தேவாலயம்

தேவாலயம்

கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய திருச்சபை, இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் வைப்பவர்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாழ்கிறவர்களுக்கும் உள்ள சமுதாயம். சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும், கிறிஸ்து கட்டளையிட்ட அனைத்தையும் கற்பிப்பதற்காக திருச்சபையின் பணி, ஞானஸ்நானம் பெறவும் மந்தையை மேயவும் செய்ய வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்படும் திருச்சபை இந்த வழியின் நிறைவேற்றமாக பைபிளை ஒரு வழிகாட்டியாக பயன்படுத்துகிறது, தொடர்ந்து வாழும் அவருடைய தலைவரான இயேசு கிறிஸ்து வழிகாட்டுகிறது. பைபிள் கூறுகிறது: கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர் "சர்ச்" அல்லது "சர்ச்" என்ற பாகத்தின் பாகமாக மாறுகிறார். அது என்ன, "தேவாலயம்", "தேவாலயம்"? அவள் எப்படி ஒழுங்கமைக்கப்படுகிறாள்? உங்கள் நோக்கம் என்ன? (XXL, கொரிந்தியர் XX, ரோமர் XX, மத்தேயு XIX-1, கொலோசெயர் 9, எபேசியர் XX)

இயேசு தம் சபையை கட்டியெழுப்புகிறார்

இயேசு சொன்னார்: நான் என் தேவாலயத்தைக் கட்டுவேன் (மத். தேவாலயத்தில் அவருக்கு முக்கியம் - அவர் அவளை மிகவும் தனது நேசித்தார் என்று அவரது வாழ்க்கை கொடுத்தார் (Eph 16,18). நாங்கள் இருக்கிறோம் என நினைத்து இருந்தால், நாம் கூட தேவாலயத்தை நேசிப்போம்.

"தேவாலயம்" என்பதற்கான கிரேக்க சொல் ekklesia என்பது பொருள். அப்போஸ்தலர் 19,39- XX ல், வார்த்தை சாதாரண மனித சேகரிப்பின் அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் கிரிஸ்துவர், ekklesia ஒரு சிறப்பு பொருள் எடுத்து வருகிறது: இயேசு கிறிஸ்து நம்பிக்கை அனைத்து.

உதாரணமாக, முதல் முறையாக வார்த்தையை பயன்படுத்தும் இடத்தில் லூக்கா எழுதுகிறார்: "முழு சபையிலும் ஒரு பெரிய பயம் இருந்தது ..." (அப்போஸ்தலர் XX). அவர் என்ன அர்த்தம் என்பதை விளக்க வேண்டிய அவசியமில்லை; அவரது வாசகர்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார்கள். அந்த சமயத்தில் அந்த இடத்தில் கூடிவந்தவர்கள் மட்டுமல்ல, எல்லா கிறிஸ்தவர்களிடமும் இது குறித்தது. "சர்ச்" என்பது சர்ச், கிறிஸ்துவின் சீடர்களைக் குறிக்கிறது. மக்கள் ஒரு சமூகம், ஒரு கட்டிடம் அல்ல.

விசுவாசிகள் ஒவ்வொரு உள்ளூர் குழு ஒரு தேவாலயம். பவுல் "கொரிந்துவில் தேவனுடைய சபைக்கு" எழுதினார் (1Kor XX); அவர் "கிறிஸ்துவின் அனைத்து சபைகளிலும்" (ரோம் XX) மற்றும் "லவோதிக்கேயா சபை" (Kol 1,2) பற்றி பேசுகிறார். ஆனால் கிறிஸ்து "சபை நேசிக்கிறார், அதற்காக தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தார்" (Eph 16,16) என்று சொல்லும்போது, ​​சக விசுவாசிகளின் சமுதாயத்திற்கான ஒரு கூட்டுப் பெயராக அவர் சபையை வார்த்தையாகப் பயன்படுத்துகிறார்.

சமூகம் பல நிலைகளில் உள்ளது. ஒரு நிலைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் இறைவன் மற்றும் இரட்சகராக இருக்கிறார் என்று உலகில் உள்ள அனைவரையும் ஏற்றுக்கொண்ட உலகளாவிய திருச்சபை அல்லது தேவாலயம் உள்ளது. மற்றொரு மட்டத்தில், உள்ளூர் சமூகங்கள், கண்டிப்பான அர்த்தத்தில் உள்ள நகராட்சிகள் தொடர்ந்து சந்திக்கும் மக்களின் பிராந்திய குழுக்களாக இருக்கின்றன. ஒரு இடைநிலை மட்டத்தில் ஒரு பொதுவான வரலாறு மற்றும் நம்பிக்கை அடிப்படையிலான ஒன்றாகச் செயல்படும் தேவாலயங்களின் குழுக்களாகக் கருதப்படும் மதகுருக்கள் அல்லது வகுப்புகள்.

குடும்ப உறுப்பினர்கள் இரட்சகராக இயேசு நடி பேச மாட்டார்கள்; ஆனாலும் சமூகத்தில் வாழ்க்கையில் பங்கேற்க - உள்ளூர் சமூகங்கள் சிலசமயங்களில் அல்லாத நம்பிக்கை அடங்கும். இது கிறிஸ்தவர்களை தங்களைக் கருதாமல், ஏதாவது ஒன்றை பாசாங்கு செய்யலாம். உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல என்பதை சிலர் பின்னர் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் என்பதை அனுபவங்கள் காட்டுகின்றன.

நாம் ஏன் சர்ச் வேண்டும்

பல மக்கள் தங்களை கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் என அழைக்கின்றனர், ஆனால் ஒரு தேவாலயத்தில் சேர விரும்பவில்லை. இதுவும் தவறான செயல் என விவரிக்கப்பட வேண்டும். விசுவாசம் ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் சேகரிக்க வேண்டும் என்று புதிய ஏற்பாடு காட்டுகிறது (Hebr XX).

மீண்டும் மீண்டும், பால் ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பர dienes கொண்டு கிரிஸ்துவர், ஐக்கியத்துக்கான (; 12,10; 15,7Kor 1; கேலன் 12,25, எபேசியர் 5,13; பில் 4,32; கோல் 2,3; 3,13Th 1 ரோம் 5,13) என்று அழைக்கிறது. மற்ற விசுவாசிகளுடன் சந்திக்காவிட்டால் மக்கள் இந்த கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது கடினம்.

ஒரு உள்ளூர் தேவாலயம் எங்களுக்கு சேர்ந்த ஒரு உணர்வு கொடுக்க முடியும், நாம் மற்ற விசுவாசிகள் இணைக்கப்பட்ட ஒரு உணர்வு. அது எங்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆன்மீக பாதுகாப்பு தரும், எனவே நாம் வித்தியாசமான கருத்துக்களை இழந்துவிடக் கூடாது. ஒரு தேவாலயம் எங்களுக்கு நட்பு, கூட்டுறவு, ஊக்கம் கொடுக்க முடியும். நம் சொந்தக் காரியங்களைக் கற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயங்களை அவள் நமக்கு கற்றுக்கொடுக்கலாம். இது நம் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக்கொடுக்க உதவுகிறது, அது நமக்கு மிகவும் பயனுள்ள கிறிஸ்தவ ஊழியத்திற்கு உதவும், அது நமக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்புகளை அளிக்கலாம், கற்பனை செய்ய முடியாத வழிகளில் வளரலாம். பொதுவாக, ஒரு சமூகம் நம்மை முதலீடு செய்யும் அர்ப்பணிப்புக்கு விகிதத்தில் உள்ளது என்பதை இலாபம் தருகிறது.

ஆனால் தனிப்பட்ட விசுவாசி ஒரு தேவாலயத்தில் சேர்வதற்கு மிக முக்கியமான காரணம்: சர்ச் எங்களுக்கு தேவை. கடவுள் (1Kor 12,4-7) ஒவ்வொரு விசுவாசி வெவ்வேறு பரிசுப்பொருட்களை வழங்கினர் மற்றும் "பொது நன்மைக்காக" ஒன்றாக வேலை செய்ய எங்களுக்கு விரும்புகிறது. ஊழியர்கள் சில வேலை தோன்றுகிறது மட்டுமே, அது நாம் நம்பிக்கை போன்ற ஆரோக்கியமான இல்லை அல்லது நம்பினர் திருச்சபை எவ்வளவு உருவாக்க முடியாது என்று எந்த ஆச்சர்யமும் இல்லை. துரதிர்ஷ்டவசமாக, சிலருக்கு உதவி செய்வதை விட குறைவாகக் குறைக்கின்றன.

திருச்சபை நம்முடைய நேரமும், நம் திறமையும், நம்முடைய பரிசுகளும் தேவை. அவள் தங்கியிருக்கும் மக்களுக்கு அவள் தேவை - அவளுக்கு எங்கள் அர்ப்பணிப்பு தேவை. இயேசு தொழிலாளிகளுக்காக ஜெபிக்கும்படி அழைத்தார் (மத். அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் சமாளிக்கவும், செயலற்ற பார்வையாளரை மட்டும் விளையாடவும் அவர் விரும்பவில்லை.

ஒரு தேவாலயத்தில் இல்லாமல் ஒரு கிரிஸ்துவர் இருக்க விரும்புகிறார், நாம் பைபிள் படி பயன்படுத்த வேண்டும் என அவரது வலிமை பயன்படுத்த முடியாது, அதாவது, உதவி. சர்ச் ஒரு "பரஸ்பர உதவி சமூகம்" என்பதுடன், நாம் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்ய வேண்டும், நாள் வரும் என்று தெரிந்துகொள்வோம் (ஆமாம், அது ஏற்கனவே வந்துவிட்டது), எங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று.

சமூகத்தின் விவரங்கள்

சர்ச் பல்வேறு வழிகளில் உரையாற்றினார்: கடவுளின் மக்கள், கடவுளின் குடும்பம், கிறிஸ்துவின் மணமகள். நாங்கள் ஒரு கட்டிடம், ஒரு கோயில், ஒரு உடல். இயேசு நம்மிடம், ஆடுகளைப்போல, வயல்வெளியைப்போல பேசினார். இந்த குறியீடுகள் ஒவ்வொன்றும் சர்ச் மற்றொரு பக்கத்தை விளக்குகிறது.

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் இயேசுவின் உவமைகளில் பலவும் சபையை விவரிக்கின்றன. ஒரு கடுகு விதை போலவே, தேவாலயமும் சிறியதாய் வளர்ந்தன (ம.ம. XX-13,31). தேவாலயம் கோதுமையையும் களைகளையும் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு வயலைப் போன்றது (வசனங்கள் -17--11). இது நல்ல மீன் பிடிக்கும் அதே போல் மோசமான ஒன்றைப் போலவும் உள்ளது (வி.எல்.-32-24). இது ஒரு வேலை திராட்சைத் தோட்டத்தைப்போல இருக்கும், சில வேலைகள் நீண்ட காலமாக இருக்கும், சில குறுகிய நேரங்கள் (ம.ம.-9-XX). இது அவர்களின் எஜமானரால் பணத்தை ஒப்படைத்த ஊழியர்களைப் போலவும், ஓரளவு நன்றாகவும், சில நேரங்களில் மோசமாகவும் உள்ளது (ம.ம.-9-XX).

இயேசு தன்னை மேய்ப்பராகவும் அவருடைய சீஷர்கள் எனவும் அழைத்தார் (மத். அவரது வேலை இழந்த செம்மறி தேட இருந்தது (Mt X-XX-26,31). அவர் மேய்ப்பராகவும் அக்கறையுள்ளவராகவும் ஆடுகளைப்போல தம்முடைய விசுவாசிகளை விவரிக்கிறார் (யோவா. பவுலும் பேதுருவும் இந்த சின்னத்தை உபயோகித்து, தேவாலயத் தலைவர்கள் "மந்தையை மேய்க்க" வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் (அப்போஸ்தலர் XX, XXX XX).

"நீங்கள் கடவுளுடைய கட்டடம்," என்று பவுல் எழுதுகிறார். கொரிந்தியர் 1. அஸ்திவாரம் கிறிஸ்துவே (v. பேதுரு நம்மை "உயிரற்ற கற்களால் அழைக்கிறார், ஆவிக்குரிய வீட்டிற்கு கட்டப்பட்டார்" (3,9Pt XX). ஒன்றாக நாம் "ஆவி கடவுளின் உறைவிடம்" கட்டப்பட்ட (எப்சும் XX). நாம் கடவுளின் கோவில், பரிசுத்த ஆவியானவர் கோவில் (11Kor 9, XX). ஒவ்வொரு இடத்திலும் கடவுளை வழிபடலாம்; ஆனால் தேவாலயம் அதன் முக்கிய நோக்கங்களுள் ஒன்றாக வணங்கப்படுகிறது.

நாம் "கடவுளுடைய மக்கள்" என்று கூறுகிறார். பீட்டர் 1. நாம் இஸ்ராயீலின் மக்கள் இருந்திருக்கும் என்ன வேண்டும் ஏற்பட்டுள்ளது: "தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனம், ஒரு அரச மதகுரு, ஒரு புனித தேசம், விசித்திரமான மக்கள்" (V 2,10; 9Mo 2 பார்க்கவும்). கிறிஸ்து தம்முடைய இரத்தத்தினாலே எங்களை வாங்கிவிட்டதால் நாம் தேவனுக்கு உரியவர்கள் (வெளி. நாம் கடவுளின் பிள்ளைகள், அவர் நம் தந்தை (எப்சொம் எக்ஸ்எக்ஸ்). குழந்தைகள் போலவே மிகப் பெரும் பரம்பரை நமக்கு இடறி, அது நாம் மனநிறைவாகும் மற்றும் அதன் பெயர் அது உருவாக்கும் நம்மில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கிறிஸ்து கிறிஸ்துவின் மணமகன் எனவும் பைபிள் கூறுகிறது - கிறிஸ்து நம்மை நேசிக்கிறார், கடவுளுடைய மகனுடனான நெருங்கிய உறவைப் பெறுவதற்கு எவ்வளவு ஆழமான மாற்றம் நமக்குள் நடைபெறுகிறது என்பதை ஒரு தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அவருடைய உவமைகளில் பலவற்றில் இயேசு திருமண விருந்தாளிகளுக்கு மக்களை அழைக்கிறார்; இங்கே நாம் மணமகளாக அழைக்கப்படுகிறோம்.

"நாம் மகிழ்ச்சியடைந்து மகிழ்வோம், அவரை மகிமைப்படுத்துவோம்; ஆட்டுக்குட்டியானவரின் திருமணம் வந்துவிட்டது, அவருடைய மணமகள் தன்னை தயார்படுத்தியிருக்கிறார் "(வெளி. எப்படி நம்மை "தயார்படுத்துகிறோம்"? ஒரு பரிசு மூலம்:

"அவர் அழகான தூய துணி கொண்டு செய்ய வழங்கப்பட்டது" (v. 8). கிறிஸ்துவே "வேதாகமத்தின் நீரோடைகளால்" நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறார் (எபே. அவர் அவர்களுக்கு முன் திருச்சபையை வைக்கிறார், அவர்களுக்கு மகிமையான மற்றும் மாசற்ற, புனிதமான மற்றும் குற்றமற்றவை செய்த பிறகு (வச. அவர் நம்மிடம் வேலை செய்கிறார்.

ஒன்றாக வேலை

ஒருவருக்கொருவர் எதிராக எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை சிறப்பாக விளக்கும் சின்னம் உடலின் உடலாகும். "நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரமாயிருக்கிறீர்கள்" என்று பவுல் எழுதுகிறார், "உங்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு அங்கத்தினராயிருக்கிறார்கள்" (1Kor XX). இயேசு கிறிஸ்து "உடல் தலைவர், சர்ச்" (Kol 12,27), மற்றும் நாம் அனைத்து உடல் உறுப்பினர்கள். நாம் கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியப்பட்டால், ஒருவருக்கொருவர் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம், நாம் ஒருவருக்கொருவர் கடமைப்பட்டுள்ளோம் - வார்த்தையின் உண்மையான அர்த்தத்தில்.

யாரும் சொல்ல முடியாது, "நான் உங்களுக்கு தேவையில்லை" (1Kor XX), யாரும் அவர் தேவாலயத்தில் எதுவும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது (வி. கடவுள் நம் பரிசுகளை விநியோகிக்கிறார், இதனால் நாம் பொதுவான நன்மைக்காக ஒன்றாக வேலை செய்யலாம், ஒருவருக்கொருவர் உதவுவதோடு, இந்த ஒத்துழைப்பில் உதவி கிடைக்கும். உடலில் "பிரிவு இல்லை" (V. 12,21). பெரும்பாலும் கட்சியின் ஆவிக்கு எதிராக பவுல் போலியானார்; கலகத்தை விதைக்கிறவர் கூட சர்ச்சிலிருந்து விலக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் (ரோமர் 9, எண் 18-25). "ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கும் அதன் சக்தியின் அளவைப் பொறுத்து மற்றொன்றை ஆதரிக்கிறது" (Eph 16,17) என்ற சபையில் "சகல பாகங்களிலும் வளரும்" தேவாலயத்தை கடவுள் அனுமதிக்கிறார்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, கிறிஸ்தவ உலகம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அவை அடிக்கடி ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிடுகின்றன. அதன் உறுப்பினர்கள் யாரும் சரியாக இல்லை, ஏனெனில் தேவாலயத்தில் இன்னும் சரியான இல்லை. ஆயினும், கிறிஸ்து ஒரு தேவாலயத்தை விரும்புகிறார் (ஜு 9). இது நிறுவன இணைப்பிற்கு அர்த்தம் இல்லை, ஆனால் ஒரு பொது இலக்கை முன்வைக்கிறது.

கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கித்து, அவருடைய நியமங்களைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் கிறிஸ்துவோடு நெருங்கிப் பழகுவதன் மூலம் உண்மையான ஒற்றுமை காணப்படுகிறது. ஆனால், வெவ்வேறு மதச்சார்பின்மையைக் கொண்டிருக்கும் வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளால், கிறிஸ்துவின் செய்தி மக்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வழிகளில் அதிக மக்களை அடையும்.

அமைப்பு

கிரிஸ்துவர் உலகில் சர்ச் அமைப்பு மற்றும் சர்ச் நிர்வாகத்தின் மூன்று அடிப்படை வடிவங்கள் உள்ளன: படிநிலை, ஜனநாயக மற்றும் பிரதிநிதி. அவர்கள் எபிஸ்கோபல், சபை மற்றும் ப்ரிஸ்பீரியல் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

ஒவ்வொரு அடிப்படை வகையிலும் அதன் மாறுபாடுகள் உள்ளன, ஆனால் கொள்கையளவில், எபிஸ்கோபல் மாடல் என்பது ஒரு மூத்த மேய்ப்பன் சர்ச் கொள்கைகளையும் ஆணையாளர்களையும் தீர்மானிக்க வல்லது என்பதைக் குறிக்கிறது. சபை மாதிரியில், சபைகளே இந்த இரண்டு காரணிகளைத் தீர்மானிக்கின்றன. பிரஸ்பைடிரியன் அமைப்புகளில், அதிகார வர்க்கம் மற்றும் சர்ச்சின் இடையே பிரிக்கப்பட்டுள்ளது; தலைமைத் திறமைகளை வழங்குவோர் மூப்பர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.

ஒரு சிறப்பு Gemeindebzw. சர்ச் அமைப்பு புதிய ஏற்பாட்டிற்கு பரிந்துரைக்கவில்லை. இது மேற்பார்வையாளர்கள் (ஆயர்கள்), மூப்பர்கள் மற்றும் மேய்ப்பர்கள் (போதகர்கள்) பேசுகிறது, மற்றும் இந்த தலைப்புகள் மிகவும் ஒன்றுக்கொன்று இருக்கும். மேய்ப்பர்கள் மேய்ப்பர்களாகவும், மேய்ப்பர்களாகவும் செயல்படுவதற்கு மூப்பர்களைக் கட்டளையிடுகின்றனர்: "மந்தையைக் கொடுங்கள் ... அவர்களுக்குக் கவனம் செலுத்துங்கள்" (1P-5,1-2). இதே போன்ற வார்த்தைகளில், பவுலின் மூப்பர்கள் அதே அறிவுரைகளை அளிக்கிறார்கள் (அப்போஸ்தலர் 20,17 மற்றும் 28).

எருசலேமில் உள்ள தேவாலயம் மூப்பர்களின் குழுவினால் நடத்தப்பட்டது; ஆயர்கள் பிலிப்பி சபையை (அப்போஸ்தலர் 15,2-6, பில் 1,1). மூப்பர்களை நியமிக்கும்படி தீத்துவை பவுல் கட்டளையிட்டார், திருச்சபைத் தலைவர்களுடனான ஒரேமாதிரியான வார்த்தைகளால் மூப்பர்களுக்கும் பல ஆயர்களுக்கும் ஒரு கடிதம் எழுதினார். (திரு. 1,5-9). எபிரெயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் (13,7, மென்ஜென்ட் எல்பர்ஃபெல்டர் பைபிள்) சமூக தலைவர்கள் வெறுமனே "தலைவர்கள்" என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

சில தேவாலய தலைவர்கள் "ஆசிரியர்கள்" என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் (1Kor 12,29, XXX). "மேய்ப்பர்கள்" மற்றும் "ஆசிரியர்கள்" ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவர் என்று எபேசியர் 3,1 இன் இலக்கணம் குறிப்பிடுகிறது. சமூகத்தில் தேவாலய அதிகாரிகளின் முக்கிய தகுதிகளில் ஒன்று "... மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்க முடியும்" (4,11 இல் 1).

ஒரு பொதுவான வகுப்பார் கவனிக்க வேண்டியது: திருச்சபை தலைவர்கள் இருந்தனர். சமூக அமைப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருந்தது, சரியான உத்தியோகபூர்வ தலைப்புகள் விட இரண்டாம் நிலை இருந்தது.

உறுப்பினர்கள் அதிகாரிகள் மரியாதை மற்றும் ஏற்க வேண்டும் (1Th XX; 5,12; ஹெர்ப் XX). பெரிய விஷயங்களை ஏதோ தவறு செய்தால், சபை கீழ்ப்படியக்கூடாது; ஆனால் வழக்கமாக தேவாலயம் மூப்பர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாக இருந்தது.

மூப்பர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் சமூகத்திற்கு முன் நிற்கிறார்கள் (1TIM 5,17). அவர்கள் மந்தையை மேய்க்கிறார்கள், அவர்கள் உதாரணமும் போதனையுமே வழிநடத்துகிறார்கள். அவர்கள் மந்தைமீது (ஜுன் 7) சட்டத்தைக் காணுகின்றனர். அவர்கள் சர்வாதிகார ஆட்சி செய்யக்கூடாது, ஆனால் (20,28Pt 1) சேவை செய்வார்கள், "ஆகவே, பரிசுத்தவான்கள் ஊழியத்தின் வேலையைப் பெற முடியும். இது கிறிஸ்துவின் சரீரத்தைக் கட்டியிருக்கிறது "(எபேசியர் XX).

மூப்பர்கள் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறார்கள்? ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில், நாம் தகவல் பெற: பால் பழமையான அமைக்கிறது ஒரு (சட்டங்கள் 14,23) டிமோதி ஆயர்கள் பயன்கள் (1Tim 3,1-7), அவர் டைடஸ் பெரியவர்கள் (தீத்து 1,5) நியமிக்க அதிகாரம் என்று கருதுகிறது. எந்த சந்தர்ப்பத்திலும், இந்த சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு வரிசைமுறை இருந்தது. ஒரு சபை அதன் சொந்த மூப்பர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உதாரணங்கள் நமக்கு இல்லை.

திருத்தொண்டர்கள்

எனினும், அப்போஸ்தலர் 6,1- 6 ல், "ஏழை மக்கள்" என்று அழைக்கப்படுபவர்களை தேவாலயத்தால் தேர்ந்தெடுக்கும்படி நாம் காண்கிறோம். இந்த ஆட்கள் தேவைக்கு உணவை விநியோகிப்பதற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள், அப்போஸ்தலர்கள் அவற்றை பதவியில் அமர்த்தினர். இவ்வாறு அப்போஸ்தலர்கள் ஆவிக்குரிய வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியும், மேலும் உடல் வேலைகளும் செய்யப்பட்டன (வச 9). ஆன்மீக மற்றும் உடல் தேவாலய வேலை இடையே இந்த வேறுபாடு கூட காணலாம். பீட்டர் 2-1.

கையேடு வேலைகளுக்கான தலைவர்கள் பெரும்பாலும் கிரேக்க வார்த்தையான டைக்கோனோவிலிருந்து பெறப்பட்ட டீக்கன்களாக அழைக்கப்படுகிறார்கள்
"சேவை" என்பது. "சேவை" என்பது, கொள்கை அடிப்படையில், எல்லா உறுப்பினர்களும் தலைவர்களும், ஆனால் குறுகிய வேலைகளில் பணியாற்றும் பணிக்காக, அவற்றின் சொந்த முகவர்கள் இருந்தனர். பெண் தெய்வங்கள் கூட குறைந்தது ஒரு இடத்திலாவது குறிப்பிடப்படுகின்றன (ரோம் XX). பவுல் தீமோத்தேயுவை ஒரு செக்டோனாகக் கொண்டிருக்கும் குணங்களைக் குறிப்பிடுகிறார் (16,1-XX-XX), தன்னுடைய அமைச்சகம் சரியாக என்னவென்று சொல்லவில்லை. இதன் விளைவாக, அறியாமையாளர்களிடமிருந்து நிதியியல் கணக்கியல் வரை பல்வேறு பிரிவுகளால் வேறுபட்ட கடமைகளை வழங்குகின்றன.

தலைமைப் பெயர் அல்ல, அமைப்பல்ல, அல்லது அவர்கள் வழிநடத்தப்பட்ட வழி. அவர்களின் நோக்கம் முக்கியமானது: "கிறிஸ்துவின் முழுமையின் முழு அளவிற்கும்" (எபி.

சமூகத்தின் நோக்கங்கள்

கிறிஸ்து தனது சபையை கட்டியெழுப்பினார், தம் மக்களுக்கு பரிசுகளையும் வழிகளையும் கொடுத்தார், நமக்கு வேலை கொடுத்தார். தேவாலயத்தின் நோக்கங்கள் என்ன?

திருச்சபை ஒற்றுமை ஒரு முக்கிய உணர்வு வழிபாடு ஆகும். கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார், "உங்களை இருளில் இருந்து தம் அற்புதமான வெளிச்சத்தில் அழைத்தவருடைய நன்மைகளை அறிவிக்க" (1Pt XX). கடவுள் அவரை வழிபாடு மக்கள் முற்படுகிறது (ஜான்) எதையும் எதையும் விட அவரை நேசிக்கிறேன் (மத்தேயு XX). நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், தனித்தனியாக அல்லது ஒரு தேவாலயம் என்பதை, எப்போதும் அவரது மரியாதை செய்யப்பட வேண்டும் (2,9Kor XX). நாம் "தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம்" (Hebr XX).

நாம் கட்டளை கொடுக்கப்படுகிறது: (எபே 5,19) "பாசுரங்கள் மற்றும் பாசுரங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பாடல்கள் மற்றொரு ஊக்குவிக்கப்பட்ட". நாம் சபைகளாகச் சேரும்போது, ​​கடவுளின் வணக்கத்தை பாடுகிறோம், அவரை பிரார்த்தனை செய்கிறோம், அவருடைய வார்த்தையைக் கேட்கிறோம். இவை வழிபாட்டு முறைகளாகும். அவ்வாறே, இறைவனுடைய சப்பர், ஞானஸ்நானம், மற்றும் கீழ்ப்படிதல்.

தேவாலயத்தின் மற்றொரு நோக்கம் போதிக்கிறது. இது நோக்கம் கட்டளையின் இதயத்தில் உள்ளது: "... நான் உனக்குக் கட்டளையிட்டபடி எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்குக் கற்பிக்கிறேன்" (மத் .9). சமூகத் தலைவர்கள் கற்பிக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும் (Kol 28,20). நாம் ஒருவருக்கொருவர் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் (3,16KOR 1TH XXX; Hebr XX). இந்த பரஸ்பர ஆதரவு மற்றும் போதனைகளுக்கு, சிறிய குழுக்கள் சிறந்த அமைப்பாகும்.

பரிசுத்த ஆவியானவரிடமிருந்து பரிசுகளைக் கேட்கிறவர்கள் தேவாலயத்தைக் கட்டுவதற்கு பவுலைக் கூறுகிறார்கள் (1Kor XX). குறிக்கோள், புத்திமதி, பலப்படுத்துதல், ஆறுதல் (வி. சபையில் நடக்கும் எல்லாவற்றையும் சர்ச் கட்டியெழுப்ப வேண்டும் (வச .12). நாம் கடவுளுடைய வார்த்தையை அறிந்து, அதைப் பின்பற்றும் சீஷர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்போஸ்தலர்களையும் சமூகத்தினரையும் போதனையிலும் பிரசங்கத்திலும் பிரார்த்தனைகளிலும் அவர்கள் "தொடர்ந்து நிலைத்திருந்தார்கள்" என்பதால் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் பாராட்டினார்கள் (அப்போஸ்தலர் XX).

சமூகத்தின் மூன்றாவது முக்கிய உணர்வு (சமூக) சேவையாகும். "ஆகையால் ... அனைவருக்கும் நல்லது செய்வோம், ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தோழர்களின் விசுவாசத்திற்காக நாம் செய்வோம்" என்று பவுல் கூறுகிறார். முன்னுரிமை எங்கள் குடும்பம் எங்கள் பொறுப்பு, பின்னர் சர்ச் பின்னர் நம்மை சுற்றி உலகம். இரண்டாவது மிக உயர்ந்த கட்டளையாகும்: உன் அண்டை வீட்டுக்காரர் (மத் 15).

இந்த உலகில் பல உடல் தேவைகளும் உள்ளன, அவற்றை நாம் புறக்கணிக்கக்கூடாது. ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அவர் சுவிசேஷத்திற்குத் தேவை, அதையும் நாம் புறக்கணிக்கக்கூடாது. உலகிற்கு நம்முடைய சேவைகளில் ஒரு பகுதியாக, திருச்சபை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்க வேண்டும். வேறு எந்த அமைப்புக்கும் இந்த வேலை இல்லை - அது சர்ச்சின் பணி. ஒவ்வொரு தொழிலாளி தேவை - சில "முன்", ஒரு ஆதரவு செயல்பாடு மற்றவர்கள். ஆலை ஒன்று, மற்றவர்களை வளர்ப்பது, அறுவடை மற்றவர்கள்; நாம் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை செய்தால், கிறிஸ்துவ சபையை வளர்க்கும் (எப்ச் XX).

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFதேவாலயம்