யார் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர்?

பரிசுத்த ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவர்

பரிசுத்த ஆவியின் கடவுள் மூன்றாவது நபர், மற்றும் மகன் மூலம் தந்தையிடமிருந்து முடிவில்லாமல். அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதி தேற்றரவாளன், எல்லா நம்பிக்கையாளர்கள் கடவுள் அனுப்பினார். பரிசுத்த ஆவியின் எங்களுக்கு நகரில் வசித்து வருகிறார் தகப்பனுக்கும் மகனுக்கும் எங்களுக்கு ஐக்கியப்படுத்தும், மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற பரிசுத்தமும் மூலம் எங்களுக்கு உருமாறும் மற்றும் தொடர்ந்து கிறிஸ்துவின் படத்தை புதுப்பிக்கும் எங்களுக்கு ஈடு செய்கிறது. பரிசுத்த ஆவியின் பைபிளில் உத்வேகம் மற்றும் தீர்க்கதரிசனத்தின் மூல மற்றும் சர்ச் ஒற்றுமை மற்றும் தோழமை மூலமாகும். அவர் அனைத்து உண்மையை ஸ்தோத்திர வேலை மற்றும் கிரிஸ்துவர் நிலையான வழிகாட்டி ஆன்மீக பரிசுகளை கொடுக்கிறது (யோவான் 14,16, 15,26; சட்டங்கள் 2,4.17-19.38; மத்தேயு 28,19; ஜான் 14,17-26, 1 பீட்டர் 1,2 ;. டைடஸ் 3,5, 2 பீட்டர் 1,21. . 1 கொ 12,13; .. 2 கொ 13,13; 1 கொ 12,1-11; சட்டங்கள் 20,28; ஜான் 16,13).

பரிசுத்த ஆவியானவர் - செயல்பாடு அல்லது ஆளுமை?

பரிசுத்த ஆவியானவர் பெரும்பாலும் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் விவரிக்கப்படுகிறார்: கடவுளின் சக்தி அல்லது இருப்பு அல்லது செயல் அல்லது குரல். இது மனதை விவரிக்க சரியான வழி?

இயேசு கடவுள் (பில் 4,13) சக்தி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, கடவுள் முன்னிலையில் (கேலன் 2,20), தேவனுடைய நடவடிக்கை (யோ 5,19) மற்றும் கடவுள் (யோ 3,34) குரல். ஆனாலும் ஆளுமையின் அடிப்படையில் இயேசுவைப் பற்றி நாம் பேசுகிறோம்.

பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஆளுமையின் பண்புகளை வேதவாக்கியம் குறிப்பிடுகிறது, அதன்பின் வெறும் செயல்பாட்டுக்கு அப்பால் ஆவியின் விவரங்களை எழுப்புகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு சித்தத்தை கொண்டிருக்கிறார் (1Kor 12,11: "இந்த ஒரே ஒரு மனதைப் பற்றிக்கொண்டு, ஒவ்வொருவரும் தனக்கு விருப்பமானதைக் கொடுக்கிறது"). பரிசுத்த ஆவி ஆராய்கிறது, தெரிந்துகொள்கிறது, கற்பிக்கிறது, மற்றும் வேறுபடுத்துகிறது (1KOR 2,10- XX).

பரிசுத்த ஆவியின் உணர்வுகளை உள்ளது. கருணை ஆவி தூற்றுவதாக முடியும் (எபி 10,29) மற்றும் சாப்பிடுவேன் (எபே 4,30) வருத்தப்படக்கூடாது. பரிசுத்த ஆவியின் எங்களுக்கு வசதிகளும் இயேசு ஒரு உதவி (யோ 14,16) என அழைக்கப்படும் உள்ளது. வேதாகமத்தின் மற்ற பிரிவுகளில் பரிசுத்த ஆவியின், பேசுகிறார் அவர் கட்டளைகள், சாட்சியமளிக்கும் பொய் மற்றும் நுழைய உள்ளது. அனைத்து இந்த விதிமுறைகளை ஆளுமை கொண்டதாக உள்ளன.

பைபிளால் பேசுவது, மனதில் என்ன ஆனால் ஒரு யார். மனதில் "யாரோ", இல்லை "ஏதோ". பெரும்பாலான கிறிஸ்தவ வட்டாரங்களில், பரிசுத்த ஆவியானவர் "அவர்" என்று அழைக்கப்படுகிறார், இது ஒரு பாலினத்தை குறிப்பிடுவதைப் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. மாறாக, "அவர்" மனதில் ஆளுமை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆவியின் தெய்வம்

பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு தெய்வீக பண்புகளை பைபிள் கற்பிக்கிறது. அவர் தேவதூதர் அல்லது மனித இயல்பு என்று விவரித்தார்.
வேலை 9: "தேவ ஆவியானவர் என்னை உண்டாக்கினார், சர்வவல்லவருடைய சுவாசம் எனக்கு ஜீவன் அளித்திருக்கிறது." பரிசுத்த ஆவியானவர் படைக்கிறார். மனம் நித்தியமானது (Hebr XX). அவர் சர்வவல்லவர் (Ps 33,4).

வேதவாக்கியங்களைக் கவனித்து, மனதில் சர்வ வல்லமையுள்ளவர், எல்லாம் அறிந்தவர், ஜீவனைக் கொடுக்கிறார் என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். இவை அனைத்தும் தெய்வீக இயல்புடைய பண்புகளாகும். இதன் விளைவாக, பரிசுத்த ஆவியானவர் தெய்வீகமாக பைபிள் குறிப்பிடுகிறார்.

கடவுள் ஒன்று "ஒன்று"

ஒரு அடிப்படை புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு கடவுள் (ரோமர் 1-8,6, 3,29 30Tim கேலன் 1 2,5Kor 3,20) உள்ளது என்று கற்பித்தல். இயேசுவும் பிதாவும் ஒரே தெய்வீகத்தை பகிர்ந்து கொண்டதாக இயேசு சுட்டிக்காட்டினார் (ஜு 9).

பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு தெய்வீக "ஒருவர்" என்றால், அவர் தனித்த கடவுளாக இருக்கிறாரா? பதில் இல்லை. அப்படியானால், கடவுள் ஒருவராக இருக்க மாட்டார்.

பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகியோருடன் வேதவாக்கியங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன, அவை கட்டட கட்டுமானத்தில் அதே எடையைக் கொண்டுள்ளன.

மத்தேயு XX ல் அது "பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம்" என்று கூறுகிறது. மூன்று சொற்கள் வேறுபட்டவை, அதே மொழியியல் மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன. இதேபோல், பவுல் ஜெபத்தில் ஜெபம் செய்கிறார். "நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையும், தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் உங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும்" என்று கொரிந்தியர் நூல் குறிப்பிடுகிறது. கிறிஸ்தவர்கள் "ஆவியின் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு கீழ்ப்படிதலுக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் தெளிக்கப்படுவதன் மூலமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்" என்று பீட்டர் பிரகடனம் செய்கிறார் (28,19Pt XX).

ஆகையால், மத்தேயு, பவுல், மற்றும் பீட்டர் ஆகியோர் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் பன்முகத்தன்மையை தெளிவாக உணருகிறார்கள். பவுல் கொரிந்திய உண்மை தெய்வம் கடவுளர்களின் ஒரு தொகுப்பு, ஒவ்வொரு வெவ்வேறு பரிசுகளை எங்கே (கிரேக்கம் பாந்தியன் போன்ற) அல்ல என்று மாற்றுகிறது கூறினார். கடவுள் ஒரு [ஒன்று] ஆக இருக்கிறது, அது "ஒரு [அதே] மனதில் ... ஒரு [அதே] இறைவன் ... அனைத்து எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற ஒரு [அதே] கடவுள்," அதனால் (1Kor 12,4-6). பிற்பாடு, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் இடையிலான உறவு பற்றி பவுல் இன்னும் விளக்கினார். அவர்கள் அவர் கூறுகிறார், உண்மையில், "இறைவன்" (இயேசு) (2Kor 3,17) "ஆவியாக 'இரண்டு தனித்தனி நிறுவனங்களாகும் இல்லை.

இயேசு, பிதாவானவர், பிதாவாகிய தேவன், உண்மையுள்ள ஆவியானவரை அனுப்பினார், அதனால் அவர் தந்தையார், விசுவாசித்தவரில் வாழ்கிறார் (யோவா. ஆவியானவர் இயேசுவைக் குறிக்கிறார், அவருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசிகள் ஞாபகப்படுத்துகிறார் (ஜான் ஜான்ஸ் 9), இயேசு மூலமாக பிதாவால் அனுப்பப்பட்டவர் இரட்சிப்பின் சாட்சியைச் சாட்சியாக அறிவிக்கிறார் (ஜான் ஜான்ஸ்). பிதாவும் குமாரனும் ஒருவரே, அப்படியே குமாரனும் ஆவியும் ஒன்றுதான். ஆவியானவனை அனுப்புவதன் மூலம், பிதா நம்மிடம் வசிக்கிறார்.

தி டிரினிட்டி

புதிய ஏற்பாட்டின் அப்போஸ்தலர்களின் மரணத்திற்குப் பிறகு, கடவுளை எவ்வாறு புரிந்துகொள்ள முடியும் என்பது பற்றி சர்ச்சில் விவாதங்கள் நடைபெற்றன. கடவுளின் ஒற்றுமையைக் காப்பாற்றுவது சவால். பல்வேறு விளக்கங்கள் "இரு ஆஸ்த்திக்" என்ற கருத்துக்கள் வைத்து (இரண்டு தெய்வங்களை - தந்தை மற்றும் மகன், ஆனால் ஆவி ஒன்று அல்லது இரண்டும் சார்பாகவே அமைகிறது) மற்றும் மூன்று-ஆஸ்த்திக் (மூன்று கடவுள்களின் - பிதா, குமாரன், ஆவியின்), ஆனால் இந்த அடிப்படை முரணாக பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளில் (மல் 2,10, முதலியன) இரண்டிலும் காணப்படுகின்றது.

டிரினிட்டி, பைபிளில் காணப்படுவதில்லை என்பது ஒரு கால, பிதா, குமாரன், கடவுள் தன்மையுடைய ஒற்றுமை உள்ள பரிசுத்த ஆவியின் ஒருவருக்கொருவர் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் எப்படி விவரிக்க ஆரம்ப தேவாலயத்தில் தந்தைகள் என்பவர் உருவாக்கிய ஒரு மாதிரி. இது "த்ரீ-தத்துவவாத" மற்றும் "இரு-தத்துவவாத" மதவெறியர்களுக்கு எதிரான கிரிஸ்துவர் பாதுகாப்பு, மற்றும் பேகன் பல்லாயிரம் எதிர்த்தது.

உருவகங்கள் கடவுளை கடவுளாக முழுமையாக விவரிக்க முடியாது, ஆனால் டிரினிட்டி எவ்வாறு புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு கருத்தை அவர்கள் பெற நமக்கு உதவுகிறது. ஒரு படம் ஒரு மனிதன் ஒரே நேரத்தில் மூன்று விஷயங்கள் என்று திட்டம் உள்ளது: ஜஸ்ட் ஒரு மனித ஆத்மா (இதயம், உணர்வுகளை இருக்கை), உடல் மற்றும் ஆவி (மனதில்), கடவுளின் கருணையுடன் தந்தையின் உள்ளது, மகன் (கடவுள் உடல் - பரிசுத்த ஆவியானவர், (பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் என்று மட்டும் புரிந்துகொள்கிறார் - 2,9Kor XXX).

நாம் இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட என்று விவிலிய ஆதாரங்கள் தந்தை மற்றும் மகனுக்கு ஆவியின் வெவ்வேறு நபர்கள் உள்ள தேவனுடைய ஒன்று சாரம் என்று உண்மையை கற்பிக்க. ஏசாயா 9,6 இன் NIV பைபிள் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு டிரினிட்டான் சிந்தனைக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது. குழந்தை, "வோண்டர்புல் ஆலோசகர்" (பரிசுத்த ஆவியின்) ஆகும், பிறந்த "வல்லமையுள்ள கடவுள்" (தெய்வம்), "எல்லாம் வல்ல தந்தை" (கடவுள் தந்தை), 'சமாதான பிரின்ஸ் "(கடவுள் மகன்) அழைப்பு விடுத்தார்.

பிரச்சினைகள்

திரித்துவமானது பல்வேறு இறையியல் துறைகளால் சூடாக விவாதிக்கப்பட்டது. எனவே z. உதாரணமாக, மேற்கு நோக்குநிலையானது இன்னும் படிநிலை மற்றும் நிலையானது, அதே நேரத்தில் கிழக்கு முன்னோக்கு எப்போதும் தந்தையின், மகன், மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் ஒற்றுமையில் ஒரு இயக்கத்தைக் காட்டுகிறது.

சமூக மற்றும் பொருளாதார தெய்வம் மற்றும் பிற கருத்துக்களை பற்றி இறையியலாளர்கள் பேசுகின்றனர். இருப்பினும், பிதா, குமாரன், மற்றும் ஆவி ஆகியோருக்கு தனித்திருத்தங்கள் அல்லது ஆசைகள் அல்லது இருப்புக்கள் இருப்பதாகக் கருதும் எந்த கோட்பாடும் தவறானதாகக் கருதப்பட வேண்டும். தந்தையின், மகன் மற்றும் ஆவியின் உறவுகளில் ஒருவருக்கொருவர் முழுமையான, மாறும் காதல், மகிழ்ச்சி, ஒற்றுமை மற்றும் முழுமையான ஒற்றுமை உள்ளது.

திரித்துவ கோட்பாடு தந்தையும் மகனும் பரிசுத்த ஆவியையும் புரிந்துகொள்ள ஒரு மாதிரி. நிச்சயமாக நாம் கோட்பாடுகள் அல்லது மாதிரிகள் வழிபாடு இல்லை. நாங்கள் பிதாவை "ஆவியிலும் உண்மையினாலும்" வணங்குவோம் (யோவா. மனதில் பெருமை அதன் நியாயமான பங்கை பெற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறது மனம் தன்னை கவனம் இல்லை ஆனால் கிறிஸ்து மகிமைப்படுத்துகிறது ஏனெனில் சந்தேகம் உள்ளன (ஜான்).

புதிய ஏற்பாட்டில், பிரார்த்தனை முக்கியமாக பிதாவிடம் பேசப்படுகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஜெபம் செய்ய வேதாகமம் நமக்கு வேண்டுவதில்லை. நாம் பிதாவிடம் ஜெபிக்கும்போது, ​​பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகியோருக்காக ஜெபிக்கிறோம். தெய்வத்தின் வேறுபாடுகள் மூன்று தெய்வங்கள் அல்ல, ஒவ்வொன்றும் தனித்தன்மை, பயபக்தியைக் கோருகின்றன.

மேலும், இயேசுவின் பெயரில், ஜெபமும் ஞானஸ்நானமும், பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகியவற்றின் பெயரால் செய்யப்படுவது போலவே இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் கிறிஸ்துவினுடைய ஞானஸ்நானத்தைவிட உயர்வாகவோ அல்லது மேலானதாகவோ இருக்க முடியாது, ஏனென்றால் பிதா, கர்த்தராகிய இயேசு மற்றும் ஆவியானவர் ஒன்று.

பரிசுத்த ஆவியானவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

ஆவியின் மனந்திரும்புகிறான் பாவங்களை (சட்டங்கள் 2,38 39, 3,14 கல்) மன்னிப்புப் பெறுவதற்காக ஒவ்வொருவரும் இயேசு என்ற பெயரில் ஞானஸ்நானம் யார் எந்த நம்பிக்கை இருந்து கிடைக்கப் பெறுகின்றன. பரிசுத்த ஆவியின் நாம் கடவுள் (ரோம் 8,14-16) குழந்தைகள் என்று எங்கள் ஆவி சான்றாகும் மகன் என்பதற்குரிய ஆவியின் [தத்தெடுப்பு],, மற்றும் நாம் சீல், உறுதியளிக்கப்பட்டதில் பரிசுத்த ஆவியின், எந்த அக்கறையுடனான கொண்டு "எங்கள் ஆன்மீக பாரம்பரியத்தை (எபே 1,14).

நாம் பரிசுத்த ஆவியானவராயிருந்தால், நாம் கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களாய் இருக்கிறோம் (ரோம 9). ஆவி விசுவாசிகள் வாழ்கிறார் ஏனெனில் கிரிஸ்துவர் தேவாலய கடவுள் தேவனுடைய ஆலயத்தை ஒப்பிடுகையில் (8,9Kor XX).

பரிசுத்த ஆவியின் தூண்டியது பழைய ஏற்பாட்டில் (1Pt 1,10-12) தீர்க்கதரிசிகள் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் கிறிஸ்துவின் ஆவியாயிருக்கிறார், உண்மை (1Pt 1,22) முக்தி கீழ்படிதல் உள்ள கிரிஸ்துவர் ஆத்மா செயல்படுத்தப்படும் (லூக்கா 24,29) பரிசுத்தப்படுத்தி (1Kor 6,11) தெய்வீக கனிகளைக் கொடுக்கும் (கேலன் 5,22-25), மற்றும் நற்செய்தி பரவி சர்ச் நல்லொழுக்கப்படுத்துவதற்கு நம்மைத் தயாராக்குகிறது (1Kor 12,1-11, 14,12, எபேசியர் 4,7-16; ரோம் 12,4-8).

பரிசுத்த ஆவியானவர் அனைத்து உண்மையிலும் வழிநடத்துகிறார் (ஜு 9), மற்றும் உலகின் கண்களை பாவம், நீதியையும் நியாயத்தீர்ப்பையும் திறக்கிறது "(Jn 16,13).

முடிவுக்கு

கடவுள் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர், நம்முடைய விசுவாசத்தையும் கிறிஸ்தவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையையும் உருவாக்குகிறார் என்பதே மத்திய விவிலிய உண்மை. பிதா, குமாரன், ஆவியானவர் ஆகியோரால் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட அற்புதமான மற்றும் அழகான ஒற்றுமை, நம் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து, அவருடைய வாழ்க்கை, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் பரலோக வாழ்க்கை ஆகியவற்றின் வழியாக இறைவனைப் போல மாம்சத்தை அளிக்கிறது.

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்