கடவுளின் கிருபை

X GRACE

கடவுளின் கருணையால் கடவுள் கொடுத்து தனது முழு உருவாக்கம் தயாராக உள்ளது unmerited ஆதரவாக உள்ளது. விரிவாக சிந்திக்கையில் கடவுளின் கருணை தெய்வீக சுய வெளிப்பாடு ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. மனிதன் பாவம் மற்றும் மரணத்தின் இருந்து இயேசு கிறிஸ்து முழுவதுமாக படிக்கும்படி அகிலம் அருளால் மீட்கப்படுகிறது, மற்றும் மனிதனின் அருளால் தேவனும் இயேசு கிறிஸ்துவும் (அவர்) சக்தி பெறுகிறது தெரியும் மற்றும் காதல் மற்றும் நித்திய இரட்சிப்பின் சந்தோஷம் நுழைய கடவுளின் இராஜ்யம். (கலோனல் 1,20 ;. 1 ஜோஹான்னெஸ் 2,1-2; ரோமர் 8,19-21; 3,24; 5,2.15-17.21; ஜான் 1,12, எபேசியர்-2,8 9 ஐயும் தீத்து 3,7)

கருணை

"நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டால், கிறிஸ்து மரித்துப்போனார்" என்று பவுல் கலாத்தியில் எழுதினார். ஒரே மாற்று, அவர் அதே வசனம் கூறுகிறார், "கடவுளின் கருணை." சட்டத்தை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் அல்ல, நாம் கிருபையால் இரட்சிக்கப்படுகிறோம்.

இவை ஒருங்கிணைக்க முடியாத மாற்றுகளாகும். கிருபையினாலும், கிரியையினாலும் இரட்சிக்கப்படுவதில்லை, ஆனாலும் இரக்கம் மட்டுமே. நாம் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று பவுல் தெளிவுபடுத்துகிறார். இரண்டு தேர்வு ஒரு விருப்பத்தை அல்ல (ரோம் XX). "சுதந்தரம் நியாயப்பிரமாணத்தால் பெற்றிருந்தால், அது வாக்குத்தத்தத்தினாலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்; ஆனால் தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதியால் இலவசமாய் கொடுத்தார் (கலா 30). இரட்சிப்பு சட்டத்தின் மீது அல்ல, மாறாக கடவுளின் கிருபையின் மீது இல்லை.

"ஜீவனைக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருந்தால் மட்டுமே, நீதி உண்மையிலேயே சட்டத்தை விட்டு விலகும்" (வச 9). கற்பனைகளைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நித்திய ஜீவனைப் பெறுவதற்கு வழிவகுத்திருந்தால், கடவுள் நம்மை நியாயப்பிரமாணத்தால் காப்பாற்றுவார். ஆனால் அது சாத்தியமில்லை. சட்டம் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது.

நாம் நல்ல நடத்தை வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். மற்றவர்களை நேசிக்கவும், அதன் மூலம் சட்டத்தை நிறைவேற்றவும் விரும்புகிறார். ஆனால் நம் படைப்புகள் எப்போதுமே நமது இரட்சிப்புக்கு ஒரு காரணம் என்று நாம் நினைக்கவேண்டாம். அவருடைய கிருபையின் ஏற்பாடு, நம்முடைய சிறந்த முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும், நாம் எப்போதும் "போதுமானதாக இருக்க மாட்டோம்" என்று எப்பொழுதும் அறிந்திருப்பதைக் குறிக்கிறது. நம்முடைய படைப்புகள் இரட்சிப்புக்கு பங்களிக்கின்றனவா, அப்போது நாம் பெருமை பேசுவதற்கு ஏதேனும் ஒன்று இருக்க வேண்டும். நம்முடைய இரட்சிப்புக்கு நாம் தகுதியற்றவர்களாக இருக்க முடியாது என்று கடவுள் இரட்சிப்பின் திட்டத்தை வடிவமைத்திருக்கிறார். (எபி. எதையும் சம்பாதிக்க நாம் ஒருபோதும் கோர முடியாது. கடவுள் நம்மிடம் எதையும் கொடுக்க மாட்டார் என்று ஒருபோதும் சொல்ல முடியாது.

இது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மையத்தைத் தொட்டு கிறித்துவம் தனித்துவமானது. மற்ற மதங்கள் தாங்கள் போதுமான அளவு முயற்சி செய்தால் மக்கள் நன்றாக இருக்க முடியும் என்று கூறுகின்றனர். கிறித்துவம் நாம் போதுமானதாக இருக்க முடியாது என்கிறார். எங்களுக்கு கருணை தேவை.

நம் சொந்தத்தில், நாம் ஒரு போதும் நல்லதல்ல, எனவே மற்ற மதங்கள் ஒரு போதும் நல்லதல்ல. இரட்சிக்கப்படுவதற்கான ஒரே வழி கடவுளுடைய கிருபையினால் தான். நாம் என்றென்றும் வாழ தகுதியற்றவராய் இருக்க முடியாது, ஆகவே நாம் நித்திய ஜீவனைப் பெற ஒரே வழி, நமக்கு தகுதியற்ற எதையும் நமக்குக் கொடுக்கிறது. அவர் வார்த்தை கருணை பயன்படுத்தும் போது பால் என்ன விரும்புகிறார் என்று தான். இரட்சிப்பு கடவுளிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு, நாம் ஒருபோதும் சம்பாதிக்க முடியாத ஒன்று - ஆயிரம் ஆண்டுகளாக கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்தாலும்கூட.

இயேசுவும் அருளும்

"நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது," யோவான் எழுதுகிறார், "கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வந்திருக்கிறது" (ஜான் ஜான்ஸ்). ஜான் மற்றும் சட்டம் ஆகியவற்றிற்கும் இடையேயான வேறுபாடு, நாம் என்ன செய்வதென்றும் நமக்கு எதைக் கொடுக்கிறது என்பதற்கும் இடையே வேறுபாடு கண்டார்.

இன்னும் இயேசு வார்த்தை கருணை பயன்படுத்த இல்லை. ஆனால் அவரது முழு வாழ்வும் கிருபையின் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தது, அவருடைய உவமைகள் கருணை காட்டுகின்றன. கடவுள் நமக்குக் கொடுக்கும் வார்த்தைகளை விவரிக்க அவர் சில சமயங்களில் கருணை வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். "இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்" என்று அவர் கூறினார், "அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள்" (மத். இந்த அறிக்கை மூலம், அனைவருக்கும் இரக்கம் தேவை என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இந்த விஷயத்தில் நாம் கடவுளைப் போல இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். நாம் கிருபையை மதித்துணர்ந்தால், மற்றவர்களுக்கும் இரக்கம் காட்டுவோம்.

பின்னர், இயேசு அந்த கொடூர பாவிகளை நிறுவனத்தின் வைத்து ஏன் அவரிடம் கேட்கப்பட்ட போது, அவர் ஜனங்களை நோக்கி: "ஆனால் சென்று இந்த அர்த்தத்தை நீங்கள் போய்க் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்: இரக்கத்தையே விரும்புகிறேன் பலியை அல்ல" மத்தேயு 9,13, ஓசி 6,6 இருந்து மேற்கோள் ( ). கற்பனைகளைக் கைக்கொள்வதில் பரிபூரணராக இருப்பதைக் காட்டிலும் இரக்கம் காட்டுவதைக் குறித்து அதிக அக்கறை காட்டுகிறார்.

மக்கள் பாவம் செய்ய விரும்பவில்லை. ஆனால் தவறுகள் தவிர்க்க முடியாதவை என்பதால், இரக்கம் முற்றிலும் அவசியம். இது ஒருவருக்கொருவர் நம் உறவுகளுக்கும் கடவுளுடன் உள்ள நம் உறவுக்கும் பொருந்தும். நம்முடைய இரக்கம் நமக்குத் தேவை என்பதை மற்றவர்களிடம் கருணை காட்டுவதற்கும், இரக்கம் காட்டும்படியும் கடவுள் விரும்புகிறார். வரி வசூலிப்பவர்களுடன் சேர்ந்து சாப்பிட்டு பாவிகளோடு பேசியபோது இயேசு இதை முன்மாதிரியாகக் காட்டினார் - நம்முடைய நடத்தை மூலம் கடவுள் நம் அனைவரோடு ஒற்றுமையையும் விரும்புகிறார் என்பதைக் காட்டினார். அவர் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் எடுத்து, இந்த கூட்டுறவு வைத்திருக்க நமக்கு மன்னித்துள்ளார்.

இயேசு இரண்டு கடனாளிகளுக்கு ஒரு உவமையைச் சொன்னார்; ஒரு மிகப்பெரிய தொகையை கடனாகக் கொடுத்தவர், இன்னொருவர் மிகக் குறைவான கடன்பட்டவர். பணியாளர் அவரை மிகவும் கடன்பட்டிருந்த ஊழியரை மன்னித்துவிட்டார், ஆனால் இந்த ஊழியர் குறைவாகக் கடன்பட்டிருந்த ஊழியரை மன்னிக்க தவறிவிட்டார். மாஸ்டர் கோபமடைந்து, "உன்னுடைய சக ஊழியரைக் குறித்து நீ கரிசனையுள்ளவனாயிருந்தால், நான் உன்னை எப்படிக் கருதினேன்?" (மத்.

இந்த உவமையின் பாடம்: நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பெரிய தொகையை மன்னித்த முதல் ஊழியராக நம்மை பார்க்க வேண்டும். நாம் எல்லோருமே சட்டத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யாதிருந்தால், கடவுள் நம்மீது இரக்கம் காட்டுவார். நாம் இரக்கத்தையும் காட்ட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நிச்சயமாக, கருணை மற்றும் சட்டம் இரண்டு, எங்கள் நடவடிக்கைகள் எதிர்பார்ப்புகளை குறுகிய விழும், எனவே நாம் கடவுளின் கருணை நம்பிக்கை தொடர்ந்து வேண்டும்.

நல்ல சமாரியனுடைய உவமை கருணைக்கு அழைப்பு விடுகிறது (Lk 10,37). இறைவனுக்கு முன்பாக நியாயப்படுத்தப்படுபவருக்கு இரக்கம் காட்டியவர் யார்? (Lk 18,13-14). அவரது அதிர்ஷ்டம் வீணாகி வீட்டிற்கு வந்திருந்த கெட்ட மகன், அதை "சம்பாதிக்க" எதையும் செய்யாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார் (Lk 15,20). நெய்னா அல்லது அவருடைய மகன் விதவையானாலும் உயிர்த்தெழுதலுக்கான எதையும் செய்யவில்லை. இயேசு இந்த இரக்கத்தினாலேயே செய்தார் (Lk 7,11-15).

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை

இயேசுவின் அற்புதங்கள் தற்காலிக தேவைகளைத் தணிக்க உதவியது. அப்பமும் அப்பமும் சாப்பிட்ட மக்கள் மீண்டும் பசியாயினர். இறுதியில் எழுப்பப்பட்ட மகன் இறந்தார். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையானது நம் அனைவருக்கும் தெய்வீக கிருபையின் மிக உயர்ந்த செயல் மூலம் வழங்கப்படும்: சிலுவையில் அவருடைய தியாகம் மரணம். இவ்விதத்தில், இயேசு நமக்கு தாராளமாக கொடுத்தார் - நித்தியத்துடன், வெறுமனே தற்காலிக விளைவுகளைத் தவிர.

பீட்டர் கூறினார், "மாறாக, நாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையினால் இரட்சிக்கப்படுவதை நம்புகிறோம்" (அப்போஸ்தலர் XX). சுவிசேஷம் கடவுளுடைய கிருபையின் ஒரு செய்தி (அப்போஸ்தலர் X 29, XX, XX). இயேசு கிறிஸ்துவால் செய்யப்படும் இரட்சிப்பின் மூலம் நாம் கருணையால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறோம் (ரோமர் 9). கடவுளின் கிருபை குறுக்குவழியாக இயேசுவின் பலியோடு தொடர்புடையது. இயேசு நம் பாவங்களுக்காக, நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார், ஏனெனில் அவர் சிலுவையில் செய்ததைக் குறித்து நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம் (வச .12). நாம் அவருடைய இரத்தம் வழியாக இரட்சிப்பைக் கொண்டிருக்கிறோம் (எப்ச் XX).

ஆனால் கடவுளின் கிருபை மன்னிப்பிற்கும் மேலானது. லூக்கா நற்செய்தியைப் பிரசங்கித்தபின் கடவுளுடைய கிருபை சீடர்களிடம் இருப்பதாக நமக்கு சொல்கிறது (சட்டம் XX). கடவுள் அவர்களுக்கு தகுதியற்றவராய் அவர்களுக்கு உதவி செய்தார். ஆனால் மனிதத் தந்தையர் அவ்வாறே செய்யவில்லையா? நம் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் பணம் சம்பாதிப்பது கிடையாது எனில், அவர்கள் சம்பாதிக்க முடியாத வரங்களை அவர்களுக்குக் கொடுப்போம். இது காதல் ஒரு பகுதியாகும், அது கடவுளின் தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது. கிரேஸ் தாராளம்.

ஒரு குறிக்கோளுடன் பயணம் பவுல் பர்னபாவும் அந்தியோகியாவிலே கொண்ட தேவாலய உறுப்பினர்கள் அனுப்பிய போது, அவர்கள் அவளை கடவுள் (சட்டங்கள் 14,26, 15,40) கிருபை கூறினார். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர்கள் தேவனுடைய பாதுகாப்பு உத்தரவிட்டார் கடவுள் பயணி வழங்க அவர்கள் தேவை என்ன அவற்றை கொடுக்க என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். அது அவருடைய கிருபையின் பாகமாகும்.

ஆவிக்குரிய பரிசுகளும் கிருபையின் வேலைதான். "எங்களுக்கு வேறு சில பரிசுகள் உள்ளன," என்று பவுல் எழுதுகிறார், "எங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கிருபையின் பின்னரே" (ரோமிலிருந்து). "கிறிஸ்துவின் வரத்தின் அளவைப் பொறுத்தவரை நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை அளிக்கப்படுகிறது" (எபே. "கடவுளுடைய அநேக புத்திமதிகளைச் சுமந்துகொண்டு, ஒருவருக்கொருவர் உபதேசிக்கிற அன்பளிப்புடன் ஒவ்வொருவனுக்கும் சேவை செய்" (12,6Pt XX).

பவுல் விசுவாசிகளுக்கு அளித்த ஆன்மீக அன்பிற்காக கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் (1KOR 1,4- 5). அவர்கள் மத்தியில் கடவுளுடைய கிருபையானது ஏராளமானதாக இருப்பதாக அவர் நம்பினார், மேலும் ஒவ்வொரு நற்செய்தியிலும் கூட அதிகரிக்க முடிந்தது (2Kor XX).

ஒவ்வொரு நல்ல பரிசு கடவுள் இருந்து ஒரு பரிசு, நாம் தகுதி ஏதோ பதிலாக கருணை விளைவாக. ஆகையால், பறவைகள் பாடும், பூக்களின் வாசனை மற்றும் குழந்தைகளின் சிரிப்புக்காக, எளிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கை கூட ஒரு ஆடம்பரமாக இருக்கிறது, அவசியம் இல்லை.

பவுலின் சொந்த ஊழியம் கிருபையினால் அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது (ரோமர் 9, 9, XX, XX, XX, EPH XX). அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் கடவுளின் கிருபையின்படி செய்ய விரும்பினார் (1,5Kor XX). அவருடைய வல்லமையும் திறமையும் கிருபையின் ஒரு பரிசு ஆகும் (15,15Kor 1). கடவுள் எல்லா பாவிகளிலிருந்தும் மிகுந்த பாவத்தைச் சேமித்துப் பயன்படுத்தினாலும் (பவுல் தன்னை விவரிக்கிறார்), அவர் நிச்சயமாக நம் ஒவ்வொருவரையும் மன்னிக்கவும் பயன்படுத்தவும் முடியும். நமக்கு அன்பளிப்பு இருந்து நம்மை பிரிக்க முடியாது, எங்களுக்கு கொடுக்க அவரது ஆசை இருந்து.

கருணைக்கு எங்கள் பதில்

கடவுளின் கிருபையை எப்படி பிரதிபலிக்க வேண்டும்? நிச்சயமாக, கிருபையுடன். கடவுள் கருணை நிறைந்தவராக இருப்பதால், நாம் இரக்கமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் (Lk 6,36). நாம் மன்னித்தபடி மற்றவர்களை மன்னிக்க வேண்டும். நாங்கள் பணியாற்றப்பட்டதைப் போலவே மற்றவர்களுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு நல்லெண்ணத்தையும் தயவையும் காண்பிப்பதன் மூலம் நாம் மற்றவர்களிடம் அன்பு காட்ட வேண்டும்.

எங்கள் வார்த்தைகள் கிருபையால் நிறைந்திருக்க வேண்டும் (கொலம்பஸ் XX). திருமணம், வியாபாரம், வேலை, தேவாலயம், நண்பர்கள், குடும்பம் மற்றும் அந்நியர்கள் ஆகியோருக்கு மன்னிப்பு அளிப்பதும், மன்னிக்க வேண்டும்.

பவுல் நிதியத் தாராள மனப்பான்மையை கருணையுள்ள வேலையாக விவரித்தார்: "சகோதரரே, மக்கெதோனியா சபையிலே கொடுக்கப்பட்ட தேவனின் கிருபையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். அவர்கள் மிகுந்த துயரத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டபோது அவர்கள் சந்தோஷம் மிகுதியாயிருந்ததினாலும், அவர்கள் மிகவும் ஏழைகளாகிலும் இருந்தபடியினால், அவர்கள் மிகுந்த பரிபூரணமாய்க் கொடுக்கப்பட்டார்கள். ஏனெனில், நான் கவலைப்படுகிறேன் என, நான் சாட்சி, மற்றும் கூட தங்கள் விருப்பங்களை அவர்கள் மனப்பூர்வமாக கொடுத்துள்ளனர் "(2KOR-8,1). அவர்கள் நிறையப் பெற்றுக் கொண்டனர் மற்றும் நிறைய கொடுக்க தயாராக இருந்தனர்.

கிவ்விங் கருணை (V 6), பெருந்தகைமையாகவும் ஒரு நடவடிக்கையாகும் - நிதி, நேரம், மரியாதை அல்லது வேறு வழிகளில் அடிப்படையில் இருக்கலாம் - அது, எங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் கருணை பதிலளிக்க ஒரு பொருத்தமான வழி யார் தன்னை நமக்கு ஏராளமான ஆசீர்வாதங்களை அளிப்பதற்காக (வி.

ஜோசப் தக்காச்


PDFகடவுளின் கிருபை