புனிதத்துவத்திற்கு

பரிசுத்தமாக்குதல்

பரிசுத்தமாக்குதல் என்பது கிருபையின் ஒரு செயலாகும், அதில் விசுவாசிகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நீதியும் பரிசுத்தமும் இருப்பதாகக் கூறுவதோடு அவற்றில் அவரை உட்படுத்துகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் அனுபவித்துள்ளார்; மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மனிதனாக இருப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறார். (ரோமர் 9, 9, ஜான், 9, ரோமர் 9, 9, தெசலோனிக்கர், கலாத்தியர் XXIX, XX)

புனிதத்துவத்திற்கு

கான்சஸ் ஆக்ஸ்ஃபோர்டு டிக்ஷ்னரின்படி, புனிதப் பொருள் "பரிசுத்தமாகவோ அல்லது பரிசுத்தமாகவோ வைத்திருப்பது," அல்லது "பாவத்திலிருந்து சுத்திகரிப்பது அல்லது விடுவித்தல்."1 இந்த வரையறைகள் இரண்டு வழிகளில் வார்த்தை "பரிசுத்த" பைபிள் பயன்படுத்துவதில்லை என்ற உண்மையை பிரதிபலிக்கும்: 1) கடவுளுடைய சிறப்பு நிலையை பயன்படுத்தி தனித்து வேண்டும் என்று, மற்றும் 2) தார்மீக நடத்தை - எண்ணங்கள் மற்றும் புனிதக் நிலையை ஏற்றதாக இருக்கும் என்று செயல்கள், கடவுளுடைய வழியில் இசைவுடைய எண்ணங்களும் செயல்களும்.2

கடவுள் தம் மக்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். அவர் தனது நோக்கத்திற்காக அதை பிரிக்கும் ஒருவர், மற்றும் அவர் புனிதமான நடத்தை செயல்படுத்துகிறது யார். கடவுளுடைய நோக்கத்திற்காக மக்களை கடவுள் பிரிக்கிறார் என்ற முதல் குறிப்பைப் பற்றி கொஞ்சம் சர்ச்சை உள்ளது. ஆனால் நடத்தை பரிசுத்தமாக்குவதில் கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையேயான தொடர்பு பற்றி சர்ச்சை உள்ளது.

கேள்விகளுக்கு பின்வருவனவற்றை உட்படுத்துகின்றன: கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்தத்தில் என்ன செயலில் பங்கு வகிக்க வேண்டும்? கிறிஸ்தவர்கள் தெய்வீக தராதரத்துடன் தங்கள் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் ஒருங்கிணைப்பதில் எந்தளவுக்கு வெற்றி பெற வேண்டும்? சர்ச் அதன் உறுப்பினர்களை எவ்வாறு எச்சரிக்க வேண்டும்?

நாம் பின்வரும் புள்ளிகளை வழங்குவோம்:

  • கடவுளின் கிருபையால் பரிசுத்தமாக்க முடியும்.
  • கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி பைபிளில் வெளிப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.
  • கடவுளுடைய சித்தத்திற்கு விடையளிப்பதன் மூலம் புனிதமானது ஒரு முற்போக்கான வளர்ச்சியாகும். பரிசுத்தப்படுத்துதல் எவ்வாறு துவங்குகிறது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

தொடக்க புனிதத்துவம்

மனிதர்கள் தார்மீக ஊழல் மற்றும் தங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. நல்லிணக்கம் கடவுளால் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு நபர் விசுவாசம் மற்றும் கடவுள் திரும்ப முடியும் முன் கடவுளின் கருணை தலையீடு தேவைப்படுகிறது. இந்த கிருபையின் எதிர்மறையானது சர்ச்சைக்குரியதா இல்லையா என்பது உண்மைதான், ஆனால் தெரிவுசெய்யும் கடவுள் தான் கடவுள் என்று ஒப்புக்கொள்கிறார். அவர் தமது நோக்கத்திற்காக மக்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் அல்லது அவற்றை மற்றவர்களுக்கு பிரிக்கிறார். பண்டைய கடவுள் கடவுள் புனித இஸ்ரேல் மக்கள், மற்றும் அந்த மக்கள் மத்தியில் அவர் லேவியர்கள் புனிதப்படுத்த தொடர்ந்து (எ.கா. 3, 20,26, 21,6, XX XX). அவர் தனது நோக்கத்திற்காக அவர்களை தனிமைப்படுத்தினார்.3

எனினும், கிரிஸ்துவர் மற்றொரு வழியில் பிரிக்கப்பட்ட: "கிறிஸ்து இயேசு பரிசுத்தவான்கள்" (1Kor XX). "நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலின் பலியின் மூலம் ஒருமுறை மற்றும் அனைவருக்கும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம்" (Hebr XX).4 கிரிஸ்துவர் இயேசு இரத்த மூலம் புனித செய்யப்படுகின்றன (Hebr XX, XX). அவர்கள் பரிசுத்தமாக அறிவிக்கப்பட்டனர் (10,29PT XXL, XX) மற்றும் அவர்கள் புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் "புனிதர்கள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அது அவர்களின் நிலை. இந்த ஆரம்ப புனிதத்துவம் நியாயப்படுத்துதல் (12,12Kor 1) ஆகும். "தேவன் ஆவியின் பரிசுத்தமாக்குதலில் இரட்சிப்பதற்காக முதலில் உங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தார்" (2,5Th 9).

ஆனால் அவருடைய மக்களுக்கு கடவுளுடைய நோக்கம் ஒரு புதிய நிலைக்கு ஒரு எளிமையான விளக்கத்தைத் தாண்டிச் செல்கிறது - இது அவரது பயன்பாட்டின் ஒரு நிபந்தனையாக இருக்கிறது, அவருடைய பயன்பாடு அவருடைய மக்களில் ஒரு ஒழுக்க மாற்றத்தை உட்படுத்துகிறது. மக்கள் "இயேசு கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டுமெனக் கட்டளையிடப்படுகிறார்கள்" (1Pt XX). அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் உருவத்திற்கு மாற்றப்பட வேண்டும் (1,2Kor XX). அவர்கள் புனிதமானவர்களாகவும் மட்டுமல்ல, அவர்கள் மறுபடியும் பிறந்தவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரு புதிய வாழ்க்கை உருவாக்கத் தொடங்குகிறது, அது ஒரு புனிதமான மற்றும் நியாயமான முறையில் நடக்க வேண்டும். எனவே, ஆரம்ப புனிதத்துவம் நடத்தை பரிசுத்தமாக்க வழிவகுக்கிறது.

நடத்தை ஒழுங்குபடுத்தல்

பழைய ஏற்பாட்டில் கூட, தம்முடைய பரிசுத்த அந்தஸ்தில் ஒரு மாற்றத்தை உள்ளடக்கியதாக கடவுள் தம் மக்களிடம் சொன்னார். கடவுள் அவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்ததால் இஸ்ரவேலர் சடங்குக் குறைபாட்டை தவிர்க்க வேண்டும் (5Mo XX). அவரது புனித நிலை அவரது கீழ்ப்படிதலை சார்ந்திருந்தது (14,21MOX). அவர்கள் பரிசுத்தமாக இருப்பதால் ஆசாரியர்கள் சில பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் (5Mo X-XX-XX). பக்தர்கள் தங்கள் நடத்தையை மாற்றிக் கொண்டனர்.

கிறிஸ்துவில் நம்முடைய தேர்தல் நெறிமுறை தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. செயிண்ட் எங்களை அழைக்கிறார் என்பதால், கிறிஸ்தவர்கள் "உங்கள் நடக்கையினாலே பரிசுத்தராயிருக்க வேண்டுமென்று" அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் (1P-1,15-XX). கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் புனித மக்கள் என, நாம் இதயப்பூர்வமான கருணை காட்ட வேண்டும், இரக்கம், மனத்தாழ்மை, மென்மையான மற்றும் பொறுமை (கொலம்பஸ்).

(; 5,3Th 1 எபே 4,3) சின் மற்றும் மாசு தேவனுடைய மக்கள் சேர்ந்தவை வேண்டாம். தன்னை கொடிய திட்டங்கள் சுத்தமான மனிதர்களுக்குத் என்றால், அவர்கள் "பரிசுத்தமாக்கப்பட்டார்கள்" வேண்டும் (2Tim 2,21). நாம் ஒரு புனிதமான வழியில் நமது உடலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் (1Th 4,4). "கிறிஸ்துமஸ்" பெரும்பாலும் "பழிதூற்றப்படாதபடிக்கு" (; 1,4; 5,27Th 1; 2,10; 3,13; தீத்து 5,23 எபே 1,8) தொடர்புடையதாக உள்ளது. கிரிஸ்துவர் (; 1Pt 1,2 1Th 4,7, 2 1,9Tim) "ஒரு புனித வாழ்க்கை வாழ", "பரிசுத்த இருக்க அழைக்கப்படுவதினாலே" (2Kor 3,11). நாம் "பரிசுத்தமாக்குதலை" கற்றுக்கொள்கிறோம் (Hebr XX). நாம் பரிசுத்த (ரோம் 12,14) இருக்க தூண்டும் நமக்கு தெரிவிக்கிறது நாங்கள் (எபிரேயர் 12,1, 2,11) "பரிசுத்த செய்த" என்று, நாம் தொடர பரிசுத்த இருப்பதாக அறியப்படுகிறது (ரெவ் 10,14) ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. கிறிஸ்துவின் செயல்களினாலும் பரிசுத்த ஆவியின் பிரசன்னத்தினாலும் நாம் பரிசுத்தப்படுகிறோம். அவர் உள்ளே இருந்து நம்மை மாற்றுகிறார்.

இந்த குறுகிய வார்த்தை படிப்பு புனிதத்தன்மை மற்றும் புனிதத்துவம் நடத்தை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று காட்டுகிறது. கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுவதற்காக பரிசுத்த ஜீவனை வழிநடத்துவதற்காக "புனிதமானவர்" என ஒரு நோக்கத்திற்காக மக்களை கடவுள் வெளிப்படுத்துகிறார். நாம் நற்கிரியைகளை நல்ல பலன்களையும் நல்ல கனிகளையும் உண்டாக்குகிறதற்காக இரட்சிக்கப்படுகிறோம் (எபேசியர் - X- XX, XX-XX). நற்செயல்கள் இரட்சிப்பின் காரணம் அல்ல, ஆனால் அதன் விளைவு.

நற்செய்தி என்பது ஒரு நபரின் விசுவாசம் உண்மையானது என்பதற்கான சான்றுகள் (ஜாக் 2,18). பவுல், "விசுவாசத்திற்குக் கீழ்ப்படிதலைக்" குறித்து பேசுகிறார், விசுவாசம் அன்பினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறுகிறார் (ரோமர் 9, கேல் XX).

வாழ்நாள் வளர்ச்சி

கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர்கள், விசுவாசத்தோடும், அன்போடும், கிரியையோடும், நடத்தைகளோடும் முழுமையடையவில்லை. கொரிந்தியர் பரிசுத்தவான்களையும் சகோதரர்களையும் பவுல் அழைக்கிறார், ஆனால் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பல பாவங்களைச் செய்கிறார்கள். புதிய ஏற்பாட்டில் ஏராளமான அறிவுரைகள் வாசகர்களுக்கு கோட்பாட்டு அறிவுரை மட்டும் தேவையில்லை, ஆனால் நடத்தை சம்பந்தமாக அறிவுரை. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை மாற்றுகிறார், ஆனால் அவர் மனித விருப்பத்தை ஒடுக்கவில்லை; ஒரு புனிதமான வாழ்க்கை தானாகவே விசுவாசத்திலிருந்து வரவில்லை. ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவும் சரியான அல்லது தவறான காரியங்களை செய்ய வேண்டுமென விரும்புகிறார், நம்முடைய விருப்பங்களை மாற்றிக்கொள்ள கிறிஸ்து நம்மைச் செயல்படுத்துகிறார்.

"பழைய சுய" இறந்த இருக்கலாம், ஆனால் கிரிஸ்துவர் அதை கைவிட வேண்டும் (ரோம் X-XX - XXL, எக்ஸ் XX). நாம் மாம்சத்தின் கிரியைகளைத் தொடர வேண்டும், பழைய சுய எஞ்சியங்கள் (ரோம் 9, கொலம்பில்). நாம் பாவம் இறந்த போதிலும், பாவம் நமக்குள் இன்னமும் இருக்கிறது, நாம் அதை ஆளுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது (ரோம XX-6,6). எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் தேர்வுகள் தெய்வீக முறைப்படி படிப்படியாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். புனிதமானது பின்னர் துரத்துவதற்கு ஒன்று (Hebr 7).

நாம் முழுமையானவர்களாகவும், நம்முடைய இருதயங்களில் கடவுளை நேசிக்கவும் கட்டளையிடப்படுகிறோம் (மத்.
22,37). மாம்சத்தின் வரம்புகள் மற்றும் பழைய சுய எஞ்சியவர்களின் காரணமாக, நாம் அதை முடிக்க முடியாது. "பரிபூரணத்தை" தைரியமாகப் பேசிய வெஸ்லி கூட, அபூரணத்தை முழுமையாக இல்லாதவர் என்று அவர் சொன்னார்.5 வளர்ச்சி எப்போதும் சாத்தியம் மற்றும் உத்தரவிட்டார். ஒரு நபர் கிறிஸ்தவ அன்பைப் பெற்றிருந்தால், அதைவிட சிறந்த தவறுகளை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள கற்றுக்கொள்வார்.

அப்போஸ்தலன் பவுல் தன் நடத்தை "புனிதமானது, நியாயமானது, நியாயமின்றி" என்று சொல்லுவதற்கு தைரியமாக இருந்தார் (1Th 2,10). ஆனால் அவர் சரியானவர் என்று கூறவில்லை. மாறாக, அவர் இந்த இலக்கை அடைந்தார் மற்றும் அவர்களது இலக்கை அடைந்துவிட்டார் என்று எண்ண வேண்டாம் என்று மற்றவர்களை எச்சரித்தார் (ஃபில் 3,12-15). எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மன்னிப்பு தேவை (மத் 10, ஜுன் 9-ஜுன் 9) மற்றும் கிருபையும் புரிந்துணர்வும் வளர வேண்டும் (6,12Pt XX). சுத்திகரிப்பு வாழ்க்கை முழுவதும் அதிகரிக்கும்.

ஆனால் நமது பரிசுத்தமாக்கல் இந்த வாழ்க்கையில் முடிக்கப்படாது. Grudem விளக்குகிறது: "எனத் புனிதத்துவத்திற்கு எங்கள் உடல் (2Kor 7,1; 1Th 5,23) உள்ளிட்ட முழு நபர் அடங்கும் மதிப்பிட என்றால், நாம் கும்பாபிஷேகம் முழுமையாக இறைவன் வருமானத்தை வரை நிறைவு மாட்டாது நாம் புதிய உயிர்த்தெழுதல் உடல்கள் கிடைக்கும் என்று உணர."6 அப்போதுதான் நாம் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிப்போம், கிறிஸ்துவின் மகிமையான உடலைப் பெறுவோம் (பக். 26, ஜுன் 9). இந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக, நாம் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதன் மூலம் பரிசுத்தத்தில் வளருகிறோம் (3,21John XX).

புனிதத்துவத்திற்கு விவிலிய அறிவுரை

அன்பின் விளைவாக நடைமுறையான கீழ்ப்படிதலை விசுவாசிக்கும்படி ஒரு மேய்ப்பர் தேவை. புதிய ஏற்பாட்டில் பல அநேக அறிவுரைகளைக் கொண்டிருக்கிறது; அவற்றைப் பிரசங்கிப்பது சரியே. அன்பின் நோக்கம் நடத்தை மற்றும் இறுதியாக உள்ள நடத்தை நடிக்க உரிமை உண்டு
பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் கிறிஸ்துவுடன் நம் ஒற்றுமை, அன்பின் ஆதாரம்.

நாம் கடவுளை மகிமைப்படுத்தினாலும், கிருபையானது எல்லா நடத்தைகளையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தாலும், அத்தகைய கிருபன் எல்லா விசுவாசிகளின் இதயத்திலும் இருப்பதை நாம் முடிவுசெய்கிறோம், அந்த அருளாலேயே பதில் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்.

மாக்விலில் ஒரு நடைமுறைக்கு மாறாக ஒரு மார்க்கமான அணுகுமுறையை வழங்குகிறது. அவர் புனிதத்துவம் அனைத்து விசுவாசிகள் இதே போன்ற அனுபவங்களை வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதில்லை. அவர் உயர் இலட்சியங்களை ஆதரிக்கிறார், ஆனால் பரிபூரணத்தை முன்வைப்பதில்லை. புனிதத்துவத்தின் இறுதி விளைவாக சேவை செய்ய அவரது புத்திமதி நல்லது. பரிசுத்தவான்களின் விடாமுயற்சி பற்றிய இறையியல் முடிவுகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், விசுவாசதுரோகம் பற்றிய எழுதப்பட்ட எச்சரிக்கைகளை அவர் வலியுறுத்துகிறார்.

விசுவாசம் குறித்த அவருடைய முக்கியத்துவம் உதவிகரமாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவத்திற்கும் விசுவாசம் இருக்கிறது, விசுவாசம் நம் வாழ்க்கையில் நடைமுறை விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. வளர்ச்சி வழிமுறை நடைமுறையானது: ஜெபம், வேதாகமம், கூட்டுறவு, சோதனைகளுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் அணுகுமுறை. கோரிக்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை மிகைப்படுத்தாமல் உயர்ந்த வளர்ச்சிக்கும் சாட்சியத்திற்கும் கிறிஸ்தவர்களை ரோபர்ட்சன் அறிவுறுத்துகிறார்.

கடவுளுடைய பிரகாரத்தின்படி கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கெனவே இருந்ததைச் செய்ய வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்; அவசியமானது பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. கிரிஸ்துவர் ஒரு புனித வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், ஏனெனில் கடவுள் அவர்களை புனிதமான அறிவித்தார், தங்கள் பயன்பாடு விதி.

மைக்கேல் மோரிசன்


1 RE ஆலன், எட். தி கான்சி ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்சனரி ஆஃப் நடப்பு ஆங்கிலம், 8. பதிப்பு, (ஆக்ஸ்போர்டு, 1990), பக்.

2 பழைய ஏற்பாட்டில் (AT), கடவுள் பரிசுத்தமானவர், அவருடைய பெயர் பரிசுத்தமானது, அவர் பரிசுத்தமானவர் (அவர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட முறை). புதிய ஏற்பாட்டில் (NT), "புனிதமானது" பிதாவிலும் (100 முறை மூன்று முறை) விட இயேசு மீது அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் பெரும்பாலும் மனதில் (தொண்ணூறு முறை). AT ஆனது பரிசுத்த மக்களுக்கு (பக்தர்கள், குருக்கள் மற்றும் மக்கள்) XXX முறை குறிப்பிடுகிறது, வழக்கமாக அவர்களின் நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில்; என்.டி.எம். AT ஆனது புனிதமான தளங்களுக்கு 14 முறை குறிக்கிறது; NT மட்டுமே 36 முறை. ஏ.டி.எம். என்.டி.ஆர். மூன்று முறை புனித மக்களுக்கு ஒரு படம். AT வசனங்களை X புனித நூல்களில் புனிதமான காலங்கள்; என்.டி. நேரம் புனிதமானதாக இல்லை. இடங்கள், விஷயங்கள், நேரம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவரை, பரிசுத்தம் என்பது ஒரு நியமிக்கப்பட்ட நிலையை குறிக்கிறது, ஒழுக்க நடத்தை அல்ல. இரண்டு சாட்சிகளில், கடவுள் பரிசுத்தமும் பரிசுத்தமும் அவரிடமிருந்து வருகிறது, ஆனால் பரிசுத்தத்தன்மை மக்களை பாதிக்கிறது. பரிசுத்தத்தை குறித்த புதிய ஏற்பாட்டின் முக்கியத்துவம் மக்கள் மற்றும் அவர்களுடைய நடத்தையை குறிக்கிறது, விஷயங்கள், இடங்கள் மற்றும் நேரங்களுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை அல்ல.

3 குறிப்பாக பழைய ஏற்பாட்டில், பரிசுத்தப்படுத்துதல் இரட்சிப்பை அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. இது வெளிப்படையானது, ஏனென்றால் விஷயங்கள், இடங்கள் மற்றும் காலங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன, இவை இஸ்ரவேல் மக்களை குறிக்கின்றன. இரட்சிப்பைக் குறிக்காத வார்த்தை "பரிசுத்தமாக்குதல்" என்ற வார்த்தையின் பயன்பாடு, 1- ல் காணலாம். கொரிந்தியரைத் தேடுங்கள் - ஒரு விசுவாசி அல்லாதவர் கடவுளின் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு சிறப்பு பிரிவில் ஒரு சிறப்பு வழியில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். எபிரேயர் 7,4 பழைய புனிதர் கீழ் ஒரு சடங்கு நிலையை ஒரு குறிப்பு என "புனித" பயன்படுத்துகிறது.

4 Grudem Hebräerbrief பல பத்திகளை சொல் பவுல் சொல்லகராதி வார்த்தை சுமார் சமமான "நியாயமானதே" என்று "பரிசுத்த" குறிப்பிடுகிறார் (டபிள்யூ Grudem சிஸ்டமேடிக் தியாலஜி, Zondervan 1994, எஸ் 748 நினைவில் 3.)

5 ஜான் வெஸ்லி, கிறிஸ்டியன் தியாலஜி, எக்ஸ்எம்எல், தி நியூ லைஃப் (பேக்கர், 3), ப.

6 க்ரூடம், பக்.

7 ஜே. ராபர்ட்சன் மெக்விலின், "தி கெஸ்விக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்", ஐந்து காட்சிகள் ஆஃப் சன்டிஃபிக்கிஷன் (சோண்ட்வெர்ன், 1987), ப.


PDFபுனிதத்துவத்திற்கு