கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை

இரண்டாவது கிறிஸ்டி இரண்டாவது வருகிறது

இயேசு கிறிஸ்து வாக்குறுதி அளித்தபடி, கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களையும் நியாயந்தீர்க்கவும், நியாயந்தீர்க்கவும் பூமியில் திரும்புவார். அவரது இரண்டாவது சக்தி மற்றும் பெருமை வரும் வரும். இந்த நிகழ்வு புனிதர்களின் உயிர்த்தெழுதலையும் வெகுமதியையும் தொடங்குகிறது. (யோவான் 9, வெளிப்படுத்துதல் XX) மத்தேயு XXII, XIX, தெசலோனிக்கேயர், XIX-XX, வெளிப்பாடு XX)

கிறிஸ்து திரும்புவாரா?

உலக அரங்கில் நடக்கும் மிகப்பெரிய நிகழ்வாக நீ என்ன நினைக்கிறாய்? மற்றொரு உலகப் போர்? ஒரு பயங்கரமான நோய்க்கு ஒரு சிகிச்சை கண்டுபிடிப்பு? உலக சமாதானம், அனைவருக்கும் ஒருமுறை? அல்லது வேற்று கிரக அறிவுடன் தொடர்பு கொள்ளுமா? மில்லியன் கணக்கான கிறிஸ்தவர்களுக்காக, இந்த கேள்விக்கு பதில் எளிது: நடக்கும் மிகப் பெரிய சம்பவம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை ஆகும்.

பைபிளின் மத்திய செய்தி

முழு விவிலிய கதை இரட்சகராகவும் ராஜாவாகவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு கவனம் செலுத்துகிறது. ஏதேன் தோட்டத்தில் எங்கள் அசல் பெற்றோர்கள் பாவம் மூலம் கடவுள் தங்கள் உறவை உடைத்து. ஆனால் இந்த ஆன்மீக மீறலைக் குணப்படுத்தும் ஒரு இரட்சகராகிய வருகையை கடவுள் முன்னறிவித்தார். ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் என்று மயங்கி விழுந்த சர்ப்பத்திற்கு கடவுள் சொன்னார்: "உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் சந்ததிக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன்; அவன் உன் தலையை நசுக்குவான், நீ அவனை குதிங்காலிடுவான் "(1MOX).

பாவத்தின் வல்லமையை நசுக்கும் ஒரு இரட்சகரனின் பைபிளின் ஆரம்பகால தீர்க்கதரிசனமாகும் இது, பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் ("அவர் உன் தலையை நசுக்குவார்") ஆற்றுவார். எப்படி? மீட்பரின் பலி மரணத்தால் ("நீ அவனை குதிங்காலைக்குள் அடிப்பாய்"). இயேசு தம்முடைய முதல் வருகையில் இதை அடைந்தார். ஜான் பாப்டிஸ்ட் அவரை "உலகின் பாவம் தாங்க கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி" (ஜான் ஜான்) என அடையாளம்.

கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையில் கடவுளின் அவதாரத்தின் மைய அர்த்தம் பைபிள் வெளிப்படுத்துகிறது. இயேசு இப்போது விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையில் நுழைகிறார் என்று பைபிள் வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும், வெளிப்படையாகவும், வல்லமையுடன், வல்லமையும் வரப்போவதாகவும் பைபிள் சொல்கிறது. இயேசு மூன்று வெவ்வேறு வழிகளில் வருகிறார்:

இயேசு ஏற்கனவே வந்திருக்கிறார்

ஆதாமும் ஏவாளும் பாவஞ்செய்து உலகத்துக்கு மரணத்தைக் கொண்டுவந்தபடியால், நாம் அவருடைய இரட்சிப்பு தேவனுக்கு மீட்பு வேண்டும். நம்முடைய இரட்சிப்பின் மூலம் இயேசு இந்த இரட்சிப்பை நிறைவேற்றினார். கொலோசெயர்களுக்கு பவுல் 1,19-20 எழுதினார்: "கடவுள் அவரை அனைத்து முற்றாக குடியிருக்க வேண்டும் என்று சந்தோஷப்பட்டு, அவன் மூலம் எல்லாவற்றையும், என்பதை பூமியில் அல்லது பரலோகத்தில், சிலுவையில் அவரது இரத்த சமாதானத்தை உண்டாக்கி, மீண்டும் இணைந்தனர். "ஏதேன் தோட்டத்திலே முதன்முதலில் நடந்தது பிடுங்குவதற்கு இயேசு இயேசுவைக் குணப்படுத்தினார். அவரது தியாகம் மனிதனால் கடவுளோடு சமரசம் செய்ய முடியும்.

பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசனங்கள் எதிர்காலத்தில் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றி குறிப்பிடுகின்றன. ஆனால் புதிய ஏற்பாடு, கடவுளின் நற்செய்தியை அறிவிக்க இயேசு தொடங்குகிறது: "காலம் வந்துவிட்டது ... கடவுளுடைய ராஜ்யம் வந்துவிட்டது," என்று அவர் கூறினார் (மத் 18-29). ராஜ்யத்தின் அரசராகிய இயேசு, மனிதர்களிடையே நடந்தார்! இயேசு "பாவங்களுக்காக ஒரு தியாகம்" செய்தார் (Heb XX). நாம் இயேசுவின் அவதாரம், அவருடைய வாழ்வு மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றின் அர்த்தத்தை ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள்.

இயேசு வந்தார். மேலும் - இயேசு இப்போது வருகிறார்

கிறிஸ்து நம்பிக்கை அந்த மக்களுக்கு நல்ல செய்தி உள்ளது; அது "கூட நீங்கள் ஒருமுறை இந்த உலகின் நிச்சயமாக படி நடந்து இதில் தப்பிதங்களை மற்றும் பாவங்களில் இறந்து விட்டனர் ... ஆனால், கருணை நிறைந்த அவரது மிகுந்த அன்பின் கடவுள், அவற்றுடன் அவரால் பாவங்களை இறந்து இருந்த கூட எங்களுக்கு, நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, கிறிஸ்துவுடனேகூட உயிர்ப்பித்தார் செய்யப்பட்ட - அருளால் நீங்கள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன "(எபே 2,1-2, 4-5).

கடவுள் இப்பொழுது ஆவிக்குரிய விதமாக கிறிஸ்துவுடன் நம்மை உயிர்த்தெழுப்பினார்! அவரது அருளால் (வசனங்கள் 6-7) "அவர் எங்களுக்கு ஒன்றாக கிறிஸ்து இயேசு உன்னதங்களிலே, அவர் வரும் வயது கிறிஸ்து இயேசு எங்களுக்கு நோக்கித் தனது தயவினால் தமது கருணை மகா மேன்மையான ஐசுவரியத்தை காண்பிக்கப்படும் என்று எழுப்பப்பட்ட". இந்த பகுதி இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்களாக நம் தற்போதைய நிலையை விவரிக்கிறது!

கடவுள் "அவரது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே மீண்டும் பிறந்த நீங்கள் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு சீர்குலையாதது, மாசில்லாத பரம்பரை இறந்த இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் மூலம் ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை, வேண்டும்" என்று எங்களுக்கு (1Pt 1,3-4). இயேசு இப்போது நம் வாழ்வில் இருக்கிறார் (கலாத்தியர்). நாம் ஆன்மீக இசையும் இருந்தன மற்றும் இராச்சியம் கடவுள் (யோ 2,20) பார்க்க முடியும்.

தேவனுடைய ராஜ்யம் வருமென்று விசாரித்தபோது, ​​இயேசு பிரதியுத்தரமாக: தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்தியட்சமாய் வராது. அது சொல்ல முடியாது: பார் இங்கே! அல்லது: அங்கே உள்ளது! இதோ, தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது "(Lk 17,20-21). இயேசு பரிசேயர் நடுவே இருந்தார், ஆனால் அவர் கிறிஸ்துவில் வசிக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய கடவுளாகிய கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை கொண்டுவந்தார்.

இயேசு நம் வாழ்வில் அதே வழியில், அவர் இராச்சியம் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையில் பூமியில் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் திட்டவட்டமான வெளிப்பாடு நமக்கு முன்னுரைக்கப்படுவதை இயேசு நமக்குக் காண்பித்தார்.

ஆனால் இயேசு நம்மில் ஏன் வாழ்கிறார்? கவனியுங்கள்: "விசுவாசத்தினாலே நீ விசுவாசத்தினாலே இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாய், உன்னில் இராதபடிக்கு அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததேயன்றி வேறில்லை; நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படி நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பிரவேசித்தோம்; அதுமுதல் நாம் ஆயத்தம்பண்ணும்படிக்கு அது தேவன் முன்னதாக ஆயத்தமாயிருக்கிறது "(எபி. கடவுள் நம்முடைய கிருபையால் அல்ல, நம் சொந்த முயற்சியால் அல்ல. நற்செயல்களால் நாம் இரட்சிப்பை பெற முடியாவிட்டாலும், இயேசு நமக்காக வாழ்கிறார், எனவே நாம் இப்போது நற்செயல்களைச் செய்வதற்காகவும், அதன் மூலம் கடவுளை மகிமைப்படுத்துகிறோம்.

இயேசு வந்தார். இயேசு வருகிறார். மேலும் - இயேசு மீண்டும் வருவார்

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, அவருடைய சீடர்கள் அவரைப் பார்த்தபோது, ​​இரண்டு தேவதூதர்கள்,
"நீங்கள் அங்கே நின்று வானத்தை நோக்கிப் பார்க்கிறீர்களா? நீங்கள் பரலோகத்திற்குப் போவதைப் பார்த்தபடியால், நீங்கள் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசு, திரும்பி வருவார் "(அப்போஸ்தலர் XX). ஆம், இயேசு மீண்டும் வருகிறார்.

அவரது முதல் வருகையில் இயேசு சில மெசியாசிய தீர்க்கதரிசிகளை நிறைவேற்றவில்லை. யூதர்கள் அவரை ஏன் நிராகரித்தார்கள் என்பதற்கான ஒரு காரணம் இதுதான். ரோம ஆட்சியில் இருந்து விடுவிக்கும் ஒரு தேசியத் தலைவராக மேசியாவை அவர்கள் பார்த்தார்கள்.

ஆனால் மேசியா எல்லா மனிதகுலத்திற்கும் முதலில் இறக்க வேண்டியிருந்தது. பிறகுதான் கிறிஸ்து வெற்றிகரமாக ராஜாவாக திரும்புவார், பின்னர் இஸ்ரவேலை உயர்த்துவார், ஆனால் இந்த உலகத்தின் எல்லா ராஜ்யங்களையும் அவருடைய ராஜ்யங்களாக்குவார். ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; "பரலோக ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் ராஜ்யமாயிருக்கிறது என்றும், அவர் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாயிருப்பார்" (வசனம் 21).

"நான் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறேன்" என்று இயேசு சொன்னார். "நான் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறதற்கு, நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன், நான் எங்கே இருக்கிறேன்" (Jn 14,23).

ஒலிவ மலையில் (மவுண்ட் 24,1-25.46) மீது இயேசு தீர்க்கதரிசனம் கேள்விகள் மற்றும் இந்த வயதில் இறுதியில் பற்றி சீடர்கள் கவலைகள் விவாதிக்கப்பட்டது. பல வருடங்களுக்குப் பிறகு அப்போஸ்தலன் பவுல் "கிறிஸ்து இறந்த உயரும் இறைவன் தன்னை, ஒரு கத்தி கொண்டு, தேவதூதர் குரல் மற்றும் கடவுள் துருப்பு கொண்டு வந்து, விண்ணுலகிலிருந்து வரும் மற்றும் முதலில் இறந்த" போன்ற தேவாலயத்துக்கு எழுதினார் (1Th 4,16). இயேசு மணிக்கு 'இரண்டாவது வரும் அவர் அழியா செய்ய நீதிமான்கள் இறந்த உயர்த்த மற்றும் இன்னும் அழியா செய்ய உயிருடன் யார் நம்பிக்கை மாற்றும், அவர்கள் நேரடியாக (வி 16-17, 1-15,51 54Kor) அவரை சந்திக்க வேண்டும்.

ஆனால் எப்போது?

முன்னறிவிப்பாளர்களின் பல்வேறு காட்சிகள் தவறான இருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டதால், காரணங்கள் மற்றும் எண்ணற்ற ஏமாற்றங்கள் - பல நூற்றாண்டுகளாக, கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை பற்றிய ஊகங்கள் மோதல்களில் பல்வேறு வேண்டும். அனைத்து மக்களுக்கும் இயேசுவின் மீட்டு வேலை, அவரது வாழ்க்கை, அவரது மறைவுக்குப் பிறகும் அவரது உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் நம்முடைய பரலோக பிரதான பூசாரி போன்ற மீட்பின் நடந்து பணி மூலம் அடைய - இயேசு திரும்ப போது உள்ள அதீத வலியுறுத்தல் காரணமாக, நற்செய்தி மத்திய கவனம் நம்மை திசைதிருப்ப முடியும்.

நாம் நாம் நாள் வாழ்க்கை அன்பான, கருணையுடன் கிரிஸ்துவர் வழி முட்டை மூலம் உலகில் விளக்குகள் கிரிஸ்துவர் சட்டரீதியான பாத்திரம் சந்தித்து மற்றவர்கள் வழங்குவதன் மூலம் கடவுள் மகிமைப்படுத்தும் முடியாமல் இருந்த தீர்க்கதரிசன ஊகங்கள் வசிகரிக்கப்பட்டிருந்தார் விடலாம்.

"கடந்த விஷயங்கள் விவிலிய அறிவிப்புகள் மற்றும் துல்லியமாக விரிவாகக் எதிர்கால நிகழ்வுகளை ஒரு நுட்பமான வடிவமைப்பு வரும் இரண்டாவது எந்த நபரையும் வட்டி காட்டுமிராண்டித்தனமாக கண்டால், உள்ளடக்க மற்றும் இயேசுவின் தீர்க்கதரிசன அறிக்கைகள் ஆவி புறப்படுகிறது வெகு தொலைவில் உள்ளது, புதிய சர்வதேச பைபிள் கருத்துரை கூறுகிறார் லூக்கா சுவிசேஷம் "பக்கம் 544.

எங்கள் கவனம்

கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது (பைபிள் சொல்வதை ஒப்பிடுகையில் ஒப்பிடமுடியாது) கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால், நம் ஆற்றலைக் குறித்து நாம் என்ன கவனம் செலுத்த வேண்டும்? இயேசுவின் வருகை எப்போது நடைபெறுகிறது என்பதைப் பொறுத்த வரை நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!

"ஆகையால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள், ஏனெனில் நீங்கள் மனுஷகுமாரன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அது வரவில்லை" என்று இயேசு சொன்னார் (மத். "ஆனால் முடிவில் நிலைத்திருப்பவன் இரட்சிக்கப்படுவான்" (மத். இப்போது நம் வாழ்வில் வரவும், இப்போது நம் வாழ்க்கையை வழிநடத்துவதற்காகவும் அவருக்காக நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

பைபிளின் மையம்

முழு பைபிளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு இட்டுச்செல்லும். கிரிஸ்துவர் என, நம் வாழ்வில் அவரது வருகை சுற்றி சுழன்று வேண்டும். இயேசு வந்தார். அவர் இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரின் வீட்டிற்குள் வருகிறார். இயேசு மீண்டும் வருவார். இயேசு நம்முடைய வல்லமையைப் பறைசாற்றுவதற்காக, "அவருடைய மகிமையுள்ள சரீரத்தைப்போல மாறும்" (பக். பின்னர் "மேலும் படைப்பு கடவுளின் குழந்தைகள் புகழ்பெற்ற சுதந்திரம் transientiness அடிமை இருந்து விடுதலை வேண்டும்" (ரோம்).

ஆமாம், நான் விரைவில் மீண்டும் வருகிறேன், எங்கள் இரட்சகர் கூறுகிறார். கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகள் மற்றும் சீஷர்கள் என நாம் அனைவரும் ஒரு குரல் மூலம் பதிலளிப்போம்: "ஆமென், ஆம், கர்த்தராகிய இயேசு வருக" (ஆஃப்ச் XX)!

நார்மன் ஷோஃப்


கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை