நியாயப்படுத்துவதாக

119 நியாயம்

நியாயப்பிரமாணம் விசுவாசம் கடவுளுடைய பார்வையில் நியாயப்படுத்தப்படுகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகவும், கிறிஸ்துவின் மூலமாகவும் செயல்படுகிறது. ஆகையால், இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தினால், மனிதன் இறைவனுடைய மன்னிப்பைக் கொடுக்கிறார், அவர் தம்முடைய இரட்சகருடனும் இரட்சகருடனும் சமாதானத்தைக் காண்கிறார். கிறிஸ்து பிறந்து, பழைய உடன்படிக்கை காலாவதியானது. புதிய உடன்படிக்கையில், கடவுளுடன் நம்முடைய உறவு வேறுபட்ட உடன்படிக்கை அடிப்படையில் வேறுபட்ட அடித்தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. (ரோமர் 3, 21-31, 4,1, XX, XXL)

விசுவாசத்தின் மூலம் நீதியானது

கடவுள் மெசொப்பொத்தாமியாவிலிருந்து ஆபிரகாமை அழைத்து, கானான் தேசத்தை அவருக்குக் கொடுத்தார். ஆபிரகாம் கானான் தேசத்திலிருந்தபின், ஆபிராமுக்கு வந்தபோது கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி, ஆபிராமே, பயப்படாதே; நான் உன் கேடயம், உனது பெரிய வெகுமதி. அதற்கு ஆபிராம்: என் தேவனாகிய ஆண்டவரே, என்னத்தைக் கொடுப்பது? நான் குழந்தை இல்லாமல் இல்லாமல், என் தந்தை தமஸ்குவில் எலியேசர் என் வீட்டை சொந்தமாக்கிக் கொண்டார் ... நீ எனக்கு எந்த சந்ததியையும் கொடுக்கவில்லை. இதோ என் வேலைக்காரரில் ஒருவன் என் சுதந்தரவாளி. இதோ, கர்த்தர் அவனை நோக்கி: உன் சுதந்தரமானவன் உன்னோடே இருக்கமாட்டான், உன் உடலினாலே வருகிறவனே உனக்கு சுதந்தரவாளியாயிருப்பான் என்றார். அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி: வானத்தை அண்ணாந்துபார்த்து, நட்சத்திரங்களை எண்ணுங்கள்; அவர்களை எண்ண முடியுமா? அவரிடம், "உன்னுடைய சந்ததியினர் பலர் இருப்பார்கள்" என்றார். (1MO-15,1-5).

இது ஒரு தனித்துவமான வாக்குறுதி. ஆனால் இன்னும் அருமையானது நாம் வசனம் 8-ல் வசனம் வாசிக்கிறோம்: "ஆபிராம் ஆண்டவரை விசுவாசித்தார், அவர் நீதியுள்ளவராய் அவரை எண்ணினார்." விசுவாசத்தின் மூலம் நியாயப்பிரமாணத்தைப் பற்றி இது ஒரு சொல்லாகும். ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நீதிமானாக கருதப்பட்டார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த யோசனையை ரோமானிய மற்றும் கலாத்தியர்களிடம் தொடர்கிறார்.

கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் ஆபிரகாமின் வாக்குறுதிகளை வாரிசாக வாங்குகின்றனர் - மோசேயிடம் கொடுக்கப்பட்ட சட்டங்கள் வெறுமனே இந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியாது. இந்த கோட்பாடு கலாத்தியர் XX ல் கற்பிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு முக்கியமான பிரிவு.

நம்பிக்கை, சட்டம் அல்ல

கலாத்தியர்கள் பால் ஒரு சட்ட முரண்பாடு எதிராக வாதிட்டார். Galatian XX ல் அவர் கேள்வி கேட்கிறார்:
"உங்களிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்: சட்டத்தின் செயல்களினாலோ அல்லது விசுவாசத்தின் பிரசங்கத்தினாலோ ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்றுள்ளீர்களா?"

இது ஒரு வசனம் 20-ம் வசனத்தில் கேட்கிறது: "இப்பொழுது உங்களுக்கு ஆவியானவர் கொடுக்கிறார், உங்களிடத்தில் இப்படிப்பட்ட செய்கைகளைச் செய்கிறவர், அவர் நியாயப்பிரமாணத்தினாலல்லவோ விசுவாசத்தின் பிரசங்கத்தினாலோ அதைச் செய்கிறாரா?"

பவுல் வசனங்கள் -10-ல் கூறுகிறது: "அப்படியே ஆபிரகாமுடன் இருந்தான்; அவன் தேவனை விசுவாசித்தான், அவன் நீதியாக எண்ணப்பட்டான். ஆகையால், விசுவாசமுள்ளோர் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளே என்பதை உணர்ந்துகொள்ளுங்கள். "என்று பவுல் மேற்கோள் காட்டினார். மோசே நூல். விசுவாசம் இருந்தால், நாம் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள். கடவுள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நாம் வாரிசாக வாங்குகிறோம்.

வசனம் XX: "விசுவாசமுள்ளவர்கள் இப்பொழுது விசுவாசமுள்ள ஆபிரகாமுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்" என்று கவனியுங்கள். விசுவாசம் ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டுவருகிறது. ஆனால் நாம் சட்டத்தை கடைப்பிடித்தால், நாம் கண்டிக்கப்படுவோம். ஏனென்றால் நாம் சட்டத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஆனால் கிறிஸ்து அதைக் காப்பாற்றினார். அவர் நமக்கு இறந்தார். வசனம் கவனியுங்கள்: "ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான புறஜாதிகளிடத்தில் வந்து, விசுவாசத்தினாலே வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பெறும்படிக்கு, அவர் நம்மை மீட்டுக்கொண்டார்."

பின்னர் பால் வசனங்கள் 15-16 ஒரு நடைமுறை உதாரணமாக பயன்படுத்துகிறது கலாத்திய கிரிஸ்துவர் சொல்ல மொசைக் சட்டம், ஆபிரகாம் வழங்கப்பட்டது என்று வாக்குறுதிகளை ரத்து செய்ய முடியாது என்று: "அன்பே பிரதர்ஸ், நான் மனுஷர் பேச: ஒரு அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் ஒரு நபரின் சாட்சியம் ரத்து செய்யப்படாது, அதனுடன் எதையும் சேர்க்காது. ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் வாக்குத்தத்தம் வாக்களிக்கப்பட்டது. "

இந்த "வித்து" இயேசு கிறிஸ்து, ஆனால் இயேசு மட்டுமே ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதிகளை மரபுரிமையாக இல்லை. கிறிஸ்தவர்கள் கூட இந்த வாக்குறுதிகளை வாரிசாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார். நாம் கிறிஸ்துவின் மீது விசுவாசம் வைத்திருந்தால், நாம் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகள் வாழுகிறோம்.

ஒரு தற்காலிக சட்டம்

"என்று வாக்குறுதி அழிந்து போயிருக்கும் நானூறு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வழங்கப்பட்டுள்ளது இப்போது இந்த நான் தேவனால் முன்பு சட்டத்தால் ரத்து இல்லை உறுதி செய்யப்பட்டது, உடன்படிக்கை :. சொல்ல," இப்போது நாம் 17 வசனம் வரைக்கும் வந்து

சினாய் மலையின் சட்டம் கடவுளுடைய வாக்குறுதியில் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் ஆபிரகாமுடன் உடன்படிக்கையை நீக்க முடியாது. இது பவுல் செய்து கொண்டிருக்கிறது. கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் கடவுளோடு உறவு வைத்திருக்கிறார்கள், நியாயப்பிரமாணம் இல்லை. கீழ்ப்படிதல் நல்லது, ஆனால் புதிய உடன்படிக்கைக்கு கீழ்ப்படிகிறோம், பழைய உடன்படிக்கை அல்ல. பழைய உடன்படிக்கை - தற்காலிகமானது, மோசேயின் சட்டத்தை இங்கே பவுல் குறிப்பிடுகிறார். கிறிஸ்து வரும்போது மட்டுமே அவர் சேர்க்கப்பட்டார். இந்த வசனம் XX ல் நாம் காண்கின்றோம்: "அப்படியானால் சட்டம் என்ன? வாக்குப்பண்ணப்பட்டவர் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்படுகிறவரைக்கும் அது பாவங்களுக்கென்று சேர்க்கப்பட்டது. "

கிறிஸ்து பிறந்து, பழைய உடன்படிக்கை காலாவதியானது. புதிய உடன்படிக்கையில், கடவுளுடன் நம்முடைய உறவு வேறுபட்ட உடன்படிக்கை அடிப்படையில் வேறுபட்ட அடித்தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

வசனங்களை நாம் வாசித்துப் பார்ப்போம்: "அப்படியானால், கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தை விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கிக்கொள்ளும்படி கிறிஸ்து நியாயத்தீர்ப்பு செய்கிறவர். ஆனால் விசுவாசம் வந்தபின், நாம் இனி ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதில்லை. நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குரிய பிள்ளைகளாயிருக்கிறீர்கள். நாங்கள் பழைய உடன்படிக்கையின் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கவில்லை.

நாம் 29 வசனம் வரைக்கும் கீழே போகிறாயா "ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்து சேர்ந்தவை நீங்கள் ஆபிரகாம் விதை, மற்றும் வாரிசுகள் வாக்குறுதி படி." புள்ளி கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை அடிப்படையில் பரிசுத்த ஆவியின் பெறும் என்று. விசுவாசத்தினாலே நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லது தேவனால் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம். நாம் நியாயப்பிரமாணத்தை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நியாயப்படுத்தப்படுகிறோம், நிச்சயமாக பழைய உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் அல்ல. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளுடைய வாக்குறுதியை நாம் நம்பினால், கடவுளுடன் சரியான உறவு இருக்கிறது.

வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், கடவுள் நம் உறவு ஆபிரகாம் போன்ற, நம்பிக்கை மற்றும் வாக்குறுதி அடிப்படையாக கொண்டது. சினாய் சேர்க்கப்பட்ட சட்டங்கள் ஆபிரகாமுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை மாற்ற முடியாது, இந்த சட்டங்கள் ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தினால் பிள்ளைகளால் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை மாற்ற முடியாது. கிறிஸ்து இறந்தபின் இந்த நியாயப்பிரமாணம் வழக்கற்றுப்போனது, இப்போது நாம் புதிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிறோம்.

ஆபிரகாம் தன் உடன்படிக்கைக்கு அடையாளம் காட்டிய விருத்தசேதனம் கூட அசல் நம்பிக்கை சார்ந்த வாக்குறுதியை மாற்ற முடியாது. ரோமர் பதிப்பில், பவுல் தன்னுடைய விசுவாசம் விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டபோது ஆபிரகாமை கடவுளுக்குப் பிரியமாயிருப்பதாக அறிவித்தார். விருத்தசேதனம் கட்டளையிடப்பட்டபோது, ​​அது குறைந்தது சுமார் எண்பது ஆண்டுகள் கழித்து இருந்தது. இன்றைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயல்பான விருத்தசேதனம் தேவையில்லை. விருத்தசேதனம் இப்போது இதயத்தின் ஒரு விஷயம் (ரோம்).

சட்டம் சேமிக்க முடியாது

சட்டம் எங்களுக்கு இரட்சிப்பு கொடுக்க முடியாது. நாம் அனைத்து சட்டமியற்றுபவர்கள் ஏனெனில் அது செய்ய முடியும் அனைத்து எங்களுக்கு கண்டனம். ஒருவரும் சட்டத்தை கடைப்பிடிக்க முடியாது என்று முன்கூட்டியே கடவுள் அறிந்திருந்தார். சட்டம் கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறது. சட்டம் நமக்கு இரட்சிப்பு கொடுக்க முடியாது, ஆனால் இரட்சிப்பின் தேவையைப் பார்க்க நமக்கு உதவுகிறது. நீதி நமக்கு ஒரு பரிசாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர உதவுகிறது, நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒன்றல்ல.

நியாயத்தீர்ப்பு நாள் வருவதாகக் கூறினால், அவர் உங்களை ஏன் தனது களத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி உங்களை கேட்கிறார். எப்படி பதில் சொல்வீர்கள்? நாங்கள் சில சட்டங்களை வைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லலாமா? நான் நம்பவில்லை, ஏனென்றால் நீதிபதி எளிதில் நாம் கடைப்பிடிக்காத சட்டங்களை சுட்டிக்காட்ட முடியும், நாம் அறியாமல் செய்த பாவங்கள் மற்றும் வருத்தப்படாதே. நாங்கள் போதுமானதாக இருந்தோம் என்று சொல்ல முடியாது. இல்லை - நாம் செய்ய முடியும் அனைத்து கருணை கெஞ்சுகிறேன். எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நம்மை மீட்க கிறிஸ்து இறந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்கிறது. சட்டத்தின் தண்டனையிலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்ய அவர் இறந்தார். இது இரட்சிப்பின் ஒரே அடிப்படையாகும்.

நிச்சயமாக, விசுவாசம் நமக்கு கீழ்ப்படிதலைக் காட்டுகின்றது. புதிய உடன்படிக்கை நிறைய பைட்டுகள் உள்ளன. நம்முடைய நேரம், நம்முடைய இருதயம், நம்முடைய பணம் ஆகியவற்றை இயேசு கோருகிறார். இயேசு பல சட்டங்களை நீக்கிவிட்டார், ஆனால் அவர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் மறுபடியும் மறுபடியும் ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள், அந்தச் சட்டங்களில் சிலவற்றை அவர்கள் ஆவிக்குள்ளே வைக்க வேண்டும், வெறுமனே மேலோட்டமாக அல்ல. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் புதிய உடன்படிக்கையில் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை இயேசு மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் போதனைகளை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

கிறிஸ்துவானவர் நம்மிடத்திலேயே வாழ்வதற்காக இறந்தார். பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நாம் விடுவிக்கப்படுகிறோம், அதனால் நாம் நீதியின் அடிமைகளாகி விடுகிறோம். நாம் ஒருவருக்கொருவர் சேவை செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம், நம்மை அல்ல. கிறிஸ்து நம் அனைவராலும், எல்லாவற்றையும் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார். நாங்கள் கீழ்ப்படிதலைக் கூப்பிடுகிறோம் - ஆனால் விசுவாசத்தால் இரட்சிக்கப்படுகிறது.

விசுவாசத்தால் நியாயப்படுத்தினார்

ரோமானிய மொழியில் இதை நாம் பார்க்கலாம். ஒரு குறுகிய பகுதியில், பவுல் இரட்சிப்பின் திட்டத்தை விளக்குகிறார். கலாத்தியர்களிடத்தில் நாம் பார்த்தவற்றை இந்த பத்தியில் எப்படி உறுதிப்படுத்துகிறது என்பதைப் பார்ப்போம். "... ஏனென்றால் அவருக்கு முன் நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலம் யாரும் நியாயப்படுத்த முடியாது. நியாயப்பிரமாணத்தினாலே பாவத்தைக்குறித்து அறிந்திருக்கிறேன். இப்போது, ​​சட்டத்தின் உதவியின்றி, கடவுள் முன் செல்லுபடியாகும் நீதி, நியாயப்பிரமாணத்தாலும், தீர்க்கதரிசிகளாலும் சான்றளிக்கப்பட்டிருக்கிறது "(வச .12-).

பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் இரட்சிப்பை முன்னறிவித்தது, இது பழைய உடன்படிக்கையின் சட்டத்தால் அல்ல, ஆனால் விசுவாசத்தால் செய்யப்படுகிறது. இது நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளோடுள்ள நம் உறவின் புதிய ஏற்பாட்டின் அடிப்படையாகும்.

பவுல் தொடர்ந்து வசனங்கள் தொடர்கிறார்: "நான் விசுவாசிக்கிற யாவருக்கும் இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் தேவனாலே நீதிமானைக்குறித்துச் சொல்லுகிறேன். இங்கே எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது: அவர்கள் எல்லா பாவிகளாயும், தேவனுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற மகிமையும் இல்லை; கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக மீட்கப்பட்ட மீட்பின் மூலம் அவர்களுடைய கிருபையிலிருந்து தகுதியற்றவர்களாய் நீதி செய்யுங்கள். "

ஏனென்றால், இயேசு நமக்கு இறந்தார், நாம் நீதிமானாக அறிவிக்கப்படுகிறோம். கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களை கடவுள் நியாயப்படுத்துகிறார் - எனவே அவர் சட்டத்தை கடைப்பிடிப்பதை எந்த விதத்திலும் தற்பெருமைப்படுத்த முடியாது. பவுல் வசனம் XX ல் தொடர்கிறது, "நாம் இப்போது விசுவாசத்தினால் மட்டுமே மனிதர் நியாயப்பிரமாணமில்லாமல் செயல்படுவதாக நம்புகிறோம்."

இவை அப்போஸ்தலன் பவுலின் ஆழ்ந்த வார்த்தைகளாகும். பவுலைப் போன்ற ஜேம்ஸ், கடவுளுடைய கட்டளைகளை அசட்டைபண்ணுகிற எந்தவொரு விசுவாசத்திற்கும் எதிராக நம்மை எச்சரிக்கிறார். ஆபிரகாமின் விசுவாசம் அவரை கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படுத்த வழிநடத்தியது (1MO-26,4-5). பவுல் உண்மையான விசுவாசத்தைப் பற்றி பேசுகிறார், கிறிஸ்துவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் விசுவாசம், அவரைப் பின்பற்றுவதற்கான ஒரு முழுமையான விருப்பம். ஆனாலும் கூட, அவர் கூறுகிறார், விசுவாசம் நம்மை இரட்சிக்கிறது, வேலை அல்ல.

ரோமர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் பவுல் இவ்வாறு எழுதுகிறார்: "நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிசெய்தபடியினாலே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துமூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் உண்டு; நாம் நமக்காக இந்த விசுவாசத்தை விசுவாசிக்கிறோம்; தேவன் நமக்குக் கொடுக்கும் எதிர்கால மகிமையின் நம்பிக்கையைப் பெருமைப்படுத்துகிறோம். "

விசுவாசத்தினால் நாம் கடவுளுடன் சரியான உறவு வைத்திருக்கிறோம். நாம் அவருடைய நண்பர்கள், அவருடைய எதிரிகள் அல்ல. அதனால்தான், நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் நாம் அவருக்கு முன்பாக நிற்க முடியும். இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அளித்த வாக்குறுதிக்கு நாம் விசுவாசம் வைக்கிறோம். பவுல் விளக்குகிறார் ரோமன் 8,1-4 மேலும்:

"ஆகையால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளானவர்களுக்கு இச்சியாதிருந்தது. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஜீவனைத் தந்திருக்கிற ஆவியானவருடைய சட்டம் பாவம் மற்றும் மரணத்தின் நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து உங்களை விடுவித்திருக்கிறது. என்ன சட்டம் முடியவில்லை அது சதை மூலம் பலவீனமான ஏனெனில், கடவுள் சொன்னார்கள்: அவரது சொந்த மகன் பாவம் சதை மற்றும் பாவம் சாயலாகவும் அனுப்பும் சதை பாவம் கண்டனம் என்று சட்டம் நேர்மையான தேவை நாம் மாம்சத்துக்குரியவர்களல்ல, ஆவியானவருக்குப் பிரியமாயிருக்கிறோம் என்றார்கள்.

ஆகையால், கடவுளோடுள்ள நம் உறவு இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதை நாம் காண்கிறோம். இது கடவுள் எங்களோடு செய்த ஒப்பந்தம் அல்லது உடன்படிக்கை. அவருடைய மகன் மீது நாம் விசுவாசம் வைத்தால் நீதியுள்ளவராய் இருப்பதை அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். சட்டம் நம்மை மாற்ற முடியாது, ஆனால் கிறிஸ்துவால் முடியும். மரணம் நமக்கு மரணத்தை கண்டனம் செய்கிறது, ஆனால் கிறிஸ்துவே நம்மை வாழ்கிறார். பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்க முடியாது, ஆனால் கிறிஸ்து அதைச் செய்ய முடியும். கிறிஸ்து நமக்கு சுதந்திரம் தருகிறார், ஆனால் அது மனநிறைவளிக்கும் சுதந்திரம் அல்ல - அவரை சேவிக்க சுதந்திரம்.

விசுவாசம் அவர் நமக்கு சொல்கிற எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகரும் பின்பற்ற நம்மை விரும்புகிறார். நாம் சேவை, ஒரு தூய்மையான மேலும் தார்மீக நல்ல படைப்புகள் செய்ய நம்பிக்கை மற்றொரு உருவாக்க ஒரு சமூகமாக சேகரிக்க, நம்பிக்கை ஒற்றுமை வேலை, நற்செய்தி அறிவிக்க இயேசு கிறிஸ்து நம்ப, ஒருவரையொருவர் அன்பு தெளிவான கட்டளைகளை பார்க்க ஒரு வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு, அமைதியாக வாழ்வதற்கும், தவறு செய்தவர்களை மன்னிப்பதற்கும்.

இந்த புதிய கட்டளைகள் சவாலானவை. அவர்கள் எங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். நம்முடைய நாட்கள் அனைத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவை சேவிப்பதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. அவருடைய வேலையைச் செய்வதில் நாம் ஊக்கமாக இருக்க வேண்டும், அது பரந்த மற்றும் எளிதான வழி அல்ல. இது ஒரு கடினமான, சவாலான பணி, ஒரு பணி சில செய்ய தயாராக உள்ளன.

நம்முடைய விசுவாசம் நம்மை இரட்சிப்பதில்லை என்பதை நாம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் - நம்முடைய விசுவாசத்தின் தரத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசம் மற்றும் உண்மைத்தன்மையினால் கடவுள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நம்முடைய விசுவாசம் ஒருபோதும் வாழ்வதற்கில்லை, ஆனால் நம் விசுவாசத்தின் அளவைக் காப்பாற்றுவோம், ஆனால் நம் அனைவருக்கும் போதுமான விசுவாசம் உள்ள கிறிஸ்துவை நம்புவதன் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுவதில்லை.

ஜோசப் டக்க்


PDFநியாயப்படுத்துவதாக