ஞானஸ்நானம்

ஞானஸ்நானம்

நம்பிக்கை மனந்திரும்பியதாக நீர் ஞானஸ்நானம் அடையாளம், அவர் இறைவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் என்ற இரட்சகராக பங்கு இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக் கொள்ளும் அடையாளம். "பரிசுத்த ஆவியினால் மற்றும் நெருப்புடன்" Getauftwerden பரிசுத்த ஆவியின் புதுப்பிக்கும் மற்றும் அழிப்பு வேலை குறிக்கிறது. உலகளவில் சர்ச் தேவனுடைய கரைத்துக் குடித்த ஞானஸ்நானம் பயிற்சி செய்தேன். (மத்தேயு 28,19; சட்டங்கள் 2,38; ரோமர் 6,4-5; லுகாஸ் 3,16; 1 கொ 12,13 ;. 1 பெட்ரூஸ் 1,3-9 ;. மத்தேயு 3,16)

ஞானஸ்நானம் - சுவிசேஷத்தின் சின்னம்

பழைய ஏற்பாட்டின் வணக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக சடங்குகள் இருந்தன. ஆண்டு, மாதாந்திர மற்றும் தினசரி சடங்குகள் இருந்தன. பிறப்பு மற்றும் சடங்குகளில் சடங்கில் சடங்குகள் இருந்தன, பலி, சுத்திகரிப்பு மற்றும் செருகும் சடங்குகள் இருந்தன. விசுவாசம் சம்பந்தப்பட்டிருந்தது, ஆனால் அது முக்கியமல்ல.

மாறாக, புதிய ஏற்பாட்டில் இரண்டு அடிப்படை சடங்குகள் மட்டுமே உள்ளன: ஞானஸ்நானம் மற்றும் லார்ட்ஸ் சப்பர் - அவற்றின் செயல்பாட்டிற்கு எந்த விரிவான வழிமுறைகளும் இல்லை.

ஏன் இந்த இரண்டு? விசுவாசம் முன்னொருபோதும் இல்லாத ஒரு மதத்தில் எந்த ஒரு சடங்குகளும் ஏன் வேண்டும்?

முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், திருமுழுக்கு மற்றும் ஞானஸ்நானம் இரண்டும் இயேசுவின் நற்செய்தியை அடையாளப்படுத்துகின்றன. அவர்கள் எங்கள் விசுவாசத்தின் அடிப்படை கூறுகளை மீண்டும் செய்வார்கள். இது எவ்வாறு ஞானஸ்நானத்திற்கு பொருந்துகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

சுவிசேஷத்தின் படங்கள்

ஞானஸ்நானம் எப்படி நற்செய்தியின் முக்கிய சத்தியங்களை அடையாளப்படுத்துகிறது? அப்போஸ்தலன் பவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: "கிறிஸ்து இயேசுவை முழுக்காட்டியுள்ள அனைவரும் அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெறுகிறார்களென்று நீங்கள் அறியீர்களா? ஆகையால், கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருந்து, பிதாவின் மகிமையினாலே உயிர்த்தெழுந்தார்போல, ஞானஸ்நானத்தினாலே மரணபரியந்தம் அவருக்குள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம்; நாமும் புதிய வாழ்வை வாழ்கிறோம். நாம் அவருடன் ஐக்கியப்பட்டிருந்தால், அவருடைய மரணத்தில் அவரைப்போல் இருந்தால், நாம் உயிர்த்தெழுதலில் அவரைப்போல் இருப்போம் "(ரோமர் 6,3-5).

கிறிஸ்து இறந்த, அடக்கம் செய்யப்பட்டு, உயிர்த்தெழுதலில் ஞானஸ்நானம் எமது கூட்டுறவு என்பதை பவுல் கூறுகிறார். இந்த நற்செய்தி முதன்மை புள்ளிகள் (1KOR-15,3-4). அவருடைய இரட்சிப்பு மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மீது நம் இரட்சிப்பு சார்ந்திருக்கிறது. எங்கள் பாவ மன்னிப்பு - நம்முடைய பாவங்களைச் சுத்தப்படுத்துதல் - அவருடைய மரணத்தை பொறுத்தது; நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மற்றும் நம்முடைய எதிர்காலம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் வாழ்வில் தங்கியுள்ளது.

ஞானஸ்நானம் நமது பழைய சுய மரணம் அடையாளமாக - பழைய மனிதன் கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட - அவர் ஞானஸ்நானம் கிறிஸ்துவின் (ரோம் 6,8 கேலன் 2,20, 6,14, 2,12.20 கோல்) உடன் புதைக்கப்பட்டது. இது இயேசு கிறிஸ்துவோடு நம் அடையாளத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது - அவருடன் ஒரு விதியை உருவாக்குகிறோம். நாம் அவருடைய மரணத்தை "நம் பாவங்களுக்காக", "நம் பாவங்களுக்காக" நடத்தியதாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். நாம் பாவம் செய்து விட்டேனே என்று, நாம் ஒரு இரட்சகர் தேவை பாவிகளுக்குப் என்று பாவத்திற்கு போக்கு வேண்டும் ஒப்புக்கொள்ள. நாம் சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம், இந்த சுத்திகரிப்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலம் தான். ஞானஸ்நானம் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவை இறைவன் மற்றும் இரட்சகராக நாம் அறிக்கையிடுகின்ற ஒரு வழியாகும்.

கிறிஸ்துவுடன் உயிர்த்தெழுந்தார்

ஞானஸ்நானம் இன்னும் சிறப்பாக செய்தி அடையாளமாக - ஞானஸ்நானம் நாம், கிறிஸ்து கொண்டு எழுப்பப்படுகின்றன நாங்கள் அவருடன் வாழ வரலாம் (எபே 2,5-6; கோல் 2,12-13.31). அவரை நாம் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை நாம் எங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது யார் கடவுள் எனும் அவருடன், ஒரு புதிய வாழ்க்கை வாழ அழைக்கப்படுகின்றன மற்றும் நம் பாவ வழிகளில் தான் அன்போடும் ஒரு herausund வழிவகுக்கிறது. அது எங்களுக்கு வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் உயர்ந்துள்ளது கிறிஸ்துவின் சக்தி அதன்மூலம் ஏற்படும் - இந்த வழியில் மனந்திரும்புதல், வாழ்க்கை நம் வழியில் ஒரு மாற்றம், நாம் இந்த மாற்றம் தன்னை பற்றி கொண்டு வர முடியும் என்று உண்மையும் சின்னமாக விளங்குகின்றன. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலில் எதிர்காலத்திற்கான மட்டுமல்ல, இன்றும் இன்றும் வாழ்கிறோம் என்பதில் நாம் அடையாளம் காட்டுகிறோம். இது அடையாளத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

இயேசு ஞானஸ்நான சடங்கு கண்டுபிடிப்பாளர் அல்ல. இது யூத மதத்திற்குள் வளர்ந்தது, ஜான் பாப்டிஸ்ட்டின் மூலம் பழக்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக சடங்கு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது, நீரை தூய்மைப்படுத்தும் அடையாளமாக இது இருந்தது. இயேசு இந்த நடைமுறையைத் தொடர்ந்தார்; அவருடைய இறப்பு மற்றும் உயிர்த்தெழுதலுக்குப்பின் சீஷர்களைப் பயன்படுத்தினார். நம்முடைய வாழ்க்கையின் புதிய அடிப்படையையும் கடவுளோடுள்ள நம் உறவிற்கான ஒரு புதிய அஸ்திவாரத்தையும் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மையை இது வியத்தகு விளக்குகிறது.

கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலே மன்னிக்கப்பட்டு, சுத்திகரிக்கப்பட்டதால் பவுல் உணர்ந்தார், ஞானஸ்நானம் அவரது மரணம் மற்றும் அவருடைய மரணத்தில் பங்குகொள்வதை அர்த்தப்படுத்தியது. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுடனான தொடர்பை பவுல் ஊக்கப்படுத்தினார். நாம் ஞானஸ்நானத்திலிருந்து தண்ணீர் எழும்பும்போது, ​​உயிர்த்தெழுதல் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை அடையாளப்படுத்துகிறது - கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை நம்மில் வாழ்கிறது.

பேதுருவும் ஞானஸ்நானம் "இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் மூலம்" நம்மை இரட்சிப்பார் என்று எழுதினார் (1Pt XX). ஞானஸ்நானம் நம்மை இரட்சிப்பதில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் நாம் கடவுளின் கிருபையால் இரட்சிக்கப்படுகிறோம். நீர் எங்களை காப்பாற்ற முடியாது. "கடவுளிடம் ஒரு தெளிவான மனசாட்சியைக் கேட்டுக்கொள்" என்ற அர்த்தத்தில் மட்டுமே ஞானஸ்நானம் நம்மை காப்பாற்றுகிறது. இது கடவுளுக்கு நம்முடைய பக்தியின் பிரதிபலிப்பு, கிறிஸ்துவில் உள்ள விசுவாசம், மன்னிப்பு மற்றும் புதிய வாழ்க்கை.

ஒரு உடலில் முழுக்காட்டுதல் பெற்றார்

இயேசு கிறிஸ்துவில் மட்டுமல்ல, அவருடைய சரீரத்திலிருந்தும் நாங்கள் திருமுழுக்குப் பெறுகிறோம். "நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறோம்." (1 कॉर्मेन). அதாவது யாராவது தங்களை ஞானஸ்நானம் செய்ய முடியாது - இது கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் செய்யப்பட வேண்டும். இரகசிய கிறிஸ்தவர்கள், கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர்கள் இல்லை, ஆனால் அதைப் பற்றி யாருக்கும் தெரியாது. வேதாகம மாதிரியானது, கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து, இயேசுவை இறைவன் என ஒரு பொதுமக்கள் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும்.

ஞானஸ்நானம் வழிகளில் கிறிஸ்துவுக்குள் அறிந்திருக்கக்கூடிய, ஒரு அர்ப்பணிப்பு செய்யப்பட்டது என்று வேட்பாளர் அனைத்து நண்பர்கள் மூலம் அனுபவிக்க முடியும் ஒன்றாகும். தேவாலயத்தில் பாடல்களைப் பாடி, தேவாலயத்தில் நற்செய்தியை வரவேற்பதில் ஒரு சந்தோஷமான சந்தர்ப்பம் இது. அல்லது அது ஒரு எல்டர் (அல்லது சமூகத்தின் பிற அங்கீகாரம் பிரதிநிதி) வழிமுறையாக புதிய நம்பிக்கை மீண்டும் மீண்டும் நடவடிக்கை முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தியுள்ளன மற்றும் கிறிஸ்து தனது புதிய வாழ்க்கையில் ஞானஸ்நானம் வேண்டும் நபர் ஊக்குவிக்கிறது வரவேற்கிறேன் இதில் ஒரு சிறிய விழா இருக்கலாம்.

ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு பழக்கவழக்கமாக இருக்கிறது, யாரோ ஏற்கனவே தங்கள் பாவங்களை மனந்திரும்பி, கிறிஸ்துவை மீட்பர் என்று ஏற்றுக்கொண்டார், ஆன்மீக ரீதியில் வளர ஆரம்பித்துவிட்டார் - அவர் ஏற்கெனவே கிறிஸ்தவராக இருக்கிறார். யாராவது ஒரு பொறுப்பேற்றிருந்தால், ஞானஸ்நானம் பொதுவாக செய்யப்படுகிறது, ஆனால் அது சில சமயங்களில் செய்யப்படலாம்.

டீனேஜர்களும் குழந்தைகளும்

ஒருவர் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த பிறகு, அவர் அல்லது அவள் ஞானஸ்நானத்திற்கு கேள்வி கேட்கிறாள். நபர் மிகவும் வயதானவராக அல்லது மிகவும் இளமையாக இருக்கும்போது இது இருக்கலாம். ஒரு இளைஞன் ஒரு பழைய நபரை விட வித்தியாசமான விதத்தில் தனது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தலாம், ஆனால் இளைஞர்களுக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை உண்டு.

அவர்களில் சிலர் தங்கள் மனதை மாற்றி, விசுவாசத்திலிருந்து விலகிச் செல்ல முடியுமா? ஒருவேளை, ஆனால் இது முதிர்ந்த விசுவாசிகளுக்கு நடக்கும். இந்த குழந்தை பருவ மாற்றங்கள் சில உண்மையானவை அல்ல என்று மாறும்? ஒருவேளை, ஆனால் அது பெரியவர்களுக்கும் நடக்கும். ஒரு நபர் மறுபடியும் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து, ஒரு போதகரை நியாயந்தீர்க்க முடியும் என்றால், அந்த நபர் ஞானஸ்நானம் பெற முடியும். இருப்பினும், பெற்றோரின் அல்லது சட்ட பாதுகாவலர் ஒப்புதல் இல்லாமல் சிறுவர்களை ஞானஸ்நானம் செய்வது நமது நடைமுறை அல்ல. பெற்றோரின் பெற்றோர் ஞானஸ்நானத்திற்கு எதிராக இருந்தால், இயேசுவை விசுவாசிக்கிற பிள்ளையோ ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்ல, ஏனென்றால் அவர் அல்லது அவள் முழுக்காட்டுதல் பெறும் வரையில் காத்திருக்க வேண்டும்.

மூழ்கியது

கடவுளுடைய உலகளாவிய சர்ச்சில் முழுக்காட்டுதல் பெறுவதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் பெறுவது நம்முடைய நடைமுறை. முதல் நூற்றாண்டின் மற்றும் ஆரம்பகால சர்ச்சில் யூத மதத்தில் இது மிகவும் சாத்தியமான நடைமுறை என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். முழு மூழ்கியது மரணம் மற்றும் தூசியை தெளிப்பதை விட சிறந்தது என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம். என்றாலும், கிறிஸ்தவர்களைப் பிரிப்பதற்கு ஞானஸ்நானத்தைப் பற்றிய ஒரு விடயத்தை நாம் செய்யவில்லை.

முக்கியமான விஷயம், நபர் பாவம் பழைய வாழ்க்கை விட்டு தனது இறைவன் மற்றும் இரட்சகராக கிறிஸ்து நம்பிக்கை. மரணத்தின் ஒப்புமைக்கு, உடனே புதைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இல்லையென்றாலும் பழைய மனிதன் கிறிஸ்துவுடன் மரித்தார் என்று சொல்லலாம். சடலம் வழங்கப்படாவிட்டாலும் கூட சுத்தம் செய்வதற்கு அடையாளமாக இருந்தது. பழைய வாழ்க்கை இறந்துவிட்டது, புதிய வாழ்க்கை இருக்கிறது.

சாத்தான் ஞானஸ்நானத்தின் சரியான முறையையே சார்ந்திருக்கவில்லை (எப்படியும் நடைமுறையில் பைபிள் நமக்கு அதிக விவரங்களை கொடுக்கவில்லை) அல்லது துல்லியமான சொற்களில், தங்களை வார்த்தைகளில் மாயாஜால விளைவுகளாக்கியது போல. இரட்சிப்பு கிறிஸ்துவை சார்ந்திருக்கிறது, ஞானஸ்நானத்தின் ஆழத்தில் அல்ல. தெளிக்கும் அல்லது நிரம்பி வழிகின்ற மூலம் ஞானஸ்நானம் பெற்ற கிறிஸ்தவர் இன்னமும் ஒரு கிறிஸ்தவர். யாராவது பொருத்தமானவர் என நினைத்தால் ஒரு புதிய ஞானஸ்நானத்தை நாம் கேட்கமாட்டோம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பழம் 20 ஆண்டுகளாக இருந்திருந்தால், உதாரணமாக, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற ஒரு விழாவின் செல்லுபடியாக்கத்தை பற்றி விவாதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. கிறித்துவம் விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஒரு சடங்கை நிறைவேற்றுவதில் அல்ல.

குழந்தை ஞானஸ்நானம்

ஞானஸ்நானத்தை விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடாகக் காண்கிறோம், ஏனெனில் பெற்றோரின் விசுவாசத்தால் யாரும் காப்பாற்றப்படுவதில்லை என்பதால், தங்களுடைய சொந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவதற்கு இன்னும் சிறுவர்கள் அல்லது பிள்ளைகளை ஞானஸ்நானம் செய்வது நம் நடைமுறை அல்ல. எனினும், குழந்தைக்கு ஞானஸ்நானத்தை கடைப்பிடிப்பவர்களுக்கென்று இல்லாத கிறிஸ்தவர்களிடம் நாம் கண்டனம் செய்ய மாட்டோம். குழந்தை ஞானஸ்நானத்திற்காக இரண்டு பொதுவான வாதங்களை நான் சுருக்கமாக உரையாற்ற விரும்புகிறேன்.

முதலாவதாக, அப்போஸ்தலர் XXX போன்ற வேத வசனங்கள் நமக்கு சொல்கின்றன; 10,44 மற்றும் முழு வீடுகள் [குடும்பங்கள்] ஞானஸ்நானம் என்று 11,44, மற்றும் வீடுகளில் பொதுவாக முதல் நூற்றாண்டில் கைக்குழந்தைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அது இந்த குறிப்பிட்ட குடும்பங்களின் சிறிய குழந்தைகள் இல்லை என்பதையும் முடியும், ஆனால் நான் ஒரு நல்ல விளக்கம் சட்டங்கள் 16,15 மற்றும் 16,34 வெளிப்படையாக கிறிஸ்து நம்பிக்கை அனைத்து குடும்பங்களின் வந்து என்பதை சார்ந்தது ஆகும் நினைக்கிறேன். நான் கைக்குழந்தைகள் உண்மையான நம்பிக்கை என்று நான் நினைக்கவில்லை, அல்லது சிறு விலங்குகள் (வி 18,8-44) அந்நிய பாஷைகளில் பேசினார்கள் என்று. ஒருவேளை முழு வீட்டாரும் கிறிஸ்துவில் விசுவாசமுள்ள குடும்ப அங்கத்தினர்களால் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கலாம். விசுவாசிப்பதற்கு போதுமான வயதில் இருந்தவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று அர்த்தம்.

சில நேரங்களில் குழந்தை ஞானஸ்நானத்தை ஆதரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது வாதம் frets கருத்து. பழைய ஏற்பாட்டில், குழந்தைகள் உடன்படிக்கைக்குள் சேர்க்கப்பட்டனர், உடன்படிக்கைக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சடங்கு, குழந்தைகளுக்குச் செய்யப்பட்ட விருத்தசேதனம் ஆகும். புதிய உடன்படிக்கை சிறந்த வாக்குறுதியுடன் சிறந்த உடன்படிக்கை என்பதால், பிள்ளைகள் புதிய உடன்படிக்கை, ஞானஸ்நானம் ஆகியவற்றின் பத்தியில் குழந்தை பருவத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். எனினும், இந்த வாதம் பழைய மற்றும் புதிய கூட்டமைப்பிற்கான வித்தியாசத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை. ஒருவன் வம்சாவளியைக் கொண்டு பழைய உடன்படிக்கைக்கு வந்தான், ஆனால் புதிய உடன்படிக்கைகளில் ஒருவர் மனந்திரும்புதலும் விசுவாசமும் மட்டுமே நுழைய முடியும். ஒரு கிறிஸ்தவரின் ஒவ்வொரு சந்ததியும், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தலைமுறையினரும்கூட தானாகவே கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நம்பவில்லை! ஒவ்வொரு மனிதனும் விசுவாசத்திற்கு வர வேண்டும்.

ஞானஸ்நானத்தின் சரியான முறையிலும் நூற்றாண்டுகளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற வயதிலும் விவாதங்கள் நிலவுகின்றன, சில முந்தைய பத்திகளில் நான் மேற்கோள் காட்டியதைவிட வாதங்கள் மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும். இதைப்பற்றி மேலும் கூறலாம், ஆனால் இந்த நேரத்தில் அவசியமில்லை.

எப்போதாவது, ஒரு குழந்தை என ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு நபர் கடவுள் உலகளாவிய சர்ச் உறுப்பினர் ஆக விரும்புகிறேன். இந்த நபரை ஞானஸ்நானம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறதா? ஞானஸ்நானத்தின் நபர் விருப்பம் மற்றும் புரிதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வழக்கு முடிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஒருவர் சமீபத்தில் நம்பிக்கை மற்றும் பக்தி ஒரு புள்ளி வந்தால், அது நபர் ஞானஸ்நானம் பொருத்தமானது. இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், விசுவாசத்தின் தீர்க்கமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட நபருக்கு ஞானஸ்நானம் தெளிவளிப்பார்.

குழந்தை பருவத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்றது, பல வருடங்களாக ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாக வாழ்ந்திருந்தால், அவளுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நிச்சயமாக, அவர்கள் கேட்டால், நாங்கள் விரும்புகிறோம், ஆனால் பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் இருந்த கிறிஸ்தவ பழங்களை ஏற்கனவே காணும்போது சடங்குகள் பற்றி நாம் விவாதிக்க வேண்டியதில்லை. நாம் கடவுளின் கிருபையை மட்டுமே பாராட்டுகிறோம். நபர் ஒரு கிரிஸ்துவர், பொருட்படுத்தாமல் விழா சரியாக செய்யப்படுகிறது என்பதை.

லார்ட்ஸ் சப்பர் பங்கேற்பு

அதே போன்ற காரணங்களுக்காக, ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களோடு ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களுடனான இறைவனுடைய சர்ப்பத்தை நாம் கொண்டாட அனுமதிக்கப்படுகிறோம். இந்த அளவுகோல் நம்பிக்கை. நாம் இருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் வைத்திருந்தால், நாம் அவருடன் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோம், நாம் அவருடைய உடலில் ஒரே வழியில் அல்லது வேறொருவரிடம் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறோம், நாம் ரொட்டியும் திராட்சை இரசமும் பெறலாம். ரொட்டிகளுக்கும் மதுவுக்கும் என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றி தவறான கருத்துக்களைக் கொண்டிருப்போமானால், நாம் அவர்களோடு புனிதமானவற்றை எடுத்துக் கொள்ளலாம். (சில விஷயங்களைப் பற்றி தவறான எண்ணங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லையா?)

விவரங்களைப் பற்றிய விவாதங்களால் நாம் திசை திருப்பக்கூடாது. இது நம் விசுவாசம் மற்றும் பழக்கவழக்கம் ஆகும், கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கொள்ளும் பழையவர்கள், முழுக்காட்டுதல் பெறுவதால் ஞானஸ்நானம் பெறுவார்கள். வேறுபட்ட நம்பிக்கையுடையவர்களுக்கே நாம் நன்றியுணர்வைக் காட்ட வேண்டும். இந்த அறிக்கைகள் எமது அணுகுமுறையை தெளிவுபடுத்துவதற்கு போதுமானவை என்று நான் நம்புகிறேன்.

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நமக்குக் கொடுக்கிற பெரிய படத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்: கிறிஸ்துவோடு மரிக்கிற நம் பழைய சுய அடையாளத்தை ஞானஸ்நானம் குறிக்கிறது; நம்முடைய பாவங்கள் கழுவி, நமது புதிய வாழ்வு கிறிஸ்துவிலும் அவருடைய சபையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஞானஸ்நானம் மற்றும் விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு என்பது ஞானஸ்நானம் - இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் வாழ்வின் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிற ஒரு நினைவூட்டல். ஞானஸ்நானம் என்பது சுவிசேஷத்தை மினுமினில் பிரதிபலிக்கிறது - விசுவாசத்தின் மத்திய சத்தியங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தொடங்கும் ஒவ்வொரு முறையும் மீண்டும் கற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

ஜோசப் டக்க்


PDFஞானஸ்நானம்