ஞானஸ்நானம்

ஞானஸ்நானம்

தண்ணீரின் ஞானஸ்நானம் விசுவாசியின் மனந்திரும்புதலின் அறிகுறியாகும், அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதற்கான அறிகுறியாகும், மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலில் பங்கேற்பதாகும். "பரிசுத்த ஆவியினாலும் நெருப்பினாலும்" முழுக்காட்டுதல் பெறுவது பரிசுத்த ஆவியின் புதுப்பித்தல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்தும் வேலையைக் குறிக்கிறது. உலகளாவிய கடவுளின் தேவாலயம் நீரில் மூழ்குவதன் மூலம் முழுக்காட்டுதல் பெறுகிறது. (மத்தேயு 28,19:2,38; அப்போஸ்தலர் 6,4:5; ரோமர் 3,16: 1-12,13; லூக்கா 1:1,3; 9 கொரிந்தியர் 3,16; பேதுரு; மத்தேயு)

ஞானஸ்நானம் - சுவிசேஷத்தின் சின்னம்

பழைய ஏற்பாட்டின் வணக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக சடங்குகள் இருந்தன. ஆண்டு, மாதாந்திர மற்றும் தினசரி சடங்குகள் இருந்தன. பிறப்பு மற்றும் சடங்குகளில் சடங்கில் சடங்குகள் இருந்தன, பலி, சுத்திகரிப்பு மற்றும் செருகும் சடங்குகள் இருந்தன. விசுவாசம் சம்பந்தப்பட்டிருந்தது, ஆனால் அது முக்கியமல்ல.

மாறாக, புதிய ஏற்பாட்டில் இரண்டு அடிப்படை சடங்குகள் மட்டுமே உள்ளன: ஞானஸ்நானம் மற்றும் லார்ட்ஸ் சப்பர் - அவற்றின் செயல்பாட்டிற்கு எந்த விரிவான வழிமுறைகளும் இல்லை.

ஏன் இந்த இரண்டு? விசுவாசம் முன்னொருபோதும் இல்லாத ஒரு மதத்தில் எந்த ஒரு சடங்குகளும் ஏன் வேண்டும்?

முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், திருமுழுக்கு மற்றும் ஞானஸ்நானம் இரண்டும் இயேசுவின் நற்செய்தியை அடையாளப்படுத்துகின்றன. அவர்கள் எங்கள் விசுவாசத்தின் அடிப்படை கூறுகளை மீண்டும் செய்வார்கள். இது எவ்வாறு ஞானஸ்நானத்திற்கு பொருந்துகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

சுவிசேஷத்தின் படங்கள்

ஞானஸ்நானம் சுவிசேஷத்தின் மைய உண்மைகளை எவ்வாறு குறிக்கிறது? அப்போஸ்தலன் பவுல் எழுதினார்: «அல்லது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நாம் முழுக்காட்டுதல் பெற்ற அனைவருமே அவருடைய மரணத்தில் முழுக்காட்டுதல் பெற்றார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியாதா? ஆகவே, ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் நாம் அவருடன் மரணத்திற்குள் அடக்கம் செய்யப்படுகிறோம், இதனால், பிதாவின் மகிமையால் கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டதைப் போல, நாமும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையில் நடக்க முடியும். ஏனென்றால், நாம் அவருடன் இணைந்திருந்தால், அவருடைய மரணத்தில் அவரைப் போலவே ஆகிவிட்டால், உயிர்த்தெழுதலில் அவரைப் போலவே இருப்போம் » (ரோமர் 6,3: 5).

ஞானஸ்நானம் கிறிஸ்துவின் மரணம், அடக்கம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றில் நம்முடைய ஐக்கியத்தை பிரதிபலிக்கிறது என்று பவுல் கூறுகிறார். இவை சுவிசேஷத்தின் முதன்மை புள்ளிகள் (1 கொரிந்தியர் 15,3: 4). நம்முடைய இரட்சிப்பு அவருடைய மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலைப் பொறுத்தது. நம்முடைய மன்னிப்பு - நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து சுத்திகரிப்பு - அவருடைய மரணத்தைப் பொறுத்தது; நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையும் எதிர்காலமும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் வாழ்க்கையைப் பொறுத்தது.

ஞானஸ்நானம் நம் பழைய சுயத்தின் மரணத்தை குறிக்கிறது - வயதானவர் கிறிஸ்துவுடன் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் - அவர் ஞானஸ்நானத்தில் கிறிஸ்துவுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் (ரோமர் 6,8; கலாத்தியர் 2,20; 6,14; கொலோசெயர் 2,12.20). இது இயேசு கிறிஸ்துவுடனான நமது அடையாளத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது - அவருடன் விதியின் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குகிறோம். அவருடைய மரணம் "எங்களுக்காக", "எங்கள் பாவங்களுக்காக" நடந்தது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். நாம் பாவம் செய்தோம், பாவம் செய்ய ஒரு போக்கு இருக்கிறது, இரட்சகர் தேவைப்படும் பாவிகள் என்பதை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம். நமக்கு சுத்திகரிப்பு தேவை என்பதையும், இந்த சுத்திகரிப்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலம் செய்யப்படுகிறது என்பதையும் நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம். ஞானஸ்நானம் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவை இறைவன் மற்றும் மீட்பர் என்று ஒப்புக்கொள்வதற்கான ஒரு வழியாகும்.

கிறிஸ்துவுடன் உயிர்த்தெழுந்தார்

ஞானஸ்நானம் இன்னும் சிறந்த செய்தியைக் குறிக்கிறது - ஞானஸ்நானத்தில் நாம் கிறிஸ்துவோடு வளர்க்கப்படுகிறோம், இதனால் நாம் அவருடன் வாழ முடியும் (எபேசியர் 2,5-6; கொலோசெயர் 2,12-13.31). அவரிடத்தில் நமக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை இருக்கிறது, ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை வாழ அழைக்கப்படுகிறோம், அவருடன் நம்மை வழிநடத்தி, நம்முடைய பாவ வழிகளிலிருந்து, நியாயமான, அன்பான வழிகளில் நம்மை வழிநடத்தும் இறைவன். இந்த வழியில் நாம் மனந்திரும்புதலையும், நம் வாழ்க்கை முறையின் மாற்றத்தையும், இந்த மாற்றத்தை நம்மால் கொண்டு வரமுடியாது என்பதையும் குறிக்கிறது - இது நம்மில் வாழும் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் சக்தியால் நிகழ்கிறது. கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலில் நாம் எதிர்காலத்திற்காக மட்டுமல்ல, இங்கேயும் இன்றும் வாழ்க்கையிலும் அடையாளம் காண்கிறோம். இது குறியீட்டின் ஒரு பகுதியாகும்.

இயேசு ஞானஸ்நான சடங்கு கண்டுபிடிப்பாளர் அல்ல. இது யூத மதத்திற்குள் வளர்ந்தது, ஜான் பாப்டிஸ்ட்டின் மூலம் பழக்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக சடங்கு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது, நீரை தூய்மைப்படுத்தும் அடையாளமாக இது இருந்தது. இயேசு இந்த நடைமுறையைத் தொடர்ந்தார்; அவருடைய இறப்பு மற்றும் உயிர்த்தெழுதலுக்குப்பின் சீஷர்களைப் பயன்படுத்தினார். நம்முடைய வாழ்க்கையின் புதிய அடிப்படையையும் கடவுளோடுள்ள நம் உறவிற்கான ஒரு புதிய அஸ்திவாரத்தையும் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மையை இது வியத்தகு விளக்குகிறது.

கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலே மன்னிக்கப்பட்டு, சுத்திகரிக்கப்பட்டதால் பவுல் உணர்ந்தார், ஞானஸ்நானம் அவரது மரணம் மற்றும் அவருடைய மரணத்தில் பங்குகொள்வதை அர்த்தப்படுத்தியது. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுடனான தொடர்பை பவுல் ஊக்கப்படுத்தினார். நாம் ஞானஸ்நானத்திலிருந்து தண்ணீர் எழும்பும்போது, ​​உயிர்த்தெழுதல் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை அடையாளப்படுத்துகிறது - கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை நம்மில் வாழ்கிறது.

ஞானஸ்நானம் "இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் மூலம்" நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது என்றும் பேதுரு எழுதினார் (1 பேதுரு 3,21). ஞானஸ்நானம் நம்மை காப்பாற்றாது. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் கடவுளின் கிருபையால் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம். தண்ணீரினால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியாது. ஞானஸ்நானம் "கடவுளிடம் ஒரு தெளிவான மனசாட்சியைக் கேட்கிறோம்" என்ற அர்த்தத்தில் மட்டுமே நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது. இது கடவுளிடம் நாம் திரும்பியதும், கிறிஸ்துவை நம்புவதும், மன்னிப்பதும், புதிய வாழ்க்கையும் தெரியும்.

ஒரு உடலில் முழுக்காட்டுதல் பெற்றார்

நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் முழுக்காட்டுதல் பெறுகிறோம், ஆனால் அவருடைய உடலான சர்ச்சிலும். "ஏனென்றால், நாம் அனைவரும் ஒரே ஆவியால் ஒரே உடலில் ஞானஸ்நானம் பெற்றோம் ..." (1 கொரிந்தியர் 12,13). இதன் பொருள் யாராவது தங்களை ஞானஸ்நானம் செய்ய முடியாது - இது கிறிஸ்தவ சமூகத்திற்குள் செய்யப்பட வேண்டும். இரகசிய கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை, கிறிஸ்துவை நம்புகிறவர்கள், ஆனால் அதைப் பற்றி யாருக்கும் தெரியாது. கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு முன்பாக ஒப்புக்கொள்வதும், இயேசுவை ஆண்டவர் என்று பகிரங்கமாக வாக்குமூலம் அளிப்பதும் விவிலிய முறை.

ஞானஸ்நானம் என்பது கிறிஸ்துவை அறியக்கூடிய வழிகளில் ஒன்றாகும், இதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் பெற்ற அனைத்து நண்பர்களும் ஒரு உறுதிப்பாட்டை அனுபவிக்க முடியும். தேவாலயம் பாடல்களைப் பாடி, அந்த நபரை தேவாலயத்திற்கு வரவேற்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான சந்தர்ப்பமாக இது இருக்கலாம். அல்லது அது ஒரு பெரிய விழாவில் ஒரு சிறிய விழாவாக இருக்கலாம் (அல்லது தேவாலயத்தின் மற்றொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி) புதிய விசுவாசியை வரவேற்கிறார், செயலின் அர்த்தத்தை மீண்டும் கூறுகிறார், கிறிஸ்துவில் அவருடைய புதிய வாழ்க்கையில் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களை ஊக்குவிக்கிறார்.

ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு பழக்கவழக்கமாக இருக்கிறது, யாரோ ஏற்கனவே தங்கள் பாவங்களை மனந்திரும்பி, கிறிஸ்துவை மீட்பர் என்று ஏற்றுக்கொண்டார், ஆன்மீக ரீதியில் வளர ஆரம்பித்துவிட்டார் - அவர் ஏற்கெனவே கிறிஸ்தவராக இருக்கிறார். யாராவது ஒரு பொறுப்பேற்றிருந்தால், ஞானஸ்நானம் பொதுவாக செய்யப்படுகிறது, ஆனால் அது சில சமயங்களில் செய்யப்படலாம்.

டீனேஜர்களும் குழந்தைகளும்

ஒருவர் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த பிறகு, அவர் அல்லது அவள் ஞானஸ்நானத்திற்கு கேள்வி கேட்கிறாள். நபர் மிகவும் வயதானவராக அல்லது மிகவும் இளமையாக இருக்கும்போது இது இருக்கலாம். ஒரு இளைஞன் ஒரு பழைய நபரை விட வித்தியாசமான விதத்தில் தனது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தலாம், ஆனால் இளைஞர்களுக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை உண்டு.

அவர்களில் சிலர் தங்கள் மனதை மாற்றி, விசுவாசத்திலிருந்து விலகிச் செல்ல முடியுமா? ஒருவேளை, ஆனால் இது முதிர்ந்த விசுவாசிகளுக்கு நடக்கும். இந்த குழந்தை பருவ மாற்றங்கள் சில உண்மையானவை அல்ல என்று மாறும்? ஒருவேளை, ஆனால் அது பெரியவர்களுக்கும் நடக்கும். ஒரு நபர் மறுபடியும் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து, ஒரு போதகரை நியாயந்தீர்க்க முடியும் என்றால், அந்த நபர் ஞானஸ்நானம் பெற முடியும். இருப்பினும், பெற்றோரின் அல்லது சட்ட பாதுகாவலர் ஒப்புதல் இல்லாமல் சிறுவர்களை ஞானஸ்நானம் செய்வது நமது நடைமுறை அல்ல. பெற்றோரின் பெற்றோர் ஞானஸ்நானத்திற்கு எதிராக இருந்தால், இயேசுவை விசுவாசிக்கிற பிள்ளையோ ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்ல, ஏனென்றால் அவர் அல்லது அவள் முழுக்காட்டுதல் பெறும் வரையில் காத்திருக்க வேண்டும்.

மூழ்கியது

கடவுளுடைய உலகளாவிய சர்ச்சில் முழுக்காட்டுதல் பெறுவதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் பெறுவது நம்முடைய நடைமுறை. முதல் நூற்றாண்டின் மற்றும் ஆரம்பகால சர்ச்சில் யூத மதத்தில் இது மிகவும் சாத்தியமான நடைமுறை என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். முழு மூழ்கியது மரணம் மற்றும் தூசியை தெளிப்பதை விட சிறந்தது என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம். என்றாலும், கிறிஸ்தவர்களைப் பிரிப்பதற்கு ஞானஸ்நானத்தைப் பற்றிய ஒரு விடயத்தை நாம் செய்யவில்லை.

முக்கியமான விஷயம், நபர் பாவம் பழைய வாழ்க்கை விட்டு தனது இறைவன் மற்றும் இரட்சகராக கிறிஸ்து நம்பிக்கை. மரணத்தின் ஒப்புமைக்கு, உடனே புதைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இல்லையென்றாலும் பழைய மனிதன் கிறிஸ்துவுடன் மரித்தார் என்று சொல்லலாம். சடலம் வழங்கப்படாவிட்டாலும் கூட சுத்தம் செய்வதற்கு அடையாளமாக இருந்தது. பழைய வாழ்க்கை இறந்துவிட்டது, புதிய வாழ்க்கை இருக்கிறது.

இரட்சிப்பு ஞானஸ்நானத்தின் சரியான முறையைப் பொறுத்தது அல்ல (எப்படியிருந்தாலும் இந்த செயல்முறையைப் பற்றி பைபிள் எங்களுக்கு அதிக விவரங்களைத் தரவில்லை), அல்லது சரியான சொற்கள், சொற்களுக்கு மந்திர விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது போல. இரட்சிப்பு கிறிஸ்துவைப் பொறுத்தது, ஞானஸ்நான நீரின் ஆழத்தில் அல்ல. தெளிப்பதன் மூலமோ அல்லது ஊற்றுவதன் மூலமோ ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு கிறிஸ்தவர் இன்னும் ஒரு கிறிஸ்தவர். யாராவது அதைப் பொருத்தமாகக் கருதாவிட்டால் எங்களுக்கு மீண்டும் ஞானஸ்நானம் தேவையில்லை. ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பழம் - ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்ல - 20 ஆண்டுகளாக இருந்தால், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு விழாவின் செல்லுபடியாகும் தன்மை குறித்து விவாதிக்க தேவையில்லை. கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு சடங்கைச் செய்வதில் அல்ல, நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

குழந்தை ஞானஸ்நானம்

ஞானஸ்நானத்தை விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடாகக் காண்கிறோம், ஏனெனில் பெற்றோரின் விசுவாசத்தால் யாரும் காப்பாற்றப்படுவதில்லை என்பதால், தங்களுடைய சொந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவதற்கு இன்னும் சிறுவர்கள் அல்லது பிள்ளைகளை ஞானஸ்நானம் செய்வது நம் நடைமுறை அல்ல. எனினும், குழந்தைக்கு ஞானஸ்நானத்தை கடைப்பிடிப்பவர்களுக்கென்று இல்லாத கிறிஸ்தவர்களிடம் நாம் கண்டனம் செய்ய மாட்டோம். குழந்தை ஞானஸ்நானத்திற்காக இரண்டு பொதுவான வாதங்களை நான் சுருக்கமாக உரையாற்ற விரும்புகிறேன்.

முதலாவதாக, அப்போஸ்தலர் 10,44:11,44 போன்ற வசனங்கள் நமக்குச் சொல்கின்றன; 16,15 மற்றும் 16,34 முழு வீடுகளும் [குடும்பங்கள்] முழுக்காட்டுதல் பெற்றன, மற்றும் வீடுகளில் பொதுவாக முதல் நூற்றாண்டில் குழந்தைகளும் அடங்கும். இந்த குறிப்பிட்ட வீடுகளில் சிறு குழந்தைகள் இல்லை என்பது சாத்தியம், ஆனால் அப்போஸ்தலர் 18,8 மற்றும் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவதே ஒரு சிறந்த விளக்கம் என்று நான் நம்புகிறேன், வெளிப்படையாக முழு வீடுகளும் கிறிஸ்துவை நம்பின. குழந்தைகளுக்கு உண்மையான நம்பிக்கை இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை, குழந்தைகள் தாய்மொழியில் பேசவில்லை (வி. 44-46). வீட்டு உறுப்பினர்கள் கிறிஸ்துவை நம்பியதைப் போலவே முழு வீடும் முழுக்காட்டுதல் பெற்றிருக்கலாம். நம்புவதற்கு போதுமான வயதானவர்கள் அனைவரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று அர்த்தம்.

சில நேரங்களில் குழந்தை ஞானஸ்நானத்தை ஆதரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது வாதம் frets கருத்து. பழைய ஏற்பாட்டில், குழந்தைகள் உடன்படிக்கைக்குள் சேர்க்கப்பட்டனர், உடன்படிக்கைக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சடங்கு, குழந்தைகளுக்குச் செய்யப்பட்ட விருத்தசேதனம் ஆகும். புதிய உடன்படிக்கை சிறந்த வாக்குறுதியுடன் சிறந்த உடன்படிக்கை என்பதால், பிள்ளைகள் புதிய உடன்படிக்கை, ஞானஸ்நானம் ஆகியவற்றின் பத்தியில் குழந்தை பருவத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். எனினும், இந்த வாதம் பழைய மற்றும் புதிய கூட்டமைப்பிற்கான வித்தியாசத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை. ஒருவன் வம்சாவளியைக் கொண்டு பழைய உடன்படிக்கைக்கு வந்தான், ஆனால் புதிய உடன்படிக்கைகளில் ஒருவர் மனந்திரும்புதலும் விசுவாசமும் மட்டுமே நுழைய முடியும். ஒரு கிறிஸ்தவரின் ஒவ்வொரு சந்ததியும், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தலைமுறையினரும்கூட தானாகவே கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நம்பவில்லை! ஒவ்வொரு மனிதனும் விசுவாசத்திற்கு வர வேண்டும்.

ஞானஸ்நானத்தின் சரியான முறையிலும் நூற்றாண்டுகளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற வயதிலும் விவாதங்கள் நிலவுகின்றன, சில முந்தைய பத்திகளில் நான் மேற்கோள் காட்டியதைவிட வாதங்கள் மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும். இதைப்பற்றி மேலும் கூறலாம், ஆனால் இந்த நேரத்தில் அவசியமில்லை.

எப்போதாவது, ஒரு குழந்தை என ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு நபர் கடவுள் உலகளாவிய சர்ச் உறுப்பினர் ஆக விரும்புகிறேன். இந்த நபரை ஞானஸ்நானம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறதா? ஞானஸ்நானத்தின் நபர் விருப்பம் மற்றும் புரிதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வழக்கு முடிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஒருவர் சமீபத்தில் நம்பிக்கை மற்றும் பக்தி ஒரு புள்ளி வந்தால், அது நபர் ஞானஸ்நானம் பொருத்தமானது. இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், விசுவாசத்தின் தீர்க்கமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட நபருக்கு ஞானஸ்நானம் தெளிவளிப்பார்.

குழந்தை பருவத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்றது, பல வருடங்களாக ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாக வாழ்ந்திருந்தால், அவளுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நிச்சயமாக, அவர்கள் கேட்டால், நாங்கள் விரும்புகிறோம், ஆனால் பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் இருந்த கிறிஸ்தவ பழங்களை ஏற்கனவே காணும்போது சடங்குகள் பற்றி நாம் விவாதிக்க வேண்டியதில்லை. நாம் கடவுளின் கிருபையை மட்டுமே பாராட்டுகிறோம். நபர் ஒரு கிரிஸ்துவர், பொருட்படுத்தாமல் விழா சரியாக செய்யப்படுகிறது என்பதை.

லார்ட்ஸ் சப்பர் பங்கேற்பு

இதே போன்ற காரணங்களுக்காக, நாம் பழகிய அதே வழியில் ஞானஸ்நானம் பெறாத மக்களுடன் கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தை கொண்டாட அனுமதிக்கப்படுகிறோம். அளவுகோல் நம்பிக்கை. நாம் இருவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து மீது நம்பிக்கை இருந்தால், நாங்கள் இருவரும் அவருடன் ஐக்கியமாகிவிட்டோம், நாங்கள் இருவரும் அவருடைய உடலில் ஒரு விதத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்றோம், ரொட்டியிலும் திராட்சரசத்திலும் பங்கு கொள்ளலாம். ரொட்டி மற்றும் மதுவுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றிய தவறான எண்ணம் இருந்தால் அவர்களுடன் நாம் சம்ஸ்காரத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். (நம் அனைவருக்கும் சில விஷயங்களைப் பற்றிய தவறான எண்ணங்கள் இல்லையா?)

விவரங்களைப் பற்றிய விவாதங்களால் நாம் திசை திருப்பக்கூடாது. இது நம் விசுவாசம் மற்றும் பழக்கவழக்கம் ஆகும், கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கொள்ளும் பழையவர்கள், முழுக்காட்டுதல் பெறுவதால் ஞானஸ்நானம் பெறுவார்கள். வேறுபட்ட நம்பிக்கையுடையவர்களுக்கே நாம் நன்றியுணர்வைக் காட்ட வேண்டும். இந்த அறிக்கைகள் எமது அணுகுமுறையை தெளிவுபடுத்துவதற்கு போதுமானவை என்று நான் நம்புகிறேன்.

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நமக்குக் கொடுக்கிற பெரிய படத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்: கிறிஸ்துவோடு மரிக்கிற நம் பழைய சுய அடையாளத்தை ஞானஸ்நானம் குறிக்கிறது; நம்முடைய பாவங்கள் கழுவி, நமது புதிய வாழ்வு கிறிஸ்துவிலும் அவருடைய சபையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஞானஸ்நானம் மற்றும் விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு என்பது ஞானஸ்நானம் - இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் வாழ்வின் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிற ஒரு நினைவூட்டல். ஞானஸ்நானம் என்பது சுவிசேஷத்தை மினுமினில் பிரதிபலிக்கிறது - விசுவாசத்தின் மத்திய சத்தியங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தொடங்கும் ஒவ்வொரு முறையும் மீண்டும் கற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

ஜோசப் டக்க்


PDFஞானஸ்நானம்