பரிசுத்த ஆவியானவர் வேலையில் கடவுள் - உருவாக்கு, பேச, மாற்ற, நம்மில் வாழ, நம்மில் வேலை. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குத் தெரியாமல் இதைச் செய்ய முடியும் என்றாலும், அதைப் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்வது நமக்கு உதவியாகவும் முக்கியமாகவும் இருக்கிறது.

பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுள்

பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுளின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளார், கடவுளுக்கு சமமானவர், கடவுள் மட்டுமே செய்யும் காரியங்களைச் செய்கிறார். கடவுளைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியும் பரிசுத்தமானது - பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய குமாரனைப் போல அவமதிப்பது பாவம் (எபிரெயர் 10,29). தூஷணம், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எதிரான தூஷணம் மன்னிக்க முடியாத பாவம் (மத்தேயு 12,32). இதன் பொருள் ஆவி இயற்கையால் பரிசுத்தமானது, கோவிலில் போலல்லாமல், அது பரிசுத்தமானது என்று கூறப்படுகிறது.

கடவுளைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியும் நித்தியமானது (எபிரெயர் 9,14). கடவுளைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார் (சங்கீதம் 139,7: 9). கடவுளைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியும் எல்லாம் அறிந்தவர் (1 கொரிந்தியர் 2,10: 11-14,26; யோவான்). பரிசுத்த ஆவியானவர் படைக்கிறார் (யோபு 33,4; சங்கீதம் 104,30) அற்புதங்களை உருவாக்குகிறது (மத்தேயு 12,28; ரோமர் 15,18-19) மற்றும் கடவுளின் வேலைக்கு பங்களிப்பு செய்கிறார். பல பத்திகளில் தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தெய்வீக என்று பெயரிடுகிறார்கள். ஆன்மீக பரிசுகளைப் பற்றிய விவாதத்தில், ஆவியானவர், இறைவன் மற்றும் கடவுளின் இணையான கட்டுமானங்களைக் பவுல் குறிப்பிடுகிறார் (1 கொரிந்தியர் 12,4: 6). அவர் தனது கடிதத்தை மூன்று பகுதி பிரார்த்தனையுடன் முடிக்கிறார் (2 கொரிந்தியர் 13,14). பீட்டர் ஒரு கடிதத்தை மற்றொரு மூன்று பகுதி வடிவத்தில் தொடங்குகிறார் (1 பேதுரு 1,2). இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் திரித்துவத்தின் ஒற்றுமைக்கான சான்றுகள் அல்ல என்றாலும், அவை இந்த யோசனையை ஆதரிக்கின்றன.

ஞானஸ்நான சூத்திரம் அத்தகைய ஒற்றுமையின் அடையாளத்தை வலுப்படுத்துகிறது: "பிதா மற்றும் குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் பெயரில் ஞானஸ்நானம் பெறுங்கள்" (மத்தேயு 28:19). மூவருக்கும் ஒரு பெயர் உண்டு, இது ஒரு ஜீவன் என்பதைக் குறிக்கிறது, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏதாவது செய்யும்போது, ​​கடவுள் அதைச் செய்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசும்போது, ​​கடவுள் பேசுகிறார். அனனியா பரிசுத்த ஆவியானவரிடம் பொய் சொன்னபோது, ​​அவர் கடவுளிடம் பொய் சொன்னார் (அப்போஸ்தலர் 5: 3-4). அனனியா கடவுளின் பிரதிநிதியிடம் அல்ல, கடவுளிடமே பொய் சொன்னார் என்று பீட்டர் கூறுகிறார். மக்கள் ஆள்மாறாட்டத்திற்கு பொய் சொல்லவில்லை.

ஒரு பத்தியில் பவுல் கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளின் ஆலயங்கள் என்று கூறினார் (1 கொரிந்தியர் 3,16), இன்னொன்றில் நாம் பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயம் என்று கூறுகிறார் (1 கொரிந்தியர் 6,19). நாம் ஒரு தெய்வீக ஜீவனை வணங்குவதற்கான ஒரு ஆலயம், ஒரு ஆள்மாறாட்டம் அல்ல. நாம் பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயம் என்று பவுல் எழுதும்போது, ​​பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுள் என்பதை அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

எனவே பரிசுத்த ஆவியும் தேவனும் ஒன்றுதான்: "ஆனால் அவர்கள் கர்த்தருக்குச் சேவை செய்து உண்ணாவிரதம் இருந்தபோது, ​​பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னார்: பர்னபா மற்றும் சவுலிடமிருந்து நான் உன்னை அழைத்த வேலைக்கு என்னைப் பிரிக்கவும்" (அப்போஸ்தலர் 13,2) , இங்கே, பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுளைப் போல தனிப்பட்ட சுருக்கங்களைப் பயன்படுத்துகிறார். இதேபோல், பரிசுத்த ஆவியானவர் இஸ்ரவேலர்களை சோதித்து சோதனை செய்து, My நான் என் கோபத்தில் சத்தியம் செய்தேன்: நீங்கள் என் ஓய்வுக்கு வரக்கூடாது » (எபிரெயர் 3,7: 11). ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுளின் மற்றொரு பெயர் மட்டுமல்ல. இயேசுவின் ஞானஸ்நானத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவிடமிருந்தும் குமாரனிடமிருந்தும் சுயாதீனமாக இருக்கிறார் (மத்தேயு 3,16: 17). மூன்று சுயாதீனமானவை, ஆனால் ஒன்று, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்க்கையில் கடவுளின் வேலையைச் செய்கிறார். நாம் கடவுளிடமிருந்தும் பிறரிடமிருந்தும் பிறந்தவர்கள் (யோவான் 1:12), இது பரிசுத்த ஆவியினால் பிறந்ததைப் போன்றது (யோவான் 3,5). பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுள் நம்மில் வாழ்கிறார் (எபேசியர் 2:22; 1 யோவான் 3,24:4,13;). பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வாழ்கிறார் (ரோமர் 8,11:1; 3,16 கொரிந்தியர்) - மேலும் ஆவி நம்மில் வாழ்கிறது என்பதால், கடவுள் நம்மில் வாழ்கிறார் என்றும் சொல்லலாம்.

பரிசுத்த ஆவியானவர் தனிப்பட்டவர்

 • பைபிள் மனித ஆளுமைகளுடன் பரிசுத்த ஆவியானவரை விவரிக்கிறது:
 • ஆவி வாழ்கிறது (ரோமர் 8,11:1; 3,16 கொரிந்தியர்)
 • மனம் பேசுகிறது (அப்போஸ்தலர் 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 தீமோத்தேயு 4,1; எபிரெயர் 3,7 போன்றவை)
 • மனம் சில நேரங்களில் "நான்" என்ற தனிப்பட்ட பிரதிபெயரைப் பயன்படுத்துகிறது (அப்போஸ்தலர் 10,20; 13,2)
 • மனதை நிவர்த்தி செய்யலாம், முயற்சி செய்யலாம், துக்கப்படுத்தலாம், அவமதிக்கலாம், துன்புறுத்தலாம் (அப்போஸ்தலர் 5,3: 9; 4,30; எபேசியர் 10,29:12,31; எபிரெயர்; மத்தேயு)
 • மனம் வழிகாட்டுகிறது, மத்தியஸ்தம் செய்கிறது, அழைக்கிறது மற்றும் அறிவுறுத்துகிறது (ரோமர் 8,14:26; 13,2; அப்போஸ்தலர் 20,28;)

ரோமர் 8,27 ஆவியின் தலையைப் பற்றி பேசுகிறது. ஆவி முடிவுகளை எடுக்கிறது - பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு முடிவை எடுத்துள்ளார் (அப்போஸ்தலர் 15,28). மனம் அறிந்திருக்கிறது, செயல்படுகிறது (1 கொரிந்தியர் 2,11:12,11;). அவர் ஒரு ஆள்மாறான சக்தி அல்ல; இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவர் பராக்லெட் என்று அழைத்தார் - ஆறுதல் அளிப்பவர், ஆலோசகர் அல்லது பாதுகாவலர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டார்.

"நான் பிதாவிடம் கேட்பேன், அவர் உங்களுடன் என்றென்றும் இருப்பார் என்று இன்னொரு ஆறுதலையும் தருவார்: உலகத்தால் பெறமுடியாத சத்திய ஆவி, அதைக் காணாதது, அதை அறியாதது. நீங்கள் அவரை அறிந்திருக்கிறீர்கள், ஏனென்றால் அவர் உங்களுடன் இருக்கிறார், உங்களில் இருப்பார் » (யோவான் 14,16: 17) .

சீடர்களுக்கான முதல் ஆலோசகர் இயேசு. அவர் கற்பிக்கும்போது, ​​சாட்சியமளிக்கிறார், கண்டிக்கிறார், வழிநடத்துகிறார், உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறார் (யோவான் 14,26:15,26; 16,8:13; 14;). இவை அனைத்தும் தனிப்பட்ட பாத்திரங்கள். பராக்லெட்டோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தையின் ஆண்பால் வடிவத்தை ஜான் பயன்படுத்துகிறார், ஏனெனில் நடுநிலை வடிவத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. யோவான் 16,14 ல் ஆவி என்ற நடுநிலை சொல் பயன்படுத்தப்பட்டபின் "அவர்" என்ற ஆண் தனிப்பட்ட பிரதிபெயரும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நடுநிலை தனிப்பட்ட பிரதிபெயருக்கு மாறுவது எளிதாக இருந்திருக்கும், ஆனால் ஜோஹன்னஸ் அவ்வாறு செய்யவில்லை. மனம் "அவன்" என்று உரையாற்றப்படுகிறது. இருப்பினும், இலக்கணம் ஒப்பீட்டளவில் முக்கியமற்றது. இருப்பினும், பரிசுத்த ஆவியானவர் தனிப்பட்ட குணங்களைக் கொண்டிருப்பது முக்கியம். அவர் ஒரு ஆள்மாறான சக்தி அல்ல, ஆனால் நம்மில் வாழும் ஒரு அறிவார்ந்த மற்றும் தெய்வீக உதவியாளர்.

பழைய ஏற்பாட்டின் ஆவி

பைபிளில் "பரிசுத்த ஆவியானவர்" என்ற தலைப்பில் ஒரு பகுதி இல்லை. விவிலிய நூல்கள் அவரைக் குறிப்பிடும்போது பரிசுத்த ஆவியிடமிருந்து நாம் இங்கேயும் அங்கேயும் கொஞ்சம் கற்றுக்கொள்கிறோம். பழைய ஏற்பாடு நமக்கு சில நுண்ணறிவுகளை மட்டுமே தருகிறது. வாழ்க்கையின் உருவாக்கத்தில் ஆவி இருந்தது (ஆதியாகமம் 1: 1,2; யோபு 33,4: 34,14;,). கடவுளின் ஆவி பெசலேலை கூடாரத்தைக் கட்டும் திறனால் நிரப்பியது (யாத்திராகமம் 2: 31,3-5). அவர் மோசேயை நிறைவேற்றினார், மேலும் 70 பெரியவர்களுக்கும் மேலாக வந்தார் (யாத்திராகமம் 4). அவர் ஒரு தலைவராக யோசுவாவை ஞானத்தால் நிரப்பினார், சாம்சன் பலத்தையும் போராடும் திறனையும் பெற்றார் (உபாகமம் 5; ரிக்டர் [விண்வெளி]] 34,9; 6,34). தேவனுடைய ஆவி சவுலுக்குக் கொடுக்கப்பட்டு மீண்டும் எடுக்கப்பட்டது (1 சாமு 10,6; 16,14). ஆலயத்திற்கான திட்டங்களை ஆவியானவர் தாவீதுக்குக் கொடுத்தார் (1 ச. 28,12). ஆவி தீர்க்கதரிசிகளை பேச தூண்டியது (எண்கள் 4; 24,2 சாமு 2; 23,2 Chr 1; 12,18 Chr 2; 15,1; எசேக்கியேல் 20,14; சகரியா 11,5; 7,12 பேதுரு 2:1,21) .

புதிய ஏற்பாட்டில், எலிசபெத், சக்கரியாஸ், சிமியோன் போன்றவர்களைப் பேசும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்தார் (லூக்கா 1,41; 67; 2,25-32). ஜான் பாப்டிஸ்ட் பிறந்ததிலிருந்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறார் (லூக்கா 1,15). இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை அறிவிப்பதே அவருடைய மிக முக்கியமான பணி, அவர் தண்ணீரை மட்டுமல்ல, பரிசுத்த ஆவியினாலும் நெருப்பினாலும் ஞானஸ்நானம் பெறுவார் (லூக்கா 3,16).

பரிசுத்த ஆவியும் இயேசுவும்

பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவின் வாழ்க்கையில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். ஆவி அவரது கருத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது (மத்தேயு 1,20:3,16), ஞானஸ்நானத்திற்குப் பிறகு அவர் மீது படுத்துக் கொள்ளுங்கள் (மத்தேயு), அவரை பாலைவனத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார் (Lk4,1) மற்றும் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்க அவருக்கு உதவியது (லூக்கா 4,18). இயேசு பரிசுத்த ஆவியின் உதவியுடன் பேய்களை விரட்டினார் (மத்தேயு 12,28). பரிசுத்த ஆவியின் மூலம், மனிதகுலத்தின் பாவத்திற்கு தன்னை ஒரு தியாகமாக ஒப்புக்கொடுத்தார் (எபி 9,14) அதே ஆவியால் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டார் (ரோமர் 8,11).

பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய சீஷர்களால் துன்புறுத்தப்பட்ட காலங்களில் பேசினார் என்று இயேசு கற்பித்தார் (மத்தேயு 10,19: 20). பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் பெயரால் இயேசுவைப் பின்பற்றுபவர்களை ஞானஸ்நானம் செய்யும்படி அவர் சொன்னார் (மத்தேயு 28,19). மேலும், பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா மக்களிடமும் அதைக் கேட்கும்போது கடவுள் அவர்களுக்குக் கொடுக்கிறார் (லூக்கா 11,13). பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பற்றி இயேசு சொன்ன மிக முக்கியமான சில விஷயங்களை யோவானின் நற்செய்தியில் காணலாம். முதலில், மக்கள் தண்ணீரிலும் ஆவியிலும் பிறக்க வேண்டும் (யோவான் 3,5). மக்களுக்கு ஆன்மீக புதுப்பித்தல் தேவை, அது அவர்களிடமிருந்து வரவில்லை, ஆனால் அது கடவுளிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு. மனம் தெரியாவிட்டாலும், அது நம் வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது (வி. 8).

இயேசு கற்பித்தார்: “எவருக்கு தாகம் வந்தாலும், என்னிடம் வந்து குடிக்கவும். யார் என்னை நம்புகிறாரோ, வேதம் சொல்வது போல், அவருடைய உடலில் இருந்து ஜீவ நீரின் ஆறுகள் பாயும். தன்னை நம்புபவர்களால் பெறப்பட வேண்டிய ஆவியைப் பற்றி அவர் சொன்னார்; ஆவி இன்னும் இல்லை; ஏனெனில் இயேசு இன்னும் மகிமைப்படுத்தப்படவில்லை » (யோவான் 7,37-39).

பரிசுத்த ஆவி ஒரு உள் தாகத்தை திருப்திப்படுத்துகிறது. கடவுளோடு நாம் கொண்டுள்ள உறவைப் பெற நமக்கு உதவுகிறது. இயேசுவையும் பரிசுத்த ஆவியையும் நம் வாழ்வில் நிறைவேற்றுவதன் மூலம் நாம் ஆவியானவரைப் பெறுகிறோம்.

ஜான் கூறுகிறார் «ஏனெனில் ஆவி இன்னும் இல்லை; ஏனெனில் இயேசு இன்னும் மகிமைப்படுத்தப்படவில்லை » (வி. 39) . இயேசுவின் வாழ்க்கைக்கு முன்பே ஆவியானவர் சில ஆண்களையும் பெண்களையும் நிரப்பியிருந்தார், ஆனால் அது விரைவில் ஒரு புதிய சக்திவாய்ந்த வழியில் வரும் - பெந்தெகொஸ்தே நாளில். கர்த்தருடைய நாமத்தை அழைக்கும் அனைவருக்கும் ஆவியானவர் இப்போது கொடுக்கப்படுகிறார் (அப்போஸ்தலர் 2,38-39). இயேசு தம் சீஷர்களுக்கு வாக்குறுதியளித்தார், அவர்களில் வாழும் சத்திய ஆவி அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் (யோவான் 14,16-18). இந்த சத்திய ஆவி இயேசுவே தம்முடைய சீஷர்களிடம் வந்ததைப் போன்றது (வி. 18) ஏனென்றால் அவர் கிறிஸ்துவின் ஆவியும் பிதாவின் ஆவியும் - இயேசுவும் பிதாவும் அனுப்பியவர் (யோவான் 15,26). ஆவியானவர் இயேசுவை அனைவருக்கும் அணுகவும், அவருடைய வேலையைத் தொடரவும் உதவுகிறது, மேலும் ஆவியானவர் சீஷர்களுக்குக் கற்பிப்பார் என்றும் இயேசு அவர்களுக்குக் கற்பித்த அனைத்தையும் அவர்களுக்கு நினைவூட்டுவார் என்றும் இயேசு வாக்குறுதி அளித்தார் (யோவான் 14,26). இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு முன்பு அவர்களால் புரிந்துகொள்ள முடியாத விஷயங்களை ஆவியானவர் அவர்களுக்குக் கற்பித்தார் (யோவான் 16,12: 13).

ஆவி இயேசுவைப் பற்றி பேசுகிறது (யோவான் 15,26:16,24;). அவர் தனக்காக விளம்பரம் செய்யவில்லை, ஆனால் மக்களை இயேசு கிறிஸ்து மற்றும் பிதாவிடம் அழைத்துச் செல்கிறார். அவர் சொந்தமாக பேசுவதில்லை, ஆனால் தந்தை விரும்புவது போல் மட்டுமே (யோவான் 16,13). இயேசு இனி நம்முடன் இல்லை என்பது நல்லது, ஏனென்றால் ஆவியானவர் மில்லியன் கணக்கான மக்களில் செயலில் இருக்க முடியும் (யோவான் 16,7). ஆவியானவர் சுவிசேஷம் செய்து, அவர்களின் பாவத்தையும் குற்றத்தையும் உலகுக்குக் காண்பிப்பதோடு, நீதி மற்றும் நீதிக்கான அவர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்கிறார் (வி. 8-10). பரிசுத்த ஆவியானவர் குற்றத்திற்கான தீர்வாகவும், நீதிக்கான ஆதாரமாகவும் மக்களை இயேசுவிடம் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

ஆவி மற்றும் தேவாலயம்

இயேசு பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் பெறுவார் என்று யோவான் ஸ்நானகன் கூறினார் (மாற்கு 1,8). அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு பெந்தெகொஸ்தே நாளில் இது நடந்தது, ஆவியானவர் சீஷர்களுக்கு புதிய பலத்தை அளித்தார் (அப்போஸ்தலர் 2). பிற நாடுகளின் மக்கள் புரிந்துகொள்ளும் பேசும் மொழிகளும் இதில் அடங்கும் (வி. 6). சர்ச் வளர்ந்து வரும் மற்ற காலங்களிலும் இதே போன்ற அற்புதங்கள் நிகழ்ந்தன (அப்போஸ்தலர் 10,44: 46-19,1; 6) ஆயினும், புதிய கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தைக் கண்டறிந்த எல்லா மக்களுக்கும் இந்த அற்புதங்கள் நிகழ்கின்றன என்று கூறப்படவில்லை.

பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசிகள் அனைவரும் ஒரே உடலாக, சர்ச் என்று உருவாகிறார்கள் என்று பவுல் கூறுகிறார் (1 கொரிந்தியர் 12,13). விசுவாசிக்கும் அனைவருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வழங்கப்படுகிறார் (கலாத்தியர் 3,14). அற்புதங்கள் நடந்ததா இல்லையா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைத்து விசுவாசிகளும் பரிசுத்த ஆவியினால் முழுக்காட்டுதல் பெறுகிறார்கள். நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என்பதை நிரூபிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட அதிசயத்தைத் தேடவும் நம்பவும் தேவையில்லை.

எந்த விசுவாசியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் முழுக்காட்டுதல் பெற வேண்டும் என்று பைபிள் கோரவில்லை. மாறாக, ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட ஊக்குவிக்கப்படுகிறார் (எபேசியர் 5,18) ஆவியின் போதனைக்கு ஒருவர் பதிலளிக்க முடியும். இந்த உறவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஒரு முறை நிகழ்வு அல்ல. அற்புதங்களைத் தேடுவதற்குப் பதிலாக, கடவுளைத் தேடுவோம், அற்புதங்கள் எப்போது நிகழ்கின்றன என்பதை அவர் தீர்மானிக்கட்டும். பவுல் வழக்கமாக கடவுளின் சக்தியை விவரிப்பது உடல் அற்புதங்கள் மூலமாக அல்ல, ஆனால் ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் நிகழும் மாற்றத்தின் மூலம் - நம்பிக்கை, அன்பு, பொறுமை, சேவை, புரிதல், துன்பம் மற்றும் தைரியமான பிரசங்கம் (ரோமர் 15,13:2; 12,9 கொரிந்தியர் 3,7; எபேசியர் 16; 18-1,11; கொலோசெயர் 28; 29-2; 1,7 தீமோத்தேயு 8). கடவுள் மனிதர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றுவதால் இந்த அற்புதங்களை உடல் அற்புதங்கள் என்றும் அழைக்கலாம். தேவாலயத்தின் வளர்ச்சியை ஆவியானவர் ஆதரித்தார் என்பதை அப்போஸ்தலர் காட்டுகிறது. இயேசுவைப் பற்றி அறிக்கை செய்யவும் சாட்சியமளிக்கவும் ஆவியானவர் மக்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தார் (அப்போஸ்தலர் 1,8). அவர் சீடர்களைப் பிரசங்கிக்க உதவினார் (அப்போஸ்தலர் 4,8,31; 6,10). அவர் பிலிப்புக்கு அறிவுறுத்தல்களைக் கொடுத்தார், பின்னர் அவரைப் பிடித்தார் (அப்போஸ்தலர் 8,29; 39). ஆவி திருச்சபையை ஊக்குவித்தது மற்றும் தலைவர்களை நிறுவியது (அப்போஸ்தலர் 9,31; 20,28). அவர் பேதுருவுடனும் அந்தியோகியா தேவாலயத்துடனும் பேசினார் (அப்போஸ்தலர் 10,19; 11,12; 13,2). அவர் பஞ்சத்தைக் கண்டு அகபஸில் பணிபுரிந்தார், பவுலை தப்பி ஓடச் செய்தார் (அப்போஸ்தலர் 11,28:13,9; 10). அவர் பவுலையும் பர்னபாவையும் தங்கள் வழியில் அழைத்துச் சென்றார் (அப்போஸ்தலர் 13,4: 16,6; 7) மற்றும் எருசலேமில் அப்போஸ்தலர்களின் சந்திப்பை ஒரு முடிவை எடுக்க உதவியது (அப்போஸ்தலர் 15,28). அவர் பவுலை எருசலேமுக்கு அனுப்பி, அதைப் பற்றி எச்சரித்தார் (அப்போஸ்தலர் 20,22: 23-21,11;). விசுவாசிகளில் பரிசுத்த ஆவியின் வேலையின் மூலம் திருச்சபை இருந்தது மற்றும் வளர்ந்தது.

இன்று ஆவி

இன்றைய விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஈடுபட்டுள்ளார்:

 • அது நம்மை மனந்திரும்புதலுக்கு இட்டுச் சென்று புதிய வாழ்க்கையைத் தருகிறது (ஜான் 16,8; 3,5-6)
 • அவர் நம்மில் வாழ்கிறார், நமக்குக் கற்பிக்கிறார், வழிநடத்துகிறார் (1 கொரிந்தியர் 2,10: 13-14,16; யோவான் 17,26: 8,14; ரோமர்)
 • ஜெபிக்கும்போதும் மற்ற கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்தும் நாம் அவரை பைபிளில் சந்திக்கிறோம்.அவர் ஞானத்தின் ஆவி, தைரியம், அன்பு மற்றும் சுய கட்டுப்பாட்டுடன் விஷயங்களைப் பார்க்க நமக்கு உதவுகிறார் (எபே 1,17:2; 1,7 தீமோத்தேயு)
 • ஆவி நம் இருதயங்களை வெட்டுகிறது, பரிசுத்தப்படுத்துகிறது மற்றும் நம்மை மாற்றுகிறது (ரோமர் 2,29; எபேசியர் 1,14)
 • ஆவி நம்மில் அன்பையும் நீதியின் பலனையும் உருவாக்குகிறது (ரோமர் 5,5; எபேசியர் 5,9; கலாத்தியர் 5,22-23)
 • ஆவியானவர் நம்மை சர்ச்சில் நிறுத்துகிறார், நாம் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது (1 கொரிந்தியர் 12,13:8,14; ரோமர் 16)

நாம் ஆவியுடன் கடவுளை வணங்க வேண்டும் (பிலி 3,3; 2 கொரிந்தியர் 3,6; ரோமர் 7,6; 8,4-5). நாங்கள் அவரைப் பிரியப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம் (கலாத்தியர் 6,8). பரிசுத்த ஆவியினால் நாம் வழிநடத்தப்படும்போது, ​​அவர் நமக்கு வாழ்க்கையையும் அமைதியையும் தருகிறார் (ரோமர் 8,6). அவர் மூலமாக நமக்கு தந்தையை அணுக முடியும் (எபேசியர் 2,18). அவர் நம்முடைய பலவீனத்தில் நமக்கு உதவுகிறார், நமக்காக நிற்கிறார் (ரோமர் 8,26: 27).

பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ஆன்மீக பரிசுகளையும் தருகிறார். அவர் தேவாலயத்திற்கு தலைவர்களைக் கொடுக்கிறார் (எபேசியர் 4,11), தேவாலயத்தில் அன்பு சேவையின் அடிப்படை செயல்பாடுகளைச் செய்கிறவர்கள் (ரோமர் 12,6: 8) மற்றும் சிறப்புப் பணிகளுக்கு சிறப்புத் திறன் உள்ளவர்கள் (1 கொரிந்தியர் 12,4: 11). யாரிடமும் ஒவ்வொரு பரிசும் இல்லை, ஒவ்வொரு பரிசும் அனைவருக்கும் வழங்கப்படுவதில்லை (வி. 28-30). அனைத்து பரிசுகளும், ஆன்மீகமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், ஒட்டுமொத்தமாக - முழு சர்ச்சிலும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 12,7:14,12;). ஒவ்வொரு பரிசும் முக்கியம் (1 கொரிந்தியர் 12,22: 26).

இன்றுவரை நாம் ஆவியின் முதல் பரிசை மட்டுமே பெற்றுள்ளோம், இருப்பினும், எதிர்காலத்திற்கான பலவற்றை நமக்கு உறுதியளிக்கிறது (ரோமர் 8,23; 2 கொரிந்தியர் 1,22; 5,5; எபேசியர் 1,13-14).

பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்வில் கடவுள். கடவுள் செய்யும் அனைத்தும் பரிசுத்த ஆவியினால் செய்யப்படுகிறது. ஆகவே, பரிசுத்த ஆவியினூடாகவும் வாழவும் பவுல் நம்மை ஊக்குவிக்கிறார் (கலாத்தியர் 5,25; எபேசியர் 4,30; 1 தெச. 5,19). எனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்வதைக் கேட்போம். ஏனென்றால், அவர் பேசும்போது, ​​கடவுள் பேசுகிறார்.    

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFபரிசுத்த ஆவியானவர்