துதல் எவ்வாறு துவங்குகிறது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

தொடக்க புனிதத்துவம்

மக்கள் தார்மீக ரீதியாக ஊழல் நிறைந்தவர்கள், தங்கள் சொந்த முயற்சியில் கடவுளைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. நல்லிணக்கத்தை கடவுளால் தொடங்க வேண்டும். ஒரு நபர் நம்பிக்கை வைத்து கடவுளிடம் திரும்புவதற்கு முன்பு கடவுளின் கிருபையான தலையீடு தேவை. இந்த அருள் தவிர்க்கமுடியாததா என்பது சர்ச்சைக்குரியது, ஆனால் ஆர்த்தடாக்ஸி தான் கடவுள் தான் தேர்வு செய்கிறார் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறார். அவர் தனது நோக்கத்திற்காக மக்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அதன் மூலம் அவர்களைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் அல்லது மற்றவர்களுக்காக தனிமைப்படுத்துகிறார். பண்டைய காலங்களில், கடவுள் இஸ்ரவேல் மக்களை பரிசுத்தப்படுத்தினார், அந்த மக்களுக்குள் அவர் லேவியர்களை தொடர்ந்து பரிசுத்தப்படுத்தினார் (எ.கா. லேவியராகமம் 3:20,26; 21,6; உபாகமம் 5). அவர் தனது நோக்கத்திற்காக அவற்றை வரிசைப்படுத்தினார். 3

இருப்பினும், கிறிஸ்தவர்கள் வேறு விதத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்: "கிறிஸ்து இயேசுவில் பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டவர்" (1 கொரிந்தியர் 1,2). "இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் தியாகத்தால் நாம் ஒரு முறை பரிசுத்தமாக்கப்பட்டுள்ளோம்" (எபிரெயர் 10,10). 4 கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறார்கள் (எபிரேயர் 10,29; 12,12). அவை புனிதமானவை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன (1 பேதுரு 2,5: 9,) மேலும் அவர்கள் புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் "புனிதர்கள்" என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அது அவர்களின் நிலை. இந்த ஆரம்ப புனிதப்படுத்தல் நியாயப்படுத்தலாகும் (1 கொரிந்தியர் 6,11). Spiritual ஆன்மீக பரிசுத்தமாக்கலில் ஆனந்தமடைய கடவுள் உங்களை முதலில் தேர்ந்தெடுத்தார் » (2 தெசலோனிக்கேயர் 2,13).

ஆனால் அவருடைய மக்களுக்கான கடவுளின் நோக்கம் ஒரு புதிய அந்தஸ்தின் எளிய அறிவிப்புக்கு அப்பாற்பட்டது - அது அதன் பயன்பாட்டிற்கு தனித்துவமானது, மேலும் அதன் பயன்பாடு அதன் மக்களில் ஒரு தார்மீக மாற்றத்தை உள்ளடக்கியது. மக்கள் "தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ... இயேசு கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிய" (1 பேதுரு 1,2). அவை இயேசு கிறிஸ்துவின் உருவமாக மாற்றப்பட வேண்டும் (2 கொரிந்தியர் 3,18). அவர்கள் புனிதமானவர்களாகவும் நீதியுள்ளவர்களாகவும் அறிவிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களும் மீண்டும் பிறப்பார்கள். ஒரு புதிய வாழ்க்கை உருவாகத் தொடங்குகிறது, இது ஒரு புனிதமான மற்றும் நியாயமான முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை. இவ்வாறு, ஆரம்ப பரிசுத்தமாக்கல் நடத்தை புனிதப்படுத்தப்படுவதற்கு வழிவகுக்கிறது.

நடத்தை ஒழுங்குபடுத்தல்

பழைய ஏற்பாட்டில் கூட, கடவுள் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு அவர்களின் புனிதமான அந்தஸ்தில் நடத்தை மாற்றம் இருப்பதாகக் கூறினார். கடவுள் அவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்ததால் இஸ்ரவேலர் சடங்கு தூய்மையற்றதைத் தவிர்க்க வேண்டும் (உபா 5). அவர்களின் புனித அந்தஸ்து அவர்கள் கீழ்ப்படிதலைப் பொறுத்தது (உபா 5). பூசாரிகள் பரிசுத்தமாக இருந்ததால் சில பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் (யாத்திராகமம் 3: 21,6-7). பக்தர்கள் தனிமையில் இருக்கும்போது தங்கள் நடத்தையை மாற்ற வேண்டியிருந்தது (யாத்திராகமம் 4).

கிறிஸ்துவில் நம்முடைய தேர்தல் நெறிமுறை தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. புனிதர் எங்களை அழைத்ததிலிருந்து, கிறிஸ்தவர்கள் "உங்கள் எல்லா மாற்றங்களிலும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் (1 பேதுரு 1,15: 16). கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் புனித மக்களாகிய நாம் அன்பான கருணை, இரக்கம், பணிவு, மென்மை மற்றும் பொறுமை ஆகியவற்றைக் காட்ட வேண்டும் (கொலோசெயர் 3,12).

பாவமும் தூய்மையற்ற தன்மையும் கடவுளுடைய மக்களுக்கு உரியவை அல்ல (எபேசியர் 5,3; 2. தெசலோனிக்கேயர் 4,3). வெட்கக்கேடான திட்டங்களிலிருந்து மக்கள் தங்களைத் தூய்மைப்படுத்தும்போது, ​​அவை "புனிதப்படுத்தப்படுகின்றன" (2 தீமோத்தேயு 2,21). நாம் நமது உடல்களை புனிதமான முறையில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் (2 தெசலோனிக்கேயர் 4,4). "புனித" என்பது பெரும்பாலும் "குற்றமற்றது" உடன் தொடர்புடையது (எபேசியர் 1,4; 5,27; 2 தெசலோனிக்கேயர் 2,10; 3,13; 5,23; டைட்டஸ் 1,8). கிறிஸ்தவர்கள் “பரிசுத்தராக அழைக்கப்படுகிறார்கள்” (1 கொரிந்தியர் 1,2) "பரிசுத்த மாற்றத்தை செய்ய" (2 தெசலோனிக்கேயர் 4,7: 2; 1,9 தீமோத்தேயு 2: 3,11; பேதுரு). "பரிசுத்தமாக்குதலைத் துரத்த" எங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது (எபிரெயர் 12,14). நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது (ரோமர் 12,1), நாம் "பரிசுத்தமாக்கப்பட்டோம்" என்று சொல்லப்படுகிறது (எபிரெயர் 2,11:10,14;), தொடர்ந்து பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி ஊக்குவிக்கப்படுகிறோம் (வெளிப்படுத்துதல் 22,11). கிறிஸ்துவின் வேலையினாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருப்பதாலும் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம். அது நம்மை உள்ளே இருந்து மாற்றுகிறது.

இந்த வார்த்தையின் இந்த குறுகிய ஆய்வு, புனிதத்திற்கும் பரிசுத்தத்திற்கும் நடத்தைக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருப்பதைக் காட்டுகிறது. கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றி புனித வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கான நோக்கத்திற்காக கடவுள் மக்களை "பரிசுத்தர்" என்று குறிப்பிடுகிறார். நல்ல படைப்புகளையும் நல்ல பழங்களையும் உற்பத்தி செய்யும்படி நாம் காப்பாற்றப்பட்டோம் (எபேசியர் 2,8-10; கலாத்தியர் 5,22-23). நற்செயல்கள் இரட்சிப்பின் காரணம் அல்ல, அதன் விளைவாகும்.

ஒரு நபரின் நம்பிக்கை உண்மையானது என்பதற்கு நல்ல படைப்புகள் சான்றாகும் (யாக்கோபு 2,18). பவுல் "விசுவாசத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல்" பற்றி பேசுகிறார், விசுவாசம் அன்பின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறுகிறார் (ரோமர் 1,5; கலாத்தியர் 5,6).

வாழ்நாள் வளர்ச்சி

கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர்கள், விசுவாசத்தோடும், அன்போடும், கிரியையோடும், நடத்தைகளோடும் முழுமையடையவில்லை. கொரிந்தியர் பரிசுத்தவான்களையும் சகோதரர்களையும் பவுல் அழைக்கிறார், ஆனால் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பல பாவங்களைச் செய்கிறார்கள். புதிய ஏற்பாட்டில் ஏராளமான அறிவுரைகள் வாசகர்களுக்கு கோட்பாட்டு அறிவுரை மட்டும் தேவையில்லை, ஆனால் நடத்தை சம்பந்தமாக அறிவுரை. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை மாற்றுகிறார், ஆனால் அவர் மனித விருப்பத்தை ஒடுக்கவில்லை; ஒரு புனிதமான வாழ்க்கை தானாகவே விசுவாசத்திலிருந்து வரவில்லை. ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவும் சரியான அல்லது தவறான காரியங்களை செய்ய வேண்டுமென விரும்புகிறார், நம்முடைய விருப்பங்களை மாற்றிக்கொள்ள கிறிஸ்து நம்மைச் செயல்படுத்துகிறார்.

"பழைய சுய" இறந்திருக்கலாம், ஆனால் கிறிஸ்தவர்களும் அதை கீழே வைக்க வேண்டும் (ரோமர் 6,6-7; எபேசியர் 4,22). மாம்சத்தின் செயல்களை, பழைய சுயத்தின் எச்சங்களை நாம் தொடர்ந்து கொல்ல வேண்டும் (ரோமர் 8,13; கொலோசெயர் 3,5). நாம் பாவத்தால் இறந்திருந்தாலும், பாவம் இன்னும் நமக்குள் இருக்கிறது, அதை ஆட்சி செய்ய விடக்கூடாது (ரோமர் 6,11: 13). எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் முடிவுகளை தெய்வீக முறைக்கு ஏற்ப உணர்வுபூர்வமாக வடிவமைக்க வேண்டும். புனிதமானது துரத்த வேண்டிய ஒன்று (எபிரெயர் 12,14).

நாம் பரிபூரணராக இருக்கவும், கடவுளை முழு இருதயத்தோடு நேசிக்கவும் சொல்லப்படுகிறோம் (மத்தேயு 5,48;
22,37).
மாம்சத்தின் வரம்புகள் மற்றும் பழைய சுயத்தின் எச்சங்கள் காரணமாக, இதை நம்மால் சரியாக செய்ய முடியவில்லை. "முழுமை" பற்றி தைரியமாகப் பேசிய வெஸ்லி கூட, அபூரணத்தின் முழுமையான இல்லாமை என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தவில்லை என்று கூறினார். 5 வளர்ச்சி எப்போதும் சாத்தியம் மற்றும் உத்தரவிட்டார். ஒரு நபர் கிறிஸ்தவ அன்பைப் பெற்றிருந்தால், அதைவிட சிறந்த தவறுகளை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள கற்றுக்கொள்வார்.

அப்போஸ்தலன் பவுல் அவருடைய நடத்தை "பரிசுத்தமானது, நியாயமானது, குற்றமற்றது" என்று சொல்லும் அளவுக்கு தைரியமாக இருந்தார். (2 தெசலோனிக்கேயர் 2,10). ஆனால் அவர் சரியானவர் என்று கூறவில்லை. மாறாக, அவர் அந்த இலக்கை அடைந்தார், மற்றவர்கள் தங்கள் இலக்கை அடைந்தார்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார் (பிலிப்பியர் 3,12: 15). எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மன்னிப்பு தேவை (மத்தேயு 6,12:1; 1,8 யோவான் 9) மற்றும் கருணையிலும் அறிவிலும் வளர வேண்டும் (2 பேதுரு 3,18). பரிசுத்தமாக்குதல் வாழ்நாள் முழுவதும் அதிகரிக்க வேண்டும்.

ஆனால் நமது பரிசுத்தமாக்கல் இந்த வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றப்படாது. க்ரூடெம் விளக்குகிறார்: “பரிசுத்தமாக்குதலில் நம்முடைய உடல்கள் உட்பட முழு நபரும் அடங்குவதாக நாங்கள் பாராட்டினால் (2 கொரிந்தியர் 7,1; 2 தெசலோனிக்கேயர் 5,23), கர்த்தர் திரும்பி வந்து புதிய உயிர்த்தெழுதல் உடல்களைப் பெறும் வரை பரிசுத்தமாக்குதல் முழுமையாக நிறைவடையாது என்பதைக் காண்கிறோம். 6 அப்போதுதான் நாம் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு கிறிஸ்துவைப் போல மகிமைப்படுத்தப்பட்ட உடலைப் பெறுவோம் (பிலிப்பியர் 3,21:1; 3,2 ஜான்). இந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக, நம்மை நாமே சுத்தம் செய்வதன் மூலம் பரிசுத்தமாக்குதலில் வளர்கிறோம் (1 யோவான் 3,3).

புனிதத்துவத்திற்கு விவிலிய அறிவுரை

அன்பின் விளைவாக நடைமுறையான கீழ்ப்படிதலை விசுவாசிக்கும்படி ஒரு மேய்ப்பர் தேவை. புதிய ஏற்பாட்டில் பல அநேக அறிவுரைகளைக் கொண்டிருக்கிறது; அவற்றைப் பிரசங்கிப்பது சரியே. அன்பின் நோக்கம் நடத்தை மற்றும் இறுதியாக உள்ள நடத்தை நடிக்க உரிமை உண்டு
பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் கிறிஸ்துவுடன் நம் ஒற்றுமை, அன்பின் ஆதாரம்.

நாம் கடவுளை மகிமைப்படுத்தினாலும், கிருபையானது எல்லா நடத்தைகளையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தாலும், அத்தகைய கிருபன் எல்லா விசுவாசிகளின் இதயத்திலும் இருப்பதை நாம் முடிவுசெய்கிறோம், அந்த அருளாலேயே பதில் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்.

மாக்விலில் ஒரு நடைமுறைக்கு மாறாக ஒரு மார்க்கமான அணுகுமுறையை வழங்குகிறது. அவர் புனிதத்துவம் அனைத்து விசுவாசிகள் இதே போன்ற அனுபவங்களை வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதில்லை. அவர் உயர் இலட்சியங்களை ஆதரிக்கிறார், ஆனால் பரிபூரணத்தை முன்வைப்பதில்லை. புனிதத்துவத்தின் இறுதி விளைவாக சேவை செய்ய அவரது புத்திமதி நல்லது. பரிசுத்தவான்களின் விடாமுயற்சி பற்றிய இறையியல் முடிவுகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், விசுவாசதுரோகம் பற்றிய எழுதப்பட்ட எச்சரிக்கைகளை அவர் வலியுறுத்துகிறார்.

விசுவாசம் குறித்த அவருடைய முக்கியத்துவம் உதவிகரமாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவத்திற்கும் விசுவாசம் இருக்கிறது, விசுவாசம் நம் வாழ்க்கையில் நடைமுறை விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. வளர்ச்சி வழிமுறை நடைமுறையானது: ஜெபம், வேதாகமம், கூட்டுறவு, சோதனைகளுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் அணுகுமுறை. கோரிக்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை மிகைப்படுத்தாமல் உயர்ந்த வளர்ச்சிக்கும் சாட்சியத்திற்கும் கிறிஸ்தவர்களை ரோபர்ட்சன் அறிவுறுத்துகிறார்.

கடவுளுடைய பிரகாரத்தின்படி கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கெனவே இருந்ததைச் செய்ய வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்; அவசியமானது பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. கிரிஸ்துவர் ஒரு புனித வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், ஏனெனில் கடவுள் அவர்களை புனிதமான அறிவித்தார், தங்கள் பயன்பாடு விதி.

மைக்கேல் மோரிசன்


1 ஆர்.இ. ஆலன், எட். தி கான்சைஸ் ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஷனரி ஆஃப் கரண்ட் ஆங்கிலம், 8 வது பதிப்பு, (ஆக்ஸ்போர்டு, 1990), பக். 1067.

2 பழைய ஏற்பாட்டில் (AT) கடவுளுக்கு பரிசுத்தமானது, அவருடைய பெயர் பரிசுத்தமானது, அவர் பரிசுத்தர் (மொத்தத்தில் 100 தடவைகளுக்கு மேல் நிகழ்கிறது). புதிய ஏற்பாட்டில் (NT) பிதாவை விட இயேசுவுக்கு "புனிதமானது" என்று அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது (14 முறை மற்றும் மூன்று முறை), ஆனால் பெரும்பாலும் மனதில் (தொண்ணூறு முறை). OT என்பது புனித மக்களை சுமார் 36 முறை குறிக்கிறது (பக்தர்கள், பாதிரியார்கள் மற்றும் மக்கள்), பொதுவாக அவர்களின் நிலை தொடர்பாக; என்.டி புனித மக்களை சுமார் 50 முறை குறிக்கிறது. ஏடி 110 முறை புனித இடங்களைக் குறிக்கிறது; என்.டி 17 முறை மட்டுமே. AT புனித விஷயங்களை 70 முறை குறிக்கிறது; என்.டி ஒரு புனித மக்களுக்கு ஒரு உருவமாக மூன்று முறை மட்டுமே. AT 19 வசனங்களில் புனித நேரங்களைக் குறிக்கிறது; என்.டி ஒருபோதும் நேரத்தை புனிதமாக அழைப்பதில்லை. இடங்கள், விஷயங்கள் மற்றும் நேரங்களைப் பொறுத்தவரை, புனிதமானது ஒரு நியமிக்கப்பட்ட அந்தஸ்தைக் குறிக்கிறது, ஒரு தார்மீக நடத்தை அல்ல. இரண்டு விருப்பங்களிலும், கடவுள் பரிசுத்தமானவர், பரிசுத்தம் அவரிடமிருந்து வருகிறது, ஆனால் புனிதத்தன்மை மக்களை பாதிக்கும் விதம் வேறுபட்டது. புனிதத்தன்மைக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் முக்கியத்துவம் என்பது மக்களையும் அவர்களின் நடத்தையையும் குறிக்கிறது, விஷயங்கள், இடங்கள் மற்றும் நேரங்களுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு அல்ல.

3 குறிப்பாக OT இல், பரிசுத்தமாக்குதல் என்பது இரட்சிப்பைக் குறிக்காது. இது தெளிவாகிறது, ஏனென்றால் விஷயங்கள், இடங்கள் மற்றும் நேரங்கள் பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, இவை இஸ்ரவேல் மக்களுடன் தொடர்புடையவை. இரட்சிப்பைக் குறிக்காத "பரிசுத்தமாக்குதல்" என்ற வார்த்தையின் பயன்பாட்டை 1 கொரிந்தியர் 7,4: 9,13-ல் காணலாம் - ஒரு அவிசுவாசி கடவுளின் பயன்பாட்டிற்காக ஒரு சிறப்பு பிரிவில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் வைக்கப்பட்டிருந்தார். எபிரெயர் பழைய உடன்படிக்கையின் கீழ் ஒரு சடங்கு நிலையைக் குறிக்க "புனித" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறது.

4 எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பல பத்திகளில், "புனிதமானது" என்ற வார்த்தை பவுலின் சொற்களஞ்சியத்தில் "நியாயப்படுத்தப்பட்டது" என்ற வார்த்தைக்கு சமமானதாகும் என்று க்ரூடெம் குறிப்பிடுகிறார் (டபிள்யூ. க்ரூடெம், சிஸ்டமேடிக் தியாலஜி, சோண்டெர்வன் 1994, பக். 748, குறிப்பு 3.)

5 ஜான் வெஸ்லி, மில்லார்ட் ஜே. எரிக்சனில் "கிறிஸ்தவ பரிபூரணத்தின் எளிய கணக்கு,", கிறிஸ்டியன் இறையியலில் வாசிப்புகள், தொகுதி 3, புதிய வாழ்க்கை (பேக்கர், 1979), பக். 159.

6 க்ரூடம், பக்.

7 ஜே. ராபர்ட்சன் மெக்வில்கென், "தி கெஸ்விக் பார்வை," புனிதப்படுத்தலின் ஐந்து காட்சிகள் (சோண்டெர்வன், 1987), பக். 149-183.


PDFபுனிதத்துவத்திற்கு