நியாயப்படுத்துவதாக

119 நியாயம்

நியாயப்படுத்துதல் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகவும் அவர் மூலமாகவும் கடவுளின் கிருபையின் ஒரு செயலாகும், இதன் மூலம் விசுவாசி கடவுளின் பார்வையில் நீதிமான் ஆக்கப்படுகிறார். இவ்வாறு, இயேசு கிறிஸ்து மீதான நம்பிக்கையின் மூலம், மனிதன் கடவுளின் மன்னிப்பைப் பெறுகிறான், அவனுடைய இறைவனும் மீட்பருமாக சமாதானத்தைக் காண்கிறான். கிறிஸ்து விதை மற்றும் பழைய உடன்படிக்கை காலாவதியானது. புதிய உடன்படிக்கையில், கடவுளுடனான நமது உறவு வேறுபட்ட அடித்தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அது வேறுபட்ட உடன்படிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. (ரோமர் 3:21-31; 4,1-இரண்டு; 5,1.9; கலாத்தியர்கள் 2,16)

விசுவாசத்தின் மூலம் நீதியானது

கடவுள் ஆபிரகாமை மெசபடோமியாவிலிருந்து வரவழைத்து, அவருடைய சந்ததியினருக்கு கானான் தேசத்தைக் கொடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்தார். ஆபிரகாம் கானான் தேசத்தில் இருந்த பிறகு, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிராமுக்கு வெளிப்பட்டது: அஞ்சாதே, ஆபிராம்! நானே உன் கேடயமும் உன்னுடைய மாபெரும் வெகுமதியும். ஆனால் ஆபிராம், என் கடவுளாகிய ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு என்ன தருவீர்கள்? நான் பிள்ளைகள் இல்லாமல் அங்கே செல்கிறேன், என் வேலைக்காரன் டமாஸ்கஸ் எலியேசர் என் வீட்டைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வான்... நீ எனக்கு சந்ததியை கொடுக்கவில்லை; இதோ, என் வேலைக்காரரில் ஒருவன் என் சுதந்தரமாயிருப்பான். இதோ, கர்த்தர் அவனை நோக்கி: அவன் உனக்குச் சுதந்தரமாயிராமல், உன் சரீரத்திலிருந்து புறப்படுகிறவனே உனக்குச் சுதந்தரமாயிருப்பான் என்றார். அவன் அவனை வெளியே போகச் சொல்லி: வானத்தை அண்ணாந்து பார், நட்சத்திரங்களை எண்ணு; அவற்றை எண்ண முடியுமா? அவன் அவனிடம், "உன் சந்ததி இவ்வளவு இருக்கும்" என்றார். (1. மோசஸ் 15,1-5).

அது ஒரு அற்புதமான வாக்குறுதியாக இருந்தது. ஆனால் அதிசயிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், வசனம் 6 இல் நாம் வாசிப்பது: "ஆபிராம் இறைவனை நம்பினார், அவர் அதை நீதியாக எண்ணினார்." இது விசுவாசத்தால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூற்று. ஆபிரகாம் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நீதிமானாக கருதப்பட்டார். ரோமன் 4 மற்றும் கலாத்தியர் 3 இல் அப்போஸ்தலன் பால் இந்த யோசனையை மேலும் உருவாக்கினார்.

கிறிஸ்தவர்கள் ஆபிரகாமின் வாக்குறுதிகளை விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் பெறுகிறார்கள் - மேலும் மோசேக்கு கொடுக்கப்பட்ட சட்டங்கள் அந்த வாக்குறுதிகளை மீற முடியாது. இந்த கொள்கை கலாத்தியர்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது 3,17 கற்பித்தார். இது குறிப்பாக முக்கியமான பகுதி.

நம்பிக்கை, சட்டம் அல்ல

கலாத்தியர்களில் பால் சட்ட விரோதத்திற்கு எதிராக வாதிட்டார். கலாத்தியர்களில் 3,2 அவன் கேட்கிறான்:
"உங்களிடமிருந்து மட்டுமே நான் அதை அறிய விரும்புகிறேன்: நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள் மூலமாகவோ அல்லது விசுவாசத்தைப் பிரசங்கிப்பதன் மூலமாகவோ நீங்கள் ஆவியைப் பெற்றிருக்கிறீர்களா?"

இது 5 வது வசனத்தில் இதேபோன்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது: "இப்போது உங்களுக்கு ஆவியானவரை யார் வழங்குகிறார்கள், உங்களிடையே இதுபோன்ற செயல்களைச் செய்கிறார்கள், இது சட்டத்தின் செயல்களால் அல்லது விசுவாசத்தைப் பிரசங்கிப்பதன் மூலம் செய்கிறதா?"
 

6-7 வசனங்களில் பவுல் கூறுகிறார்: “ஆபிரகாமுக்கும் அப்படித்தான்: அவன் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. ஆகையால் விசுவாசமுள்ளவர்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்." பால் மேற்கோள் காட்டுகிறார் 1. மோசஸ் 15. நம்பிக்கை இருந்தால் நாம் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள். கடவுள் அவருக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நாம் சுதந்தரித்துக் கொள்கிறோம்.

9 வது வசனத்தைக் கவனியுங்கள்: "ஆகவே, விசுவாசமுள்ளவர்கள் ஆபிரகாமை விசுவாசிப்பதன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள்." நம்பிக்கை ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டுவருகிறது. ஆனால் நாங்கள் சட்டத்தை வைத்திருப்பதை நம்பினால், நாங்கள் குற்றவாளிகள். ஏனென்றால் நாங்கள் சட்டத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஆனால் கிறிஸ்து அதிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றினார். அவர் எங்களுக்காக இறந்தார். 14 வது வசனத்தைக் கவனியுங்கள்: "ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள புறஜாதியினரிடையே வரும்படி அவர் நம்மை மீட்டுக்கொண்டார், விசுவாசத்தினாலே வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட ஆவியைப் பெற்றோம்."

15-16 வசனங்களில் பவுல் ஒரு நடைமுறை உதாரணத்தைப் பயன்படுத்துகிறார், கலாத்தியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு மோசேயின் சட்டம் ஆபிரகாமுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை ரத்து செய்ய முடியாது என்று கூறுகிறது: "அன்புள்ள சகோதரரே, நான் மனிதநேயத்துடன் பேச விரும்புகிறேன்: மனிதன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு நபரின் விருப்பம் உறுதிப்படுத்தப்படும்போது, ​​அவர் அதை ரத்து செய்ய மாட்டார், அதைப் பற்றி எதுவும் செய்ய மாட்டார். இப்போது ஆபிரகாமுக்கும் அவருடைய சந்ததியினருக்கும் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. »

இந்த "சந்ததியினர்" இயேசு கிறிஸ்து, ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதிகளை பெற்றவர் இயேசு மட்டுமல்ல. கிறிஸ்தவர்களும் இந்த வாக்குறுதிகளைப் பெறுகிறார்கள் என்று பவுல் சுட்டிக்காட்டுகிறார். நாம் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைத்திருந்தால், நாங்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள், இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வாக்குறுதிகளைப் பெறுகிறோம்.

ஒரு தற்காலிக சட்டம்

இப்போது நாம் 17 வது வசனத்திற்கு வருகிறோம்: "ஆனால் நான் இதைக் குறிக்கிறேன்: நானூறு முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வழங்கப்பட்ட சட்டத்தால் கடவுள் முன்பு உறுதிப்படுத்திய விருப்பம் ரத்து செய்யப்படாது, இதனால் வாக்குறுதி ரத்து செய்யப்படும்."

சினாய் மலையின் சட்டம் ஆபிரகாமுடனான உடன்படிக்கையை முறியடிக்க முடியாது, இது கடவுளின் வாக்குறுதியின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அமைந்தது. பவுல் கூறும் விஷயம் அதுதான். கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளோடு விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட உறவு வைத்திருக்கிறார்கள், சட்டமல்ல. கீழ்ப்படிதல் நல்லது, ஆனால் புதிய, பழைய, உடன்படிக்கைக்கு ஏற்ப நாங்கள் கீழ்ப்படிகிறோம். மோசே சட்டம் - பழைய உடன்படிக்கை - தற்காலிகமானது என்று பவுல் இங்கே சுட்டிக்காட்டுகிறார். கிறிஸ்து வரும் வரை மட்டுமே இது சேர்க்கப்பட்டது. இதை 19 வது வசனத்தில் காண்கிறோம்: "அப்படியானால் சட்டம் என்ன? வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட சந்ததியினர் இருக்கும் வரை இது பாவங்களுக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. »

கிறிஸ்து பிறந்து, பழைய உடன்படிக்கை காலாவதியானது. புதிய உடன்படிக்கையில், கடவுளுடன் நம்முடைய உறவு வேறுபட்ட உடன்படிக்கை அடிப்படையில் வேறுபட்ட அடித்தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

24-26 வசனங்களைப் படிப்போம்: “விசுவாசத்தினாலே நியாயப்படுத்தப்படுவதற்காக நியாயப்பிரமாணம் கிறிஸ்துவுக்கு நம்முடைய ஒழுக்கமாக இருந்தது. ஆனால் நம்பிக்கை வந்த பிறகு, நாங்கள் இனி ஒழுக்கத்தின் கீழ் இல்லை. ஏனென்றால், நீங்கள் அனைவரும் கடவுளின் விசுவாசத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவின் பிள்ளைகள். » நாங்கள் பழைய உடன்படிக்கை சட்டங்களின் கீழ் இல்லை.
 
இப்போது 29 வது வசனத்திற்குச் செல்வோம்: "ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர் என்றால், நீங்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள், வாக்குறுதியின்படி வாரிசுகள்." கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெறுகிறார்கள். விசுவாசத்தினால் நாம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறோம் அல்லது விசுவாசத்தினால் கடவுளோடு நீதிமான்களாக அறிவிக்கப்படுகிறோம். விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நாம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறோம், நியாயப்பிரமாணத்தைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் அல்ல, நிச்சயமாக பழைய உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் அல்ல. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளின் வாக்குறுதியை நாம் நம்பினால், கடவுளுடன் சரியான உறவு வைத்திருக்கிறோம்.

வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், கடவுள் நம் உறவு ஆபிரகாம் போன்ற, நம்பிக்கை மற்றும் வாக்குறுதி அடிப்படையாக கொண்டது. சினாய் சேர்க்கப்பட்ட சட்டங்கள் ஆபிரகாமுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை மாற்ற முடியாது, இந்த சட்டங்கள் ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தினால் பிள்ளைகளால் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை மாற்ற முடியாது. கிறிஸ்து இறந்தபின் இந்த நியாயப்பிரமாணம் வழக்கற்றுப்போனது, இப்போது நாம் புதிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிறோம்.

ஆபிரகாம் தனது உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக பெற்ற விருத்தசேதனம் கூட அசல் நம்பிக்கை அடிப்படையிலான வாக்குறுதியை மாற்ற முடியாது. ரோமர் 4 இல் பவுல் விருத்தசேதனம் செய்யப்படாத நிலையில், ஆபிரகாமை நீதிமான் என்றும், அதனால் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர் என்றும் அவருடைய விசுவாசம் அறிவித்தது என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார். குறைந்தது 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, விருத்தசேதனம் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது. இன்று கிறிஸ்தவர்களுக்கு உடல் விருத்தசேதனம் தேவையில்லை. விருத்தசேதனம் இப்போது இதயத்தின் விஷயம் (ரோமர் 2,29).

சட்டம் சேமிக்க முடியாது

சட்டம் எங்களுக்கு இரட்சிப்பு கொடுக்க முடியாது. நாம் அனைத்து சட்டமியற்றுபவர்கள் ஏனெனில் அது செய்ய முடியும் அனைத்து எங்களுக்கு கண்டனம். ஒருவரும் சட்டத்தை கடைப்பிடிக்க முடியாது என்று முன்கூட்டியே கடவுள் அறிந்திருந்தார். சட்டம் கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறது. சட்டம் நமக்கு இரட்சிப்பு கொடுக்க முடியாது, ஆனால் இரட்சிப்பின் தேவையைப் பார்க்க நமக்கு உதவுகிறது. நீதி நமக்கு ஒரு பரிசாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர உதவுகிறது, நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒன்றல்ல.

நியாயத்தீர்ப்பு நாள் வருவதாகக் கூறினால், அவர் உங்களை ஏன் தனது களத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி உங்களை கேட்கிறார். எப்படி பதில் சொல்வீர்கள்? நாங்கள் சில சட்டங்களை வைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லலாமா? நான் நம்பவில்லை, ஏனென்றால் நீதிபதி எளிதில் நாம் கடைப்பிடிக்காத சட்டங்களை சுட்டிக்காட்ட முடியும், நாம் அறியாமல் செய்த பாவங்கள் மற்றும் வருத்தப்படாதே. நாங்கள் போதுமானதாக இருந்தோம் என்று சொல்ல முடியாது. இல்லை - நாம் செய்ய முடியும் அனைத்து கருணை கெஞ்சுகிறேன். எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நம்மை மீட்க கிறிஸ்து இறந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்கிறது. சட்டத்தின் தண்டனையிலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்ய அவர் இறந்தார். இது இரட்சிப்பின் ஒரே அடிப்படையாகும்.

நிச்சயமாக, விசுவாசம் நமக்கு கீழ்ப்படிதலைக் காட்டுகின்றது. புதிய உடன்படிக்கை நிறைய பைட்டுகள் உள்ளன. நம்முடைய நேரம், நம்முடைய இருதயம், நம்முடைய பணம் ஆகியவற்றை இயேசு கோருகிறார். இயேசு பல சட்டங்களை நீக்கிவிட்டார், ஆனால் அவர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் மறுபடியும் மறுபடியும் ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள், அந்தச் சட்டங்களில் சிலவற்றை அவர்கள் ஆவிக்குள்ளே வைக்க வேண்டும், வெறுமனே மேலோட்டமாக அல்ல. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் புதிய உடன்படிக்கையில் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை இயேசு மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் போதனைகளை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

கிறிஸ்துவானவர் நம்மிடத்திலேயே வாழ்வதற்காக இறந்தார். பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நாம் விடுவிக்கப்படுகிறோம், அதனால் நாம் நீதியின் அடிமைகளாகி விடுகிறோம். நாம் ஒருவருக்கொருவர் சேவை செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம், நம்மை அல்ல. கிறிஸ்து நம் அனைவராலும், எல்லாவற்றையும் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார். நாங்கள் கீழ்ப்படிதலைக் கூப்பிடுகிறோம் - ஆனால் விசுவாசத்தால் இரட்சிக்கப்படுகிறது.

விசுவாசத்தால் நியாயப்படுத்தினார்

இதை ரோமர் 3ல் பார்க்கலாம். ஒரு சிறிய பத்தியில், பவுல் இரட்சிப்பின் திட்டத்தை விளக்குகிறார். கலாத்தியரில் நாம் பார்த்ததை இந்த பகுதி எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துகிறது என்பதைப் பார்ப்போம். "ஏனெனில், நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே ஒருவனும் அவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக இருக்க முடியாது. நியாயப்பிரமாணத்தினாலே பாவத்தைப் பற்றிய அறிவு வருகிறது. இப்போது, ​​நியாயப்பிரமாணத்தைத் தவிர, தேவனுடைய நீதி வெளிப்பட்டது, நியாயப்பிரமாணத்தினாலும் தீர்க்கதரிசிகளினாலும் சான்றளிக்கப்பட்டது” (வச. 20-21).

பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் இரட்சிப்பை முன்னறிவித்தது, இது பழைய உடன்படிக்கையின் சட்டத்தால் அல்ல, ஆனால் விசுவாசத்தால் செய்யப்படுகிறது. இது நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளோடுள்ள நம் உறவின் புதிய ஏற்பாட்டின் அடிப்படையாகும்.

பவுல் 22-24 வசனங்களில் தொடர்கிறார்: "ஆனால் நான் கடவுளுக்கு முன்பாக நீதியைப் பற்றி பேசுகிறேன், இது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் விசுவாசிகள் அனைவருக்கும் வருகிறது. ஏனென்றால் இங்கே எந்த வித்தியாசமும் இல்லை: அவர்கள் அனைவரும் பாவிகள், அவர்கள் கடவுளிடம் இருக்க வேண்டிய மகிமையைக் கொண்டிருக்கவில்லை, தகுதி இல்லாமல் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக வந்த இரட்சிப்பின் மூலம் அவருடைய கிருபையை நியாயப்படுத்துங்கள். »

இயேசு நமக்காக மரித்ததால், நாம் நீதிமான்களாக அறிவிக்கப்படலாம். கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களை கடவுள் நியாயப்படுத்துகிறார் - ஆகவே அவர் நியாயப்பிரமாணத்தை எவ்வளவு சிறப்பாகக் கடைப்பிடிப்பார் என்று யாரும் பெருமை பேச முடியாது. பவுல் 28 வது வசனத்தில் தொடர்கிறார்: "ஆகவே, மனிதன் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள் இல்லாமல், விசுவாசத்தினால்தான் என்று இப்போது நம்புகிறோம்."

இவை அப்போஸ்தலன் பவுலின் ஆழமான வார்த்தைகள். ஜேம்ஸ், பவுலைப் போலவே, கடவுளின் கட்டளைகளைப் புறக்கணிக்கும் எந்தவொரு நம்பிக்கைக்கும் எதிராக நம்மை எச்சரிக்கிறார். ஆபிரகாமின் விசுவாசம் அவரை கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியச் செய்தது (1. மோசஸ் 26,4-5). பவுல் உண்மையான விசுவாசத்தைப் பற்றி பேசுகிறார், கிறிஸ்துவுக்கு விசுவாசம், அவரைப் பின்பற்றுவதற்கான முழு விருப்பத்தையும் உள்ளடக்கிய விசுவாசம். ஆனால் அப்போதும் கூட, விசுவாசமே நம்மை இரட்சிக்கிறது, செயல்கள் அல்ல என்று அவர் கூறுகிறார்.

ரோமர்களில் 5,1-2 பவுல் எழுதுகிறார்: “விசுவாசத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனோடு சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம்; அவர் மூலமாக நாம் நிற்கும் இந்த கிருபையை விசுவாசத்தால் அணுகுகிறோம், மேலும் கடவுள் கொடுக்கும் எதிர்கால மகிமையின் நம்பிக்கையில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

விசுவாசத்தினால் நாம் கடவுளுடன் சரியான உறவு வைத்திருக்கிறோம். நாம் அவருடைய நண்பர்கள், அவருடைய எதிரிகள் அல்ல. அதனால்தான், நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் நாம் அவருக்கு முன்பாக நிற்க முடியும். இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அளித்த வாக்குறுதிக்கு நாம் விசுவாசம் வைக்கிறோம். பவுல் விளக்குகிறார் ரோமன் 8,1-4 மேலும்:

"எனவே இப்போது கிறிஸ்து இயேசுவில் இருப்பவர்களுக்கு எந்த கண்டனமும் இல்லை. கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உயிரைக் கொடுக்கும் ஆவியின் சட்டம் பாவம் மற்றும் மரணத்தின் சட்டத்திலிருந்து உங்களை விடுவித்தது. மாம்சத்தால் பலவீனமடைந்ததால், சட்டத்திற்கு சாத்தியமில்லாதது என்னவென்றால், கடவுள் செய்தார்: அவர் தனது மகனை பாவமான மாம்சத்தின் வடிவத்திலும், பாவத்திற்காகவும் அனுப்பினார், மாம்சத்தில் பாவத்தைக் கண்டித்தார், இதனால் சட்டத்தால் தேவைப்படும் நீதி, நாம் இப்போது மாம்சத்தின்படி அல்ல, ஆவியின் படி வாழ்கிறோம்.

ஆகையால், கடவுளோடுள்ள நம் உறவு இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதை நாம் காண்கிறோம். இது கடவுள் எங்களோடு செய்த ஒப்பந்தம் அல்லது உடன்படிக்கை. அவருடைய மகன் மீது நாம் விசுவாசம் வைத்தால் நீதியுள்ளவராய் இருப்பதை அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். சட்டம் நம்மை மாற்ற முடியாது, ஆனால் கிறிஸ்துவால் முடியும். மரணம் நமக்கு மரணத்தை கண்டனம் செய்கிறது, ஆனால் கிறிஸ்துவே நம்மை வாழ்கிறார். பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்க முடியாது, ஆனால் கிறிஸ்து அதைச் செய்ய முடியும். கிறிஸ்து நமக்கு சுதந்திரம் தருகிறார், ஆனால் அது மனநிறைவளிக்கும் சுதந்திரம் அல்ல - அவரை சேவிக்க சுதந்திரம்.

விசுவாசம் அவர் நமக்கு சொல்கிற எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகரும் பின்பற்ற நம்மை விரும்புகிறார். நாம் சேவை, ஒரு தூய்மையான மேலும் தார்மீக நல்ல படைப்புகள் செய்ய நம்பிக்கை மற்றொரு உருவாக்க ஒரு சமூகமாக சேகரிக்க, நம்பிக்கை ஒற்றுமை வேலை, நற்செய்தி அறிவிக்க இயேசு கிறிஸ்து நம்ப, ஒருவரையொருவர் அன்பு தெளிவான கட்டளைகளை பார்க்க ஒரு வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு, அமைதியாக வாழ்வதற்கும், தவறு செய்தவர்களை மன்னிப்பதற்கும்.

இந்த புதிய கட்டளைகள் சவாலானவை. அவர்கள் எங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். நம்முடைய நாட்கள் அனைத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவை சேவிப்பதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. அவருடைய வேலையைச் செய்வதில் நாம் ஊக்கமாக இருக்க வேண்டும், அது பரந்த மற்றும் எளிதான வழி அல்ல. இது ஒரு கடினமான, சவாலான பணி, ஒரு பணி சில செய்ய தயாராக உள்ளன.

நம்முடைய விசுவாசம் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியாது என்பதையும் நாம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் - நம்முடைய விசுவாசத்தின் தரத்தின் அடிப்படையில் கடவுள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, மாறாக அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தினாலும் விசுவாசத்தினாலும். நம்முடைய விசுவாசம் ஒருபோதும் "இருக்க வேண்டியதை" செய்யாது - ஆனால் நம்முடைய விசுவாசத்தின் அளவினால் நாம் இரட்சிக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் நம் அனைவருக்கும் போதுமான நம்பிக்கை கொண்ட கிறிஸ்துவை நம்புவதன் மூலம்.

ஜோசப் டக்க்


PDFநியாயப்படுத்துவதாக